”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 71 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Огієнко В.І. До питання визначення поняття «стратегія історизування»
Ганцян Р.Ю. Реконструкція ліберально–ідеалістичної парадигми на теоретико–методологічному рівні
Іщенко Д.В. Проблема міфів про спільне походження в контексті дослідження національних ідентичностей
Лукашенко А.І. Міждисциплінарний вимір та методологія історії християнської повсякденності
Потапенко Я.О. Історичні особливості становлення «соціології сексуальності» як окремого напрямку суспільствознавчих студій
Щелкунов А.О. Значення художньої літератури для історичного пізнання
Скрипченко Н.А. Клан Кочубеїв (друга половина XVII – кінець XVIII ст.): формування та діяльність
Іваненко А.О. До питання про розміщення московського військового гарнізону в Києві у 1654 році
Мельничук І.А. «Статут Казимира» і Литовські статути як фактор легітимізації еліт та правничий стимул еволюції політичної системи і влади
Харсун О.В. Роль чернечих орденів у становленні та розвитку освіти у XVIII ст. в Київському та Брацлавському воєводствах
Боднар А.М. Зміни освітнього рівня та світоглядних цінностей подолян наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст.
Сербалюк Ю.В. Організаційні засади діяльності благодійних товариств в Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Драч О.О. Образ курсистки вищих жіночих курсів Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Задерейчук І.П. Розвиток будівельної промисловості у німців Криму в ХІХ – на початку ХХ ст.
Носенко О.В. Внесок української інтелігенції у національне відродження Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.
Романюк Н.Й. Правові умови розвитку сільського підприємництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Задерейчук А.А. Таврійський лазарет у військових конфліктах Російської імперії початку ХХ ст. та участь у ньому В.Е. Фальц–Фейна
Лукашів В.Я. Австро–угорський чинник в діяльності «Товариства ім. М.Качковського» (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Петренко І.М. Участь Єлизавети Милорадович у діяльності полтавської громади (60–ті роки ХІХ ст.)
Євменчук О.В. Духовна спадщина Григорія Олексійовича Коваленка та її вплив на піднесення свідомості та культури українського народу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Священко З.В. Аграрні ініціативи російського дворянства в роки революції 1905–1907 рр.
Акинджи Е. Діяльність О.Шульгина в Генеральному секретаріаті Української Центральної Ради (липень–жовтень 1917 р.)
Швидченко Т.М. Боротьба армії УНР з військами Денікіна в Першому Зимовому поході
Лекар А.М. Єврейські погроми в Балтському повіті в добу революції 1917–1921 рр.: до питання відповідальності
Кузьмин Р.Я. Зайняття Червоною Армією Східної Галичини під час радянсько–польської війни в 1920 році: продовження українських визвольних змагань чи перша спроба встановлення більшовицької влади?
Колесник В.Ф., Чеберяко О.В. Бюджетне фінансування українських республіканських народних комісаріатів у 1920–ті рр.
Сальнікова Н.В. Діловодство радянських установ в Україні у 1920–х рр.: становлення та розвиток
Делія О.В. «Позбавленці» у контексті радянської соціальної політики 1920–1930– х років
Пилипів І.В. Участь греко–католицького духовенства в катехизації учнів у школах Перемишльській єпархії (1920–1939 рр.)
Яшан О.О. Підготовка ідеологічної війни проти СРСР
Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941–1943 рр.)
Слободинський Д.К. Протидія українського населення окупаційній політиці німецької влади щодо єврейства в роки Другої світової війни
Гордієнко Г.М. Працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942–1950 рр.
Москальова Н.П. Особливості розвитку ХІМЕСГ у 1951–1961 рр.: сторінки історії
Абакумова В.І. Соціальні орієнтири влади у розвитку робітничого класу Донбасу в період контрольованого лібералізму (друга половина 50–х – перша половина 60–х рр. ХХ ст.)
Ховайба Н.Г. Діяльність української «школи поетичного кіно» в умовах політичних реалій 1960–х – першої половини 1970–х років
Зеркаль М.М. Проблема сприяння ефективній освіті етноменшин у практичній діяльності неурядових організацій України (1991–2012 рр.)
Кулініч М.Ю. Діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992–1999 рр.)
Ніколаєць К.М. Рівень життя населення України у 90–х роках ХХ ст.
Федоренко Я.А. Зародження фермерства в українському селі у процесі трансформації соціально–економічного сектору на початку 1990– х років: історичний аспект
Худолей О.С. Правове регулювання у галузі охорони культурної спадщини України
Онищук С.В. Особливості харчування представників субкультури панків (на матеріалах польових досліджень)
Балябас В.Д. Міжнародне співробітництво пожежно–рятувальної служби України у сфері цивільного захисту населення
Гапеєва О.Л. Система кадрового менеджменту в контексті реформування Збройних Сил України
Гузь Н.Г., Черевичний Г.С. Перспективи реформування Конституції України: вітчизняний та зарубіжний досвід
Гедін М.С. Проблема історичної спадщини Старокиївської держави в науковій полеміці М.П. Погодіна та М.О. Максимовича
Лагодзінський В.В. Михайло Драгоманов про історію Риму за царської доби
Тептюк Л.М. Особливості коротких історіографічних нарисів Володимира Степановича Іконникова
Чубіна Т.Д. Людина віддана справі свого життя (до 75–річчя професора Миколи Бушина)
Ткач Є.С. Проблема походження і долі історичних костобоків в історіографії
Мищак І.М. Польська історіографія польсько–українських відносин у роки Другої світової війни
Лазуренко В.М., Стрижак Є.М. Новітня історіографія становлення українського фермерства в роки непу
Лазуренко Ю.М. Сучасний стан дослідження розвитку продуктивних сил сільського господарства доби непу в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації
Яременко В.М. Київська частина архівних матеріалів щодо проблеми спалених українських сіл (1941–1944 рр.)
Гула Р.В.Сучасна російська історіографія феномену радянського патріотизму в роки Великої Вітчизняної війни
Турчин Т.Р. Документи з історії примусової праці українців Прикарпаття в роки нацистської окупації
Ковальська Л.А. Архівні джерела з історії партизансько–підпільного руху Дніпропетровської області років війни
Близнюк Р.О. Розвиток вищої аграрної освіти в Україні другої половини XX ст. в радянській історіографії (1960–1980 рр.)
Латигіна Н.А. Культура народів Північного Причорномор’я в період раннього залізного віку. Ч.1
Ісмаілзаде С. Політична історія кипчаків в IX–XI ст.
Назаралієв О.К. Соціальна структура Дербентського ханства
Звягіна О.М. Дипломатія Королівства Польського та Речі Посполитої у кінці XV– початку XVІІ ст.
Фархадова Г.М. Переселення болгар на Південний Кавказ
Фомін О.Ю. Протидія таємної поліції Російської імперії діяльності Бойової організації Польської соціалістичної партії на теренах України
Джафаров Ф. Нахчеванці в повітових органах поліції Нахчиванського краю (ХIX – початок XX ст.)
Кліш А.Б. Роль Антона Махніча в становленні хорватського католицького руху
Шваб Л.П. Економіка Народної Польщі (1947–1949 рр.)
Крисенко Д.С. «Перебудова» в контексті взаємин СРСР та США другої половини 1980–х рр.
Ахмедов А. З історії створення правової бази економічних зв’язків Азербайджанської Республіки з тюркомовними державами
Хан Є.В. Запровадження європейської системи залікових одиниць у столичних ВНЗ Росії як один із напрямів участі в Болонському процесі
Ісмаілзаде П. Етнокультурні контакти і природно-соціальні фактори в громадському побуті
Аббасов Х. Роль школи суффи в освіті суфізму
Алієв К. Аналіз геометричних орнаментів Мавзолею Гек Гюнбад
Гадірова Д. Походження та розвиток вівтарної композиції в молитовних килимах
Алієв Т. Античні та середньовічні могильні пам’ятники Євлах–Мінгечевірского регіону

