”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 74 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Актуально

Круглий стіл «Перспективи дослідження досвіду Української революції 1917-1921 рр.(до 95-річчя прийняття ІІІ Універсалу Центральної Ради)»

Історичні науки

Мельничук І.Причини заснування Запорозької Січі і реєстрового козацтва та його активної участі у військових діях Польщі наприкінці ХVІ ст.
Ніколаєва Н. «Вічний мир» 1686 р. і його значення для долі козацької України
Задерейчук А. М.М. Кипчакский в органах земського самоврядування Таврійської губернії
Троханяк О. Етапи національно–визвольного руху в Галичині (ХІХ – початок ХХ ст.)
Луговий Б. Суспільні відносини у військових поселеннях Київської та Подільської губерній
Казьмирчук М. Росіяни в соціально–економічному розвитку Київської губернії в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Пугач В. Становлення товариства «Просвіта» на Поділлі на початку ХХ ст.
Нітченко А. Інститут комісарів Тимчасового уряду та виконавчі комітети громадських організацій: проблема взаємовідносин (на матеріалах Чернігівської губернії 1917 р.)
Гедін М. Проблема Криму в період гетьманування Павла Скоропадського
Щелкунов А. Сприйняття інтелігенції у післяреволюційному суспільстві (1921–1929 рр.)
Орешкін М., Снегірьов В. Битви еліт або пролог репресій. Ч.2
Задерейчук І. Демографічні процеси серед німців Криму в 20–ті роки ХХ ст.
Волонтир О. Луцька українська гімназія (1918–1939): проблеми створення та функціонування
Слободян Л. Голодомор 1932–1933 років як інструмент політики деукраїнізації
Стрижак Є. Педагогічна інтелігенція України у вирі репресій початку 30–х рр. XX ст.
Газієв Ю. Мета і завдання шкільних бібліотек і позакласного читання в період Великої Вітчизняної війни
Ворона Ю. Соціальні умови життя і діяльності педагогів та учнів ремісничих, залізничних училищ та шкіл ФЗН у місті Києві в роки повоєнної відбудови (1943–1950 рр.)
Михайлюк В. Форми прояву девіантної поведінки інвалідів Великої Вітчизняної війни в процесі адаптації їх до нових умов повсякденного життя Донбасу (1943–1945 рр.)
Шишела С. Виселення українців з етнічних земель Західної України
Киридон П. Секретарі обкомів КП(б)У / КПУ повоєнної доби: узагальнена характеристика
Cорока Ю., Шкабко С. Діяльність дисидентів Волині в контексті функціонування опозиційного руху в УРСР (1960–1970–ті рр.)
Хоменко С. Якісні зміни в матеріально–побутових умовах життя українських селян у 1960–1980–х рр.
Гарагонич В. Розвиток стосунків молоді українського і східноєвропейського прикордоння в економічному та науково–технічному співробітництві у 70–х – першій половині 80–х років ХХ ст.
Латиш Ю. До питання про класову структуру сучасного українського суспільства
Полуденко С. Ментальність українського населення через призму сучасних історичних українсько–російських взаємовідносин
Антонюк Т. Міжнародна співпраця НТУУ «КПІ»: особливості входження в міжнародний освітній простір
Бінецька О. Ґендерний аналіз освітньо–наукової сфери сучасної України
Заплетнюк М. Позиція України до проблеми об’єднання Кореї
Поливач М. Внесок Пшеничного Павла Дмитровича в становлення та розвиток радянської зоотехнії
Ставнюк В., Заплетнюк О. Нові тенденції у розвитку єгипетського живопису та скульптури в Амарнський період
Акунін О. До визначення проблеми аболіціоністського руху у Великобританії (друга половина XVIII – перша третина XIX ст.)
Зубко А. Міри ваги в кантонах Швейцарії в ХVІІІ–ХІХ ст.
Хадіджа А. Християнське населення Гянджінсько–Гарабагського беглярбекства в першій половині XVIII ст.
Керімов Б. Роль міста Іреван у розвитку Азербайджанського мистецтва у другій половині XIX ст.
Наджафова К. Роль азербайджанської інтелігенції у проведенні I Загальнокавказького з’їзду мусульман в Баку (15–21 квітня 1917 року)
Рустамова Д. Нафтова промисловість Азербайджану в роки Першої світової війни
Скопненко Б. Створення авіаційно–десантних частин Чехословацького армійського корпусу в СРСР (квітень–серпень 1944 р.)
Залєток Н. Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни.Ч.2
Шевченко О. Закордонний досвід формування ринку організованих заощаджень в умовах перехідної економіки (1991-2007 рр.)
Мамедов І. Суспільно-політична та демографічна ситуація в Азербайджані на рубежі XX і XXI століть
Іщенко Ж. Ідеологічна складова західного вектору російського зовнішньополітичного курсу
Гасанова К. Зв’язки Азербайджанської Республіки з Парламентською Асамблеєю СНД
Лазуренко В. Висвітлення історії Чигиринщини в працях наукової школи професора М.І.Бушина
Герасим П. Культ Діви в Херсонесі Таврійському: історіографія проблеми
Жиляєв В. Князівський сепаратизм на українських землях у пізньосередньовічну добу: історіографія питання
Волониць В. Греки–купці в економічному розвитку українських земель ХVІІ–ХІХ ст.: сучасні історіографічні підходи
Cвинаренко Н. Садівництво на Харківщині у ХVІІІ – до кінця ХІХ ст.: за матеріалами збірників архівних документів
Фесенко Н. Висвітлення постаті гетьмана Петра Дорошенка в працях козацьких літописців та істориків XVIІI – першої половини ХІХ ст.
Полянська Є. Джерела та історіографія розвитку транспортної інфраструктури Криму у другій половині XIX – початку ХХ ст.
Радченко Н. «Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело з вивчення історії розвитку кредитних установ України (1881–1913 рр.)
Слободинський Д. Питання порятунку єврейства українцями в контексті історіографії Голокосту
Алєксєєв С. До аналізу документів групи «Музеї» з архіву Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв при Рейхскомісарі України: виявлення джерельної інформації
Куксенко С. Взаємовідносини радянської держави і Руської православної церкви в УРСР у 1940–1960–х рр. в сучасній українській історіографії
Близнюк Р. Розвиток вищої агарної освіти України в період хрущовської «відлиги»: аналіз сучасної вітчизняної історіографії
Русін Р. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду в працях вітчизняних дослідників (1980 – початок 90–х рр. ХХ ст.)
Тарас Я. Національна ідентичність в сакральній архітектурі українців Карпат. Ч.2
Хотієнко С. Проблеми дослідження масового фізкультурно–спортивного руху серед сільського населення України другої половини 1940–х–1991 рр.:історіографічний аспект
Чуткий А. Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст.
Драпушко Н. Приватизація в Автономній Республіці Крим та її вплив на економічне життя регіону в 1990-ті роки: історичний аспект
Палкін Д. Рух Опору в Україні на першому етапі війни (1941–1942рр.): сучасна українська історіографія

