”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 73 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Ніколаєва Н. Завершальний етап походу козацьких військ під керівництвом Антона Ждановича в Польщу в 1657 р.
Єременко М. Склад запорозького духовенства часів Нової Січі
Бегей О. Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія у ХVІІІ–ХХ ст.
Казьмирчук М. Німецькі поселенці у Київській губернії 1861–1917 рр.
Гавліч І. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр.
Венгерська В. Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії
Єрич Т. Кишинівська духовна семінарія: до історії створення (1813–1823 рр.)
Ленченко Ф. Кооперація на Всеросійській виставці промисловості та сільського господарства (Київ, 1913 р.)
Тарас Я. Національна ідентичність в сакральній архітектурі українців Карпат. Ч.1
Рибко О. Громадські організації Волинської губернії, як складова частина владної системи краю (березень–жовтень 1917 р.)
Прах Б. Участь греко–католицьких священиків Лемківщини у політичних подіях 1918–1919 рр.
Стегній П. План організації повстання на теренах УСРР Державного Центру УНР у 1921 році
Хаялі Р. Кримськотатарське театральне мистецтво в Кримської АРСР (1923–1941 рр.)
Лазуренко В. Форми проявів громадянської активності українського фермерства в роки розквіту НЕПу
Орешкін М., Снегірьов В. Битви еліт або пролог репресій. Ч.1
Салата О. Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни
Стельникович С. Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації
Стрижак Є. Героїзм і трагедія Черкаського краю в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
Сичевський А. Анклав старообрядницьких безпопівських поселень у Базарському районі Житомирщини в 1945–1962 рр.
Красніцька Г., Чернищук Н. Історичний розвиток соціального захисту населення в Україні
Шевченко О. Кластеризація як засіб інноваційного розвитку України й бар’єри її реалізації
Гарагонич В. Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х рр. ХХ ст.): постановка наукової проблеми
Зеркаль М. Історичний нарис: полікультурність як чинник етнічної освіти України (1990–2000–і роки)
Антонюк Т. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України
Фрей Л. Сімейний туризм як засіб додаткової освіти для підростаючого покоління
Спіркіна О. Вшанування пам’яті почесного земляка Богдана Хмельницького в Черкаській області: формування національної самосвідомості та патріотичне виховання (1991–2001 рр.)
Дутчак О., Калуцький І. Теоретико–методологічні проблеми українського етнотуризму в контроверсійному баченні науковців
Автушенко І. Нормативно–правова база соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України
Анісімова О. Становлення пожежної служби в кримських містах
Дегтеренко А., Нікольченко Ю. Документознавчий аспект друкарської діяльності Івана Федорова в Україні
Гедін М. Погляди Михайла Максимовича на проблему витоків Старокиївської держави в контексті зародження наукової полеміки ХІХ століття
Грищенко Т. Видатні організатори вітчизняної аграрної науки: академік М.І. Вавилов та М.М. Вольф
Боровик О. Суспільно–політична та екологічна діяльність Ф.Т. Моргуна (1973–1988 рр.)
Козлов Д. «Я всегда объявлял жестокую брань миру сему»: перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво–Печерськiй Лаврi
Цьомка Н. Науково–педагогічна діяльність П.М. Ардашева в Київському університеті
Адамович Н. Д.М. Петрушевський і дослідження англійського парламентаризму
Беззубенко А. Загальний контекст та становище польського третього сектору в 1989–2004рр.
Вагіф Л. TEMPUS/TACIS та Азербайджан
Кириленко А. Етапи розвитку інститутів цивільного страхування у світовій історії
Суслова В. Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду
Рустамов Р. Археологічний пам’ятник Мухуртепе
Шихалиев Х. Абдулабадінські археологічні пам’ятники
Залєток Н. Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни. Ч.1
Махорін Г. Розвиток історичної науки у ХІХ–ХХ ст.
Гедьо А., Кухлєв А. Матеріали особового походження як джерело з історії міст Південної України кінця XVIII – початку XX ст.
Конта Р. Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товариствіім. Шевченка у світлі матеріалів «Літературно–наукового вісника» (1898–1906 рр.)
Мацюта П. П.І. Бартенєв і «Архів князя Воронцова»: укладання та наповнення архіву
Ткаченко І. Внесок товариства «Просвіта» у розвиток вітчизняної культури
Кравець Д. Модернізаційні процеси в УСРР (індустріалізація, колективізація) у західноукраїнській громадсько–політичній думці
Шпаковськи Л. Становлення і розвиток православних конфесій в Україні в 90–ті роки ХХ ст. Історіографія проблеми
Науменко Л. Дослідники історичної минувщини Переяслава
Русін Р. Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників

Філософські науки

Сторіжко Л. Гносеологічні пошуки в філософії ірраціоналізму
Казакова О. Символ і смисл в інтелектуальному просторі сучасного філософського дискурсу
Кичкирук Т. Поняття «нелінійне мислення» у науковому дискурсі філософської науки
Зінченко Н. Симулякр: походження та значення поняття
Родний О. Сміхові витоки ренесансного філософського діалогізму
Шигімагіна Л. Просторово–часовий континуум любові
Юхимик Ю. Гламур: симулятивна сутність феномену
Половніков В. Контамінантний аспект історико-філософського дешифрування
Палагута В. Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта: частина 2
Дутковський І. Взаємодія традицій і новацій у науці
Осипенко Л. Становлення і розвиток інформаційно–комунікативного процесу та його вплив на управлінську діяльність: постнекласична методологія
Смирнова О. Ідентифікаційні трансформації в сучасній політиці
Романюк О. Убіквітарний характер гуманітарного знання на теренах України
Гашутіна О., Діденко Н., Новоградська-Морська Н. Модельний підхід розвитку науково–технічної сфери в рамках національної інноваційної системи
Андрущенко Т. Глобалізація та перспективи людського розвитку: політико–психологічний вимір
Кивлюк В. Роль комунікативного ресурсу в контексті глобалізаційних процесів
Майдебура О., Гудков І. Перший центр радіобіологічних та радіоекологічних досліджень в Україні
Щербина О. Специфіка використання аналогії як способу обґрунтування в юридичній аргументації
Фролова Н. Сучасна соціальність і мовні процеси
Бублик К. Тема людської особистості в богословських працях Володимира Лоського
Завідняк Б. Антропо–психологічний вимір алегоризму у Філона Олександрійського
Шаталович О. Програма соціалізації інстинктів та проблема культурогенезу в ученні З.Фрейда
Мелещук А. Роль православ’я і католицизму у здійсненні релігійного синтезу в історіософії Володимира Соловйова
Река К. Філософське осмислення людини у спадщині А.Камю
Чернігова Т. Велика перевага любові у філософії життя М.Метерлінка
Новак М. Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.2
Патерикіна В. Григорій Сковорода про сакральне і профане бачення світобудови
Поцюрко О. Національна ідея як фундаментальний чинник державотворчого процесу у спадщині Т.Г. Шевченка
Кузьменко В. Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського. Ч.2
Іванов Є. Соціально–філософський аналіз управлінської концепції А.Файоля
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда
Шелюх Л. Можливості та межі структуралістської філософії мови у контексті діалогізма М.Бахтіна
Поліщук О. Особливості колективної дії у традиційних суспільствах
Киселиця С. Інтеграція віри у людському бутті
Войнов О. Зв’язок феномена честі з цілісністю і централізованістю мислення
Дупак В. Вплив віртуальної реальності на особистість людини: соціально–філософський аналіз
Ткаченко Л. Синергетичний підхід до розвитку особистості: modus vivendi
Крилова С. Феномен відчуження в соціальному бутті людини
Андрєєва Т., Стасенко С. Моральний вимір демографічної політики: світові тенденції та український контекст
Висоцька О. Етика відповідальності у контексті відносин «людина – природа»
Закревський В. Досконала людина: релігійна та світська складові
Вашкевич В. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах
Козловець М., Ковтун Ю. Національна ідея як рефлексія національно–культурної ідентичності
Попов В. Концепт «турботи» в західній філософії
Ярчук Ю. Здоровий спосіб життя: реальний стан та державна політика
Дорожко І. Сім’я рефлексивного модерну: філософські інтенції
Білогур В. Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини
Запорожченко П. Спортсмен: культ чемпіона та трагедія
Омельченко Ю. Правозахисний рух за свободу переконань в СРСР у контексті етики ненасилля
Дзьобань О. Природний аспект безпеки: історико–філософська ретроспектива
Добродум О. Онлайнова інтерпретація дискурсів дзен–буддизму
Ібрагімов М. Філософсько–релігійна аскеза у фізкультурно–спортивному дискурсі
Грек І. Релігійна віра у структурі релігійних конфліктів
Мєшков В. «Апостольський» період розвитку конфуціанської метафізики
Харченко С. Місце особистості в контексті зіткнення конфуціанських моральних принципів і масової культури
Сенченко А., Бородай А. Сенс та призначення світоглядної культури в соціокультурному бутті людини: екзистенційний вимір
Гарбар Г. Глобалізація сучасного соціокультурного простору як актуальна проблема культурології
Журба М. Сучасна культура та процеси віртуалізації суспільства
Таганов О. Особливості структури творчого акту в мистецтві
Уваркіна О., Бекетова Н. Філософські аспекти трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц данський»
Козловець М., Горохова Л. Культурні основи націй та ідентичність у добу глобалізації
Полянська В. Мистецтво як вища форма опанування світом
Литвиненко О. Ліберальні підвалини мультикультуралізму
Ювковецька Ю. Комунікативно–інформаційні виміри реклами
Васильєва Л., Мантула Б. Краса – гламур як детермінанти феномену реклами
Ахмєдова Х. Гуманістичні ідеї – основа культурних цінностей людства
Плахта С. Дискурс імпресіонізму в мистецькому просторі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Столяр М. Радянська сміхова культура як форма моральнісного протистояння тоталітаризму
Шпак В. Українські газети: вчора, сьогодні, завтра
Тунджер М. Філософське осмислення і соціалізація давньотюркських культів в ісламській культурі
Кязимова К. Кілька слів про стиль
Алієва З. Творчість народного письменника Азербайджану Анара в історико–літературних зв’язках з Росією і Туреччиною
Пашаєва А. Роль Мехрібан Алієвої у розвитку міжкультурного діалогу між Сходом і Заходом
Куліненко Л. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості
Жижко Т., Левіт Д. Аналіз «сили змін» в університетській освіті на рубежі століть
Матвєєв В. Актуальність і можливі шляхи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі
Морозов В. Технології освіти в європейському просторі
Фатхутдінова О. Особливості модернізації правової освіти в Україні на початку ХХІ ст.
Козубцов І., Куцаєв В. Філософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження в сучасної динамічній наукової картині світу на прикладі надання знань молодим вченим та студентам
Семенюк Н. Компетентнісна модель безперервної освіти та технології її реалізації в Україні
Матусевич Т. Аксіологічні аспекти функціонування системи роздільної освіти в сучасному суспільстві
Чорний О. Історія філософсько–освітніх ідей в Україні XVII–XVIII ст. та їх антропологічна орієнтація
Кислицька Ю. Проблеми формування правосвідомості вчителів у системі їх професійної підготовки в сучасній Україні
Дребніцька К. Українська мова в стратегії реалізації мовних практик сучасної освіти
Галкіна А. Теоретичні основи психологічної готовності студентів до сімейного життя