Філософські науки

Борисова Т.В. Питання про історію філософської думки у контексті метафізичних та методологічних вимірів
Андрієнко О.В. Світоглядний аспект становлення е–демократії
Бірюкова Г.С. Експлікація понять «творчість» та «творчий потенціал особистості» в сучасній соціальній філософії
Аксьонова В.І. Регулятивні можливості соціальної комунікації: соціально–філософський аналіз
Бочуля О.В. Когнітивні засади функціонування повсякденності
Гоян І.М. Філософія волі і філософія несвідомого у ракурсі проблеми психологізму
Гринько О.А. Глобалізація: проблема взаємовідносин цивілізацій та культур
Дзьобань О.П. Ґенеза правової сфери в умовах глобалізаційних процесів
Калиновський Ю.Ю. Моральна свідомість як детермінанта буття правового суспільства
Карпова С.Г. Фрустраційна філософія в сучасній культурі
Висоцька О.Є. Екологічна етика: основні проблеми інтерпретації
Гайворонюк Н.В. , Приймак Б.І. Сучасний вимір української ідентичності
Горбач С.А. Духовна автономія особистості
Бессалова Т.В. Молодь в науковій сфері України
Копера І.С. Інтелектуалізація молодіжного середовища як тенденція його розвитку в епоху глобалізації
Колісник О.В. Парадигмальні зміни в американській філософії другої половини ХХ ст.
Кривошея Т.О. Некласичні виховні моделі: виховання в культурі та виховання культурою
Крилова С.А. Категорії «краса» та «цілісність»в контексті людського буття
Літостанський В.В. Поняття традиції в історико–філософському дискурсі
Ліщук–Торчинська Т.П. Мова історика в аспекті змістових складників структури
Макогонова В.В. Про деякі проблеми і перспективи вивчення історії російської філософії
Мармазова Т.І. Аксіологічний вимір політичного забезпечення модернізації українського суспільства: соціально–філософський аспект
Мегега Г.Б. Феномен здоров’я в сучасному проблемному полі соціально–філософських розвідок
Нікітенко В.О. Проблемне поле геокультурного феномену: наукові підходи
Омельченко Ю.В. Правозахисний рух за вільний виїзд із СРСР у контексті етики ненасилля
Осипенко Л.О. Специфіка управління як складної відкритої і динамічної системи: синергетична методологія
Осипова В.Ю. Оскари проституйованих образів
Паньків О.В. Онтологічні засади оформлення буття у ранній грецькій філософії
Поліщук О.С. Критичні маси і проблема колективних дій
Попова Ю.В. Аналогія ізоморфізму в категоріях параметричної загальної теорії систем
Попович М.Д. Матеріальна культура і людська тілесність: соціальні засади взаємообумовленості
Родигін К.М. На межі безмежного: горизонти цілепокладання в алхімічній філософії
Туренко О.С. Міфо–архаїчні засади міста – первинні поступи синхронізації універсального та сингулярного
Ущаповська Г.В. Етапи формування концепції критичного мислення
Федоров Ю.В. Сучасний український соціум: негативні процеси і небезпечні тенденції
Шедяков В.Є. Взаєморезонування людського та соціального капіталу в структурі соціокультурного антропогенезу
Щербина О.Ю. Роль логіки у правовій аргументації
Андрєєва Т.О., Стасенко С.А. Біля витоків сучасного лібералізму: ідеї Дж. Локка про свободу совісті
Дем’янюк М.Б. Мотиви Північного та українського ренесансу у полі структурного психоаналізу Жака Лакана
Завідняк Б.Т. Філонознавці ХХ ст.: Роберто Радіче і Джованні Реале
Іванов Є.В. Філософський аналіз соціального управління: можливості застосування тектології О.О. Богданова
Рустамов Є. Феномен відчуження у філософії К.Ясперса
Чернишов В.В. Психологічне вчення Г.Сковороди
Шамша І.В. Розуміння часу в феноменології Едмунда Гуссерля
Хитрич А.В. Феномен «майстра» на прикладі постаті П.І. Холодного (1876–1930 рр.)
Гасанова Г. Філософські погляди у віршах Бахтіяр Вагабзаде
Cодомора П.А. Концепт людського вибору та божого скерування (на матеріалі «Суми теології» Св. Томи з Аквіну)
Білецька Б.Г. Структурні елементи релігійного символу
Далекорей М.І. Соціальна політика релігійних організацій: православний контекст
Клименко О.Б. Концепція теозиса (обоження) в православної духовної традиції
Кондратьєва І.В. Становлення віроповчального та освітнього потенціалу Вірменської Апостольської Церкви
Лук’яненко К.О. Чинники виникнення гіперрелігійності гібридної топіки прелесті
Матвєєв В.О. Основні аспекти проблеми самореалізації особистості в європейській філософській традиції в їх порівнянні з релігійно–філософською думкою Сходу
Работкіна С.В. Вияви багатовір’я в сучасній Україні
Яковлев А.О. Сучасні теорії освіти: філософське значення і евристичний потенціал
Алексійчук І.С. Соціально–філософський аспект трансформацій парадигми сучасної вищої освіти
Чорний О.О. Специфіка дослідження історії філософсько–освітніх ідей в Україні крізь призму різних методологічних підходів
Лісовський П.М. Гносеологічні алгоритми освіти, науки та виховання як система знань в структурі духовного капіталу
Морозов В.В. Проблеми формування культури педагогічного дискурсу
Павлова Г.В. Синергетичний підхід до якості освіти
Куліненко Л.Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя
Марченко О.В. Римське право як чинник формування античного освітнього простору
Лаврова Л.В. Культура здоров’я в освіті: філософсько–освітній аналіз
Ярчук Ю.Г. Формування культури здорового способу життя в системі пріоритетів державної освітньої політики
Чупрінова Н.Ю. Розвиток комунікативної культури – одна зі складових професійної компетентності майбутніх офіцерів ВВ МВС України
Гамідова Ф. Про сучасний стан соціології освіти в соціологічних процесах (погляд на реалії Азербайджану)
Галкіна А.Г. Характеристика результатів дослідження психологічної готовності студентів до сімейного життя

