”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 70 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Лукашенко А.І. Християнський дуалізм як чинник формування духовних засад повсякденного життя суспільства та Церкви (I – початок XI ст.)
Степанов М.Ю. Концепція «прав Русі» як аргумент православних у полеміці з католиками в Україні наприкінці XVI – на початку XVII століття
Голубко В.Є. Львів та львів’яни після «Великої війни»: будні міста і його мешканців
Акинджи Е. Діяльність О.Шульгина у період Лютневої революції та становлення Української Центральної Ради
Герус–Бахтіна Н.А. Німецька громада Півдня України в 1941 – другої половині 1944 років
Гула Р.В. Діяльність партійно–державних органів з організації патріотичного виховання населення в період трансформації державної ідеології у 1941–1943 рр.
Каліщук О.М. Українсько–польські стосунки у роки Другої світової війни та аналогії у європейській історії
Циганенко Л.Ф. Етноспільноти Одеської області за умов трансформаційних змін пострадянського суспільства
Шимко О.В. Політика радянської влади щодо соціального захисту жінок та дітей дошкільного віку в період розвиненого соціалізму: стратегія та практика в Донбасі
Корольова Г.І. Ставлення селян України до процесу десталінізації (1956 – початок 60–х рр. ХХ ст.)
Гадмалієв С. Стандартизація вищої освіти України у 90–х роках ХХ ст.
Гапеєва О.Л.,Куравський В.Г. Формування нормативно–правової бази створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991–2005 рр.)
Богатчук С.С. Всеукраїнські референдуми: їх історія і значення
Краснянська Н.О., Громова Н.О. Трансформації обрядовості Зелених свят на Вінниччині (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Марченко С.Д. Аграрна реформа в незалежній Україні: історичні реалії
Ніколаєць К.М. Формування трудової мотивації населення України у 90–х роках ХХ ст.
Зубко А.М. Вагові системи німецьких земель в ХVІІІ–ХІХ ст.
Махобей К.М. Митні органи у державному механізмі Російської імперії XIX ст.
Крисенко Д.С. «Фабрики думки» американських консерваторів та їхня роль у розробці політичного курсу Р.Рейгана межі 1970–х – 1980–х рр.
Денисюк І.М. Операції Великої Британії та НАТО з підтримки миру в Боснії та Герцеговині (1992–1997 рр.)
Лукашів В.Я. Фінансові субсидії Російської імперії для «Товариства ім. М.Качковського» (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Ніколаєнко О.О. Жіночий рух в Королівстві Польському початку ХХ ст.
Петрович І.В. Перспективи запровадження валюти євро в Республіці Польща
Самойлов О.Ф. Антиглобалістський рух та ідеологія глобалізації
Шваб Л.П., Яцечко С.В. Від кампанії антиізраїльської до кампанії антисемітської: політична криза в Польщі (1967–1968 рр.)
Абілова З. Азербайджанська культура та освіта на початку XIX–XX ст.
Мамедова З. Радянсько-іранські відносини в 20-х рр. XX в. і положення південних азербайджанців в радянському Азербайджані
Оруджева Г. Узеір Гаджібейлі про вірмено–азербайджанське протистояння
Маммадов О. Місце країн Прибалтики у зовнішній політиці Азербайджанської республіки в 1991-2005 рр.
Маммадова Є. Про роль азербайджанського впливу на формування могольської культури
Шафієва А.Н. Історичні погляди Сейід Гасан Тагізаде
Мамедов Н. Про історію Нагірно-Карабаського регіону Азербайджанської Республіки
Буряк Л.І. Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)
Войцехівська І.Н., Патик В.В. До питання вивчення краєзнавчих студій у науковій творчості В’ячеслава Стрельського
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Мемуарна та епістолярна спадщина П.Скоропадського:публікації та перспективи дослідження
Буряк С.А. Діяльність В.О. Голобуцького у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького (1949–1954 рр.)
Леонова О.В. До проблеми дослідження регіонального історіографічного процесу (за матеріалами Слобідської України другої половини ХІХ – початку ХХ століття)
Марценюк А.В. Наукове осмислення українськими істориками консервативного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.)
Шиян Л.М. Опис апартаментів Вишневецького палацу як важливе джерело для відновлювально–реставраційних робіт
Делія О.В. «Не вважаю себе винним ні в якій антиурядовій політичній діяльності…»: до біографії В.Пархоменка
Короткий В.А. Теоретичні засади і політичні завдання фольклористичної діяльності В.Б. Антоновича та М.П. Драгоманова: її оцінка вітчизняною історіографією
Туранли Ф.Ґ. Україна – Орієнт: тюркологічні студії
Лазуренко В.М. Висвітлення проблеми становлення українського фермерства доби непу в історіографії 90–х років XX cт.
Ленченко Ф.І. Христофор Барановський – визначна постать кооперативного руху в Україні
Лазуренко Ю.М. Кооперативна політика в українському селі доби непу: історіографічний аспект
Шахрайчук І.А. Сучасний стан вивчення проблеми руху Опору на окупованій німецько–фашистськими військами Дніпропетровщині (1941–1944)
Левченко Л.Л. Ініціативи Сполучених Штатів Америки у галузі забезпечення збереженості архівних ресурсів людства та розвитку інституту міжнародної допомоги в архівній сфері у період Холодної війни (1945–1991)
Харсун О.В. Дослідження міст та містечок східних кресів Речі Посполитої у XVIII ст. як об’єкт теоретичного пізнання
Медяник В.Ю. Санкт–Петербурзький гірничий інститут у дзеркалі біографічної репрезентації підприємця М.Ф. фон Дітмара
Купар Д.М. Центрально–Східна Європа в зовнішній політиці Російської Федерації в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. у працях сучасних вчених
Зульфугарли М. Новий погляд на історіографію репресій в Азербайджанської РСР (30-ті роки XX ст.)
Гаджієв Г. Ремесло металообробки на Курекбасарскій території (на основі археологічних матеріалів)