Політичні науки

Куц Г. Ідентичність бренду: політико–регіональний вимір
Турчин Я. Світовий досвід у реалізації концептуальних засад електронного голосування
Пустоловська О. Поняття еліти: політологічний дискурс
Ярмоленко М. Етнополітичні особливості функціонування російської мови в незалежній Україні
Баглікова М. Єврорегіон Донбас як інструмент транскордонної співпраці України та Росії
Горло Н. Роль етнічної ідеології в обґрунтуванні політики іредентизму
Загурська-Антонюк В. Проблеми гендерної рівності у соціологічно–політичному вимірі
Кремень Т. Мас–медіа як фактор симуляції політичних процесів
Мітряєва С. Теоретико–методологічні засади дослідження громадянського суспільства як колективного актора міжнародної співпраці
Дементьєва В., Кваша О. Становлення християнської церковної організації як найважливішого політичного інституту Київської Русі
Стародуб Т. Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження «Я–образу просторової спільноти/міжнародно–політичного регіону»
Андрущенко К. Принцип еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та концепція «margin of appreciation»
Черник П. Українсько–Афганські відносини в аспекті глобальної геополітики
Буравченко Р. Ідеологічна направленість політики радянського керівництва при реалізації курсу «нового політичного мислення» в суспільно–політичному житті СРСР
Зорич О. Концепт гри як теоретичний засіб аналізу політики
Молчанов К. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера
Карась Є. Проблематика доступу до публічної інформації в громадянському суспільстві України
Сидорчук О. Особливості виборів у напівпрезидентських республіках: досвід України й Польщі
Харченко О. Запровадження заходів «жорсткої економії» як прояв кризи соціальної держави
Костіна С. Національна ідентичність як міждисциплінарна категорія
Криворучко Н. Вплив американської концепції системи ПРО на формування внутрішньополітичної ситуації в Чеській Республіці
Фогел Х. Сучасні проблеми міграційної політики ЄС
Нечипоренко Ю. Політичне структурування парламенту Республіки Польща під впливом виборчої системи
Посредніков Д. Політичні релігії
Васютіна В. Регулювання національних інформаційних просторів Європейського Союзу
Крижанівський В., Ковтун О., Яцишин Д. Складові та напрями енергетичної дипломатії Росії
Чальцева О., Піденко О. Реформування виборчого законодавства України (1993–2012 рр.): політичні наслідки і проблеми
Джуринська С., Ковальчук С. Взаємодія Великої Британії та США в рамках НАТО
Жидченко О., Примаченко Л. Середземноморська політика Франції в період президентства Н.Саркозі
Андрейченко Ю., Буличева К. Проблема піратства навколо узбережжя Африки в сучасних міжнародних відносинах
Сапсай А., Мгер Манташян М. Військово-політична складова відносин Чилі – Перу
Тусь П., Бовсунівський П. Доктрина «масованої відплати» і політика США
Черкас Б., Гапон С. Досвід Індії з впровадження електронного урядування

Наукове життя

Борщевський В. Рецензія на монографію: К.В. Нікітенко Функціонування банківської системи УРСР (1921–1939): Монографія. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. – 312 с.
Зашкільняк Л. Рецензія на книгу: Андрій Боляновський. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) / Андрій Боляновський / [Міністерство науки і освіти України, Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України]. – Львів, 2013. – 877 с.
Казьмирчук М.Рецензія на підручник: Довжук І.В. Історія і теорія світових цивілізацій: Підручник / І.В. Довжук, В.Б. Попов, А.І. Атоян та ін.; Під заг. ред. І.В. Довжука. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1088 с.
Ластовська О. Незгасаючий інтерес до декабристів. Рецензія на книгу: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – Т. 7. – К.: «ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. – 440 с.
Ластовський В. Етнополітика для студентів. Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР «Магістр». – К.: ПП «КП УкрСіч», 2013. – 360 с.
Масаєв М. У Криму серйозно беруться за філософське осмислення історії. Рецензія на підручник: Габрієлян О. А. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – К.: Академвидав. – 216 с.
Петренко І. Рецензія на книгу: Радовський В.С. «Замкнена душа» Петра Сагайдачного. – Львів: «СПОЛОМ», 2012. – 208 с.
Тригуб О. Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР «Магістр». – К.: ПП «КП УкрСіч», 2013. – 360 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Николаева Н. Заключительный этап похода казацких войск под руководством Антона Ждановича в Польшу в 1657 г.
Еременко Н. Состав запорожского духовенства времен Новой Сечи
Бегей О. Хозяйственная деятельность Добромильского монастыря св. Онуфрия в ХVІІІ–ХХ ст.
Казьмирчук М. Немецкие поселенцы в Киевской губернии в конце ХІХ – в начале ХХ ст.
Гавлич И. Деятельность «Земельного банка гипотечного» в Восточной Галиции в 1910–1914 гг.
Венгерская В. Развитие российского и украинского национальных проектов в условиях Российской империи
Ерич Т. Кишиневская духовная семинария: к истории создания (1813–1823 гг.)
Ленченко Ф. Кооперация на Всероссийской выставке промышленности и сельского хозяйства (Киев, 1913 г.)
Тарас Я. Национальная идентичность в сакральной архитектуре украинцев Карпат, Ч.1
Рыбко А. Общественные организации Волынской губернии, как составная часть системы власти края (март–октябрь 1917 г.)
Прах Б. Участие греко–католических священников Лемковщины в политических событиях 1918–1919 гг.
Стегний П. План организации восстания на территории УССР Государственного Центра УНР в 1921 году
Хаяли Р. Крымскотатарское театральное искусство в Крымской АССР (1923–1941 гг.)
Лазуренко В. Формы проявления гражданской активности украинского фермерства в годы расцвета НЭПа
Орешкин М., Снегирев В. Битвы элит или пролог репрессий
Салата О. Карикатура как механизм информационно психологического влияния на население в годы Второй мировой войны
Стельникович С. Социальная защита населения на Житомирщине в период нацистской оккупации
Стрижак Е. Героизм и трагедия Черкасского края в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сычевский А. Анклав старообрядческих беспоповских поселений в Базарском районе Житомирщины в 1945–1962 гг.
Красницкая А., Чернищук Н. Историческое развитие социальной защиты населения на Украине
Шевченко А. Кластеризация как способ инновационного развития Украины и барьеры ее реализации
Гарагонич В. Сотрудничество молодежи западных приграничных областей Украины и стран Восточной Европы (вторая половина 50–х – начало 90–х гг. ХХ в.): постановка научной проблемы
Зеркаль Н. Поликультурность как фактор этнического образования Украины (1990–2000–е годы)
Антонюк Т. Международное сотрудничество НУБиП: направления и значение для модернизации аграрного образования Украины
Фрей Л. Семейный туризм как средство дополнительного образования для подрастающего поколения
Спиркина О. Увековечивание памяти почетного земляка Богдана Хмельницкого в Черкасской области: формирование национального самосознания и патриотическое воспитание (1991–2001 гг.)
Дутчак Е., Калуцкий И. Теоретические проблемы украинского этнотуризма в противоречивых видениях ученых
Автушенко И. Нормативно–правовая база социальной защиты военнослужащих Вооружённых сил Украины
Анисимова О. Становление пожарной службы в крымских городах
Дегтеренко А., Никольченко Ю. Документоведческий аспект книгопечатной деятельности Ивана Федорова в Украине
Гедин М. Взгляды Михаила Максимовича на проблему истоков Старокиевского государства в контексте зарождения научной полемики ХІХ века
Грищенко Т. Выдающиеся организаторы отечественной аграрной науки: академик Н.И. Вавилов и М.М. Вольф
Боровик О. Общественно–политическая и экологическая деятельность Ф.Т. Моргуна (1973–1988 гг.)
Козлов Д. «Я всегда объявлял жестокую брань мира сему»: первая речь митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) в Киево–Печерской Лавре
Цёмка Н. Научно–педагогическая деятельность П.М. Ардашева в Киевском университете
Адамович Н. Д.М. Петрушевский и исследование английского парламентаризма
Беззубенко А. Общий контекст и положение польского третьего сектора в 1989–2004 гг.
Вагиф гызы Л. TEMPUS/TACIS и Азербайджан
Кириленко А. Этапы развития институтов цивильного страхования в мировой истории
Суслова В. Адаптация палестинских беженцев при содействии иорданского правительства
Рустамов Р. Археологический памятник Мухуртепе
Шихалиев Х. Абдулабадинские археологические памятники
Залеток Н. Британские женщины в составе вспомагательных служб в годы Второй мировой войны. Ч.1
Махорин Г. Развитие исторической науки в XIX–XX веках
Гедё А., Кухлев А. Материалы личного происхождения как источник по истории городов Южной Украины конца XVIII – начала XX вв.
Конта Р. Сбор этнографических материалов в Научном обществе им. Шевченко на основании данных «Литературно–научного вестника» (1898–1906 гг.)
Мацюта П. П.И. Бартенев и «Архив князя Воронцова»: составление и наполнения архива
Ткаченко И. Вклад общества «Просвита» в развитие отечественной культуры
Кравец Д. Модернизационные процессы в УССР (индустриализация и коллективизация) в западно–украинском общественно–политическом мнении
Шпаковски Л. Становление и развитие православных конфессий в Украине в 90–е годы ХХ в. Историография проблемы
Науменко Л. Исследователи исторического прошлого Переяслава
Русин Р. Проблема государственного террора на Украине в работах историков украинской диаспоры и зарубежных исследователей