Політичні науки

Гетьманчук П.М. Проблеми конституційного закріплення ефективної моделі політичного управління на сучасному етапі
Збишко І.С. Норми вітчизняного та міжнародного права, їх роль у розбудові інфраструктури громадянського суспільства
Калінін В.Ю. Витоки світ–системного аналізу: критичне осмислення
Мамонтова Е.В. Символічна детермінанта соціально–політичних відносин: соціоантропологічний аспект
Мудрик Ю.С. Особливості застосування математичних методів для аналізу процесу демократизації
Парно Л.Д. Практичні наслідки імплементації напівпрезидентської форми правління
Ювченко А.І. Особливості впливу глобалізації на ґендерні відносини
Висоцький О.Ю. Легітимаційна технологія «законодавчих змін» та її застосування в Україні
Мінєнкова Н.Є., Пидоненко Д.М. До проблеми легітимності державної влади у сучасній Україні
Рафальський О.О. Політичні переваги населення Донбасу в контексті соціально-економічних та етнонаціональних складових регіональної ідентичності
Березинський В.П. Способи політичної самоорганізації територіальних громад
Трима К.А. Вплив вищих навчальних закладів на трансформацію інститутів громадянського суспільства в Україні
Павлюк К.В. Етапи створення політичного бренду
Пашковський П.І. Суспільні протиріччя і проблема зовнішньополітичного вибору України
Пономарьова І.С. Сучасні міграційні процеси та міграційні настрої: регіональний вимір
Ярошко О.З. Засади здійснення зовнішніх зносин України
Ткачик О.О. Українська зовнішня політика щодо Республіки Сербія у 1992–2006 роках
Турчин Я.Б. Пріоритетні напрями українсько–китайської співпраці в гуманітарній сфері
Рафальський І.О. Витоки українського національного проекту
Фомін О.О. Організаційна структура політичних партій як чинник рекрутування політичної еліти в Україні
Посредніков Д.В. На путях соціального партнерства: взаємодія Української Православної Церкви з державою
Нагорняк Т.Л. Чинники і наслідки парламентських виборів – 2012 у контексті брендингу України
Бондаренко С.В. Бренд «Україна» у ракурсі світових рейтингів після парламентських виборів 2012 року
Джига Т.В. Ідейно–політичне позиціонування українських партій під час виборчої кампанії до Верховної Ради України 2012 р.
Кравченко В.И., Сагайда П.И., Бородай А.В., Кравченко В.В. Автоматизація підтримки організаційної діяльності керівника первісної партійної організації
Іжнін І.І. Проблема інформаційного забезпечення сучасних міжнародних конфліктів
Кабанець Р.Ю. Формування системи охорони вищих посадових осіб у Візантійській імперії
Саранов С.В. Ж.–Б. Кольбер– архітектор середземноморської політики Франції
Гордієнко К.В., Корюкалов М.В. Політика Ніколя Саркозі щодо посилення Спільної політики безпеки і оборони ЄС та її результати
Корюкалов М.В., Ковальчук Г.В. Політика Франції у сфері боротьби з піратством в період правління Ніколя Саркозі
Бабаєва Г. Проблема об’єднання тюркомовних країн
Балога Е.І. Формування етнічної картини ФРН кінця 90–х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.
Бевзюк Є.В. Гавлічек–Боровський як ідеолог чеського національного руху
Зейналова А.А. Висвітлення міждержавних зв’язків Азербайджанської Республіки в національній пресі
Магеррамова С. Про проекти німецького банку розвитку (KfW) та Організації з технічної співпраці (GTZ),які реалізовуються в Азербайджані
Морозов А.О., Глушкова В.В., Жабін С.О. Наукові та організаційні принципи інформаційного суспільства в проекті ОГАС 1980 р.
Мустафаєва Г.М. Міжнародні зв’язки в пошуку заручників і зниклих без вісті громадян
Ясірова Ю.Ф. Демократичний збір (ДІСІ) на виборах президента Кіпру 2013 р.: програмні засади та електоральна активність