Філософські науки

Андрієнко О.В. Особистість у демократичному соціумі: між світоглядною дихотомією та цілісністю
Башманівська Я.В. Проблема самотності у філософії екзистенціалізму
Бірюкова Г.С. Зміст поняття «творчий потенціал особистості» в епоху індустріального суспільства
Висоцька О.Є. Десубстанціалізація реальності в іронічному світобаченні: від іронії до цинізму
Горбатюк Т.В. Перспективи формування «нової фізики» за межами Стандартної моделі: філософсько–світоглядний аспект
Завгородько Л.В. Географічний детермінізм та його сучасні модифікації
Зінченко В.В. Постіндустріалізм, динаміка процесів самоорганізації і управлінська демократія в перспективах трансформаційних змін векторів глобального розвитку
Іванов Є.В. Роль соціального управління і самоорганізації в розвитку суспільства: спроба філософського осмислення
Калиновський Ю.Ю. Філософія соборності як світоглядне підґрунтя розвитку правового суспільства в Україні
Коваль Т.І. Суспільства знання і нові соціальні ризики
Кондратьєва В.І. Цілісність людини і духовні практики: методологічні аспекти дослідження
Краснокутський О.В. Ґенеза проблеми формування ідеології державотворення в період Стародавнього світу
Кривда Н.Ю. До проблеми визначення національної ідентичності в умовах глобалізації
Кузьміна С.Л. Укорінення у «моральному світі»: концепція соціалізації у філософії виховання київських академістів ХІХ – початку ХХ ст.
Кучера Т.М. Філософське осмислення національної ідеї в соціально–історичній перспективі
Мегега Г.Б. Теоретико–методологічні засади філософії здоров’я
Омельченко Ю.В. Правозахисний рух за свободу сумління у 60–80–х роках ХХ ст. в контексті етики ненасилля
Осипенко Л.О. Становлення і розвиток комунікативного процесу в умовах глобалізації
Палагута В.І. Методологічні принципи конструювання реальності в соціальній теорії суб’єктивної самоідентифікації
Пантелєєва І.А. Особливості риторичної науки у Стародавньому Римі
Попов В.Б. Феномен астадіальності в процесі суспільної еволюції
Середюк Н.Г. Інституалізація моралі в контексті універсалізації цінностей у сучасному світі
Стеценко Л.Л. «Гедонізм – неогедонізм»: до постановки проблеми
Ухов О.С. Про античну та християнську методології статі і любові
Черняк І.А. Соціально-філософські проблеми аналізу взаємовідносин людини та суспільства
Ювковецька Ю.О. Реклама як видовище
Куда П.А. Походження суспільної свідомості у контексті антропогенезу
Осипов А.О. Тілесність як основа єдності духовних практик (філософсько-антропологічний аспект)
Отюцкий Г.П. Інформаційна антропологія: предмет і проблематика
Скородумова О.Б. Антропологічні ризики інформаційного суспільства
Алексійчук І.С., Шелехов Є.О. Соціально–гуманізуюче значення релігії та її вплив на практику благодійності
Бліхар В.С. Філософсько–антропологічний вимір державно–церковних відносин
Бублик К.М. Поняття особистості: його виникнення та роль у формуванні християнської догматики
Добродум О.В. Стереотипи мультимедійного сприйняття неоіндуїзму
Дядюшкін О.М. Методи дослідження релігійного досвіду у контексті релігієзнавчого аналізу псевдорелігій
Кондратьєва І.В. Виникнення та історичні трансформації Маланкарської Православної Церкви
Костенко Т.В. Філософсько–релігієзнавчі аспекти порівняльного аналізу концепції святості в християнській та юдаїстській традиціях
Вершина В.А. Філософська антропологія Івана Ільїна: проблема реконструкції
Власевич–Хоркава Т.В. Проблема ідентичності людини у філософській концепції М.Гайдеґера
Завідняк Б.Т. Проблема існування зла у Філона Олександрійського
Загребельний І.В. Фізикалізм як чинник духовного занепаду Західної цивілізації у філософсько–богословській спадщині Г.Костельника
Мамчак С.П. Паралелізм психоаналізу та критики ідеології у філософії Ю.Габермаса
Матвеєв В.О. Григорій Распутін як харизматична особистість
Молодцов Б.І. А.Бергсон: одухотворення як співробітництво з дійсністю
Павлова Т.С. Загальне у моралі і права: психологічна інтерпретація Л. Петражицького
Содомора П.А. Особливості метафізики Святого Томи з Аквіну (на матеріалі доктрини аналогії)
Шевченко О.В. Феномен тілесності у формуванні ідентичності (на прикладі романів М.Кундери)
Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність
Кривошея Т.О. Концепти чуттєвої культури: дотик
Лугуценко Т.В. Вплив процесів соціокультурного буття інформаційного суспільства на свідомість людини virtus
Масаєв М.В. Філософсько–історичні та юридичні аспекти буття одного музикального образу у різних символах різних епох, країн та народів на прикладі пісні «По долинам и по взгорьям»
Маслікова І.І. Спроможність глобальної етики: від теорії до практики
Меліков І.М. Суперечливість світу культури
Романець О.В. Розвиток біологічної етики в Україні (в світовому контексті)
Сінькевич О.Б. Ідентифікація через споживання в добу масової культури: філософсько–культурологічні аспекти аналізу
Чупрінова Н.Ю. Етико–естетичний аспект професійної культури офіцерів–правоохоронців як один із факторів формування позитивного іміджу внутрішніх військ МВС України
Гончаров В.І. Аксіологічні індикатори підвищення якості освіти та професійних компетенцій сучасного педагога
Балагура О.О. Система освіти в суспільстві, що трансформується
Галкіна А.Г. Особливості психологічної готовності студентів до сімейного життя
Жорнова О.І., Жорнова О.І. Невловні активи вишу: освітньо–філософські розміркування
Кравченко А.А. Інтенції духовно–морального потенціалу вчителя
Крилова С.А. Соціальне партнерство та краса відносин учителя та учня
Куліненко Л.Б. Інноваційне оновлення філософії і змісту освіти
Лобанчук О.А. Технологія розвитку словесної творчості засобом міжпредметної інтеграції в системі компетентнісної освіти
Мікулак Н.М. Філософсько–освітні аспекти проблеми креативності
Павлова Г.В. Підходи до визначення контексту якості освіти
Урсiна В.О. Освіта як можливість культурної ідентичності соціуму