Философские науки

Сторижко Л. Гносеологические поиски философии иррационализма
Казакова О. Символ и смысл в интеллектуальном пространстве современного философского дискурса
Кичкирук Т. Понятие «нелинейное мышление» в научном дискурсе философской науки
Зинченко Н. Симулякр: происхождение и значение понятия
Родный О. Смеховые истоки ренессансного философского диалогизма
Шигимагина Л. Пространственно–временной континуум любви
Юхимик Ю. Гламур: симулятивная сущность феномена
Половников В. Контаминационный аспект историко-философской дешифровки
Палагута В. Можно ли создать современную социальную теорию без субъекта: часть 2
Дутковский И. Взаимодействие традиций и новаций в науке
Осипенко Л. Становление и развитие информационно–коммуникативного процесса и его влияние на управленческую деятельность: постнеклассическая методология
Смирнова О. Идентификационные трансформации в современной политике
Романюк О. Убиквитарный характер гуманитарного знания на территории Украины
Гашутина О., Диденко Н., Новоградская–Морская Н. Модельный подход развития научно–технической сферы в рамках национальной инновационной системы
Андрущенко Т. Глобализация и перспективы человеческого развития: политико–психологичний измерение
Кивлюк В. Роль коммуникативного ресурса в контексте глобализационных процесов
Майдебура О., Гудков И. Первый центр радиобиологических и радиоэкологических исследований в Украине
Щербина Е. Специфика использования аналогии как способа обоснования в юридической аргументации
Фролова Н. Современная социальность и языковые процессы
Бублик К. Тема человеческой личности в богословских трудах Владимира Лосского
Завидняк Б. Антропо–психологическое измерение аллегоризма у Филона Александрийского
Шаталович А. Программа социализации инстинктов и проблема культурогенеза в учении З.Фрейда
Мелещук А. Роль православия и католицизма в осуществлении религиозного синтеза в историософии Владимира Соловьева
Река Е. Философское осмысление человека в философии А.Камю
Чернигова Т. Великое преимущество любви в философии жизни М.Метерлинка
Новак М. Ши Цзин и Шу Цзин как авторитетные источники в учении Конфуция. Ч2
Патерикина В. Григорий Сковорода о сакральном и профанном видении мироздания
Поцюрко О. Национальная идея как фундаментальный фактор процесса государственного в наследстве Т. Шевченко
Кузьменко В. Онтология философско–правовой концепции Ф.М. Достоевского. Ч.2
Иванов Е. Социально–философский анализ управленческой концепции А.Файоля
Добко Т. Любовь и счастье в философии Дитриха фон Гильдебранда
Шелюх Л. Возможности и границы структуралистской философии языка в контексте диалогизма М.Бахтина
Полищук А. Особенности коллективного действия в традиционных обществах
Киселица С. Интеграция веры в человеческом бытии
Войнов А. Связь феномена чести с цельностью и централизованностью мышления
Дупак В. Влияние виртуальной реальности на личность человека: социально–философский анализ
Ткаченко Л. Синергетический подход к развитию личности: modus vivendi
Крылова С. Феномен отчуждения в социальном бытии человека
Андреева Т., Стасенко С. Моральное измерение демографической политики: мировые тенденции и украинский контекст
Высоцкая О. Этика ответственности в контексте отношений «человек–природа»
Закревский В. Совершенный человек: религиозные и светские составляющие
Вашкевич В. Ценностно-мировоззренческие установки молодежи в современных условиях
Козловец Н., Ковтун Ю. Национальная идея как рефлексия национально–культурной идентичности
Попов В. Концепт «заботы» в западной философии
Ярчук Ю. Здоровый образ жизни: реальное положение и государственная политика
Дорожко И. Семья рефлексивного модерна: философские интенции
Билогур В. Философия современного спорта как сублимативного выражения индивидуальной и социальной жизнедеятельности человека
Запорожченко П. Спортсмен: культ чемпиона и трагедия
Омельченко Ю. Правозащитное движение за свободу убеждений в СССР в контексте этики ненасилия
Дзебань А. Природный аспект безопасности: историко–философская ретроспектива
Добродум О. Онлайновая интерпретация дискурсов дзэн–буддизма
Ибрагимов М. Философско–религиозная аскеза в физкультурно–спортивном дискурсе
Грек И. Религиозная вера в структуре религиозных конфликтов
Мешков В. «Апостольский» период развития конфуцианской метафизики
Харченко С. Место личности в контексте столкновения конфуцианских моральных принципов и массовой культуры
Сенченко А., Бородай А. Смысл и назначение мировоззренческой культуры в социокультурному бытии человека: экзистенциональное измерение
Гарбар Г. Глобализация современного социокультурного пространства как актуальная проблема культурологии
Журба Н. Современная культура и процессы виртуализации общества
Таганов О. Особенности структуры творческого акта в искусстве
Уваркина Е., Бекетова Н. Философские аспекты трагедии В.Шекспира «Гамлет, принц датский»
Козловець Н., Горохова Л. Культурные основы наций и идентичность в эпоху глобализации
Полянская В. Искусство как высшая форма освоения действительности
Литвиненко А. Либеральные основания мультикультурализма
Ювковецкая Ю. Коммуникативно–информационные измерения рекламы
Васильева Л., Мантула Б. Красота – гламур как детерминанты феномена рекламы
Ахмедова Х. Гуманистические идеи – основа культурных ценностей человечества
Плахта С. Дискурс импрессионизма в художественном пространстве Галиции конца XIX–первой половины ХХ в.
Столяр М. Советская культура смеха как форма нравственного противостояния тоталитаризма
Шпак В. Украинские газеты: вчера, сегодня, завтра
Тунджер М. Философское осмысление и социализация древнетюркских культов в исламской культуре
Кязимова К. Несколько слов о стиле
Алиева З. Творчество народного писателя Азербайджана Анара в историко–литературных связях с Россией и Турцией
Пашаева А. Роль Мехрибан Алиевой в развитии межкультурного диалога между Востоком и Западом
Кулиненко Л. Образование как фактор формирования гражданских качеств личности
Жижко Т., Левит Д. Анализ «силы перемен» в университетском образовании на рубеже веков
Матвеев В. Актуальность и возможные пути интенсификации учебного процесса в высшей школе
Морозов В. Технологии образования в европейском пространстве
Фатхутдинова Е. Особенности модернизации правового образования в Украине в начале ХХІ ст.
Козубцов И., Куцаев В. Философия информационной безопасности в условиях ее кибернетического распространения в современной динамической научной картине мира на примере предоставления знаний молодым ученым и студентам
Семенюк Н. Компетентностная модель непрерывного образования и технологии ее реализации в Украине
Матусевич Т. Аксиологические аспекты функционирования системы раздельного образования в современном обществе
Черный А. История философско–образовательных идей в Украине XVII–XVIII вв. и их антропологическая ориентация
Кислицкая Ю. Проблемы формирования правосознания учителей в системе их профессиональной подготовки в современной Украине
Дребницька Е. Украинский язык в стратегии реализации языковых практик современного образования
Галкина А. Теоретические основы психологической готовности студентов к семейной жизни