Наукове життя

Бєсов Л.М. Рецензія на навчальний посібник: Штойка П.І. Концепції природознавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 456 с.
Масаєв М.В. Православна спадщина, котра створює парадигмальні образи або про роль образотворчого мистецтва у духовному розвитку майбутнього вчителя. Рецензія на монографію: Рашковська В.І. Образотворча православна спадщина: педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчителя. Монографія / В.І. Рашковська. – Сімферополь: Фєнікс, 2008. – 402 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Огиенко В.И. К вопросу определения понятия «стратегия историзации»
Ганцян Р.Ю. Реконструкция либерально–идеалистической парадигмы на теоретико–методологическом уровне
Ищенко Д.В. Проблема мифов об общем происхождении в контексте исследования национальных идентичностей
Лукашенко А.И. Междисциплинарное измерение и методология истории христианской повседневности
Потапенко Я.А. Исторические особенности становления «социологии сексуальности» как отдельного направления обществоведческих исследований
Щелкунов А.А. Значение художественной литературы для исторического познания
Скрипченко Н.А. Клан Кочубеев (вторая половина XVII – конец XVIII в.): формирование и деятельность
Иваненко А.А. К вопросу о размещении московского военного гарнизона в Киеве в 1654 году
Мельничук И.А. «Статут Казимира» и Литовские статуты как фактор легитимизации элит и правовой стимул эволюции политической системы и власти
Харсун О.В. Роль монашеских орденов в становлении и развитии образования в XVIII века в Киевском и Брацлавском воеводствах
Боднар А.М. Изменения образовательного уровня и мировоззренческих ценностей подолян в конце ХVІІІ – середине ХІХ в.
Сербалюк Ю.В. Организационные принципы деятельности благотворительных обществ в Правобережной Украине во второй половине ХІХ – в начале ХХ вв.
Драч О.А. Образ курсистки высших женских курсов Российской империи (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)
Задерейчук И.А. Развитие строительной промышленности в немцев Крыма в ХІХ – в начале ХХ в.
Носенко E.В. Вклад украинской интеллигенции в национальное возрождение Надднепрянской Украины во второй половине ХІХ в.
Романюк Н.И. Правовые условия развития сельского предпринимательства во второй половине ХІХ - в начале ХХ в.
Задерейчук А.А. Таврический лазарет в военных конфликтах Российской империи начала ХХ века и участие в нем В.Э. Фальц–Фейна
Лукашив В.Я. Австро–венгерский фактор в деятельности «Общества им. М.Качковского» (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
Петренко И.Н. Участие Елизаветы Милорадович в деятельности полтавской громады (60–е годы ХІХ в.)
Евменчук О.В. Духовное наследие Григория Алексеевича Коваленка и его влияние на поднятие сознательности и культуры украинского народа (конец ХIX – начало ХХ ст.)
Священко З.В. Аграрные инициативы российского дворянства в годы революции 1905–1907 гг.
Акинджи Э. Деятельность А.Шульгина в Генеральном секретариате Украинской Центральной Рады (июль-октябрь 1917 г.)
Швидченко Т.Н. Борьба армии УНР с войсками Деникина в Первом Зимнем походе
Лекарь А.М. Еврейские погромы в Балтском уезде в период революции 1917–1921 гг.: к вопросу об ответственности
Кузьмин Р.Я. Занятие Красной Армией Восточной Галиции во время советско–польськой войны в 1920 году: продолжение украинской освободительной борьбы или первая попытка установления большевицкой власти?
Колесник В.Ф., Чеберяко О.В. Бюджетное финансирование украинских республиканских народных комиссариатов в 1920–е гг.
Сальникова Н.В. Делопроизводство советских учреждений в Украине в 1920–х гг.: становление и развитие
Делия О.В. «Лишенцы» в контексте советской социальной политики 1920–1930–х годов
Пилипив И.В. Участие греко–католического духовенства в катехизации учащихся в школах Перемышльской епархии (1920–1939 гг.)
Яшан О.А. Подготовка идеологической войны против СССР
Салата О.О. Влияние немецкого информационного пространства на сознание населения оккупированных территорий (1941–1943 гг.). Ч.1
Слободинский Д.К. Противодействие украинского населения оккупационной политике германских властей по отношению к евреям в годы Второй мировой войны
Гордиенко Г.Н. Трудоустройство инвалидов Отечественной войны в УССР в 1942–1950 гг.
Москалева Н.П. Особенности развития ХИМЭСХ в 1951–1961 гг.: страницы истории
Абакумова В.И. Социальные ориентиры власти относительно развития рабочего класса Донбасса в период контролируемого либерализма (вторая половина 50–х – первая половина 60–х гг. ХХ в.)
Ховайба Н.Г. Деятельность украинской «школы поэтического кино» в условиях политических реалий 1960–х – первой половины 1970–х годов
Зеркаль М.М. Проблема содействия эффективному образованию этнических меньшинств в практической деятельности неправительственных организаций Украины (1991–2012)
Кулинич М.Ю. Деятельность Национальной комиссии по вопросам возращения в Украину культурных ценностей (1992–1999 гг.)
Николаец Е.Н. Уровень жизни населения Украины в 90–х годах ХХ в.
Федоренко Я.А. Рождение фермерства в украинском селе в процессе трансформации социально–экономического сектора в начале 1990–х годов: исторической аспект
Худолей О.С. Правовое регулирование в сфере защиты культурного наследия Украины
Онищук С.В. Особенности питания представителей субкультуры панков (на материалах полевых исследований)
Балябас В.Д. Международное сотрудничество пожарно–спасательной службы Украины в сфере гражданской защиты населения
Гапеева О.Л. Система кадрового менеджмента в контексте реформирования Вооруженных Сил Украины
Гузь Н.Г., Черевичний Г.С. Перспективы реформирования Конституции Украины: отечественный и зарубежный опыт
Гедин М.С. Проблема исторического наследия Старокиевского государства в научной полемике М.П. Погодина и М.А. Максимовича
Лагодзинский В.В. Михаил Драгоманов об истории Рима царской эпохи
Тептюк Л.М. Особенности коротких историографических заметок Владимира Степановича Иконникова
Чубина Т.Д. Человек предан делу своей жизни (до 75–летия профессора Николая Бушина)
Ткач Е.С. Проблема происхождения и судьбы исторических костобоков в историографии
Мищак И.Н. Польская историография польско–украинских отношений в годы Второй мировой войны
Лазуренко В.Н., Стрижак Є.Н. Новейшая историография становления украинского фермерства в годы нэпа
Лазуренко Ю.Н. Современное состояние исследования развития производительных сил сельского хозяйства периода нэпа в контексте деятельности сельскохозяйственной кооперации
Яременко В.Н. Киевская часть архивных материалов относительно проблемы сожженных украинских сёл (1941–1944 гг.)
Гула Р.В. Современная российская историография феномена советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны
Турчин Т.Р. Документы из истории принудительного труда украинцев Прикарпатья в годы нацистской оккупации
Ковальская Л.А. Архивные источники по истории партизанско–подпольного движения Днепропетровской области в годы войны
Близнюк Р.О. Развитие высшего аграрного образования в Украине второй половине XX ст. в советской историографии (1960–1980 гг.)
Латыгина Н.А. Культура народов Северного Причерноморья в период раннего железного века. Ч.1
Исмаилзаде С. Политическая история кыпчаков в IX–XI вв.
Назаралиев О.К. Социальная структура Дербентского ханства
Звягина А.М. Дипломатия Королевства Польского и Речи Посполитой в конце XV в. – начале XVІІ в.
Фархадова Г.М. Переселение болгар на Южный Кавказ
Фомин А.Ю. Противодействие тайной полиции Российской империи деятельности Боевой организации Польской социалистической партии на территории Украины
Джафаров Ф. Нахчеванцы в уездных органах полиции Нахчыванского края (ХIX – начало XX вв.)
Клиш А.Б. Роль Антона Махнича в становлении хорватского католического движения
Шваб Л.П. Экономика Народной Польши (1947–1949 гг.)
Крысенко Д.С. «Перестройка» в контексте взаимоотношений СССР и США второй половины 1980–х гг.
Ахмедов А. Из истории создания правовой базы экономических связей Азербайджанской Республики с тюркоязычными государствами
Хан Е.В. Внедрение европейской системы зачетных единиц в столичных вузах России как одно из направлений участия в Болонском процессе
Исмаилзаде П. Этнокультурные контакты и природно–социальные факторы в общественном быту
Аббасов Х. Роль школы суффы в образовании суфизма
Алиев К. Анализ геометрических орнаментов Мавзолея Гек Гюнбад
Гадирова Д. Происхождение и развитие алтарной композиции в молитвенных коврах
Алиев Т. Античные и средневековые могильные памятники Евлах–Мингечевирского региона