Політичні науки

Євменчук О.В. Доктрина лібералізму в умовах глобалізації розвитку
Орловський В.К. Інституційні форми діяльності опозиції у світі
Герасимчук Н.В., Хонін В.М. Динаміка зростання повноважень наднаціональних інституцій
Гетьманчук П.М. Проблеми ефективності політичних управлінських еліт в умовах демократичного транзиту
Дідух Г.Я. Імідж громадських організацій: управлінський аспект
Євтюшкiн I.В. Регіональна автономія як фактор врегулювання міжнародних суперечностей (до теорії питання)
Костючков С.К. Структурні особливості та системні якості громадянського суспільства: соціологічна інтерпретація
Кузьмова О.А. Релігійний аспект безпеки: функціональний вимір
Ломжець Ю.В. Парламентаризм та інститути виконавчої влади (аналіз зарубіжного досвіду)
Мазуренко С.А. Політична мораль: суть, особливості та основні імперативи
Мамонтова Е.В. Місце і роль державного протоколу та церемоніалу у системі політичної комунікації
Перглер Т.І. Політична нація як колективний суб’єкт громадянського суспільства
Пашина Н.П. Політична ідентифікація як ресурс демократичної трансформації суспільства
Хонін В.М. Класифікація типів буття міжнародних відносин. (Частина перша)
Шайхатдінов А.З. Концептуальні підходи вивчення харизматичного лідерства в організації
Парно Л.Д. Основні підходи до визначення поняття «напівпрезидентська» форма державного правління
Каракуц А.М., Подолянюк В.Ю. Основні виміри української євроінтеграції: стратегічна ціль чи декларовані наміри?
Куценко Є.В. Українська політична думка про дослідження виборчих технологій
Гай–Нижник П.П. А.Яценюк та політична партія «Фронт Змін» на шляху до парламентських виборів 2012 р. (березень–травень 2012 р.)
Посредніков Д.В. Православ’я і парламентські вибори в Україні 2012 р.
Сагайдак О.П., Гладиш М.Л. Активізація дипломатичної діяльності в часи революцій та визвольної війни українського народу (1917 – 1922)
Троян С.С. Глобалізація і цивілізаційно–культурний феномен України
Царенко О.О. Зміна ідейно–політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії 2012 р.
Ярошко О.З. Ключові концепти дослідження процесу встановлення дипломатичних відносин України
Бєлоусова Н.Б., Квартенко Д.І. Еволюція розвитку та особливості формування інформаційної політики Європейського Союзу
Седляр Ю.О. Політика санкцій Організації Американських Держав: інституційний механізм і дипломатична практика
Філонов О.В. Провокація в боротьбі з проявами тероризму в Російській імперії в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Сірий С.В. Суспільно-політичні наслідки локальних війн і воєнних конфліктів

Наукове життя

Дегтеренко А.М. Презентація проекту «Рівність прав та можливостей в етнополітичному контексті життєдіяльності територіальних громад Донецької області»

Рецензії

Бойченко М.І. Рецензія на монографічне дослідження академіка НАН України, президента НАПН України В.Г.Кременя «Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору»
Богданов В.С. Рецензія на монографію: Васильчук Є.О. Політичний радикалізм сучасних молодіжних субкультур: монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси: видавництво Чабаненко Ю.А., 2012. – 264 c.
Вдовичин І.Я. Рябошапко Л.І. Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива (1917–2011 рр.): монографія / Леонід Рябошапко, Ганна Грабовська. – Львів: Видавництво «Край», 2011. – 469 с.
Войцехівська І.Н. Рецензія на монографію: Чуткий А.І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906 – 1920 рр.). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 524 с.
Каплін О.Д. Актуальні уроки з історії зв’язку російської імперії. Рецензія на монографію: Міронова І.С. Поштові і поштово–телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.): [монографія]. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 564 с.
Кривошея В.В. Рецензія на монографію: Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. – (Серія «DNIPROVIANA»).
Кривошея В.В. Козацька Україна крізь дзеркало французької історіографії. Рецензія на монографію: Луняк Євген. Козацька Україна ХVІ–ХVІІІ ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.–Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2012. – 808 с.
Масаєв М.В. Заклик до сучасної української педагогіки не відходити від власних національних коренів (в руслі осягнення проблем філософії освіти та концепції парадигмальних образів та символів епох, цивілізацій та народів). Рецензія на монографію: Кузьміна С.Л. Філософія освіти та виховання у київській академічній традиції XIX – початку XX ст.: монографія. – Сімферополь: Н. Оріанда, 2010. – 552 с.
Масаєв М.В. Про методи досліджень політичної науки. Рецензія на підручник: Політична наука: Методи досліджень: підручник / [О.А. Габрієлян та ін.]; за ред. О.А. Габрієляна. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 320 с.
Римаренко С.Ю. Рецензія на монографію: Семигіна Т.В. Політичні аспекти охорони здоров’я: на перетині глобального і локального. – К.: вид–во «Києво–Могилянська академія», 2013. – 384 с.
Ярмошик І.І. Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. – Житомир: Полісся, 2012.– 600 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Лукашенко А.И. Христианский дуализм как фактор формирования духовных основ повседневной жизни общества и Церкви (I – начало XI в.)
Степанов М.Ю. Концепция «прав Руси» как аргумент православных в полемике с католиками в Украине в конце XVI – начале XVII вв.
Голубко В.Е. Львов и львовяне после «Великой войны»: повседневность города и его жителей
Акинджи Е. Деятельность О. Шульгина в период Февральской революции и становления Украинской Центральной Рады
Герус–Бахтина Н.А. Немецкая община Юга Украины в 1941 – второй половине 1944 годов
Гула Р.В. Деятельность партийно–государственных органов по организации патриотического воспитания населения в период трансформации государственной идеологии в 1941–1943 гг.
Калищук О.М. Украинско–польские отношения в годы Второй мировой войны и аналогии в европейской истории
Цыганенко Л.Ф. Этнические общества Одесской области в условиях трансформационных изменений постсоветского общества
Шимко Е.В. Политика советской власти относительно защиты женщин и детей дошкольного возраста в период развитого социализма: стратегия и практика в Донбассе
Королева Г.И. Отношение крестьян Украины к процессу десталинизации (1956 г. – начало 60–х гг. ХХ ст.)
Гадмалиев С. Стандартизация высшего образования в Украине в 90–х годах ХХ ст.
Гапеева О.Л., Куравский В.Г. Формирование нормативно–правовой базы создания Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (1991–2005 гг.)
Богатчук С.С. Всеукраинские референдумы: их история и значение
Краснянская Н.А., Громова Н.А. Трансформации обрядности Зеленых праздников на Винниччине (середина ХХ ст. – начало ХХІ ст.)
Марченко С.Д. Аграрная реформа в независимой Украине: исторические реалии
Николаец Е.Н. Формирование трудовой мотивации населения Украины в 90–х годах ХХ ст.
Зубко А.Н. Весовые системы немецких земель в ХVІІІ–ХІХ вв.
Махобей Е.М. Таможенные органы в государственном механизме Российской империи XIX в.
Крысенко Д.С. «Фабрики мысли» американских консерваторов и их роль в разработке политического курса Р.Рейгана 1970–х – 1980–х гг.
Денисюк И.Н. Операции Великобритании и НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине (1992–1997 гг.)
Лукашив В.Я. Финансовые субсидии Российской империи для «Общества им. М.Качковского» (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
Николаенко О.А. Женское движение в Царстве Польском в начале ХХ в.
Петрович И.В. Перспективы введения валюты евро в Республике Польша
Самойлов А.Ф. Антиглобалистское движение и идеология глобализации
Шваб Л.П., Яцечко С.В. От кампании антиизраильской к кампании антисемитской: политический кризис в Польше (1967–1968)
Абилова З. Азербайджанская культура и образование в начале XIX–XX вв.
Мамедова З. Советско–иранские отношения в 20–х гг. XX в. и положение южных азербайджанцев в советском Азербайджане
Оруджева Г. Узеир Гаджибейли об армяно–азербайджанском противостоянии
Маммадов О. Место стран Прибалтики во внешней политике Азербайджанской республики в 1991–2005 гг.
Маммадова Е. О роли азербайджанского влияния на формирование могольской культуры
Шафиева А.Н. Исторические взгляды Сейид Гасан Тагизаде
Мамедов Н. Об истории нагорно–карабахского региона Азербайджанской Республики
Буряк Л.И. Очертания, знаки, символы национальной памяти в украинской историографии: феминологический контекст (вторая половина ХХ – первая треть ХХ ст.)
Войцеховская И.Н., Патык В.В. К вопросу изучения краеведческих исследований в научном творчестве Вячеслава Стрельского
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Мемуарное и эпистолярное наследие П.Скоропадского: публикации и перспективы исследования
Буряк С.А. Деятельность В.Голобуцкого в Киевском государственном педагогическом институте имени А.М. Горького (1949–1954 гг.)
Леонова А.В. К проблеме исследования регионального историографического процесса (по материалам Слободской Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века
Марценюк А.В. Научное осмысление украинскими историками консервативного движения в Восточной Галиции межвоенного периода (1921–1939 гг.)
Шиян Л.Н. Опись апартаментов Вишневецкого дворца как важный источник для проведения восстановительно–реставрационных работ
Делия О.В. «Не считаю себя виновным ни в какой антиправительственной политической деятельности...»: к биографии В.Пархоменко
Короткий В.А. Теоретические основания и политические задачи фольклористической деятельности В.Б. Антоновича и М.П. Драгоманова: их оценка отечественной историографией
Туранли Ф.Г. Украина ‒ Ориент: тюркологические студии
Лазуренко В.Н. Освещение проблемы становления украинского фермерства периода нэпа в историографии 90–х годов XX в.
Ленченко Ф.И. Христофор Барановский – выдающийся деятель кооперативного движения в Украине
Лазуренко Ю.Н. Кооперативная политика в украинском селе периода нэпа: историографический аспект
Шахрайчук И.А. Современное состояние изучения проблемы движения Сопротивления на оккупированной немецко–фашистскими войсками Днепропетровщине (1941–1944)
Левченко Л.Л. Инициативы Соединенных Штатов Америки в области обеспечения сохранности архивных ресурсов человечества и развития института международной помощи в архивной сфере в период Холодной войны (1945–1991)
Харсун О.В. Города и местечка восточных крессов Речи Посполитой в XVIII в. как объект научного исследования
Медяник В.Ю. Санкт–Петербургский горный институт в зеркале биографической репрезентации предпринимателя Н.Ф. фон Дитмара
Купар Д.М. Центрально–Восточная Европа во внешней политике Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI века в трудах современных ученых
Зульфугарлы М. Новый взгляд на историографию репрессий в Азербайджанской ССР (30–е годы XX в.)
Гаджиев Г. Ремесло металлообработки на Курекбасарской территории (на основе археологических материалов)

