”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 69 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Мельничук І.А. Степ або Дике Поле як епіцентр економіко–політичних змагань великих держав часів пізнього Середньовіччя (огляд геополітичної ситуації навколо українських земель у XV–XVI ст.)
Дегтеренко А.М., Нікольченко Ю.М. До питання про витоки українського кириличного друкарства
Короткий В.А. Передісторія появи пісенного збірника «Исторические песни малорусского народа»
Верховцева І.Г. Суспільна опіка в Українському Подунав’ї (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): соціокультурні аспекти
Cулима–Камінська І.В. Цензурні органи Київського генерал–губернаторства у революційну та постреволюційну добу (1905–1914 рр.)
Козлов Д.В. Перша промова Київського митрополита Володимира (Богоявленського) в Софійському соборі: програмні інвективи
Жолоб М.П. Громади віруючих етнічних меншин України напередодні більшовицького перевороту 1917 р.
Петренко І.Є. Дипломатичні та військово–політичні відносини Української Держави з Грузинською Демократичною Республікою (квітень–грудень 1918 року)
Пархоменко В.А. Втрата державності ЗОУНР (квітень–листопад 1919 р.) в історико–мемуарній літературі
Робак І.Ю., Демочко Г.Л. Боротьба з туберкульозом у столичному Харкові (1919–1934 рр.)
Кузьмин Р.Я. Воєнний комунізм у Східній Галичині: соціально-економічні перетворення Галревкому в 1920 р.
Москальова Н.П. Соціальні аспекти життя студентів ХІМЕСГ у 1930–ті роки
Оніпко Т.В. Запровадження Міжнародним кооперативним альянсом Міжнародного дня кооперації та участь у його святкуванні споживчої кооперації УСРР
Бондарєва С.О. Накази органів державної влади як джерело з історії соціально–культурного розвитку України періоду непу
Білан С.О. Історія формування системи підготовки фахівців–аграрників у 30–х рр. ХХ ст.
Гула Р.В. Діяльність партійно–державних органів з організації функціонування та розвитку ідеології радянського патріотизму в початковий період Великої Вітчизняної війни
Стельникович С.В. Інтернет–ресурси з історії нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі «Житомир»
Ковальська Л.А. Художні фільми як історичне джерело з історії партизансько–підпільної боротьби в роки Великої Вітчизняної війни
Сокульський А.Л. Як «Ahnenerbe» шукало сакральні центри в Надпорожжі й Запорожжі: спроба реконструкції
Цебро О.В. Діяльність мережі закладів громадського харчування м. Києва (1943–1945 рр.)
Ходак І.В. Доля греко–католицького духовенства в контексті рішень Львівського собору 1946 р.
Мелешко Н.Б. Особливості перевезень репатрійованих громадян територією Української РСР у 1946–1953 рр.
Снегірьов В.А. На вильоті репресій: 1948 рік – спеціальні переселенці
Ховайба Н.Г. Українські кіномитці та радянська влада: протистояння, утиски, репресії (друга половина 1960–х – 1970–і роки)
Гадмалієв С.Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні у 90-х роках ХХ ст.
Марченко С.Д. Еволюція виробничих відносин в аграрному секторі України у 1990–2000–і роки: здобутки і прорахунки
Гладка Г.Л. Реформування вищої медичної освіти в Україні як елемент соціальної політики держави: історичний аспект
Комарницька І.Ю. Роль міжнародних організації у збереженні культурно–історичної спадщини в сучасній Україні
Балябас В.Д. Пожежно–рятувальна служба України: шляхи оптимізації і підвищення ефективності
Андрєєв В.М. Віктор Петров як дослідник життя та творчості П.Куліша
Борисенко М.В., Лагунова О.С. Дослідження жниварської обрядовості Аг. Кримським
Дубінський В.І., Полякова Л.І. Проблеми англійської аграрної історії в працях Є.О. Космінського
Лагодзінський В.В. Оцінка М.Драгомановим античних римських авторів
Полянський Ф.І. Творча спадщина Юрія Липи як джерело української політико–психологічної думки
Завалко Н.В. Шлях Олександра Карповича Касименка в історичну науку
Шахбазова Р. Деякі питання політичного та економічного розвитку Азербайджану в період халіфату в дослідженнях академіка В.В. Бартольда
Крисенко Д.С. Образ СРСР як фактор еволюції зовнішньої політики США (друга половина ХХ ст.)
Бузань В.Ю. Вплив американсько–радянського суперництва на перебіг арабсько–ізраїльського конфлікту (1956–1991 рр.)
Ганцян Р.Ю. Дисциплінарний статус історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ ст.
Макаров Р.В. Позитивні та негативні наслідки британського мандатного управління в Іраку (1920–1932 рр.)
Нагірний М.З. Вуковар як центр культурницького життя русинів та українців Хорватії наприкінці ХХ ст.
Аббасова М. Розвиток транспортних шляхів на Південному Кавказі в XIX ст.
Гусейнов Ю. Карабах – стародавня азербайджанська земля
Махорін Г.Л. Історична думка доби Відродження і Просвітництва
Радченко Н.М. Кооперативні видання 1881–1917 рр. як джерело із вивчення історії розвитку кредитно–фінансової системи України
Лазуренко Ю.М. Відображення змін продуктивних сил індивідуальних селянських господарств України в умовах непу в історіографії другої половини 50–х – 70–х рр. XX ст.
Палкін Д.В. Організаційні заходи радянського уряду щодо підпорядкування та активізації керівництва діяльності партизанів і підпільників в Україні на другому етапі війни (1942–1943 рр.): сучасна українська історіографія
Сіропол В.О. Медичне забезпечення Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни: історіографічний огляд
Стрижак Є.М. Кадрове забезпечення середньої та вищої школи Радянської України 1920–1930–х рр.: історіографія проблеми
Лазуренко В.М. Висвітлення проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств в Україні доби непу в історіографії 1980–х – початку 1990–х рр.
Скоряк А.Г. Історіографічний аналіз особливостей ярмаркування Полтавської губернії
Шаравара Т.О. Зарубіжна історіографія про витоки судових реформ 1864 р. в Російській імперії
Левицька К.В. Парламентаризм в Україні: сучасна українська історіографія
Левченко Л.Л. Питання систематизації архівних документів у контексті історії архівної справи Сполучених Штатів Америки, ч.2
Мамедова І. Етнографічні відомості про місто Тебріз в європейських мемуарних джерелах
Мехтізаде С. Середньовічне образотворче мистецтво і музика Азербайджану в щоденниках західноєвропейських мандрівників
Сулейманов А. Реформа підготовки медичних кадрів Нахічеванскої Автономної Республіки
Шабанов С.Б. Скляні сосуди з розкопок Булганакського городища в Криму
Шиян Л.М. Відновлення інтер’єрів Збаразького замку як важливий фактор проведення реставраційних робіт