Политические науки

Куц Г. Идентичность бренда: политико–региональное измерение
Турчин Я. Мировой опыт в реализации концептуальных положений электронного голосования
Пустоловська А. Понятие элиты: политологический дискурс
Ярмоленко М. Этнополитические особенности функционирования русского языка в независимой Украине
Багликова М. Еврорегион Донбасс как инструмент трансграничного сотрудничества Украины и России
Горло Н. Роль этнической идеологии в обосновании политики ирредентизма
Загурская–Антонюк В. Проблема гендерного равенства в социологично–политичном измерении
Кремень Т. Масс-медиа как фактор симуляции политических процессов
Митряева С. Теоретико-методологические основы исследования гражданского общества как коллективного актера международного сотрудничества
Дементьева В., Кваша А. Становление христианской церковной организации как важнейшего политического института Киевской Руси
Стародуб Т. Особенности использования конструктивистской методологической парадигмы для исследования «Я–образа пространственного сообщества/международно–политического региона»
Андрущенко Е. Принцип эволюционного толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и концепция «margin of appreciation»
Черник П. Украинско–Афганские отношения в аспекте глобальной геополитики
Буравченко Р. Идеологическая направленность советского руководства при реализации курса «нового политического мышления» в общественно–политической жизни СССР
Зорич О. Концепт игры как теоретическое средство анализа политики
Молчанов К. Маркетинговая специфика формирования имиджа политического лидера
Карась Е. Проблематика доступа к публичной информации в контексте украинском гражданском обществе
Сидорчук А. Особенности выборов в полупрезидентских республиках: опыт Польши и Украины
Харченко А. Введение мер «жесткой экономии» как проявление кризиса социального государства
Костина С. Национальная идентичность как междисциплинарная категория
Криворучко Н. Влияние американской концепции системы ПРО на формирование внутриполитической ситуации в Чешской Республике
Фогел К. Современные проблемы миграционной политики ЕС
Нечипоренко Ю. Политическое структурирование парламента Республики Польша под влиянием избирательной системы
Посредников Д. Политические религии
Васютина В. Регулирование национальных информационных пространств Европейского Союза
Крижановский В., Ковтун Е., Яцишин Д. Составляющие и направления энергетической дипломатии России
Чальцева Е., Пиденко А. Реформирование избирательного законодательства Украины (1993–2012 гг.): политические последствия и проблемы
Джуринская С., Ковальчук С. Взаимодействие Великобритании и США в рамках НАТО
Жидченко А., Примаченко Л. Средиземноморская политика Франции в период президентства Саркози
Андрейченко Ю., Буличова Е. Проблема пиратства вокруг побережья Африки в современных международных отношениях
Сапсай А., Манташян М. Военно-политическая составляющая отношений Чили – Перу
Тусь П., Бовсуновский П. Доктрина «массированного возмездия» и политика США
Черкас Б., Гапон С. Опыт Индии по внедрению электронного управления