Філософські науки

Висоцька О. Концептуальні витоки та суперечності етики толерантності: від «холодної» терпимості до «теплої» взаємності
Дзьобань О. Соціальні перспективи ґенези інформаційних процесів
Дубчак Л., Дубчак С. Проблема співвідношення права та закону в античній філософії
Калиновський Ю. Особливості реалізації соціальної справедливості у правовому суспільстві
Киселиця С. Марновірство і віра у міфологічній свідомості
Ковбасюк А. Громадянський поступ в Україні в історичній перспективі: ціннісний аспект
Кривда Н. До розуміння проблеми людини в дискурсі російської філософської традиції
Крилова С. Зовнішня та внутрішня краса: підхід соціальної мета антропології
Марущак О. Перспективи застосування дослідницьких підходів сучасного психоаналізу в «усній історії»
Масюк О. Сподівання в соціокультурному просторі
Мірошников О. Проблема суб’єкта гри в філософії та психології
Окорокова В. Основи проблеми ідеального у вивченні утопії як явища
Осипова В. Архів надлишкових смислів
Сторожук А. Філософсько–методологічні засади сучасного розуміння поняття смисл
Тиха О. Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму
Юрченко Е. Знакові постаті сучасного традиціоналізму
Антіпова О. Філософсько–аксіологічні проблеми свободи слова в українському інформаційному просторі
Арабчук Я. Роль політичних партій в соціалізації особистості
Буковинський А. Роздуми про зрілість, відповідальність і лінивство
Рижко Л. Інформаційно–комунікаційні технології і мережева організація просторів науки: умови генези та ефективного функціонування
Гашутіна О., Діденко Н. Актуальні проблеми фінансування науково–технічної сфери в Україні
Гарбар Г. Туризм як глобальна форма міжкультурної комунікації
Жмундуляк Д. «Чернівецький міф» у світлі сучасних проблем мультикультуралізму
Зебердест М. Деякі зміни в способі життя родини в ХХI столітті (соціологічний аналіз)
Ібрагімов М. Філософія спорту у визначенні предметного поля дослідження
Козубцов І. Про вплив наукових індексів цитування на Національну безпеку і стратегію розвитку держави в сучасній науковій картині світу знань
Компанієць Л. Ідея реінкарнації: дотик, сенс, споглядання
Лаврова Л. Ціннісний аспект формування здорового способу життя
Поліщук О. Людина у колективній дії перехідного суспільства
Фенно І. Діяльнісний підхід в екології: сутнісні характеристики
Фролова Н. Мова та духовний стан сучасного суспільства
Шкіль Л. Методологічні засади біоантропології
Щербина М. Повсякденність у просторі Всесвітньої павутини: трансформація функцій стереотипу у повсякденному досвіді користувача Інтернет
Яковлєва О. Особливості дії чиннику багатомовності в українському мовному середовищі
Семенюк І. Південнокорейський регіон в аспекті світових глобалізаційних координат
Аврахова Л. Про єдність естетичного та етичного у філософії М.М. Бахтіна
Данканіч А. Кайрос в теології Пауля Тілліха
Завідняк Б. Порівняльний аналіз концепцій споглядання божества у Філона Олександрійського та філософів середньовіччя
Карнаухова Н. Поняття «фокус» у феноменології релігії Нініана Смарта
Нагієва А. Любовна лірика Хаміда Нітгі
Река К. Cамотність особистості в контексті антропологічних ідей А.Камю
Угляр Я. Логіка, гносеологія та їх співвідношення у філософії І.Гізеля
Шаталович О. Подружні «обертони» платонівського символізму (онтологічний аспект)
Яцик І. Прикордонна ситуація екзистенції вчинку: від К. Ясперса до Н.Аббаньяно
Мєшков В. Дві течії у ранньому конфуціанстві
Зінякова В. Легітимізація нових перекладів Священного Писання в контексті проблеми неперекладності
Кияк М. Філософсько–світоглядні засади Римо–католицької церкви в інформаційну епоху
Кондратьєва В. Ритуал: філософсько–релігієзнавчий контекст
Павлов С. Християни Святого Фоми
Патерикіна В. Дискурс сакрального в культурологічному просторі
Поцелуйко А. Сакральне підґрунтя героїчної етики дум (індоєвропейські паралелі)
Смульський Є. Рецепція категорій панславізму, толерантності та ксенофобії у вченні Об’єднання рідновірів України.
Стасюк Л. Інкорпорація протестантської ортодоксії в діалектичну теологію
Сулейманова Л. Схід і Захід у філософії Ф. Ніцше: своєрідність християнської і буддійської культур
Борисевич Л. Суспільство та культура: співвідношення понять у постмодерному дискурсі
Журба М. Метафізична реконструкція або рентгеноконтрасне бачення ядра концепту сучасної культури: у пошуках методології
Заїка Т. Дискурс неоромантизму в літературному процесі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Левкулич В. Справедливість як категорія середньовічної культури
Лупак Т. Поняттєво–категоріальний апарат українського нонконформізму (мистецький дискурс)
Прудникова О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інформаційної культури українського соціуму
Родний О. Трансцензія в сміховій культурі Відродження
Сагуйченко В. Соціокультурні контексти сучасного виховання
Сеник Р. Мова як спосіб буття і форма культуротворчості
Кязимова К. Кілька слів про стиль
Алексейчук І. Індустріальні цінності як чинник соціально–рольової селекції: освітній контекст
Панченко Л. Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України
Морозов В. Педагогічний дискурс як новітня технологія
Семенюк Н. Безперервна освіта: системна організація здобуття професії
Чорний О. Історія розвитку філософсько–освітнього вчення про «нову людину» в Україні XVII–XVIII ст.
Дребніцька К. Поняття «світові мови»: стан, проблеми та суперечності освоєння в українському освітньому просторі
Карпова С. Інтерпретації «ідеї Університету» в філософії ХІХ–ХХ ст.
Левіт Д. Філософія організації культурного поля університету в епоху тоталітаризму
Орел М. Життєва компетентність як освітня стратегема третього тисячоліття
Бушман І. Духовність як підґрунтя формування культури сучасного студентства
Галкіна А. Характеристика особливостей психологічної готовності студентів до сімейного життя
Джабраїлов М. Екологічні реалії в регіоні Метсаморской АЕС