Філософські науки

Воронкова В.Г. Управлінська діяльність як предмет соціально–філософської рефлексії
Дєдяєва І.П. Розвиток поняття про свободу в історії філософії
Зленко Н.М. Суспільство ризику як сучасний етап історичного поступу людства
Дондюк А.М. Методологічні колізії феноменологічного: онтологічна залежність та позитивна сила страху
Кулик О.В. Філософія макабра і хаос
Левкулич В.В. Особливості теоретизації проблеми справедливості у соціально–філософській думці Просвітництва
Морозова Л.П. Цінності в контексті неокласичного підходу до соціуму
Отрешко В. Цінність праці: матеріальна, соціальна, духовна
Павлова Т.С. Філософські витоки формування психологічного підходу до права як індивідуальної і соціальної дійсності
Препотенська М.П. Urbanus oasis: екзистенціальні аспекти урбаністичної утопії у контексті мегаполісу
Іванов Є.В. Соціальне управління в Київській Русі в кінці Х – першій половині ХІ ст.: спроба філософського осмислення
Краснокутський О.В. Політика як соціально–філософська категорія
Висоцька О.Є. Сутність і сенс сучасної ідеології глобалізму:між «світовою демократією» та «новим імперіалізмом»
Гнатів З.Я. Неотомістичні пошуки «інтегрального гуманізму» у сучасних модернізаційних суспільно-політичних процесах України
Лісовський П.М. Глобальна фінансова криза як депресійний дух часу у сучасному спекулятивному капіталі
Сидоренко С.В. Генеза від громадянського суспільства до глобального громадянського суспільства
Сисак М.М. Концептуальна аналітика феномену гуманізму
Поліщук О.С. Суб’єкти колективної дії у суспільно–політичному бутті людини
Тарабасова Л.Г. Життєтворчість особистості на ранніх етапах розвитку: теоретико–методологічне дослідження
Тімченко О.П. Феномен екзистенційної опосередкованості відношення людини і суспільства
Шарко О.В. Явище неясності: сутність та специфіка стосовно суміжних явищ
Шарипін А.В. Амальгама інтелектуальної традиції в українській культурі XIV–XV ст.
Ювковецька Ю.О. Політична реклама як феномен культури
Бутурліна О.В. Медіатворчість як різновид творчої діяльності особистості
Корнієнко Т.А. Теоретичні засади аналізу дизайну міста як унікального соціального явища, ч.2
Лобанчук О.А. Інтегрована художня діяльність як основа моделі мовленнєвого культури особистості
Лугуценко Т.В. Культурна парадигма як феномен соціокультурного буття людини
Омельченко Ю.В. Ідеї представників українського правозахисного руху в контексті етики ненасилля
Прохоров М.М. Крізісологічний аналіз взаємозв’язку історії, культури і буття
Осипова В.Ю. Гламур як машина моди
Беляєва Л.Г. Трансформація музики в координатах соціального простору
Владиченко Л.Д. Релігійний компонент у світській освіті: польський досвід
Карнаухова Н.Л. Феноменологія релігії Нініана Смарта та її методологічне значення
Клименко О.Б. Категорія «Ενέργεια» в античній філософії, ранньої патристики і ісихазмі
Голозубов А.В. Сміх богів і героїв у міфо-епічному просторі середньовічної Ісландії
Шамша І.В. Вічність і час у творі Августина Блаженного «Про град Божий»
Масаєв М.В. Символ мистецтва в образі сонця у творчості Ромена Ролана і Володимира Маяковського: філософсько–історичний і культурологічний аспекти
Мах У.І. Філософія культури А.Швейцера
Мережинська О.Ю. Соціально–філософські параметри теорії особистості Е.Гофмана
Завідняк Б.Т. Гаррі Вольфсон. Огляд ключових філонознавчих праць гарвардського ученого
Содомора П.А. Тома з Аквіну: розквіт після занепаду
Гусейнова М. Жанр повісті та лірико-психологічний аналіз (на основі творів Ю.В. Чеменземінлі)
Гончаров В.І. Гуманістичні засади освіти
Бойченко М. І. Філософське осмислення умов здійснення післядипломної освіти
Гриценко Т.В. Американська мультикультурна освіта: перехрестя ґендерних досліджень, освіти про екологічну справедливість та досліджень Білих людей
Харлаш Л.М. Медіаосвіта як форма відкритої освіти: філософські засади
Куліненко Л.Б. Практика як основа ефективності педагогічного процесу
Малишева О. Обмеження свободи комунікативного процесу в освіті в період авторитаризму
Мікулак Н.М. Активізм жіночої ментальності у контексті гендерної рівності та освіти
Москалик Г.Ф. Інформативно–комунікативна природа освіти
Пятишева І.П. Вітчизняний досвід екологізації педагогічної діяльності
Фінін Г.І. Історична освіта в курикулумі військового фахівця: філософський аналіз