Философские науки

Борисова Т.В. Вопрос об истории философской мысли в контексте метафизических и методологических измерений
Андриенко Е.В. Мировоззренческий аспект становления е–демократии
Бирюкова А.С. Экспликация понятия «творчество» и «творческий потенциал личности» в современной социальной философии
Аксенова В.И. Регулятивные возможности социальной коммуникации: социально–философский анализ
Бочуля Е.В. Когнитивные основы функционирования повседневности
Гоян И.Н. Философия воли и философия бессознательного в ракурсе проблемы психологизма
Гринько Е.А. Глобализация: проблема взаимоотношений цивилизаций и культур
Дзебань А.П. Генезис правовой сферы в условиях глобализационных процессов
Калиновский Ю.Ю. Моральное сознание как детерминанта бытия правового общества
Карпова С.Г. Фрустрационная философия в современной культуре
Высоцкая О.Е. Экологическая этика: основные проблемы интерпретации
Гайворонюк Н.В., Приймак Б.І. Современное измерение украинской идентичности
Горбач С.А. Духовная автономия личности
Бессалова Т.В. Молодежь в научной сфере Украины
Копера И.С. Интеллектуализация молодежной среды как тенденция его развитию в эпоху глобализации
Колесник А.В. Парадигмальные изменения в американской философии второй половине ХХ ст.
Кривошея Т.А. Неклассические воспитательные модели: воспитание в культуре и воспитание культурою
Крылова С.А. Категории «красота» и «целостность» в контексте человеческого бытия
Литостанский В.В. Понятие традиции в историко–философском дискурсе
Лищук–Торчинская Т.П. Язык историка в аспекте содержательных компонентов структуры
Макогонова В.В. О некоторых проблемах и перспективах изучения истории русской философии
Мармазова Т.И. Аксиологическое измерение политического обеспечения модернизации украинского общества: социально–философский аспект
Мегега Г.Б. Феномен здоровья в современном проблемном поле социально–философских исследований
Никитенко В.А. Проблемное поле геокультурного феномена: научные подходы
Омельченко Ю.В. Правозащитное движение за свободный выезд из СССР в контексте этики ненасилия
Осипенко Л.А. Специфика управления как сложной открытой и динамической системы: синергетическая методология
Осипова В.Ю. Оскары проституированных образов
Панькив О.В. Онтологические основы структурного оформления бытия в ранней греческой философии
Полищук А.С. Критические массы и проблема коллективного действия
Попова Ю.В. Аналогия изоморфизма в категориях параметрической общей теории систем
Попович Н.Д. Материальная культура и человеческая телесность: социальные принципы взаимообусловленности
Родыгин К.М. На грани безграничного: горизонты целеполагания в алхимической философии
Туренко О.С. Мифо–архаические основы города – начальные шаги синхронизации универсального и сингулярного
Ущаповская А.В. Этапы формирование концепции критического мышления
Фёдоров Ю.В. Современный украинский социум: негативные процессы и опасные тенденции
Шедяков В.Е. Взаиморезонирование человеческого и социального капитала в структуре социокультурного антропогенеза
Щербина Е.Ю. Роль логики в правовой аргументации
Андреева Т.А., Стасенко С.А. У истоков современного либерализма: идеи Дж. Локка о свободе совести
Демьянюк М.Б. Мотивы Cеверного и украинского Ренессанса в поле структурного психоанализа Жака Лакана
Завидняк Б.T. Филоноведы ХХ века: Роберто Радиче и Джованні Реале
Иванов Е.В. Философский анализ социального управления: возможности применения тектологии А.А. Богданова
Рустамов Е. Феномен отчуждения в философии К.Ясперса
Чернышов В.В. Психология Г.С. Сковороды
Шамша И.В. Понимание времени в феноменологии Эдмунда Гуссерля
Хитрич А.В. Феномен «Мастера» на примере фигуры П.И. Холодного (1876–1930 гг.)
Гасанова Г. Философские взгляды в стихах Бахтияр Вагабзаде
Содомора П.А. Концепт человеческого выбора и божественной направленности (на материале «Сумы теологии» Св. Томы из Аквина)
Билецкая Б.Г. Структурные элементы религиозного символа
Далекорей М.И. Социальная политика религиозных организаций: православный контекст
Клименко А.Б. Концепция теозиса (обожения) в православной духовной традиции
Кондратьева И.В. Становление вероучительного и образовательного потенциала Армянской Апостольской Церкви
Лукьяненко К.А. Факторы возникновения гиперрелигиозности гибридной топики прелести
Матвеев В.А. Основные аспекты проблемы самореализации личности в европейской философской традиции в их сравнении с религиозно–философской мыслью Востока
Работкина С.В. Проявления многоверия в современной Украине
Яковлев А.А. Современные теории образования: философское значение и евристичный потенциал
Алексейчук И.С. Социально–философский аспект трансформаций парадигмы современного высшего образования
Черный А.А. Специфика исследования истории философско–образовательных идей в Украине сквозь призму различных методологических подходов
Лисовский П.Н. Гносеологические алгоритмы образования, науки и воспитания как система знаний в структуре духовного капитала
Морозов В.В. Проблемы формирования культуры педагогического дискурса
Павлова А.В. Синергетический подход к качеству образования
Кулиненко Л.Б. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя
Марченко Е.В. Римское право как фактор формирования античного образовательного пространства
Лаврова Л.В. Культура здоровья в образовании: философско–образовательный анализ
Ярчук Ю.Г. Формирование культуры здорового образа жизни в системе приоритетов государственной образовательной политики
Чупринова Н.Ю. Развитие коммуникативной культуры – одна из составляющих профессиональной компетентности офицеров ВВ МВД Украины
Гамидова Ф. О современном состоянии социологии образования в социологических процессах (взгляд на реалии Азербайджана)
Галкина А.Г. Характеристика результатов исследования психологической готовности студентов к семейной жизни