Політичні науки

Гай–Нижник П. Позиції та завдання сучасного українського консерватизму
Пустоловська О. Еліта як «національна аристократія» В.Липинського та «духовна когорта» народу Д.Донцова у політологічному дискурсі ХХ ст.
Івасечко О. Соціальні стандарти ЄС: досвід для України
Папіш Н. Несприятливі чинники функціонального розвитку українсько–польського державного кордону на сучасному етапі
Подвірна Н. Центри прийняття владних рішень та мережа владних рішень в Україні
Марченко Ю. Критерії оцінки ефективності вітчизняної системи забезпечення безпеки підприємництва
Анісімович–Шевчук О. Етнотуризм як чинник формування толерантності українського суспільства
Ярошко О. Специфіка двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин України з ознаками документів листування
Веденєєв В. Методологічний аспект соціокультурного виміру змісту політичного процесу
Турчин Я. Теорія і практика е–дипломатії у сучасних міжнародних відносинах
Хонін В. Класифікація типів буття міжнародних відносин. Частина друга.
Герасимчук Н., Хонін В. Виклики сучасності та необхідність розширення функцій міжнародних інституцій
Захірова В. Роль дипломатії в системі військової безпеки
Ібрагімов А. Дипломатична і політична боротьба навколо створення організації за розвиток регіонального співробітництва (ОРРС)
Кіндратець О. Проблема модернізації в світлі соціально–політичних теорій
Лаврук Т. Інформаційна сфера як інструмент геополітичного дискурсу
Лашко А. Політика як віртуальна реальність
Кремень Т. Види та механізми політичної організації мас
Потапенко Я. Соматичне буття індивіда як об’єкт досліджень у галузі біополітики
Русанова М. Класична геополітика як наука, що сприяє створенню імперій: критичний зсув у дослідницькій парадигмі геополітики
Боднарчук О. Політична реклами в комунікативному процесі
Бут С. Енергетичний діалог в російсько–китайських відносинах
Макаренко А. Колоніальний вимір російського імперіалізму
Кононенко М. Іранська ядерна програма в політиці Китаю
Свєтлакова М. Передвиборчі кампанії правоцентристської партії Італійської Республіки в контексті виборів 2006 та 2008 рр.
Ягубов Я. Міфологізми в ідеологіях країн Південного Кавказу

Наукове життя

Зашкільняк З. Рецензія на монографію: Барвінська П.І. Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – початку ХХІ ст. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2012. – 450 с.
Карівець І. Історія аналітичної філософії: від опису до аналізу. Рецензія на монографію: Синиця А. С. Аналітична філософія: монографія / А. С. Синиця. – Львів: ЛДУФК, 2013. – 304 с.
Масаєв М. Примари символів викинутого на сміття історії фашизму з’являються на горизонті у нових образах. Фашистська поліцейська держава Вашингтону: ліберальний фашизм очима американського автора. Рецензія на монографію: Голдберг Дж. Ліберальний фашизм, пер. з англ. / Джона Голдберг. – М.: Рід Груп, 2012. – 512 с. (Серія «Політична тварина»).
Ніколаєць Ю. Рецензія на монографію: Ярмоленко М. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні у радянську і пострадянську добу. Монографія / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича; Одеська національна морська академія. – Львів, 2012. – 472 с.
Патер І. Рецензія на монографію: Каліщук О.М. Українсько–польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – 510 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Актуально

Круглый стол «Перспективы исследования опыта Украинской революции 1917-1921 гг. (к 95-летию принятия ІІІ Универсала Центральной Радой)»