Философские науки

Андриенко Е.В. Личность в демократическом социуме: между мировоззренческой дихотомией и целостностью
Башмановская Я.В. Проблема одиночества в философии экзистенциализма
Бирюкова А.С. Содержание понятия «творческий потенциал личности» в эпоху индустриального общества
Высоцкая О.Е. Десубстанциализация реальности в ироническом мировидении: от иронии к цинизму
Горбатюк Т.В. Перспективы формирования «новой физики» за пределами Стандартной модели: философско–мировоззренческий аспект
Завгородько Л.В. Географический детерминизм и его современные модификации
Зинченко В.В. Постиндустриализм, динамика процессов самоорганизации и управленческая демократия в перспективах трансформационных изменений векторов глобального развития
Иванов Е.В. Роль социального управления и самоорганизации в развитии общества: попытка философского осмысления
Калиновский Ю.Ю. Философия соборности как мировоззренческое основание развития правового общества в Украине
Коваль Т.И. Общества знаний и новые социальные риски
Кондратьева В.И. Целостность человека и духовные практики: методологические аспекты исследования
Краснокутский А.В. Генезис проблемы формирования идеологии государственного строительства в период Древнего мира
Кривда Н.Ю. К проблеме определения национальной идентичности в условиях глобализации
Кузьмина С.Л. «Укоренение в моральном мире»: концепция социализации в философии воспитания киевских академистов ХІХ – начала ХХ вв.
Кучера Т.Н. Философское осмысление национальной идеи в социально–исторической перспективе
Мегега Г.Б. Теоретико–методологические основания философии здоровья
Омельченко Ю.В. Правозащитное движение за свободу совести в 60–80–х годах ХХ века в контексте этики ненасилия
Осипенко Л.А. Становление и развитие коммуникативного процесса в условиях глоаблизации
Палагута В.И. Методологические принципы конструирования реальности в социальной теории субъективной самоидентификации
Пантелеева И.А. Особенности риторической науки в Древнем Риме
Попов В.Б. Феномен астадиальности в процессах общественной эволюции
Середюк Н.Г. Институциализация морали в контексте универсализации ценностей
Стеценко Л.Л. «Гедонизм–неогедонизм»: к постановке проблемы
Ухов А.С. Об античной и христианской методологиях пола и любви
Черняк И.А. Социально-философские проблемы анализа взаимоотношений личности и общества
Ювковецкая Ю.А. Реклама как зрелище
Куда П.А. Происхождение общественного сознания в контексте антропогенеза
Осипов А.А. Телесность как основа единства духовных практи (философско–антропологический аспект)
Отюцкий Г.П. Информационная антропология: предмет и проблематика
Скородумова О.Б. Антропологические риски информационного общества
Алексейчук И.С., Шелехов Е.А. Социально–гуманизирующее значение религии и ее влияние на практику благотворительности
Блихар В.С. Философско–антропологический аспект государственно–церковных отношений
Бублик К.М. Понятие личности: его возникновение и роль в формировании христианской догматики
Добродум О.В. Стереотипы мультимедийного восприятия неоиндуизма
Дядюшкин А.М. Методы исследования религиозного опыта в контексте религиоведческого анализа псевдорелигий
Кондратьева И.В. Возникновение и исторические трансформации Маланкарской Православной Церкви
Костенко Т.В. Философско–религиоведческие аспекты сравнительного анализа концепции святости в христианской и иудаистской традиции
Вершина В.А. Философская антропология Ивана Ильина: проблема реконструкции
Власевич–Хоркава Т.В. Проблема идентичности человека в философской концепции М.Хайдеггера
Завидняк Б.T. Проблема существования зла у Филона Александрийского
Загребельный И.В. Физикализм как фактор духовного падения Западной цивилизации в философско–богословском наследии Г.Костельника
Мамчак С.П. Параллелизм психоанализа и критики идеологии в философии Ю.Хабермаса
Матвеев В.А. Григорий Распутин как харизматическая личность
Молодцов Б.И. А.Бергсон: одухотворение как сотрудничество с действительностью
Павлова Т.С. Общее в морали и праве: психологическая интерпретация Л. Петражицкого
Содомора П.А. Особенности метафизики Томы Аквинского (на материале доктрины аналогии)
Шевченко О.В. Феномен телесности для формирования идентичности (на примере романов М.Кундеры)
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Информационная картина мира как социокультурная реальность
Кривошея Т.А. Концепты чувственной культуры: осязание
Лугуценко Т.В. Влияние процессов социокультурного бытия информационного общества на сознание человека virtus
Масаев М.В. Философско–исторические и юридические аспекты бытия одного музыкального образа в различных символах разных эпох, стран и народов на примере песни «По долинам и по взгорьям»
Масликова И.И. Состоятельность глобальной этики: от теории к практике
Меликов И.М. Противоречивость мира культуры
Романец О.В. Развитие биоэтики в Украине (в мировом контексте)
Синькевич О.Б. Идентификация через потребление в эпоху массовой культуры: философско–культурологические аспекты анализа
Чупринова Н.Ю. Етико–эстетический аспект профессиональной культуры офицеров–правоохранителей как один из факторов формирования позитивного имиджа внутренних войск МВД Украины
Гончаров В.И. Индикаторы аксиологий повышения качества образования и профессиональных компетенций современного педагога
Балагура Е.А. Система образования в трансформирующемся обществе
Галкина А.Г. Особенности психологической готовности студентов к семейной жизни
Жорновая О.И., Жорновая Е.И. Неуловимые активы вуза: образовательно–философские размышления
Кравченко А.А. Интенции духовно–морального потенциала учителя
Крылова С.А. Социальное партнерство и красота отношений учителя и ученика
Кулиненко Л.Б. Инновационное обновление философии и содержания образования
Лобанчук Е.А. Технология развития словесного творчества посредством межпредметной интеграции в системе компетентносного образования
Микулак Н.М. Философско–образовательные аспекты проблемы креативности
Павлова А.В. Подходы к определению контекста качества образования
Урсина В.А. Образование как возможность культурной идентичности социума