Політичні науки

Герасименко А. Політика структурної перебудови економічного розвитку держави і суспільства
Ворчакова І.Є. Бікамералізм як інститут регіонального політичного впливу на загальнонаціональному рівні
Перглер Т.І. Екологія і здоровий спосіб життя ? пріоритети українського державотворення
Прокопчук І.І. Аналіз тенденцій інституціоналізації свободи в українському суспільстві
Турчин Я.Б. Співпраця України й ОБСЄ на сучасному етапі: оцінки і перспективи
Човган І.В. Болонський процес та захист національних інтересів у сфері вищої освіти України
Трутенко А.О. Концептуальні засади зовнішньої політики України
Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Досвід оптимізації функціонування органів державної влади в Німеччини та можливості його використання в Україні
Шваб Л.П.,Ткачик О.О. Українська політика щодо Республіки Сербія у 1992–2006 роках
Пономарьова І.С. Ідентичність етнічних груп греків Приазов’я
Євменчук О.В. Трансформація ідеології консерватизму на межі ХХ та ХХІ ст.
Куц Г.М. Релігійне підґрунтя лібералізму
Палінчак М.М. Типологія державно–церковних відносин: політологічний аналіз
Доля І.М. Локальний політичний процес: до методології питання
Петренко В.В. Пропаганда в демократичному суспільстві
Федоренко О.В. Демократія як форма і модель суспільної організації та управління
Заславська О.О. Типологія політичної комунікації
Сащук Г.М. Інформаційне суспільство – принципово нова стадія розвитку людства
Іщенко І.В. Інформаційно–психологічна складова нестабільності та її прояв у суспільному середовищі
Перга Т.Ю. Проблема глобального споживання в контексті сталого розвитку
Нагорняк Т.Л. Маркетинговий аспект політики національного брендингу
Сірий С.В. Суспільно-політичні наслідки локальних війн і воєнних конфліктів
Філонов О.В. Вимоги до морально–ділових якостей кандидатів на службу в органи жандармерії і спеціальних служб Російської імперії як органів по боротьбі з тероризмом в кінці XIX – початку ХХ ст.
Кривоглава М.З. Афганський чинник у безпековій взаємодії на Центральноазійському просторі
Мілова М.І. Вибори та виборча система Болгарії: адаптація до європейських реалій
Чернишов І.В. Дві війни Ізраїлю в секторі Газа: результати та наслідки