Исторические науки

Мельничук И. Причины основания Запорожской Сечи и реестрового казачества и его активного участия в военных действиях Польши в конце ХVI в.
Николаева Н. «Вечный мир» 1686 г. и его значение для судьбы казацкой Украины
Задерейчук А. М.М. Кипчакский в органах земского самоуправления Таврической губернии
Троханяк А. Этапы национально–освободительного движения в Галичине (XIX – начало ХХ ст.)
Луговой Б. Общественные отношения в военных поселениях Киевской та Подольской губерний
Казьмирчук М. Россияне в социально–экономическом развитии Киевской губернии в конце ХІХ – начале ХХ ст.
Пугач В. Становления общества «Просвещение» на Подолье в начале ХХ века
Нитченко А. Институт комиссаров Временного правительства и исполнительные комитеты общественных организаций: проблема взаимоотношений (на материалах Черниговской губернии 1917 г.)
Гедин М. Проблема Крыма в период гетьманства Павла Скоропадского
Щелкунов А. Восприятие интеллигенции в послереволюционном обществе (1921–1929 гг.)
Орешкин М., Снегирев В. Битвы элит или пролог репрессий. Ч.2
Задерейчук И. Демографические процессы среди немцев Крыма в 20–е гг. ХХ в.
Волонтир Е. Луцкая украинская гимназия (1918–1939): проблемы создания и функционирования
Слободян Л. Голодомор 1932–1933 годов как инструмент политики деукраинизации
Стрижак Е. Педагогическая интеллигенция Украины в вихре репрессий начала 30–х гг. XX в.
Газиев Ю. Цель и задачи школьных библиотек и внеклассного чтения в период Великой Отечественной войны
Ворона Ю. Социальные условия жизни и деятельности преподавателей и учеников ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Киеве в годы послевоенного восстановления (1943–1950 гг.)
Михайлюк В. Формы проявления девиантного поведения инвалидов Великой Отечественной войны в процессе их адаптации к новым условиям повседневной жизни в Донбассе (1943–1945 гг.)
Шишела С. Выселение украинцев из этнических земель Западной Украины
Киридон П. Секретари обкомов КП(б)У / КПУ послевоенной поры: обобщенная характеристика
Сорока Ю., Шкабко С. Деятельность диссидентов Волыни в контексте функционирования оппозиционного движения в УССР (1960–1970–е гг.).
Хоменко С. Качественные изменения в материально–бытовых условиях жизни украинских крестьян в 1960–1980–е гг.
Гарагонич В. Развитие отношений молодежи украинского и восточноевропейского пограничья в экономическом и научно–техническом сотрудничестве в 70–х – первой половине 80–х годов
Латыш Ю. К вопросу о классовой структуре современного украинского общества
Полуденко С. Ментальность украинского населения сквозь призму современных исторических украинско–русских взаимоотношений
Антонюк Т. Международное сотрудничество НТУУ «КПИ»: особенности вхождения в международное образовательное пространство
Бинецкая О. Гендерный анализ образовательно–научной сферы современной Украины
Заплетнюк М. Позиция Украины к проблеме объединения Кореи
Поливач М. Вклад Пшеничного Павла Дмитриевича в становление и развитие советской зоотехнии
Ставнюк В., Заплетнюк О. Новые тенденции в развитии египетской живописи и скульптуры в Амарнский период
Акунин А. К определению проблемы аболиционистского движения в Великобритании (вторая половина XVIII – первая треть XIX в.)
Зубко А. Меры веса в кантонах Швейцарии в ХVІІІ–ХІХ вв.
Хадиджа А. О христианском населении Гянджинско–Гарабагского беглярбекства в первой половине XVIII века
Керимов Б. Роль города Иреван в развитии Азербайджанского искусства во второй половине XIX века
Наджафова К. Роль азербайджанской интеллигенции в проведении I Общекавказского съезда мусульман в Баку (15–21 апреля 1917 года)
Рустамова Д. Нефтяная промышленность Азербайджана в годы Первой мировой войны
Скопненко Б. Создание авиационно–десантных частей чехословацкого армейского корпуса в СССР (апрель–август 1944 г.)
Залеток Н. Британские женщины в составе вспомогательных служб в годы Второй мировой войны. Ч.2
Шевченко А. Зарубежный опыт формирования рынка организованных сбережений в условиях переходной экономики (1991–2007 гг.)
Мамедов И. Общественно–политическая и демографическая ситуация в Азербайджане на рубеже XX и XXI веков
Ищенко Ж. Идеологическая составляющая западного вектора российского внешнеполитического курса
Гасанова К. Связи Азербайджанской Республики с Парламентской Ассамблеей СНГ
Лазуренко В. Освещение истории Чигиринщины в работах научной школы профессора Н.И. Бушина
Герасим П. Культ Девы в Херсонесе Таврическом: историография проблемы
Жиляев В. Княжеский сепаратизм на украинских землях в эпоху Позднего Средневековья: историография темы
Волониц В. Греки–купцы в экономическом развитии украинских земель XVII–XIX вв.: современные историографические подходы
Свинаренко Н. Садоводство на Харьковщине в ХVІІІ – к концу ХІХ вв.: по материалам сборников архивных документов
Фесенко Н. Характеристика личности гетмана Петра Дорошенко в трудах казацких летописцев и историков XVIII – первой половины ХІХ вв.
Полянская Е. Источники и историография развития транспортной инфраструктуры Крыма во второй І половине XIX – начале ХХ в.
Радченко Н. «Полное собрание законов Российской империи» как источник изучения истории развития кредитных учреждений Украины (1881–1913 гг.)
Слободинский Д. Проблема спасения украинского еврейства в контексте историографии Холокоста
Алексеев С. К анализу документов группы «Музеи» из архива Краевого управления архивов, библиотек и музеев при Рейхскомиссаре Украины: определение источниковой информации
Куксенко С. Взаимоотношения советского государства и Русской православной церкви в СССР в 1940–1960–х гг. в современной украинской историографии
Близнюк Р. Развитие высшего аграрного образования Украины в период хрущевской «оттепели»: анализ современной отечественной историографии
Русин Р. Массовые политические репрессии в Украине между военного периода в научных трудах отечественных исследователей (1980 – начало 90–х гг. ХХ в.)
Тарас Я. Национальная идентичность в сакральной архитектуре украинцев Карпат. Ч.2
Хотиенко С. Проблемы исследования массового физкультурно–спортивного движения среди сельского население Украины во второй половине 1940–х – 1991 гг.: историографический аспект
Чуткий А. История Киевского коммерческого института как важная составляющая изучения истории регионов и общей истории Украины первых десятилетий XX в.
Драпушко Н. Приватизация в автономной Республике Крым и её влияние на экономическую жизнь региона в 1990-е годы: исторический аспект
Палкин Д. Движение Сопротивления в Украине на первом этапе войны (1941–1942 гг.): современная украинская историография