Политические науки

Евменчук О.В. Доктрина либерализма в условиях глобализации развития
Орловский В.К. Институциональные формы деятельности оппозиции в мире
Герасимчук Н.В., Хонин В.Н. Динамика роста полномочий наднациональных институций
Гетьманчук П.Н. Проблемы эффективности политических управленческих элит в условиях демократического транзита
Дидух А.Я. Имидж общественных организаций: управленческий аспект
Евтюшкин И.В. Региональная автономия, как фактор урегулирования международных противоречий (к теории вопроса)
Костючков С.К. Структурные особенности и системные качества гражданского общества: социологическая интерпретация
Кузьмова Е.А. Религиозный аспект безопасности: функциональное измерение
Ломжец Ю.В. Парламентаризм и институты исполнительной власти (анализ зарубежного опыта)
Мазуренко С.А. Политическая мораль: суть, особенности и основные императивы
Мамонтова Э.В. Место и роль государственного протокола и церемониала в системе политической коммуникации
Перглер Т.И. Политическая нация как коллективный субъект гражданского общества
Пашина Н.П. Политическая идентификация как ресурс демократической трансформации общества
Хонин В.Н. Классификация типов бытия международных отношений. (Часть первая)
Шайхатдинов А.З. Концептуальные подходы изучения харизматического лидерства в организации
Парно Л.Д. Особенности определения понятия «полупрезидентская форма государственного правления»
Каракуц А.М., Подолянюк В.Ю. Основные измерения украинской евроинтеграции: стратегическая цель или декларированные намерения?
Куценко Е.В. Украинская политическая мысль об исследовании избирательных технологий
Гай–Нижник П.П. А. Яценюк и политическая партия «Фронт Перемен» на пути к парламентским выборам 2012 г. (март–май 2012 г.)
Посредников Д.В. Православие и парламентские выборы в Украине 2012 г.
Сагайдак А.П., Гладыш М.Л. Активизация дипломатической деятельности во времена революций и освободительной войны украинского народа (1917 - 1922)
Троян С.С. Глобализация и цивилизационно–культурный феномен Украины
Царенко Е.А. Изменение идейно–политических ориентаций граждан Украины в контексте избирательной кампании 2012 г.
Ярошко О.З. Ключевые концепты исследования процесса установления дипломатических отношений Украины
Бєлоусова Н.Б., Квартенко Д.И. Эволюция развития и особенности формирования информационной политики Европейского Союза
Седляр Ю.А. Политика санкций Организации Американских Государств: институционный механизм и дипломатическая практика
Филонов А.В. Провокация в борьбе с проявлениями терроризма в России в конце XIX – начале ХХ в.
Сирый С.В. Общественно-политические последствия локальных войн и военных конфликтов

Научная жизнь

Дегтеренко А.Н. Презентация проекта «Равенство прав и возможностей в этнополитическом контексте жизнедеятельности территориальных громад Донецкой области»