Дискусія

Наукове відкриття

Федорова К.О. Евдемоністичний парадокс: теоретико-концептуальні засади

Наукове життя

Масаєв М.В.Розвиток інтелектуальної основи діяльності приматів. Чи може тварина перейти від рефлекторної до безрефлекторної, символічної поведінки. Рецензія на монографію: Новоселова С.Л. Розвиток інтелектуальної основи діяльності приматів / С.Л. Новоселова. – М.: Видавництво Московського психологічного інституту; Воронеж: Видавництво НПО «МОДЕК», 2010. – 304 с.
Мірошников О.А., Переход С.О. Інструментарій осягнення історії людства: про перший в Криму посібник з філософії історії. Рецензія на навчально–методичний посібник: Масаєв М.В. Філософія історії. Навчально–методичний посібник / М.В. Масаєв. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2008. – 304 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Мельничук И.А. Степь или Дикое Поле как эпицентр экономико–политической борьбы великих держав времен позднего Средневековья (обзор геополитической ситуации вокруг украинских земель в XV–XVI вв.)
Дегтеренко А.Н., Никольченко Ю.М. К вопросу об истоках украинского кириллического книгопечатания
Короткий В.А. Передісторія появи пісенного збірника «Исторические песни малорусского народа»
Верховцева И.Г. Общественная опека в Украинском Придунавье (конец ХІХ – начало ХХ в.): социокультурные аспекты
Сулима–Каминская И.В. Цензурные органы Киевского генерал–губернаторства в революционный и постреволюционный периоды (1905–1914 гг.)
Козлов Д.В. Первая проповедь Киевского митрополита Владимира (Богоявленского) в Софийском соборе: программные инвективы
Жолоб М.П. Общины верующих этнических меньшинств Украины накануне большевистского переворота 1917 г.
Петренко И.Е. Дипломатические и военно–политические отношения Украинской Державы с Грузинской Демократической Республикой (апрель–декабрь 1918 года)
Пархоменко В.А. Потеря государственности ЗОУНР (апрель–ноябрь 1919 г.) в историко–мемуарной литературе
Робак И.Ю., Демочко А.Л. Борьба с туберкулезом в столичном Харькове (1919–1934 гг.)
Кузьмин Р.Я. Военный коммунизм в Восточной Галиции: социально–экономические преобразования Галревкома в 1920 году
Москалева Н.П. Социальные аспекты жизни студентов ХИМЭСХ в 1930–е годы
Онипко Т.В. Введение Международным кооперативным альянсом Международного дня кооперации и участие в его праздновании потребительской кооперации УССР
Бондарева С.А. Приказы органов государственной власти как источник по истории социально–культурного развития Украины периода нэпа
Билан С.А. История формирования системы подготовки специалистов–аграрников в 30–х гг. ХХ ст.
Гула Р.В. Деятельность партийно–государственных органов по организации функционирования и развития идеологии советского патриотизма в начальный период Великой Отечественной войны
Стельникович С.В. Интернет–ресурсы по истории нацистского оккупационного режима в генеральном округе «Житомир»
Ковальская Л.А. Художественные фильмы как исторический источник по истории партизанской и подпольной борьбы в годы Великой Отечественной войны
Сокульский А.Л. Как «Ahnenerbe» искало астральные центры Надпорожья и Запорожья: попытка реконструкции
Цебро О.В. Деятельность сети предприятий общественного питания г. Киева (1943–1945 гг.)
Ходак И.В. Судьба греко–католического духовенства в контексте решения Львовского собора 1946 г.
Мелешко Н.Б. Особенности перевозок репатриированных граждан территорией Украинской ССР в 1946–1953 гг.
Снегирев В.А. На излете репрессий: 1948 год – выселенцы
Ховайба Н.Г. Украинские кинематографисты и советская власть: противостояние, притеснения, репрессии (вторая половина 1960–х – 1970–х годы)
Гадмалиев С.Б. Влияние глобализационных процессов на развитие высшего образования в Украине в 90-хгодах ХХ ст.
Марченко С.Д. Эволюция производственных отношений в аграрном секторе Украины в 1990–2000–е годы: достижения и просчёты
Гладкая Г.Л. Реформирование высшего медицинского образования в Украине как элемент социальной политики государства: исторический аспект
Комарницкая И.Ю. Роль международных организаций в сохранении культурно–исторического наследия в современной Украине
Балябас В.Д. Оптимизация и пути повышения эффективности деятельности пожарно–спасательных служб Украины
Андреев В.Н. Виктор Петров как исследователь жизни и творчества П.Кулиша
Борисенко М.В., Лагунова О.С. Исследование обряда жатвы Аг. Крымским
Дубинський В.И, Полякова Л.И. Проблемы английской аграрной истории в трудах Е.А. Косминского
Лагодзинский В.В. Оценка М.Драгомановым античных римских авторов
Полянский Ф.И. Творческое наследие Юрия Липы как источник украинской политико–психологической мысли
Завалко Н.В. Шлях Олександра Карповича Касименка в історичну науку
Шахбазова Р. Некоторые вопросы политического и экономического развития Азербайджана в период халифата в исследованиях академика В.В. Бартольда
Крысенко Д.С. Образ СССР как фактор эволюции внешней политики США (вторая половина ХХ в.)
Бузань В.Ю. Влияние американо–советского соперничества на ход арабо–израильского конфликта (1956–1991 гг.)
Ганцян Р.Ю. Дисциплинарный статус истории современности в Великобритании в первой половине ХХ в.
Макаров Р.В. Позитивные и негативные последствия британского мандатного управления в Ираке (1920–1932 гг.)
Нагирный М.З. Вуковар как центр культурнической жизни русинов и украинцев Хорватии в конце ХХ в.
Аббасова М. Развитие транспортных путей на Южном Кавказе в XIX в.
Гусейнов Ю. Карабах – древняя азербайджанская земля
Махорин Г.Л. Историческая мысль эпохи Возрождения и Просвещения
Радченко Н.Н. Кооперативные издания 1881–1917 гг. как источник изучения истории развития кредитно–финансовой системы Украины
Лазуренко Ю.Н. Отражение изменений производительных сил индивидуальные крестьянские хозяйства Украины в условиях нэпа в историографии второй половины 50–х – 70–х гг. XX в.
Палкин Д.В. Организационные меры советского правительства в сфере подчинения и активизации управления над деятельностью партизан и подпольщиков в Украине на втором этапе войны (1942–1943 гг.): современная украинская историография
Сиропол В.А. Медицинское обеспечение Красной Армии в годы Великой Отечественной войны: историографический обзор
Стрижак Є.Н. Кадровое обеспечение средней и высшей школы Советской Украины 1920–1930–х гг.: историография проблемы
Лазуренко В.Н. Освещение проблемы становления и жизнедеятельности крестьянских фермерских хозяйств в Украине в период нэпа в историографии 1980–х – начала 1990–х гг.
Скоряк А.Г. Историографический анализ ярмаркования Полтавской губернии
Шаравара Т.А. Зарубежная историография об истоках судебных реформ 1864 г. в Российской империи
Левицкая Е.В. Парламентаризм в Украине: современная украинская историография
Левченко Л.Л. Вопросы систематизации архивных документов в контексте истории архивного дела в США, ч.2
Мамедова И. Этнографические сведения о городе Тебриз в европейских мемуарных источниках
Мехтизаде С. Средневековое изобразительное искусство и музыка Азербайджана в дневниках западноевропейских путешественников
Сулейманов А. Реформа подготовки медицинских кадров Нахичеванской Автономной Республики
Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды из раскопок Булганакского городища в Крыму
Шиян Л.Н. Восстановление интерьеров Збаражского замка как важный фактор проведения реставрационных работ