Философские науки

Высоцкая О. Концептуальные истоки и противоречия этики толерантности: от «холодной» терпимости к «тёплой» взаимности
Дзебань А. Социальные перспективы генезиса информационных процессов
Дубчак Л., Дубчак С. Проблема соотношения права и закона в античной философии
Калиновский Ю. Особенности реализации социальной справедливости в правовом обществе
Киселица С. Суеверие и вера в мифологическом сознании
Ковбасюк А. Гражданский прогресс в Украине в исторической перспективе: ценностный аспект
Кривда Н. К пониманию проблемы человека в дискурсе русской философской традиции
Крылова С. Внешняя и внутренняя красота: подход социальной метаантропологии
Марущак А. Перспективы применения исследовательских подходов современного психоанализа в «устной истории»
Масюк О. Социальная надежда в социокультурном пространстве
Мирошников О. Проблема субъекта игры в философии и психологии
Окорокова В. Основы проблемы идеального в изучении утопии как явления
Осипова В. Архив излишних смыслов
Сторожук А. Философско–методологические основы современного понимания понятия смысл
Тихая А. Контаминация: теоретическое движение от позитивизма к неопозитивизму
Юрченко. Знаковые фигуры современного традиционализма
Антипова О. Философско–аксиологические проблемы свободы слова в украинском информационном пространстве
Арабчук Я. Роль политических партий в социализации личности
Буковинский А. Размышления о зрелости, ответственности и лени
Рыжко Л. Информационно–коммуникационные технологии и сетевая организация пространства науки: условия генезиса и эффективного функционирования
Гашутина О., Діденко Н. Актуальные проблемы финансирования научно–технической сферы в Украине
Гарбар Г. Туризм как глобальная форма межкультурной коммуникации
Жмундуляк Д. «Черновицкий миф» в свете современных проблем мультикультурализма
Зебердест М. Некоторые изменения в образе жизни семьи в ХХI веке (социологический анализ)
Ибрагимов М. Философия спорта в определении предметного поля исследования
Козубцов И. О влиянии научных индексов цитирования на Национальную безопасность государства и стратегию развития государства в современной научной картине мира знаний
Компаниец Л. Идея реинкарнации: прикосновение, смысл, умосозерцание
Лаврова Л. Ценностный аспект формирования здорового образа жизни
Полищук А. Человек в коллективном действии переходного общества
Фенно И. Деятельностный подход в экологии: сущностные характеристики
Фролова Н. Язык и духовное состояние современного общества
Шкиль Л. Методологические принципы биоантропологии
Щербина М. Повседневность в пространстве Всемирной Паутины: трансформация функций стереотипа в повседневном опыте пользователя Интернет
Яковлева Е. Особенности действия фактора многоязычия в украинском языковом пространстве
Семенюк И. Южнокорейский регион в аспекте мировых глобализационных координат
Аврахова Л. О единстве эстетического и этического в философии М.М. Бахтина
Данканич А. Кайрос в теологии Пауля Тиллиха
Завидняк Б. Сравнительный анализ концепций созерцания Бога у Филона Александрийского и средневековых философов
Карнаухова Н. Понятие «фокус» в феноменологии религии Ниниана Смарта
Нагиева А. Любовная лирика Хамида Нитги
Река Е. Одиночество личности в контексте антропологических идей А.Камю
Угляр Я. Логика, гносеология их соотношение в философии И.Гизеля
Шаталович А. Супружеские «обертоны» платоновского символизма (онтологический аспект)
Яцик И. Пограничная ситуация экзистенции поступка: от К.Ясперса до Н.Аббаньяно
Мешков В. Об особенностях раннего конфуцианства и его конце
Зинякова В. Легитимизация новых переводов Священного Писания в контексте проблемы непереводимости
Кияк М. Философско–мировоззренческие основы Римо–католической церкви в информационную эпоху
Кондратьева В. Ритуал: философско–религиеведческий контекст
Павлов С. Христиане Святого Фомы
Патерикина В. Дискурс сакрального в культурологическом пространстве
Поцелуйко А. Сакральная основа героической этики дум
Смульский Е. Рецепция категорий панславизма, толерантности и ксенофобии в учении Объединения родноверов Украины
Стасюк Л. Инкорпорация протестантской ортодоксии в диалектическую теологию
Сулейманова Л. Восток и Запад в философии Ф. Ницше: своеобразие христианской и буддийской культур
Борисевич Л. Взаимосвязь общества и культуры в постмодернистском дискурсе
Журба Н. Метафизическая реконструкция или рентгеноконтрастное видение ядра концепта современной культуры: в поисках методологии
Заика Т. Дискурс неоромантизма в литературном процессе Украины конца ХІХ – начала ХХ ст.
Левкулич В. Справедливость как категория средневековой культуры
Лупак Т. Понятийно–категориальный аппарат украинского нонконформизма (художественный дискурс)
Прудникова Е. Влияние глобализационных процессов на развитие информационной культуры украинского социума
Родный О. Трансцензия в смеховой культуре Возрождения
Сагуйченко В. Социокультурные контексты современного воспитания
Сеник Р. Язык как способ бытия и форма культуротворчества
Кязимова К. Несколько слов о стиле
Алексейчук И. Индустриальные ценности как фактор социально–ролевой селекции: образовательный контекст
Панченко Л. Университетское образование в контексте инновационного развития Украины
Морозов В. Педагогический дискурс как новейшая технология
Семенюк Н. Непрерывное образование: системная организация получения профессии
Черный А. История развития философско–образовательного учения о «новом человеке» в Украине XVII–XVIII вв.
Дребницкая Е. Понятие «мировые языки»: состояние, проблемы и противоречия освоения в украинском образовательном пространстве
Карпова С. Интерпретации «идеи Университета» в философии ХІХ–ХХ вв.
Левит Д. Философия организации культурного поля университета в эпоху тоталитаризма
Орел М. Жизненная компетентность как образовательная стратегема третьего тысячелетия
Бушман И. Духовность как основа формирования культуры современного студенчества
Галкина А. Характеристика особенностей психологической готовности студентов к семейной жизни
Джабраилов М. Экологические реалии в регионе Метсаморской АЭС

Политические науки

Гай–Нижник П. Позиции и задачи современного украинского консерватизма
Пустоловская А. Элита как «национальная аристократия» В.Липинского и «духовная когорта» народа Д.Донцова в политологическом дискурсе ХХ века
Ивасечко О. Социальные стандарты ЕС: опыт для Украины
Папиш Н. Неблагоприятные факторы функционального развития украинско–польской государственной границы на современном этапе
Подвирна Н. Центры принятия властных решений и сеть властных решений в Украине
Марченко Ю. Критерии оценки эффективности отечественной системы обеспечения безопасности предпринимательства
Анисимович–Шевчук О. Этнотуризм как фактор формирования толерантности украинского общества
Ярошко О. Специфика двухсторонних актов об установлении дипломатических отношений Украины с признаками документов переписки
Веденеев В. Методологический аспект социокультурного измерения содержания политического процесса
Турчин Я. Теория и практика электронной дипломатии в современных международных отношениях
Хонин В. Классификация типов бытия международных отношений. Часть вторая
Герасимчук Н., Хонин В. Вызовы современности и необходимость расширения функций международных институций
Захирова В. Роль дипломатии в системе военной безопасности
Ибрагимов А. Дипломатическая и политическая борьба вокруг создания организации за развитие регионального сотрудничества (ОРРС)
Киндратец Е. Проблема модернизации в свете социально–политических теорий
Лаврук Т. Информационная сфера как инструмент геополитического дискурса
Лашко А. Политика как виртуальная реальность
Кремень Т. Виды и механизмы политической организации масс
Потапенко Я. Соматическое бытие индивида как объект исследований в сфере биополитики
Русанова М. Классическая геополитика как наука, способствующая созданию империй: критический сдвиг в исследовательской парадигме геополитики
Боднарчук О. Политическая реклама в коммуникативном процессе
Бут С. Энергетический диалог в российско–китайских отношениях
Макаренко А. Колониальное измерение российского империализма
Кононенко М. Иранская ядерная программа в политике Китая
Светлакова М. Предвыборные кампании правоцентристской партии Итальянской Республики в контексте выборов 2006 и 2008 гг.
Ягубов Я. Мифологизмы в идеологиях стран Южного Кавказа