Политические науки

Гетьманчук П.Н. Проблемы конституционного закрепление эффективной модели политического управления на современном этапе
Збышко И.С. Нормы отечественного и международного права, их роль в развитии инфраструктуры гражданского общества
Калинин В.Ю. Истоки мир–системного анализа: критическое осмысление
Мамонтова Э.В. Символическая детерминанта социально–политических отношений: социоантропологический аспект
Мудрик Ю.С. Особенности применения математических методов для анализа процесса демократизации
Парно Л.Д. Практические последствия имплементации полупрезидентской формы правления
Ювченко А.И. Особенности влияния глобализации на гендерные отношения
Высоцкий А.Ю. Легитимационная технология «законодательных изменений» и ее применение в Украине
Миненкова Н.Е., Пидоненко Д.Н. К проблеме легитимности государственной власти в современной Украине
Рафальский О.А. Влияние социально-экономических и этнонациональных составляющих региональной идентичности на характер и динамику современных политических предпочтений населения Донбасса
Березинский В.П. Способы политической самоорганизации территориальных общин
Трима Е.А. Влияние высших учебных заведений на трансформацию институтов гражданского общества в Украине
Павлюк Е.В. Этапы создания политического бренда
Пашковский П.И. Общественные противоречия и проблема внешнеполитического выбора Украины
Пономарева И.С. Современные миграционные процессы и миграционные настроения: региональное измерение
Ярошко О.З. Основы осуществления внешних отношений Украины
Ткачик A.A. Украинская внешняя политика в отношении Республики Сербия в 1992–2006 годах
Турчин Я.Б. Приоритетные направления украинско–китайского сотрудничества в гуманитарной сфере
Рафальский И.А. Истоки украинского национального проекта
Фомин А.А. Организационная структура политических партий как фактор рекрутирования политических элит в Украине
Посредников Д.В. На путях социального партнерства: взаимодействие украинской православной церкви с государством
Нагорняк Т.Л. Факторы и результаты выборов парламента – 2012 в контексте национального брендинга Украины
Бондаренко С.В. Бренд «Украина» в мировых рейтингах после парламентских выборов 2012 года
Джига Т.В. Идейно–политическое позиционирование украинских партий во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины 2012 г.
Кравченко В.И., Сагайда П.И., Бородай А.В., Кравченко В.В. Автоматизация поддержки организационной деятельности руководителя первичной партийной организации
Ижнин И.И. Проблема информационного обеспечения современных международных конфликтов
Кабанец Р.Ю. Формирование системы охраны высших должностных лиц в Византийской империи
Саранов С.В. Ж.–Б. Кольбер – архитектор средиземноморской политики Франции
Гордиенко К.В., Корюкалов М.В. Курс Николя Саркози на усиление общей политики безопасности и обороны Европейского Союза и его результаты
Корюкалов М.В., Ковальчук Г.В. Политика Франции в сфере борьбы с пиратством в период правления Николя Саркози
Бабаева Г. Проблема объединения тюркоязычных стран
Балога Е.И. Формирование этнической картины ФРГ конца 90–х годов ХХ ст. – начале ХХІ в.
Бевзюк Е.В. Гавличек–Боровский как идеолог чешского национального движения
Зейналова А.А. Освещение межгосударственных связей Азербайджанской Республики в национальной прессе
Магеррамова С. О проектах Германского банка развития (KfW) и организации по техническому сотрудничеству (GTZ) реализуемых в Азербайджане
Морозов А.А., Глушкова В.В., Жабин С.А. Научные и организационные принципы информационного общества в проекте ОГАС 1980 г.
Мустафаева Г.М. Международные связи в поиске заложников и пропавших без вести граждан
Ясирова Ю.Ф. Демократический сбор (ДИСИ) на выборах президента Кипра 2013: программные принципы и электоральная активность

Научная жизнь

Бесов Л.М. Рецензия на учебное пособие: Штойко П.И. Концепции естествознания. – Львов: ЛНУ имени Ивана Франка, 2011. – 456 с.
Масаев М.В. Творящее парадигмальные образы православное наследие или о роли изобразительного искусства в духовном развитии будущего учителя. Рецензия на монографию: Рашковська В.І. Образотворча православна спадщина: педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчителя. Монографія / В.І. Рашковська. – Сімферополь: Фєнікс, 2008. – 402 с.