Философские науки

Воронкова В.Г. Управленческая деятельность как предмет социально–философской рефлексии
Дедяева И.П. Развитие понятия о свободе в истории философии
Зленко Н.Н. Общество риска как современный этап исторического развития человечества
Дондюк А.Н. Методологические коллизии феноменологического: онтологическая зависимость и положительная сила страха
Кулик А.В.Философия макабра и хаос
Левкулич В.В. Особенности теоретизации проблемы справедливости в социально–философской мысли Просвещения
Морозова Л.П. Ценности в контексте неоклассического подхода к социуму
Отрешко В. Ценность труда: материальная, социальная, духовная
Павлова Т.С. Философские истоки формирования психологического похода к праву как индивидуальной и социальной действительности
Препотенская М.П. Urbanus oasis: экзистенциальные аспекты урбанистической утопии в контексте мегаполиса
Иванов Е.В. Социальное управление в Киевской Руси в коне Х – первой половине ХІ в.: попытка философского осмысления
Краснокутский А.В. Политика как социально–философская категория
Высоцкая О.Е. Сущность и смысл современной идеологии глобализма: между «мировой демократией» и «новым империализмом»
Гнатив З.Я. Неотомистичные поиски «интегрального гуманизма» в современных модернизационных общественно-политических процессах Украины
Лисовский П.М. Глобальный финансовый кризис как депрессионный дух времени в современном спекулятивном капитале
Сидоренко С.В. Генеза от гражданского общества к глобальному гражданскому обществу
Сисак М.М. Концептуальная аналитика феномена гуманизма
Полищук А.С. Субъекты коллективного действия в общественно–политическом бытии человека
Тарабасова Л.Г. Жизнетворчество личности на ранних этапах развития: теоретико–методологическое исследование
Тимченко А.П. Феномен экзистенциальной опосредованности отношения человека и общества
Шарко О.В. Феномен неясности: сущность и специфика относительно смежных понятий
Шарипин А.В. Амальгама интеллектуальной традиции в украинской культуре XIV–XV вв.
Ювковецкая Ю.А. Политическая реклама как феномен культуры
Бутурлина О.В. Медиатворчество как разновидность творческой деятельности личности
Корниенко Т.А. Теоретические основы анализа дизайна города как уникального социального феномена, ч.2
Лобанчук Е.А. Интегрированная художественная деятельность как основа модели речевой культуры личности
Лугуценко Т.В. Культурная парадигма как феномен социокультурного бытия человека
Омельченко Ю.В. Идеи представителей украинского правозащитного движения в контексте этики ненасилия
Прохоров М.М. Кризисологический анализ взаимосвязи истории, культуры и бытия
Осипова В.Ю. Гламур как машина моды
Беляева Л.Г. Трансформация музыки в координатах социального пространства
Владиченко Л.Д. Религиозный компонент в светском образовании: польский опыт
Карнаухова Н.Л. Феноменология религии Ниниана Смарта и ее методологическое значение
Клименко А.Б. Категория «Ενέργεια» в античной философии, ранней патристике и исихазме
Голозубов А.В. Смех богов и героев в мифо–эпическом пространстве средневековой Исландии
Шамша И.В. Вечность и время в произведении Августина Блаженного «О граде Божием»
Масаев М.В. Символ искусства в образе солнца в творчестве Ромена Роллана и Владимира Маяковского: философско–исторический и культурологический аспекты
Мах У.И. Философия культуры А.Швейцера
Мережинская Е.Ю. Социально–философские параметры теории личности Э.Гофмана
Завидняк Б.Т. Гарри Вольфсон. Рассмотрение основных филоноведческих трудов гарвардского ученого
Содомора П.А. Тома Аквинский: расцвет после упадка
Гусейнова М. Жанр повести и лирико–психологический анализ (на основе произведений Ю.В. Чеменземинли)
Гончаров В.И. Гуманистические принципы образования
Бойченко М.И. Философское осмысление условий осуществления последипломного образования
Гриценко Т.В. Американское мультикультурное образование: пересечение гендерных исследований, образования об экологической справедливости и исследований Белых людей
Харлаш Л.М. Медиаобразование как форма открытого образования: философские основы
Кулиненко Л.Б. Практика как основа эффективности педагогического процесса
Малышева А. Ограничение свободы коммуникативного процесса в образовании в период авторитаризма
Микулак Н.М. Активизм женской ментальности в контексте гендерного равенства и образования
Москалик Г.Ф. Информативно-коммуникативная природа образования
Пятишева И.П. Отечественный опыт экологизации педагогической деятельности
Финин Г.И. Историческое образование в куррикулуме военного специалиста: философский анализ