Рецензии

Бойченко М.И. Рецензия на монографическое исследование академика НАН Украины, президента НАПН Украины В.Г.Кремня «Философия людиноцентризму в стратегиях образовательного пространства»
Богданов В.С. Рецензия на монографию: Васильчук Е.O. Политический радикализм современных молодежных субкультур: монография / Е.O. Васильчук. – Черкасы: издательство Чабаненко Ю.А., 2012. – 264 c.
Вдовичин И.Я. Рецензия на монографию: Рябошапко Л.И. Конституционное законодательство об образовании в Украине: ретроспектива и перспектива (1917–2011 гг.): монография / Леоніид Рябошапко, Ганна Грабовськая. – Львов: Издательство «Край», 2011. – 469 с.
Войцехивська И.Н. Рецензия на монографию: Чуткий А.И. Киевский коммерческий институт: истоки и историческое продвижение(1906 - 1920 гг.). - Нежин: Издатель ПП Лысенко М.М., 2013. - 524 с.
Каплин А.Д. Актуальные уроки из истории связи Российской империи. Рецензия на монографию: Миронова И.С. Почтовые и почтово–телеграфные учреждения на юге Украины в системе связи российского государства (вторая половина ХVІІ – начало ХХ в.): [монография]. – Николаев: Изд–во ЧГУ им. Петра Могилы, 2012. – 564 с.
Кривошея В.В. Рецензия на монографию: Андреев В.М. Виктор Петров. Очерки интеллектуальной биографии ученого: Монография. – Днепропетровск: Герда, 2012. – 476 с. – (Серия «DNIPROVIANA»).
Кривошея В.В. Казацкая Украина в зеркале французской историографии. Рецензия на монографию: Луняк Евгений. Казацкая Украина XVI–XVIII ст. во французских исторических исследованиях. – К.–Нежин: ЧП Лысенко М. М., 2012. – 808 с.
Масаев М.В. Призыв к современной украинской педагогике не уходить от национальных корней (в русле постижения проблем философии образования и концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на монографию: Кузьміна С.Л. Філософія освіти та виховання у київській академічній традиції XIX – початку XX ст.: монографія. – Сімферополь: Н. Оріанда, 2010. – 552 с.
Масаев М.В. О методах исследований политической науки. Рецензия на учебник: Политическая наука: Методы исследований: учебник /[О.А. Габриелян и др.]; за ред. О.А. Габриеляна. - К.: ВЦ «Академия», 2012. - 320 с.
Римаренко С.Ю. Рецензия на монографию: Семигина Т.В. Политические аспекты здравоохранения: на переcечении глобального и локального. – К.: изд–во «Киево–Могилянская академия», 2013. – 384 с.
Ярмошик И.И. Новое издание из истории предпринимательства в Украине. Рецензия на монографию: Романюк Н.И. Сельские предприниматели и предпринимательство в Украине: 1861-1914 рр. - Житомир: Полесье, 2012. - 600 с.

CONTENT

Historical studiens

Lukashenko, A.І. Christian dualism as a factor in the formation of the spiritual foundations of the daily life of society and of the Church (I – beg. XI cent)
Stepanov, M.Y. The concept of «rights of Ruthenia» as an argument of Orthodox writers in the polemics with Catholics in Ukraine in the late XVI – early XVII century
Holuybko, V.Е. Lviv and its Citizens after «Great War»: Daily Routine of the City and its Residents
Akіndcі, E. Alexander Shulgin’s activity during February revolution and installing of Ukrainian Central Council
Gerus–Bakhtina, N.A. German community south of Ukraine in 1941 – the second half of 1944
Gyla, R.V. Activities of the Party and government organizations with patriotic education of the population during the transition state ideology in 1941–1943
Kalishchuk, O.М. Ukrainian–Polish relations during the Second World War and its counterpart in European history
Tsyganenko, L.F. Ethnic societies of Odessa region in the conditions of transformational changes of Post–Soviet society
Shimko, E.V. Policy of the Soviet authority concerning protection of women and children of preschool age during the advanced socialism: strategy and practice in Donbass
Korolyova, G.I. Attitude of peasants of Ukraine toward the process of destalinizacii (1956 – beginning of 60th)
Gadmaliev, S. The of high standardization education of Ukraine during 1990’s
Gapeeva, O.L., Kuravsky, V.G. Creation of a legal framework for the creation of Air Force of Ukraine (1991–2005)
Bogatchuk, S.S. The Allukrainian referendums: their history and value
Krasnianska, N.O., Gromova, N.A. The transformation of the rites of Green holidays in Vinnitsa area (Trinity) (middle XX century – beginning XXI century)
Marchenko, S.D. Agrarian reform in independent Ukraine: historical realities
Nikolaets, K.М. Forming of labour motivation of population of Ukraine during 1990’s
Zubko, A.M. Systems of weights of German Lands in the 18 th. and 19 th. centuries
Makhobei, K.M. The customs authorities in government mechanism of Russian empire in XIX th century
Krysenko, D.S. «Think Tanks» of American conservatives and their role of Reagan’s policy progress of 1970s – 1980s
Denysyuk, I.M. Operations of the United Kingdom and NATO in peacekeeping in Bosnia and Herzegovina (1992–1997)
Lukashiv, V.Y. Financial subsidies Russian Empire to «Company name M. Kachkovsky» (second half ХІХ – beginning of ХХ century)
Nikolayenko, O.О. The women’s movement in the Kingdom of Poland in the early 20th century
Petrovych, I.V. Possibilities of implementation euro currency in the Poland Republic
Samoylov, O.F. The anti–globalization movement and the ideology of globalization
Shvab, L.P., Yatsechko, S.V. From the campaign of anti–Israel to anti–Semitic campaign: political crisis in Poland (1967–1968)
Abilova, Z. Azerbaijani culture and education at the beginning of XIX–XX centuries
Mamedova, Z. Soviet–Iranian relations in the 20’s xx century and south azerbaijanis position in soviet Azerbaijan
Orucova, G. Uzeir Hajibeyov about Armenian – Azerbaijani conflict
Mammadov, O. Place of the Baltic states in foreign policy of Azerbaijan republic 1991–2005
Mammadova, E. About a role of the Azerbaijan influence on formation mogols culturies
Shafiyeva, A.N. Historical views of Seyyid HassanTaghizadeh
Mamеdov, N. On the history of Nagorno–Karabakh region the republik of Azerbaijan
Buryak, L.I. Оutlines, signs, symbols of the national memory in the Ukrainian historiоgraphy: feminological context (the second part of the XIX-th – the first third of the XX-th century)
Voitsehivska I.N., Patyk V.V. To the question of studying of the local lore research in the scientific work of Vyacheslav Strelskiy
Bulgakov, Y.V., Pavlenko, S.F. Рublications and research perspectives of P.Skoropadsky’s memoirs and epistolary heritage
Buryak, S.A. Activity of V.O. Golobutsky at Kiev State Pedagogical Institute named after O.M. Gorky (1949–1954 years)
Leonova, O.V. To the problem of the regional historiographical process research (on the materials of Slobidska Ukraine in the second half of the nineteenth – early twentieth century)
Martsenyuk, A.V. Scientific understanding Ukrainian historian conservative movement in Eastern Galicia interwar period (1921–1939 years)
Shyan, L.M. The inventory of the interior of Vyshnevets palace as an important source of conservation activities
Deliya, O.V. «Do not consider himself guilty in any anti–government political activities…»: by biographies V.Parkhomenko
Korotki, V.А. Theoretical grounds and political tasks of фольклористической activity of V.B. Antonovich and М.P. Drahomanov: their estimation by home historiography
Turanli, F.G. Ukraine –Ориент: turcologists studios
Lazurenko, V.M. Interpretation of the problem of the formation of the Ukrainian farmerhood in the times of NEP in the historiography of 1990–s
Lenchenko, F.І. Christopher Baranowski – a prominent figure of the cooperative movement in Ukraine
Lazurenko, Y.M. Cooperative policy in Ukrainian village of the nep period: historiographic aspect
Shahraychuk, I.A. Present state of the researching the Resistance movement’s problem in the occupied by Nazi troops Dnepropetrovsk region (1941–1944)
Levchenko, L.L. Initiative of the United States in the field of preservation of humanity’s archival resources and development of the institution of international assistance in the archival field during the Cold War (1945–1991)
Kharsun, O.V. Cities and towns of eastern regions of Rzeczpospolita in XVIII century as an object of scientific research
Medyanick, V.Y. St. Petersburg mining institute in the mirror of entrepreneur N.F. fon Ditmar’s biographical representation
Kupar, D.M. East Central Europe in the foreign policy of the Russian Federation at the end of XX – beginning of XXI century in the publications of modern scientists
Zulfuqarli, М. Azerbaijanian SSR has a new look to historiography of repressions (30th XX of century)