CONTENT

Historical studiens

Ogiienko, V.I. Definition of notion «strategy for historization» revisited
Hantsyan, R.Y. Reconstruction of the liberal–idealistic paradigm on the theoretical and methodological levels
Ishchenko, D.V. Myths of common descent and the studies of national identities
Lukashenko, A.І. Interdisciplinary measurement and methodology of history Everyday Christian
Potapenko, Y.O. Historical features of becoming the «Sociology of Sexuality» as separate direction of social science studies
Shelkunov, A.О. The value of fiction for historical knowledge
Skrypchenko, N.A. The Kochubey Clan (second half of the XVII th – end of the XVIII century): Establishment and Functioning
Ivanenko, A.O. A question about placing of Moscow military garrison in Kiev in 1654
Melnychuk, I.A. «Statute Casimir» and Lithuanian Statute as a factor in legitimizing elite and legal incentive evolution of the political system and government
Kharsun, O.V. The role of religious orders in the development of education in the XVIII century in Kiev province and Bratslav province
Bodnar, A.M. Changes educational and philosophical values Podolyan late 18th–mid 19th century
Serbalyuk, Y.V. Organizational principles of charity companies in the Right–Bank Ukraine in the second half of the nineteenth – early twentieth century
Drach, O.O. Female student’s image at female higher education courses in the Russian Empire (2nd half of the 19th century – beginning of the 20th century)
Zadereychuk, I.P. The development of Germen’s building industry in Crimea in the 19–th – beginning of the 20–th century
Nosenko, O.V. Contribution of Ukrainian intelligentsia in the national revival of Naddnepryansk Ukraine in the second half of the XIX century
Romanуuk, N.І. The legal conditions for the development of rural entrepreneurship in the second part of the ХІХ th – the beginning of the ХХ th centuries
Zadereychuk, A.A. Taurian hospital in military conflicts of the Russian Empire of the early twentieth century, and participation in the V.E Falz–Fein
Lukashiv, V.Y. Austro–Hungarian factor in the activity of «Company name M.Kachkovsky» (second half of ХІХ – beginning of ХХ century)
Petrenko, I.M. Elizabeth Miloradovich’s participation in activity of the Poltava fellowship (60 th years of ХІХ of century)
Yevmenchuk, O.V. The spiritual inheritance of Grigoriy Kovalenko and its influence on increasing of consciousness and culture of Ukrainian people (the end of 19th – the beginning of 20th centuries)
Svyaschenko, Z.V. Agricultural initiatives Russian nobility during the Revolution of 1905–1907
Akindci, E. Alexander Shulgin’s activity in general Secretary of Ukrainian Central Council (July–October, 1917)
Shvydchenko, T.M. The UNR army fighting with the Denikin’s Troops in the First Winter camping
Lekar, A.M. Jewish routs in Balta district during the period of revolution 1917–1921: who is responsible for it
Kuzmyn, R.Y. The occupation by the Red Army in Eastern Galicia during Soviet–Polish war in 1920: continuation of the Ukrainian liberation movement or the first attempt to establish the Bolshevik government?
Kolesnyk, V.F., Cheberyako, O.V. Budget financing of Ukrainian republican people’s Commissariats in 1920th
Salnikova, N.V. Record–keeping of the Soviet institutions in Ukraine in 1920–s: formation and development
Deliya, O.V. Deprivation of electoral law in the context of soviet social policy 1920–1930–s
Pylypiv, I.V. Participation of Greek–Catholic Clergy in Catechesisazion of students in schools of Peremyshl county (1920–1939 yrs)
Yashan, O.О. Preparation of ideological war against the Soviet Union
Salata, O.O. Influence of German informative space on consciousness of population of the occupied territories (1941–1943). Р.1
Slobodynsky, D.K. Opposition to the occupation policy of the Ukrainian population of the German authorities to the Jews during the Second World War
Hоrdienko, H.M. Employment of the invalids of the Patriotic War in Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1942–1950
Moskaleva, N.P. Features of the development of Kharkov institute of mechanization and electrification of agriculture in1951–1961: pages of history
Abakumova, V.I. Social reference–points of power in relation to development of working class of Donbas in the period of the controlled liberalism (the second half of 50th is the first half 60th of ХХ of century)
Hovayba, N.G. The activities of the Ukrainian «school of poetic cinema» conditions of political realities of 1960 – the first half of the 1970s
Zerkal, M.M. The problem of assistance to effective formation of ethnic minority in practical activity of ungovernmental organizations of Ukraine (1991–2012)
Kulinich, M.Yu. The activities of the National Commission according to the return of cultural property to Ukraine (1992–1999)
Nikolaets, K.М. The level of the life of population of Ukraine during 1990’s
Fedorenko, Y.A. Dawn of farm business in Ukrainian village in the process of transformation of social and economic sector in the beginning of 1990–s: historical aspect
Khudolei, O.S. Legal regulation in the field of cultural heritage of Ukraine
Onischuk, S.V. Features of feed of representatives of subculture of pans (on materials of the field researches)
Baliabas, V.D. International cooperation Fire and Rescue Service of Ukraine in the field of civil protection
Gapeeva, O.L. System of personnel management in the context of the reform of the Armed Forces of Ukraine
Guz, N.G., Cherewichny, G.S. Perspectives for Ukrainian Constitution Reform: national and international experience
Gedin, M.S. The problem of the historical legacy of Old Kiev State in a correspondence of M.P. Pogodin and M.A. Maksimovich
Lahodzinskyy, V.V. Myhailo Drahomanov about the history of czarist Rome
Teptiuk, L.M. Zhe pecuaiarities of the short istoriographikc works of Volodimir Ikonnikov
Chubina, T.D. The Person Devoted to his Lifework (to the 75th Anniversary of Professor Mykola Bushyn)
Tkach, E.S. Problem of origination and historical destiny of kostobokies in the historiography
Myshchak, I.N. Polish Historiography of Polish–Ukrainian Relations During the Second World War
Lazurenko, V.M., Strizhak, E.M. Recent historiography of the formation of the Ukrainian farming in the years of the NEP
Lazurenko, Y.M. The modern state in the research of the development of productive forces in agriculture during the NEP period in the context of the agricultural cooperation
Yaremenko, V.M. The Kyivan part of archival materials dealing with problem of the burnt villages (1941–1944)
Gula, R.V. Modern Russian historiography of the phenomenon of soviet patriotism in the years of Great Patriotic war
Tyrchun, T.R. Documents from the history of Ukrainian forced labor from Precarpathian land during the years of Nazi occupation
Kowalskа, L.А. Archival sources on the history of the guerrilla–underground movement of Dnipropetrovs’k region of the years of war
Blyznyuk, R.O. Development of Higher Agrarian Education in Ukraine in the 2nd half of the XXth century in Soviet historiography (1960–1980’s)
Latygina, N.А. The culture of the people of North Prichernomoriye in the period of the early Iron Age. Р.1
Ismailzaade, S. Political history kipchaks in IX–XI centuries
Nazaraliyev, O.K. Social structure of Derbent khanate
Zvyagina, O.M. The diplomacy of the Polish Kingdom and Polish–Lithuanian Commonwealth at the end of the XV – early XVІІ century
Farkhadova, G.М. Migration of bulgaria south caucasus
Fomin, O.Y. The opposition of secret police of the Russian empire the activities of the Military organization of Polish socialist party
Jafarov, F. The Nakhchivanians who served in Nakhchevan uyezd police bodies
Klish, A.B. Role of Anton Mahnich in the formation of Croatian Catholic movement
Shvab, L.P. Economy of People’s Poland (1947–1949)
Krysenko, D.S. «Perestroika» in the context of relations between the USSR and the USA of second half of 1980s
Ahmedov, A. The history of the legal framework of economic relations Azerbaijanian Republic with turkic states
Khan, E.V. The introduction of the European system of credits in metropolitan universities of Russia as one of the areas participating in the Bologna Process
Ismailzaade, P. Ethnocultural contacts and natural and social factors in public domestic
Abbasov, K. The role of the school in the formation of Sufism Suffa
Aliyev, G. The analysis of the geometryikal patterns mausoleum of Qoy Gunbad
Gadirova, D. Origin and Development of the altar compositions the prayer rugs
Aliyev, T. The grave monuments of the Antique and Early Middle Ages of Yevlakh–Mingechevir region