Политические науки

Герасименко А. Политика структурной перестройки экономического развития государства и общества
Ворчакова И.Е. Бикамерализм как институт регионального политического влияния на общенациональном уровне
Перглер Т.И. Экология и здоровый образ жизни  приоритеты создания украинского государства
Прокопчук И.И. Анализ тенденций институционализации свободы в украинском обществе
Турчин Я.Б. Сотрудничество Украины и ОБСЕ на современном этапе: оценки и перспективы
Човган И.В. Болонский процесс и защита национальных интересов в сфере высшего образования Украины
Трутенко А.А. Концептуальные основы внешней политики Украины
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Опыт оптимизации функционирования органов государственной власти в Германии и возможности его использования в Украине
Шваб Л.П., Ткачик A.A. Украинская внешняя политика в отношении Республики Сербия в 1992–2006 годах
Пономарёва И.С. Идентичность этнических групп греков Приазовья
Евменчук О.В. Трансформация идеологии консерватизма на рубеже ХХ и ХХІ веков
Куц Г.М. Религиозные основания либерализма
Палинчак Н.М. Типология государственно–церковных отношений: политологический анализ
Доля И.Н. Локальный политический процесс: к методологии вопроса
Петренко В.В. Пропаганда в демократическом обществе
Федоренко А.В. Демократия как форма и модель общественной организации и управления
Заславская О.А. Типология политической коммуникации
Сащук Г.Н. Информационное общество – принципиально новая стадия развития человечества
Ищенко И.В. Информационно–психологическая составляющая нестабильности и ее проявление в общественной среде
Перга Т.Ю. Проблема глобального потребления в контексте устойчивого развития
Нагорняк Т.Л. Маркетинговый аспект политики национального брендинга
Сирый С.В. Общественно–политические последствия локальных войн и военных конфликтов
Филонов А.В. Требования к морально-деловым качествам кандидатов на службу в органы жандармерии и специальных служб Российской империи как органов по борьбе с терроризмом в конце XIX – начале ХХ в.
Кривоглава М.З. Афганский фактор во взаимодействии в сфере безопасности на Центральноазиатском пространстве
Милова М.И. Выборы и избирательная система Болгарии: адаптация к европейским реалиям
Чернышев И.В. Две войны Израиля в секторе Газа: результаты и последствия

Дискуссия

Научное открытие

Федорова Е.О. Эвдемонистический парадокс: теоретико–концептуальные основы

Научная жизнь

Масаев М.В. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов. Может ли животное перейти от рефлекторного к безрефлекторному, символическому поведению. Рецензия на монографию: Новоселова С.Л. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов / С.Л. Новоселова. – М.: Издательство Московского психологического института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – 304 с.
Мирошников О.А., Переход С.О. Инструментарий постижения человеческой истории: о первом в Крыму пособии по философии истории. Рецензия на учебно–методическое пособие: Масаев М.В. Философия истории. Учебно–методическое пособие / М.В. Масаев. – Симферополь: ДОЛЯ, 2008. – 304 с.

CONTENT

Historical studiens

Melnichuk, I.А. Steppe or the Wild Field as the epicenter of the economic and political struggle of the great powers since the late Middle Ages (review of the geopolitical situation around the Ukrainian lands in the XV–XVI centuries)
Degterenko, A.М., Nikolchenko, Y.М. About the roots of Cyrillic Book Publishing
Korotkiy, V.A. Pre-history of appearance of song collection the «Historical songs of malorusskogo people»
Verkhovtseva, I.G. Social care in the Ukrainian Danube Region in the end ХІХ – ХХ at the beginning century: socio–cultural aspekts
Sulima–Kamynskaya, I.V. Censorship institutions of Kiev general district in the revolutionary and post–revolutionary periods (1905–1914)
Kozlov, D.V. First sermon of Metropolitan Vladimir of Kiev (Bogoyavlensky) in the Cathedral of St. Sophia: program theses
Zholob, M.P. Community of believers of ethnic minorities in Ukraine on the eve of the Bolshevik Revolution in 1917
Petrenko, I.Е. Diplomatic, military and political relations between the Ukrainian State and the Georgian Democratic Republic (April–December 1918)
Parhomenko, V.A. A loss of the state system of Western area of the Ukrainian republic of people’s (April–November 1919) is in historical memoirs literature
Robak, I.Yu., Demochko, A.L. Control of tuberculosis in Kharkiv as a capital of Ukrainian Soviet Republic (1919‒1934)
Kuzmyn, R.J. Military Communism in Eastern Galicia: social and economic transformations Galrevkom in 1920 year
Moskalеva, N.P. Social aspects of life of students of Kharkov institute of mechanization and electrification of agriculture in 1930–s
Onipko, T.V. The introduction of International day of cooperation by International cooperative alliance and participation of consumer cooperation of USSR in its celebration
Bondarеva, S.O. The orders of the government as a source for the history of social and cultural development of the New Economic Policy of Ukraine