Научная жизнь

Борщевский В. Рецензия на монографию: Никитенко К.В. Функционирование банковской системы УССР (1921–1939) / К.В. Никитенко. – Львов: Институт украиноведения им. И.Крипякевича, 2012. – 312 с.
Зашкильняк Л. Рецензия на книгу: Андрей Боляновский. Иностранные военные формирования в Вооруженных силах Германии (1939–1945 гг.) / Андрей Боляновский / [Министерство науки и образования Украины, Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Институт украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины]. – Львов, 2013. – 877 с.
Казьмирчук М. Рецензия на учебник: Довжук И.В. История и теория мировых цивилизаций: Учебник / И.В. Довжук, В.Б. Попов А.И. Атоян и др.; Под общ. ред. И.В. Довжука. – Луганск: изд–во ВНУ им. Даля, 2012. – 1088 с.
Ластовска О. Незатухающий интерес к декабристам. Рецензия на книгу: Декабристы в Украине: исследование и материалы / Упор.: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латыш. – Т. 7. – К.: «ПП»КП»УкрСИЧ», 2013. – 440 с.
Ластовский В. Етнополитика для студентов. Рецензия на учебник: Казьмирчук М.Г. Етнополитика: учебник для студентов исторического факультета 1 курса ДКР «Магистр». – К.: ПП «КП УкрСич», 2013. – 360 с.
Масаев М. В Крыму серьёзно берутся за философское осмысление истории. Рецензия на учебник: Габрієлян О. А. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – К.: Академвидав. – 216 с.
Петренко И. Рецензия на книгу: Радовский В.С. «Закрытая душа» Петра Сагайдачного. – Львов: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
Тригуб А. Рецензия на учебник: Казьмирчук М.Г. Этнополитика: учебник для студентов исторического факультета 1 курса ОКР «Магистр». – К.: ЧП «КП УкрСич», 2013. – 360 с.

CONTENT

Historical studiens

Nikolaieva N. The final part of the Cossack troops’ campaign under the leadership of the Anton Zhdanovich in Poland in 1657
Eremenko M. Composition of Zaporizhzhya Clergy during the period of New Sich
Behei O. Business activity of Dobromyl’ monastery of st.Onuphrius in the ХVІІІ–ХХ centuries
Kazmirchuk M. German colonists at the Kyiv guberniya at the end of the XIX and the beginning of the XX century
Havlich I. Activity Zemelny Bank hipotechnoho Eastern Galicia in the 1910–1914
Vengerska V. The development of Russian and Ukrainian national projects in the terms of Russian Empire
Yerich T. Kishinevskaja Theological Seminary: to the story of creation (1813–1823)
Lenchenko F. Cooperation at the National Exhibition Industry and Agriculture (Kyiv, 1913)
Taras Ya. On national identity in Carpathian Ukrainians’ temple architecture. Р.1
Rybko O. Public organizations Volyn province, as part of the power system region (March–October 1917)
Praсh B. Participation of the Greek Catholic priests of Lemko Region in the political events of 1918–1919
Stegniy P. The plan of uprising organization in USSR of State Centre of Ukrainian People’s Republic
Hayali R. Crimean Tatar theater at the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (1923–1941)
Lazurenko V. Civil activity manifestations of Ukrainian farmers during the peak time of NEP
Oreshkin M., Snegiryov V. Battle of the elite or the prologue of repression
Salatan O. Caricature as mechanism informatively psychological influence on a population in the years of Second World War
Stelnykovych S. Social Protection in the Zhytomyr Region During the Nazi Occupation
Strizhak E. Heroism and tragedy of Cherkasy region during the Great Patriotic War 1941–1945
Sychevsky A. Enclave of old believers settlements in Bazar district of Zhytomyr province in 1945–1962
Krasnitska G, Chernyschuk N. The historical development of social protection
Shevchenko O. The cluster approach as the means for region’s innovation development as well as for overcoming the barriers to it
Garahonych V. Cooperation young western border regions of Ukraine and Eastern Europe (the second floor. 50th – early. 90s of the twentieth century): Formulation of scientific problems
Zerkal M. Multicultural education as a factor of ethnic Ukraine (1990–2000–s)
Antonyuk T. International cooperation of National university of bioresources and ecosystem exploitation: directions and values for modernization of agrarian education of Ukraine
Frey L. Family tourism as a means of additional education for teenagers
Spirkina O. Honoring the memory of the honorary countryman Bohdan Khmelnyts’ky in Cherkasy region: the formation of national identity and patriotic education (1991–2001 years)
Dutchak H., Kalutsky I. Theoretical and methodological problems of Ukrainian etnoturism controversial vision of scientists
Avtushenko I. Legal framework of social security Armed forces of Ukraine
Anisimova O. Becoming a fire service in the Crimean cities
Degterenko A., Nikolchenko Yu. The aspect of Record Managing in book printing activity of Ivan Fedorov in Ukraine
Gedin M. The views of Michail Maksimovich on the problem of the origins of Old Kiev State in a context of the birth in scientific controversy of the ХІХ century
Hryshchenko T. Prominent organizers of national agricultural science: Acad. N.I. Vavilov and M.M. Wolf
Borovyk O. Socio–political and ecological activity of F.T. Morgun (1973–1988)
Kozlov D. «I have always declared the brutal struggle to this world»: the first sermon of Metropolitan of Kiev Volodymyr (Bogoyavlensky) in Kiev–Pechersk Lavra
Tsomka N. Research and teaching activities P.Ardascheff at Kiev University
Adamovich N. Dmitry Petrushevsky and the study of English parliamentary
Bezzubenko A. The context and situation of the Polish third sector in 1989–2004 years
Vaghifgizi L. TEMPUS/TACIS and Azerbaijan
Kirilenko A. Stages of development of institutions of civil insurance in world history
Suslova V. Adaptation of Palestinian refugees with the assistance of the Jordanian government
Rustamov R. The Mukhurtepe archaeological monument
Shikhaliyev H. Abdulabad archaeological sites
Zalietok N. British women in the auxiliary services during the Second World War. Р.1
Makhorin G. Developing of a historical science in XIX – the XX–th centuries
Gedo A., Kuhlev A. The materials of a personal origin as a source on the history of cities of the South of Ukraine at the end of XVIII – beginning of XX centuries
Konta R. The collection of ethnographic materials in Shevchenko Scientific Society on the basis of information of «Literary–science herald» (1898–1906)
Matsiuta P. P.I. Bartenev and «Prince Vorontsov’s Archive»: Arranging and Composing
Tkachenko I. A contribution of a association «Prosvita» in development of domestic culture
Kravets D. Modernization processes in USSR (collectivization and industrialization) in Western Ukrainian public and political opinion
Shpakovskyi L. Generation and Development of Ukrainian Orthodox Confessions in the 90s of the 20th Century. Historiography of the Issue
Naumenko L. The researchers of the historical past of Pereyaslav
Rusin R. Problem of state terror on Ukraine in works of historians of the Ukrainian diaspore and foreign researchers