Научная жизнь

Зашкильняк Л. Рецензия на монографию: Барвинска П.И. Между наукой и политикой. Интерпретации Восточной Европы в академической среде немецкоязычного пространства в конце ХІХ – началу ХХІ ст. – Одесса: Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2012. – 450 с.
Каривец И. История аналитической философии: от описания к анализу. Рецензия на монографию: Синица А.С. Аналитическая философия: Монография. – Львов: ЛГИФК, 2013. – 304 с.
Масаев М. Призраки символов выброшенного на свалку истории фашизма маячат на горизонте в новых образах. Фашистское полицейское государство Вашингтона: либеральный фашизм глазами американского автора. Рецензия на монографию: Голдберг Дж. Либеральный фашизм, пер. с англ. / Джона Голдберг. – М.: Рид Групп, 2012. – 512 с. (Серия «Политическое животное»).
Николаец Ю. Рецензия на монографию: Ярмоленко М. Региональные особенности этнокультурных процессов в Украине в советское и постсоветское время. Монография / НАН Украины, Институт украиноведения им. И.Крипьякевича; Одесская национальная морская академия. – Львов, 2012. – 472 с.
Патер И. Рецензия на монографию: Калищук О.М. Украинско–польское противостояние на Волыни и в Галичине в годы Второй мировой войны: научный и общественный дискурсы. – Львов, 2013. – 510 с.

CONTENT

Topically

Round of «Prospect of research of experience of Ukrainian revolution 1917-1921 table (to the 95year of acceptance of ІІІ of Universal of Central Rada)»

Historical studiens

Melnychuk I. The reasons of foundation of Zaporizhska Sich and registered Cossacks and its active participation in military operations of Poland at the end of XVI th century
Nikolaeva N. «Perpetual Peace» in 1686 and its implications for the fate of Cossack Ukraine
Zadereychuk A. M.M. Kipchaksky in the bodies of territorial self–government Tauride
Trohanyk О. Stages of the national liberation movement in Galicia (XIX – early ХХ сt.)
Lugovyj B. Social relations at the military settlements of Kyiv and Podillya provinces
Kazmirchuk M. The Russians in the social–economic progress of Kyiv guberniya at the end of the XIX and the beginning of the XX century
Pugach V. Becoming society «Prosvita» on the Podili (in the early twentieth century)
Nitchenko A. The Institute of Commissioners of the Provisional Government and executive committees of public organizations: the problem of the relationship (based on the materials of Chernigov province 1917)
Gedin M. The problem of Crimea in the period of Pavel Skoropadsky’ hetmanate
Shelkunov A. The perception of intellectuals in post–revolutionary society (1921–1929)
Oreshkin M., Snegiryov V. Battle of the elite or the prologue of repression. P.2
Zadereichuk I. Demographic processes among the Germans in Crimea 20s. XX century
Volontyr O. Lutsk Ukrainian gymnasium (1918–1939): problems of creation and functioning
Slobodian L. Famishment of 1932–1933 as an instrument of Ukrainian denationalization policy
Strizhak E. Рedagogical intelligenzia of Ukraine in the period of repressions at the beginning of the 1930s
Haziyev Y. School libraries and purpose and duties of home reading in the period of Great Patriotic War
Vorona Y. Social terms of life and activity of teachers and students of special and railway schools and industrial schools in Kyiv–city in the years of post–war renewal (1943–1950)
Mykhaylyuk V. The forms of the Great Patriotic War disabled veterans’ deviant behavior in the process of adaptation to the new conditions of everyday life in liberated Donbass (1943–1945)
Shyshela S. Eviction of Ukrainians from ethnic territory of Western Ukraine
Kyrydon P. Secretaries form of CP(b)U / CPU post–war era: a generalized description
Soroka Yu., Shkabko S. The activity of Volyn dissident in the context of the functioning of the opposition movement in the USSR (1960–1970’s)
Homenko S. Qualitative changes in the material and everyday living conditions of the lives of Ukrainian peasants in 1960–1980–th years
Harahonych V. Developing relationships young Ukrainian and Eastern European frontier in economic and scientific–technical cooperation in the 70’s – early 80 th century
Latysh Y. To the question of class structure of modern Ukrainian society
Poludenko S. Mentality of Ukrainian people in the context of relationships between Ukraine and Russia
Antonyuk T. International cooperation of the NTUU « KPI»: features of entering into international educational space
Binetska O. Gender analysis education and research in contemporary Ukraine
Zapletnyuk M. The position of Ukraine to the problem of the unification of Korea
Polyvach M. Contribution of P.D. Pshenichniy in formation and development of the breeding in Soviet Union
Stavnyuk V., Zapletnyuk O. New trends in the development of Egyptian painting and sculpture in the period of Amarna
Akunin O. To determination of problem of abolitionist motion in Great Britain (the second half of XVIII is first third of XIX of century)
Zubko A. Weight measures in cantons of Switzerland in the 18 th and 19 th centuries
Hadidja A. Christian population in Ganja – Garabagh beylarbeyliyi in I part XVIII century
Kerimov B. Role Irevan city in the development of Azerbaijan art in the second half of XIX century
Najafova K. The role by Azerbaijan intelligence in participating of I common Caucasus congress of Muslims in Baku (15–20 April 1917 year)
Rustamova D. The oil industry of Azerbaijan during the First World War
Skopnenko B. Create a landing aircraft parts Czechoslovak Army Corps in the USSR (April–August 1944)
Zalietok N. British women in the auxiliary services during the Second World War. P.2
Shevchenko A. Other countries’ experience in forming the organised savings market during transitional economy
Mammadov I. Social, political and demographic situation in Azerbaijan at the turn of the XX and XXI century
Ishchenko Z. The ideological component of Western vector of Russian foreign policy
Gasanova K. Cooperation Аzerbaijan Republic with Interparliamentary of Commonwealth of Indipendence States
Lazurenko V. Interpretation of Chigirin region history in the works of professor Bushin’s scientific school
Gerasim P. The cult of Parthenos in the Chersonesus: historiography
Zhyliaev V. Princely separatism in the Ukrainian lands in the late Middle Ages: historiographycal threads
Volonits V. Greek merchants Ukrainian economic development land XVII–XIX centuries: modern historiographical frame
Svynarenko N. The gardening in Kharkivshchyna from the 18th to the late 19th century: on the data of collections of archival documents
Fesenko N. The reference of Petro Doroshenko’s character in the Cossacks chronicles and the works of some historians from the XVIII–the first part of the ХХ century
Polyanskaya E. Sources and historiography of the development of transport infrastructure of Crimea in the II floor XIX – early of the twentieth century
Radchenko N. «The Complete works of Russian empire» as a source for the study of the history of the development of credit institutions of Ukraine (1881–1913)
Slobodynskyy D. The problem of saving Ukrainian Jewry in the context of Holocaust historiography
Alexeev S. To analysis of documents of group «Museums» from archive of the Regional department of archives, libraries and museums of Reichcommissariat Ukraine: identification of the sources information
Kuksenko S. Relations between party–state organs and Russian Orthodox Church in Ukrainian SSR in 1940–60th displayed in modern Ukranian historiography
Blyznyuk R. Development of Higher Agricultural Education in Ukraine during the Khrushchev «thaw»: an analysis of current national historiography
Rusin R. Mass political repressions in Ukraine between a military period in scientific works of home researchers (1980 – is beginning 90th of ХХ of century)
Taras Ya. On national identity in Carpathian Ukrainians’ temple architecture. P.2
Hotienko S. Problems in the study of mass sports movement among the rural population of Ukraine in the second half of 1940–1991: historiographical perspective
Chutkyi A. The history of Kyiv Commercial Institute as an important component of studying the history of the regions of Ukraine and the history of Ukraine of the early decades of the XX the century
Drapushko N. Privatization in Autonomous Republic of Crimea and its influence on economic life of region in 1990th: historical aspect
Palkin D. The Resistance in Ukraine during the first station of the war (1941–1942): modern Ukrainian histography