Bilan, S.О. Formation history of the system of training of Agricultural in 30s of the twentieth century
Gyla, R.V. Activities of the Party and government organizations with the operation and development of the ideology of Soviet patriotism in the initial period of the Great Patriotic War
Stelnykovych, S.V. Internet–Resources on the History of the Nazi Occupation Regime in the Zhytomyr General District
Kowalska, L.А. Feature films as a historical source on the history of the partisan and underground struggle in the years of the Great Patriotic war
Sokul’skiy, A.L. How «Ahnenerbe» searched for the sacral centres in Nadporozhzhje and Zaporozhzhje: attempt of reconstruction
Tsebro, O.V. The activities of Kyiv network of catering in 1943–1945
Khodak, I.V. The Ukrainian Catholic priesthood fate in context of Ecumenical council synod in Lviv 1946
Meleshko, N.В. Features transportations of repatriated citizens on the territory of the Ukrainian SSR during 1946–1953
Snegirov, V.A. At the end of repressions: 1948 a year is the special migrants
Hovayba, N.G. Ukrainian filmmakers and Soviet power: opposition, oppression, repression (the second half of 1960–1970 years)
Gadmaliev, S.B. Influence of globalizacionnykh processes on development of higher education of Ukraine during 1990’s.
Marchenko, S.D. Evolution of production relations in the agrarian sector of Ukraine in 1990–2000: achievements and miscalculations
Gladka, G.L. Reformation of higher medical education in Ukraine as an element of social politics of the state: historical aspect
Komarnitskaya, I.Y. The role of international organizations in the preservation of cultural heritage in modern Ukraine
Baliabas, V.D. Optimization and ways to improve the efficiency of the Fire and Rescue Service of Ukraine
Andreev, V.М. Victor Petrov as a researcher of P.Kulish’s life and works
Borisenko, M.V., Lagunova, O.S. The investigation of harvest ceremony by A.Krymski
Dubinskiy, V.I., Polakova, L.I. Problems of English agrarian history are in labours of E.O. Kosminskogo
Lahodzins’kyi, V.V. Assessing Drahomanov ancient Roman authors
Polians’kyj, F.I. Creative heritage as a source of Lypa George Ukrainian political and psychological thought
Zavalko, N.V. Way of Oleksandr Сarp Kasimenko in historical science
Shahbazova, R. Some political and economic development of Azerbaijan during the caliphate in sciences studies V.V. Bartold
Krysenko, D.S. Image of the USSR as a factor in the evolution of U.S. foreign policy (sec. half of the XX century)
Buzan, V.Yu. The impact of rivalry between the U.S. and the USSR on the course of the Arab–Israeli conflict in 1956–1991
Hantsyan, R.Y. Disciplinary status of current history in Great Britain in the first half of the twentieth century
Makarov, R.V. Positive and negative consequences of the British mandatory management in Iraq (1920–1932)
Nahirnyj, M.Z. Vukovar as a center of cultural life of the Ruthenians and the Ukrainians in Croatia at the end of twentieth century
Abbasova, M. Development of transport routes in South Caucasus in the XIX century
Guseinov, Ju. Karabakh – ancient Azerbaijani land Summary
Makhorin, G.L. Historical thought the Renaissance and Enlightenment
Radchenko, N.M. Cooperative Edition 1881–1917 as a source of study of the history of the development of credit–financial system of Ukraine
Lazurenko, Y.М. Changes reflected in the productive forces of the individual peasant economy of Ukraine in the New Economic Policy in the historiography of the second half of 50’s – 70’s. XX century
Palkin, D.V. The Organization measures of Soviet government in the field of submission and activity of actions rule of partisans and under the floors in Ukraine during the second station of the war (1942–1943): modern Ukrainian histography
Siropol, V.O. Тhe Medical providing of Red Army in the years of Great Patriotic war: a historiography review
Strizhak, E.M. Staffing secondary and higher schools of Soviet Ukraine 1920–1930’s: historiography problems waz analyzed
Lazurenko, V.M. Brightening problems of coming into being and life’s work of peasant farms in Ukraine in the period of HEP in historiography in 1980’s – early 1990’s
Skoryak, A.G. Historiografical analysis features of fair trade of Poltava province
Sharavara, T.O. Foreign historiography of the origins of the judicial reform of 1864, in the Russian Empire
Levytska, K.V. Parliamentary system in Ukraine: modern Ukrainian historiography
Levchenko, L.L. Questions of archival documents arrangement in the context of the United States archival history, р.2
Mammadova, I. Ethnographic information about the city of Tabriz in the memoir european sources
Mehtizade, S. Medieval Azerbaijan applied arts and music in the diaries of Western Europe travelers
Suleymanov, A. Reforms on medical personnel training in the nakhchivan autonomous republic
Shabanov, S.B. The Glass Vessels from the settlement Bulganakskoe excavated in the Crimea
Shyan, L.M. Reconstruction of the interiors of the Zbarazh Castle as an important factor of conservation activities