Philosophic sciences

Storizhko L. The gnosiological searches of philosophy irrationalizm
Kazakova A. Symbol and a Sense in the Intellectual Space of Contemporary Philosophical Discourse
Kichkiruk T. The term «non–linear thinking» in the scientific discourse of philosophy of science
Zinchenko N. Simulacrum: the origin and meaning of the term
Rodnyi O. Renaissance philosophy dialogism comic sources
Shigimagina L. Spatio–temporal continuum of love
Yukhymyk J. Glamour: simulative nature of the phenomenon
Polovnikov V. Сontamination aspect of the history of philosophy decryption
Palaguta V. Is it possible to create a contemporary social theory without a subject: part 2
Dutkovsky I. Interaction of Traditions and Innovations in the Science
Osipenko L. Development of information and communication process and its impact on administrative activity: postnonclassical methodology
Smirnova O. Identification of transformation in contemporary politics
Romanuk O. Ubiquitarius character of humanitarian knowledge on the territory of Ukraine
Gashutina O., Didenko N., Novogradska–Morska N. Modelling approach in development of the scientific and technological sphere within the national innovation system
Andruschenko T. Globalization and prospects of human development: politiko–psikhologichniy measuring
Kyvlyuk V. Role of communication resource in the context of globalization processes
Maydebura O., Gydkov I. The first center of the radiobiological and the radioecological investigations in Ukraine
Shcherbyna O. The specific use of analogy as a means of justification in legal argumentation
Frolova N. Modern sociality and language processes
Bublyk K. Theme of the human person in the theological works of Vladimir Lossky
Zavidniak B. The Anthropological–psychological measuring of the allegoresy in Philo of Alexandria
Shatalovich O. The program of socialization instincts and the problem of the genesis of culture in the teachings of Sigmund Freud
Meleshchuk A. The role of Orthodoxy and Catholicism in the religious synthesis in the historiosophy of Vladimir Solovyov
Reeka K. Philosophical understanding of man in philosophy A.Camus
Chernigova T. Big advantage of love in philosophy of M.Maeterlink
Novak M. Shi Jing and Xu Jing as authoritative sources in the teachings of Confucius. Р.2
Paterukina V. G. Scovoroda about sacral and profanne sight of the worldview
Potsyurko O. The national idea as a fundamental factor state building in the heritage T.Shevchenko
Kuzmenko V. Life of the legal concept F.M. Dostoevsky. Р.2
Ivanov Ye. Socio–philosophical analysis of H.Fayol’s concept of management
Dobko T. Love and happiness in the philosophy of Dietrich von Hildebrand’s
Sheluh L. Potential and limits of the structuralist philosophy of language in the context of Bakhtin’s dialogism
Polishchuk O. Peculiarity of collective activity in traditional societies
Kyselytsia S. Integration of belief in human existence
Voynov O. Connection the phenomenon of honor with integrity and the centralized of mindset
Dupak V. The influence of virtual reality on the human personality: the socio–philosophical analysis
Tkachenko L. The synergetic approach to personal development: modus vivendi
Krylova S. Phenomenon of alienation in social being of a human
Andreyeva T., Stasenko S. The moral aspect of the demographic policy: global trends and Ukrainian context
Vysotska O. Ethics of responsibility in the context of the «man–nature» relations
Zakrevsky V. Perfect man: religious and secular components
Vashkevich V. Value-worldview of young people in today's
Kozlovets’ M., Kovtun Yu. National Idea as National and Cultural Identity Reflection
Ророv V. The concept of «Care» in western philosophy
Yarchuk J. Healthy lifestyle: current state and public policy
Dorozhko I. Family reflexive modernism: philosophical intentions
Bilogur V. Philosophy of modern sport as expression sublimatyvnoho individual and social human life
Zaporozhchenko P. Sportsman: cult of champion and tragedy
Omelchenko Yu. Freedom of opinion human rights movement in the USSR in the non–violence context
Dzeban O. Natural aspect of safety: historical and philosophical retrospective view
Dobrodum O. Online interpretation of Zen Buddhism discourse
Ibragimov M. Philosophical–religious askeza in to athletic–sporting diskursi
Grek I. The Religious Faith in the Structure of Religious Conflict
Meshkov V. «Apostolic» period of development of Confucian metaphysics
Kharchenko S. The place of the personality in the context of the collision of Confucian moral principles and mass culture
Senchenko A., Boroday A. The meaning and purpose of ideological culture in social and cultural human existence: yekzistentsionalnyy dimension
Garbar G. Globalization of modern sociokul’turnogo space as issue of the day of kul’turologii
Zhurba M. Modern Culture and Processes of Virtualization of Society
Taganov O. The features of creative act structure in art
Uvarkina O., Beketova N. Philosophical aspects of W.Shakespeare’s tragedy «Hamlet, the prince of Denmark»
Kozlovec M., Gorokhova L. Cultural foundations of the nation and identity in the age of globalization
Polianska V. The art as the search for inner harmony
Litvinenko O. The Liberal Background of Multiculturalism
Yuvkovetska J. Communicative and informational dimensions of the advertising
Vasilieva L., Mantula B. Beauty – glamour as determinants of advertising phenomenon
Akhmedovа K. Basis for appreciation of the humanity culture – humanist ideas
Plahta S. Discourse of Impressionism in East Galicia Art in the End of the XIX – the first half of the XX century
Stolyar M. Soviet culture of laughter as a form of moral opposition to totalitarianism
Shpak V. Ukrainian newspapers: yesterday, today, tomorrow
Tuncer M. The philosophical significance and socialization of the old turkic cults in İslamic culture
Kyazymova K. A few words about the style
Aliyeva Z. Creativity national writer of Azerbaijan Anar in historical and literary relations with Russia and Turkey
Pashayeva A. Mehriban Aliyeva’s role in the development of the East–West intercultural dialogue
Kulinenko L. Education as factor of forming of civil qualities of personality
Zhyzhko T., Levit D. Аnalysis of «force of changes» in university education
Matveev V. The topicality and possible ways of intensifying the of educational process at the higher school
Morozov V. Technologies of education in European space
Fatkhutdinova’s O. Peculiarities of Modernization of Legal Education in Ukraine on the Turn of the XXI Century
Kozubtsov I., Kucaev V. Philosophy of informative safety in the conditions of its cybernetic distribution in the modern dynamic scientific picture of the world on the example of grant of knowledges youths to the scientists and students
Semenyuk N. Kompetentnostnaya model of continuous education and technology of its realization in Ukraine
Matusevich T. Axiological aspects of the system of single–sex education in modern society
Chorniy O. The history of philosophical and educational ideas in Ukraine XVII–XVIII centuries and anthropological orientation
Kyslytska J. Problems of forming of sense of justice of teachers in the system them professional preparation in modern Ukraine
Drebnicka K. Ukrainian in strategy of realization of linguistic practices of modern education
Galkina A. Theoretical bases of psychological readiness of students to domestic life