Philosophic sciences

Borisova, T.V. Question about history of philosophical idea in the context of the metaphysical and methodological measurings
Andriyenko, O.V. The Worldview Aspect of E–Democracy Establishment
Biriukova, G.S. Explication of concept «creativity» and «creative potential of personality» in modern social philosophy
Aksenova, V.I. Regulatory capacity of social communication: social and philosophical analysis
Bochulya, O.V. Cognitive Foundations of Everyday Life Functioning
Goian, I.N. Philosophy of will and philosophy of unconscious in a foreshortening of a problem of psychologism
Grinko, O.A. Globalization: intercondionality of civilizations and cultures problem
Dzeban, О.P. Genesis of legal sphere in the conditions of globalization processes
Kalinovski, Y.Y. Moral consciousness as a determinant of legal society existence
Karpova, S.G. Frustration philosophy in modern culture
Vysotska, O.E. Environmental ethics: the main problems of interpretation
Gaivoroniuk, N.V., Pryjmak, B.I. The modern dimention of Ukrainian identity
Gorbach, S.A. Moduses of autonomy: spiritual autonomy
Bessalova, T.V. Young people in the scientific sphere in Ukraine
Kopera, І.S. The Intellect of youth environment as tendency to his development in the epoch of globalization
Kolisnyk, O.V. Paradigmatic changes in American philosophy in the second half of XX st
Krivosheya, T.О. Nonclassical educational model: education in culture and education culture
Krylova, S.A.The categories of «beauty» and «holism» in the context of human existence
Lytostanskyy, V.V. The notion of tradition in historical and philosophical discourse
Lishchuk–Torchynska, T.P. Language of historian in terms of the substantive components of structure
Makogonova, V.V. About some problems and prospects of study of history of Russian philosophy
Marmazova, T.I. The axiological dimension of the political supporting of the Ukrainian society’s modernization: social–philosophical aspect
Megega, G.B. Phenomenon of health in modern problem area of social–philosophical investigations
Nikitenko, V.О. Рroblem field of geo–cultural phenomenon: scientific approaches
Omelchenko, Y.V. Human rights movement for free departing the USSR in the non–violence context
Osipenko, L.A. Specifics of how complex open and dynamic systems: synergetic methodology
Osypova, V.Yu. Oscars of the Prostituted Images
Pan’kiv, O.V. Ontological Principles of Structural Design of Being in Early Greek Philosophy
Polishchuk, O.S. Critical masses and the problem of collective activities
Popova, Y.V. The analogy of isomorphism in categories of the General Parametric Systems Theory
Popovych, M.D. Material culture and human corporality: social principles of interconditionality
Rodygin, K.M. On the Threshold of the Infinite: the Goal–Setting Horizons of the Alchemical Philosophy
Turenko, O.S. Myth–archaic bases of city – initial steps of synchronization of universal and singular
Ushchapovska, H.V. The stages of formation of the concept of critical thinking
Fyodorov, Y.V. The modern Ukrainian society: negative processes and dangerous tendency
Shedyakov, V.E. Mutual resonate human and social capital in the socio–cultural anthropogenesis
Shcherbyna, O.Y. The role of logic in legal argumentation
Andreyeva, T.A., Stasenko, S.A. Returning to the Origin of Modern Liberalism: the Ideas of John Lock about the Freedom of Conscience
Demianiuk, M.B. Motives the Northern and the Ukrainian Renaissance in the field of structural psychoanalysis of Jacques Lacan
Zavidniak, B.T. Philo’s 20th century critics. Roberto Radice and Giovanni Reale
Ivanov, E.V. Philosophical analysis of social control: the possibility of using tectology A.A. Bogdanov
Rustamov, E. The phenomenon of alienation in the philosophy of Karl Jaspers
Chernyshov, V.V. Psychological Teaching of Gregory Skovoroda
Shamsha, I.V. Understanding of time in the phenomenology of Edmund Husserl
Khytrych, A.V. The «Master» phenomenon on the example of the figure of P.I. Kholodnyi (1876–1930)
Hasanova G. The philosophical views in poetry of Bakhtiyar Vahabzadeh
Sodomora, P.А. Concept of human choice and divine direct (on material of «Sum of theology» of St. Thomas are from Аcvina)
Bіletskaya, B.G. Structural elements of religious symbol
Dalekorey, M.I. The social policy of religious organizations: orthodox context
Klimenko, О.B. The concept of theosis in the Orthodox spiritual tradition
Kondratieva, I.V. The becoming of doctrinal and educational potential of the Armenian Apostolic Church
Lukyanenko, K.A. Factors of origin of hyprreligiousity of hybrid topic of prelest
Matveev, V.O. Major aspects of problem of self–realization of personality in the European philosophical tradition in their comparison to religious and philosophical thought of the East
Rabotkina, S.V. The problem of polybelief in the present Ukraine
Yakovlev, A.O. Modern theories of education: philosophical meaning and heuristical potential
Alexeychuk, I.S. Social and Philosophical Aspect of Transformations of Modern Higher Education Paradigm
Chorniy, O.О. Specificity studies of the history of philosophical and educational ideas in Ukraine through the prism of different methodological approaches
Lisovskiy, P.М. Gnoseological algoritms of education, science and upbringing how system of knowledge in structure of mental capital
Morozov, V.V. Problems of forming of culture of pedagogical discurs
Pavlova, G.V. The Synergic Approach to Quality of Education
Kulinenko, L.B. Forming of professional competence of future teacher
Marchenko, O.V. Roman law as a factor of the ancient educational space
Lavrova, L.V. The culture of health in education: philosophical–education analyses
Yarchuk, Y.G. Forming of culture of healthy way of life in the system of priorities of public educational policy
Chuprinova, N.Y. Development of communicative culture is one of components of professional awareness of future officers of the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Gamidova, Ph. The current status of the sociology of education in the sociological processes (look at the realities of Azerbaijan)
Galkina, A.G. Description of results of research of psychological readiness of students to domestic life

Political sciences

Hetmanchyk, P.М. Problems of constitutionalization in effective model of political management at the present stage
Zbyshko, I.S. Norms of domestic and international right, their role in developing of infrastructure of the civil society
Kalinin, V.Y. The origins of the world–system–analysis: critical comprehension
Mamontova, E.V. Symbolic determinant of the socio–political relations: socio–anthropological aspect
Mudryk, Y.S. Features of mathematical methods in the process of democratization analysis
Parno, L.D. The practical consequences of semi–presidential form of government implementation
Yuvchenko, A.І. Specific features of the influence of globalization on the gender relations
Vysotskyi, O.Y. The «legislative changes» technology of legitimation and its application in Ukraine
Minenkova, N.E., Pidonenko, D.М. On the problem of the legitimacy of state power in modern Ukraine
Rafalskyi, O.O. The impact of the regional identity’s social-economic and ethnonational components onto character and dynamics of the contemporary political preferences of Donbas population
Berezinsky, V.P. Methods of political self–organization of territorial communities
Tryma, K.A. The influence of the high establishment on the transformation of Ukrainian civil society
Pavliuk, K.V. Stages of political brand creating
Pashkovsky, P.I. Social contradictions and the problem of Ukraine’s foreign policy choice
Ponomaryova, I.S. Modern migrations and immigration sentiment: regional dimension
Yaroshko, O.Z. Bases of Ukraine’s Diplomatic Relations
Tkachyk, O.O. Ukrainian foreign policy of the Republic of Serbia in the years 1992–2006
Turchyn, Y.B. The priority areas of Ukrainian–Chinese cooperation in the humanitarian sphere
Rafalsky, I.O. The origins of Ukrainian national project
Fomin, O.О. Organizational structure of political parties as a factor of recruitment political elites in Ukraine
Posrednikov, D.V. On the ways of social partnership: the interaction of the Ukrainian Orthodox Church with state
Nagornyak, T.L. Factors and results of parliament’s election – 2012 in context national branding of Ukraine
Bondarenko, S.V. Brand «Ukraine» in the world rankings after the 2012 parliamentary elections
Dzhyga, T.V. Ukrainian political parties ideological positioning during the parliamentary election campaign 2012
Kravchenko, V.I., Sagayda, P.I., Boroday, A.V., Kravchenko, V.V. The process automation support of the leader a party committee
Izhnin, I.I. Problem of informational support for modern international c
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>