Philosophic sciences

Andriyenko, O.V. Tolerance as a Multidimensional Element of the Democratic Worldview
Bashmanivska, Y.V. The issue of loneliness in philosophy of existentialism
Biriukova, A.S. Maintenance concept «creative potential of personality» during an era of industrial society
Vysotska, O.E. Desubstancalization reality in an ironic vision of the world: from irony to cynicism
Gorbatiuk, T.V. Prospects for the formation of «new physics» beyond the Standard Model: the philosophical and ideological aspects
Zavgorodko, L.V. Geographical determinism and its modern modifications
Zinchenko, V.V. Postindustrializm, dynamics of processes of self-organization and democracy of management in the prospects of transformation changes of vectors of global development
Ivanov, E.V. The role of social management and self–organization in development of society: philosophical analysis of the problem
Kalinovski, Y.Y. Philosophy of catholicity as ideological foundation of the Ukrainian legal community development
Koval, T.I. Knowledge societies and new social risks
Kondratyeva, V.I. The integrity of the human and spiritual practices methodological aspects of research
Krasnokutskij, A.V. The genesis of the problem of formation of the ideology of state–building in the period of the ancient world
Kryvda, N.Y. The problem of defining national identity in the context of globalization
Kuzmina, S.L. «Rooting in the moral world»: the concept of socialization in the philosophy of education Kiev academicians of the XIX – beginning XX century
Kuchera, T.N. Philosophical interpretation of the national idea in the socio–historical perspective
Megega, G.B. Theoretical–methodological principles of philosophy of health
Omelchenko, Y.V. Human rights movement for liberty of conscience in 60–80s in the context of non–violence
Osipenko, L.A. Formation and development of communication in globalization
Palaguta, V.I. Methodological principles of reality construction in the social theory of subjective self–identification
Pantelyeyeva, I.А. Features of rhetorical science in Ancient Rome
Popov, V.B. The Phenomenon of Non–Phasic Process of Social Evolution
Seredyuk, N.G.Іnstitutionalization of moral values in the context of universalization
Stetsenko, L.L. «Hedonism to Neohedonism»: before the problem formulation
Ukhov, A.S. On ancient and Christian methodology of sex and love
Cherniak, I.А. Social and philosophical problems of the relationship between personality and society
Yuvkovetska, Yu.O. Advertising as spectacle
Kuda, P.A. Social consciousness origin in the context of anthropogenesis
Osypov, A.A. Corporality as the basis of spiritual practices unity (philosophical and anthropological aspect)
Otyutsky, G.P. Information anthropology: subject and perspective
Skorodumova, O.B. Anthropological risks of information society
Alexeychuk, I.S., Shelekhov, E.O. Tolerance as a Multidimensional Element of the Democratic Worldview
Blikhar, V.S. Philosophical–anthropological dimension of church–state relations
Bublyk, K.M. The concept of personality: its origin and role in the formation of Christian doctrine
Dobrodum, O.V. Stereotypes of neoinduizm’ multimedia perception
Dyadushkin, О.M. Methods of research of religious experience in the context of analysis pseudoreligions in the field of study of religions
Kondratieva, I.V. The origin and historical transformations of Malankara Orthodox Church
Kostenko, T.V. Phylosophical and religiosious aspects of comparative analysis of the concept of sanctity in Christian and Judaistic traditions
Vershina, V.A. Philosophical anthropology of Ivan Iljin: problem of reconstruction
Vlasevych–Khorkava, T.V. The problem of human identity in philosophical concept M.Heidegger
Zavidniak, B.T. Problem of Existence of Evil in Philo of Alexandria
Zahrebelnyi, I.V. Physicalism as a factor of spiritual decline of Western civilization in G.Kostelnik’s philosophical and theological heritage
Mamchak, S.P. Parallelism of Psychoanalysis and Critique of Ideology in Habermas’ Philosophy
Matveev, V.O. Grigori Rasputin as a charismatic personality
Molodtsov, B.I. H.Bergson: spiritualization as cooperation with reality
Pavlovа T.S. Common in a moral and right : psychological interpretation of L. Petrazhitsky
Sodomora, P.A. Peculiarities of Metaphysics of St. Thomas Aquinas (based on the doctrine of analogy)
Shevchenko, O.V. Рhenomenon of corporeity for identity formation (for example the novels of M.Kundera)
Danilyan, O.G., Dzeban, A.P. Informative picture of world as socio–cultural reality
Krivosheya, T.O. Concepts sensate culture, touch
Lugucenko, T.V. Influence of processes of sociokul’turnogo life of informative society on consciousness of man virtus
Masayev, M.V. Philosophy and History and Juridical Aspects of Being of One of the Musical Image in the Different Symbols of Different Epochs, Countries and Nations on Example of Song «Po Dolinam i po Vzgoryam» («Through Valleys and over Hills»)
Maslikova, I.I. Justifiability of global ethics: from theory to practice
Melikov, I.M. Inconsistency of the world of culture
Romanets, O.V. Development of biological ethics in Ukraine (the world context)
Sinkevych, O.B. Identification through consumption in the era of mass culture: philosophical and culturological aspects of the analysis
Chuprinova, N.Y. Ethical and aesthetic aspect of professional culture of law–enforcement officers as one of the factors in the formation of positive image of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Goncharov, V.I. Indicators of axiology of upgrading of education and professional competenses of modern teacher
Balaghura, О.О. The education system in transforming society
Galkina, A.G. Features of psychological readiness of students are to domestic life
Zhornova, O,I. Zhornova, O.I. Elusive assets of the institution: the educational and philosophical reflections
Kravchenko, A.A. Intention of teacher’s spiritual and moral potential
Krylova, S.A. Social partnership and beauty of the relations of the teacher and student
Kulinenko, L.B. Innovative philosophy and content of education
Lobanchuk, О.А. Interdisciplinary integration in the competence of education
Mykulak, N.M. The philosophical and educational aspects of problem of creative
Pavlova, G.V. The Approaches to the Definition of the Context of the Quality of Education
Ursina, V.O. Education as an opportunity of cultural identity of the society