Philosophic sciences

Vysotska O. Conceptual origins and contradictions in Ethics of Tolerance: from «cold» tolerance till «warm» reciprocity
Dzeban A. Social prospects of genesis of informative processes
Dubchak L, Dubchak S. The problem of law and justice relation in antique philosophy
Kalinowski Yu. Features of social justice in the legal community
Kyselytsia S. Superstition and belief in mithologycal consciouness
Kovbasyuk A. Civic Progress in Ukraine in the Historical Perspective: the Value Aspect
Kryvda N. By understanding the problems of the person in the discourse of Russian philosophical tradition
Krylova S. Еxternal and internal beauty: approach of social meta–anthropology
Marushchak A. Prospects for the application of research approaches of contemporary psychoanalysis in «oral history»
Masjuk O. Expectations in the socio–cultural environment
Miroshnikov O. Problem of subject games in philosophy and psychology
Okorokova V. The basis of the problem of the ideal in the study of utopia as a phenomenon
Osypova V. The Archive of Excessive Senses
Storozhuk A. Philosophical and methodological foundations of the modern understanding of the concept of sense
Tyha O. Contamination: a theoretical movement from positivism to neopositivism
Yurchenko E. The significant figures of modern traditionalism
Аntipova O. Philosophical and axiological issues of freedom of speech in Ukrainian information space
Arabchuk Y. The role of political parties in the socialization of the individual
Bukovynskyy A. Thoughts about maturity, responsibility and laziness
Ryzhko L. Information and communication technologies and network spaces of science: the conditions of the genesis and effective functioning
Gashutina O., Didenko N. Actual problems of financing of scientific and technical sphere in Ukraine
Garbar G. Tourism as a form of global intercultural communication
Zhmundulyak D. «Myth of Chernivtsi» in light of modern multicultural problems
Zeberdest M. Some of the changes in the lifestyle of the family in the twenty-first century (sociological analysis)
Іbragіmov M. Fіlosofіya sport in viznachennі subject field doslіdzhennya
Kozubcov I. About influence of scientific indexes of quoting on National safety of the state and strategy of development of the state in the modern scientific picture of the world of knowledges
Kompaniets L. The idea of reincarnation: touch, sense, intellectual contemplation
Lavrova L. Valued aspect of forming of healthy way of life
Polishchuk O. Person in collective activity of the transitional society
Fenno I. Activity approach in ecology: the essential characteristics
Frolova N. Language and the moral state of the modern society
Shkil L. Methodological principles of bioanthropology
Shcherbina M. Everyday life in the space of Internet: transformation of the functions of stereotypes in the everyday experience of Internet user
Yakovleva О. The Peculiarities of the Influence of the Multi–linguistic Factor on the Ukrainian Language Space
Semenyuk I. South Korean regions in the aspects of world globalization coordinates
Avrakhova L. The unity of aesthetic and ethical in philosophy of M.M. Bakhtin
Dankanich A. Kairos in the theology of Paul Tillich
Zavidniak B. A Comparative Analysis of the conceptions of contemplation of God in Philo of Alexandria and in some Medieval Philosophers
Karnaukhova N. The notion «focus» in Ninian Smart’s phenomenology of religion
Nagieva A. Love lyrics of Hamid Nitgi
Reka K. Loneliness of the individual in the context of anthropological ideas of A.Camus
Yglyar Ya. Logic, gnosiology and their correlation of Gizel’s philosophy
Shatalovich A. Married «overtones» of Plato’s symbolism (ontological aspect)
Yatsyk I. Margin Situation of Existence of the Act: from K.Jaspers to N.Abbagnano
Meshkov V. Two trends in early Confucianism
Zinyakova V. Legitimization of the new translation of the Holy Scriptures in the context of untranslatable
Kyyak M. Philosophical foundations of the Roman Catholic Church in information age
Kondratyeva V. Ritual: Religious–philosophical context
Pavlov S. The Christians of St. Thomas
Paterykina V. The discourse of the sacred in a cultural space
Potseluiko A. The sacral basis of dumas’ heroical ethics
Smoulsky E. Categories of Pan–Slavism, tolerance and xenophobia in the Native Faith Association of Ukraine’s teaching
Stasyuk L. Incorporation of Protestant orthodoxy in the dialectical theology
Suleymanova L. East and West in the philosophical teachings of F. Nietzsche: the uniqueness of the Christian and Buddhist cultures
Borysevych L. The relationship of society and culture in the postmodern discourse
Zhurba N. Metaphysical Vision Rehabilitation or Roentgencontrast Core Concept of Modern Culture: in Search of Methodology
Zayika T. The discourse of neo–romanticism in the literary process of Ukraine of the end XIX – the beginnings of XX century
Levkulych V. Justice as a category of medieval culture
Lupak T. Concept–category vehicle of Ukrainian nonkonformizm (artistic diskurs)
Prudnikova E. Influence of globalization processes on the development of information culture of the Ukrainian society
Rodnyi O. Transtsenziya in Renaissance comic culture
Saguychenko V. Sociocultural contexts of modern education
Senik R. Language as a Way of Being and Form of Culture and Creativity
Kazymova K. A few words about the style
Alekseychuk I. The industrial values as a factor of socially–role selection: the educational context
Panchenko L. University Education in the context of the innovational development of Ukraine
Morozov V. Pedagogical discourse as the latest technology
Semeniuk N. Continuing education: systematic organization of a trainee
Chorniy A. The history of philosophical and educational doctrine of the «new man» in Ukraine XVII–XVIII centuries
Drebnitskaya C. The concept of «world languages»: status, problems and contradictions in the development of Ukrainian educational space
Karpova S. Interpretations of the «idea of the University» in philosophy of XIX–XX centuries
Levit D. The philosophy of the organization of the cultural field of the University in the era of totalitarianism
Orel M. Life competence as an educational paradigm of the third millennium
Bushman I. Spirituality as a basis grounds of creating a culture of modern students
Galkina A. Description of features of psychological readiness of students is to domestic life
Dzhabrailov M. Environmental realities that are created in the region Metsamorskoy NPP, in the context of globalization