Philosophic sciences

Voronkova, V.G. Management activities as a matter of social and philosophical reflection
Dediaeva, I.P. Development of the concept of freedom in the history of philosophy
Zlenko, N.М. Risk community as the current stage of the historical development of humanity
Dondiuk, A.М. Methodological collisions of the phenomenological: ontological dependence and the positive power of fear
Kulik, A.V. Philosophy of macabre and chaos
Levkulych, V.V. Features of theorization the problem of justice in social philosophical thought of the Enlightenment
Morozova, L.P. The values in the context of neoclassical hike to sotsіumu
Otreshko, V. Cennost' labour: material, social, spiritual
Pavlovа, T.S. Philosophical origins formation of the psychological approach to rights as individual and social reality
Prepotenska, M.P. Urbanus oasis: existential aspects of urbanism utopia in the context of megalopolis
Ivanov, E.V. Social management in Kievan Rus at the end of X – the first half of the XI centuries: socio–philosophical analysis of the problem
Krasnokutskij, A.V. Politics as a socio–philosophical category
Vysotska, O.E. The essence and the meaning of the modern ideology of globalism: between «global democracy» and «new imperialism»
Gnativ, Z.Ya. Neotomistyc search of «integral humanism» in modern social and political process of Ukrainian
Lysovskyy, P.M. The global financial crisis as a depression in the modern zeitgeist speculative capital
Sidorenko, S.V. Genesis of civil society in global civil society
Susak, M.M. Conceptual analytics of humanism’s phenomenon
Polishchuk, O.S. Subjects of collective activity in social–political being of a person
Tarabasova, L.H. Zhiznetvorchestvo personality in early stages of development: тheoretical and methodological research
Timchenko, A.P. Phenomenon of existential mediation of the relationship of man and society
Sharko, O.V. The phenomenon of vagueness: its nature and specific character
Sharypin, A.V. Amalgam of intellectual tradition in the Ukrainian culture XIV–XV centuries
Yuvkovetska, Yu.О. Political advertising as a phenomenon of culture
Buturlina, О.V. Media creativity as a variety of creative activities of identity
Korniyenko, T.A. Theoretical foundations of design analysis city as a unique social phenomenon, р.2
Lobanchuk, О.А. Integrated artistic activity as a basis for models of speech development of personality
Lugucenko, T.V. Kulturnaya paradigm as phenomenon of sociokulturnogo life of man
Omelchenko, Y.V. Ukrainian human rights movement members’ ideas in the context of ethics of non–violence
Prokhorov, М.М. Krizisologicheskiy analysis of intercommunication of history, culture and life
Osypova, V.Y. Glamour as Fashion Mashine
Belyayeva, L.G. The transformation of music in coordinates of social space
Vladychenko, L.D. Religious component in temporal education: Polish experience
Karnauchova, N.L. Ninian Smart’s phenomenology of religion and its methodological significance
Klimenko, О.B. Category «Ενέργεια» in ancient philosophy, early patristic and Hesychasm
Golozubov, A.V. The laughter of the gods and heroes in the mythological–epic space of the medieval Iceland
Shamsha, I.V. Eternity and time in the work of St. Augustine «City of God»
Masayev, M.V. The Symbol of Art in the Image of the Sun in Works of Romain Rolland and Vladimir Mayakovski: Philosophy and History and Culturology Aspects
Makh, U.І. Albert Schweitzer’s Philosophy of Culture
Merezhynska, E.Yu. Social and philosophical parameters of the E.Hoffmann’s theory of personality
Zavidniak, B.Т. The Review of Harry Wolfson’s Key Studies on Philo of Alexandria
Sodomora, P.А. Thomas Aquinas: Flourishing After Decay
Huseynova, M.E. The genre of novel is lyrical–psychological analysis (based on Y.V. Chemenzemenlys novels)
Goncharov, V.I. Humanism principles of education
Boychenko, M.I. Philosophical comprehension of providing conditions of postgraduate education
Grytsenko, T.V. American multicultural education: intersections of gender studies, ecological justice education, and White studies
Кharlash, L.M. Media education as a form of open education: philosophical foundations
Kulinenko, L.B. Practice as basis of efficiency of pedagogical process
Malisheva, O. Obmezhennya freedoms of communicative process in education in the period of authoritarianism
Mykulak, N.M. Activism of women’s mentality in the context of gender equality and education
Moskalik, G.F. Informing-communicative nature of education
Pуatysheva, I.P. Domestic experience of greening of pedagogical activity
Finin, G.I. Historical education in the curriculum of the military specialist: philosophical analysis

Political sciences

Gerasimenko, A. Politika structural re-erecting of economic development of the state and society
Vorcharova, I.E. Bicameralism as an institution of regional political influence at the national level
Pergler, T.I. Ecology and healthy way of life priorities of creation of the Ukrainian state
Prokopchuk, I.I. The analysis of tendencies of an institutionalization of freedom in the Ukrainian society
Turchyn, Y.B. Current Ukraine and OSCE Cooperation: Estimation and Prospects
Chovgan, I.V. Bologna process and the protection of national interests in the field of higher education in Ukraine
Trutenko, A.О. The conceptual principles of the foreign policy of Ukraine
Danilyan, O.G., Dzeban, A.P. Experience of optimization of functioning of public authorities in Germany and possibility of his use in Ukraine
Chvab, L.P., Tkachyk, O.O. Ukrainian foreign policy of the Republic of Serbia in the years 1992–2006
Ponomareva, I.S. The identity of the ethnic groups of the Azov’s Greeks
Ievmenchuk, O.V. Transformation of the conservatism ideology on the edge of the ХХ and ХХІ century
Kuts, G.М. Religious grounds of liberalism
Palinchak, M.M. Typology of the state–church relations: political analysis
Dolya, I.N. Local political process: to methodology of question
Petrenko, V.V. Propaganda in democratic society
Fedorenko, A.V. Democracy as a form and model of social organization and management
Zaslavska, O.O. The typology of political communication
Saschuk, H.M. Information society – a fundamentally new stage of human development
Ischenko, I.V.The major functions of information – psychological component of instability and her display in a public environment
Perga, T.Yu. The Problem of Global Consumption in the Context of the Sustainable Development
Nagornyak, T.L. Marketing aspect of the policy of national branding
Siriy, S.V. Social and political consequences of local wars and soldiery conflicts
Filonov, O.V. Requirement to moral'no–dilovikh qualities of candidates on service in the organs of gendarmery and special services of the Russian empire as organs on a fight against terrorism at the end of XIX – to beginning of ÕÕ item
Kryvohlava, M.Z. Afghan factor in security cooperation in the Central Asian space
Milova, M.I. Elections and the Elective System of Bulgaria: Adaptation to European Realia
Chernyshov, I.V. Two Israeli wars in Gaza: results and implications

Discussion

Scientific discovery

Fedorova, К.О. The eudaimonistic paradox: the theoretical and conseptual fundamentals

Scientific life

Masayev, M.V. Development of Intellectual Basis of Primates’ Activity. Whether the Animal Could Pass from Reflex to Non–reflex, Symbolic Behavior. Review on a monograph: Novosyolova, S.L. Development of Intellectual Basis of Primates’ Activity / S.L. Novosyolova. – Moscov: Edition of Moscow Psychological Institute: Voronezh: Edition of NPO «MODEK», 2010. – 304 p.
Miroshnikov, O.A., Perehod, S.O. Instrumentarium of Study of Human History: About the First in the Crimea Manual of Philosophy of History. Review on а Manual: Masayev, M.V. Philosophy of History. A Manual / M.V. Masayev. – Simferopol: Dolya, 2008. – 304 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>