Political sciences

Yevmenchuk, O.V. Liberal Doctrina in the Context of Globalisation
Orlovsky, V.K. Institutional forms of political opposition in the world
Gerasymchuk, N.V., Khonin, V.N. Dynamics of growth of the supranational institutions’ powers
Hetmanchyk, P.М. Problems of issues to political and administrative elites in democratic transit
Didukh, G.Ya. Image of public organizations: management aspects
Evtyushkin, I.V. Regional autonomy as a factor of resolution of international contradictions (to the theory of question)
Kostyuchkov, S.K. Structural features and system quality civil society: sociological interpretation
Kuzmova, O.A. The religious aspect of security: the functional dimension
Lomzhets, Y.V. Parliamentarianism and institutions of executive power (analysis of foreign experience)
Mazurenko, S.A. Political morality: the nature, characteristics and basic imperatives
Mamontova, E.V. Place and role of state protocol and ceremony in the system of political communication
Pergler, T.I. Political nation as collective subject of civil society
Pashina, N.P. Political authentication as resource of democratic transformation of society
Khonin, V.N. Classification of types of life in international relations. Part one
Shaihatdinoiv, A.Z. Conceptual approaches to the study of charismatic leadership in the organization
Parno, L.D. Semi–presidentail form of government: peculiarities of its definition
Karakuts, A.M., Podolianiuk, V.Y. The Basic Dimensions of Ukraine’s European Integration: Strategical Purpose or Declared Intentions?
Kutsenko, E.V. Ukrainian political thought about the studying of electoral technologies
Hai–Nyzhnyk, P.P. A.Yacenyuk and political party «Front of Changes» on a way to parliamentary elections in 2012 (March is May in 2012)
Posrednikov, D.V. Orthodoxy and parliamentary elections in Ukraine in 2012
Sahaydak, O.Р., Gladysh, M.L. Intensifying of diplomatic activities in times of Revolution and Liberation War of Ukrainian people (1917 - 1922)
Troyan, S.S. Globalization and civilized–cultural phenomenon of Ukraine
Tsarenko, О.О. Change in the ideological and political orientations of citizens of Ukraine in the context of the election campaign in 2012
Yaroshko, O.Z. Key Concepts of the Research on the Establishment of Ukraine’s Diplomatic Relations
Belousova, N.B., Kvartenko, D.І. Evolution of development and peculiarities of formation of European Union information policy
Sedlyar, Y.O. Sanctions policy of the Organization of American States: institutional mechanism and diplomatic practice
Filonov, O.V. Provocation in a fight against the displays of terrorism in Russia in the end XIX - beginning of ХХ of century
Siriy, S.V. Social and political consequences of local wars and soldiery conflicts

Scientific life

Degterenko, A.M. Presentation of the project «Equal rights and opportunities in the context of ethno-political life of Donetsk region territorial communities»

Reviews

Boychenko, M.I. Review on monographic research of academician of NAN of Ukraine, president NAPN Ukraine of V.G. Kremen «Philosophy a man of centrism in strategies of educational space»
Bogdanov, V.S. Review on a monograph: Vasilchuk, E.O. Political radicalism of modern youth subcultures : monograph / E.О. Vasilchuk/ – Tcherkasy: publishing house Tchabanenko Yu.A., 2012. – 264 c.
Vdovychyn, I.Y. Review on a monograph: Ryaboshapko L. Constitutional legislation about education in Ukrain: retrospective and perspective view (1917–2011): monograph / Leonid Ryaboshapko, Ann Grabovs’ka. – Lviv: Publishinq house «Krai», 2011. – 469 p.
Voyzehivska, I.N. Review on a monograph: Tchutki, A.I. Тhe Kyiv commercial institute: sources and historical advancement(1906 - 1920). – Nizhyn: Publisher PP Lysenko, М.М., 2013. – 524 s.
Kaplin, А.D. Actual lessons from history of connection of the Russian empire. Review on a monograph: Мironova I.S. Postal and post–telegraph establishments on the south of Ukraine in a communication of the Russian state (the second half of the ХVІІ – the beginning of the ХХth century): network [monograph]. – Mykolayiv: Publisher: The Petro Mohyla Black Sea State University, 2012. – 564 p.
Kryvosheya, V.V. Review on a monograph: Andreev, V.M. Victor Petrov. Essays of intellectual biography of scientist : Monograph. – Dnipropetrovsk: Герда, 2012. – 476 s. – (Series of «DNIPROVIANA»).
Kryvosheya, V.V. Cossack Ukraine is through the mirror of French historiography. Review on a monograph: Lunyak Yevhen. Cossack Ukraine of ХVІ - ХVІІІ of century in French historical researches. – К. – Nizhyn: Publisher PP Lysenko, М.М., 2012. – 808 s.
Masayev, M.V. An Appeal to Contemporary Ukrainian Pedagogic not to Digress from National Roots (in the Context of Study Philosophy of Education and Conception of Paradigmal Images and Symbols of Epochs, Civilizations and Nations)/ Review on a monograph: Kuzmina S.L. Philosophy of Education and Upbringing in Kiev Academic Tradition XIX – Beginning XX cent.: A Monograph. – Simferopol: N. Orianda, 2010. – 552 p.
Masayev, M.V. About the Methods of Political Science Investigations Review on a Manual: Political Science: Methods of Investigations: a Manual / [O.A. Gabrielyan and others]; ed. by O.A. Gabrielyan. – K.: VC «Akademiya», 2012. – 320 p.
Rymarenko, S.Yu. A review of the monograph: Semigina T.V. Political aspects of public health: on the crossing of global and local. – Kyiv: Publishing House «Kyiv–Mohyla Academy», 2013. – 384 р.
Yarmoshik, I.I. New edition is from history of enterprise in Ukraine. Review on a monograph: Romanyuk, N.I. Rural businessmen and enterprise in Ukraine: 1861-1914 рр.: Zhytomyr: Polesye, 2012. – 600 s.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>