Political sciences

Kuts G. Identity of a brand: political and regional dimension
Turchyn Ya. Realization of Conceptual Basis of Electronic Voting: World’s Experience
Pustolovska O. Concept of elite: political science diskurs
Yarmolenko M. Ethnic political peculiarities of functioning of the Russian language in independent Ukraine
Baglikova M. Euroregion Donbass as a tool for cross–border cooperation between Ukraine and Russia
Gorlo N. The role of ethnic ideology in justifying the policy of irredentism
Zagurska–Antoniuk V. The problem of gender equality in the sociological and political field
Kremen T. Mass-media as a factor of simulation of political processes
Mytryayeva S. Theoretical and methodological foundations of the study of civil society as a collective actor of international cooperation
Dementieva V., Kvasha O. Genesis of the Christian church organization as the key political institution of the Kievan Rus
Starodub T. The peculiarities of using of constructivist methodological paradigm to research «self–image of spatial community/international–political region»
Andrushchenko K. The Principle of Evolutionary Interpretation of the 1950 Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the Concept of «Margin of Appreciation»
Chernyk P. The Relationship between Ukraine and Afghanistan in the Aspect of global geopolitics
Buravchenko R. Тhe ideological thrust Soviet leadership in the implementation of the course «new political thinking» in socio–political life of the USSR
Zorych O. Game concept as the theoretical mean in a political science analysis
Molchanov K. Marketing specificity of image formation of a political leader
Karas Ye. Problem of access to public information in the context of Ukrainian civil society
Sydorchuk O. Peculiarities of elections in semi–presidential republics: Ukraine’s and Poland’s experience
Kharchenko O. Austerity measures as manifestation of the welfare state crisis
Kostina S. National identity as an interdisciplinary category
Krivoruchko N. The influence of the American concept of a Missile Defense system on the formation of the political situation in the Czech Republic
Fogel Kh. Modern problems of EU migration policy
Nechyporenko. The political structuring of the parliament of the Republic of Poland under the influence of the electoral system
Posrednikov D. Political religion
Vasyutina V. Regulation of the national information space of the European Union
Krizhanivsky V., Kovtun O., Yatsyshyn D. Components and directions of energy diplomacy of Russia
Chaltseva O., Pidenko O. The reform of the electoral legislation of Ukraine (1993–2012): political consequences and problems
Dzhurynska S., Kovalchuk S. The interaction of us and Great Britain within NATO
Zhydchenko O., Primachenko L. Mediterranean policy of France during the cadence of Nicolas Sarkozy
Andreychenkо Yu., Bulichova K.The problem of piracy around the coast of Africa in contemporary international relations
Sapsay A., Mantashyan M. Military and political component of the relationship between Chile - Peru
Tus P., Bovsunivsky P. The doctrine of «massive retaliation» and U.S. Policy
Cherkas B., Gapon S. The experience of India in E–Governance implementation

Scientific life

Borshchevsky V. Review of the monograph: Nikitenko K.V. Functioning of banking system of USSR (1921–1939) / Nikitenko K.V. – Lviv: Ivan Krypiakevych In–t of Ukrainian studies NAS of Ukraine, 2012. – 312 p.
Zashkilnyak I. Review of book: Andrey Bolyanovskiy. The foreign soldiery formings are in Military powers of Germany (1939–1945) / Andrey Bolyanovskiy / [Ministry of science and formation of Ukraine, Lvіv national university of the name of Ivan Franka, Institute of ukrainovedeniya the name of Ivan Kripyakevicha of NAN of Ukraine]. – Lvіv, 2013. – 877 p.
Kaz’mirchuk M. Review on a textbook: Dovzhuk I.v. History and theory of world civilizations: Textbook / I.V. Dovzhuk, V.B. Popov, A.I. Atoyan and in.; Under zag. editor I.V. Dovzhuka. – Lugansk: vid–vo To SLEEP the name of V.Dalya, 2012. – 1088 s.
Lastovska O. Undamped interest to the decembrists. A review is of book: Decembrists are in Ukraine: research and materials / Support.: G.D. Kaz’mirchuk, Yu.v. Lett. – T. 7. – K.: «PP»KP»UkrSICh», 2013. – 440 s.
Lastovskiy V. Etnopolitika for students. A review is on a textbook: Kaz'mirchuk M.G. Etnopolitika: textbook for the students of historical faculty of a 1 course of OKR master's «Degree». – K.: PP «KP UkrSich», 2013. – 360 s.
Masayev M. In the Crimea Seriously Undertake to Philosophical Study of History. Review on a Manual: Gabrielyan O. A. Philosophy of History: a Manual / O. A. Gabrielyan, I. I. Kalnoi, O. P. Tsvetkov. – K.: Academvydav, 2010. – 216 p.
Petrenko I. Review of the book: Radovsky V.S. «The closed soul» Petrа Sagaydachnogo. – Lviv: SPOLOM, 2012. – 208 p.
Trygub O. A review is on a textbook: Kaz’mirchuk m.g. Etnopolitika: textbook for the students of historical faculty of a 1 course of OKR master’s «Degree». – K.: PP «KP UkrSich», 2013. – 360 s.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>