Political sciences

Hai–Nyzhnyk P. Positions and tasks of modern Ukrainian conservatism
Pustolovska A. Elite as a «national aristocracy» V.Lipinskogo and «spiritual cohort» of the people D.Dontsova in political science discourse of the twentieth century
Ivasechko O. EU’s Social standards: Experience for Ukraine
Papish N. The Unfavorable Factors of Functional Development of Ukrainian–Polish State Border on the Current Stage
Podvirna N. Centers of power decision–making and network power decision in Ukraine
Marchenko Yu. Estimation criteria of the efficiency of national system of entrepreneurship security providing.
Anisimovych–Shevchuk O. The Ethnic Tourism as the Factor of Formation of the Tolerance of Ukrainian Society
Yaroshko O. The Specificity of Bilateral Acts on the Establishment of Ukraine’s Diplomatic Relations with the Features of Documents of the Correspondence
Vеdеnееv V. Methodological aspect of the sociocultural testing of political process maintenance
Turchyn Yа. Theory and Practice of e–Diplomacy in Contemporary International Relations
Khonin V. Classification of types of life in international relations. Part two
Gerasymchuk N., Khonin V. The challenges of contemporaneity and the necessity of functional extension of international institutions
Zahirova V. The role of diplomacy in the military security system
Ibragimov A. The Diplomatic and political struggle around the establishment of Regional Cooperation Organization for Development (RCOD)
Kindratets O. The problem of modernization in the light of socio–political theories
Lavruk T. Information Sphere as an Instrument of Geopolitical Discourse
Lashko A. Politics as virtual reality
Kremen T. The types and mechanisms of the political organization of the masses
Potapenko Ya. Somatical being of individ as object of studying in the sphere of biopolitic
Rusanova M. Classical geopolitics as a science that promotes the creation of empires: a critical shift in the research paradigm of geopolitics
Bodnarchuk O. Political advertisements in communicative process
But S. Energy dialogue in russian–chinese relations
Makarenko A. Colonial dimension of Russian imperialism
Kononenko М. Iran’s nuclear program in Chinese policy
Svetlakova M. The election campaigns of Italy’s center–right party in the context of the elections of 2006 and 2008
Yagubov Ya. Mifologizm in the ideologies of the countries of the South Caucasus

Scientific life

Zashkilnyak L. A review is on a monograph: Barvinska Р.I. Between science and policy. Interpretations of Eastern Europe in the academic environment of nimeckomovnogo space at the end of ХІХ – to beginning of ХХІ. – Odesa: Odesa national university the name of І.І. Mechnikova, 2012. – 450 s.
Karivets’ I. The History of Analytic Philosophy: From Description to Analysis. Review of the Monograph: Synytsia A. S. Analytic Philosophy. – Lviv: Lviv State University of Physical Culture, 2013. – 304 p.
Masayev M. Phantoms of Fascist Symbols that Thrown on Dump of History Appears on the Horizon in the New Images. Fascist Police State of Washington: Liberal Fascism through the View of American Author. Review on a monograph: Goldberg J. Liberal Fascism, tr. from engl. / Jonah Goldberg. – M.: Rid Group, 2012. – 512 p. (Series «Political Animal»).
Nikolaets Yu. Review of the monograph: Yarmolenko M. Regional features of ethno–cultural processes in Ukraine during the Soviet and post–Soviet era. Monograph / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ukrainian them. I.Kripyakevicha; Odessa National Maritime Academy. – Lviv, 2012. – 472 p.
Pater I. Review of the monograph: Kalishchuk O. Ukrainian–Polish conflict in Volhynia and Galicia during the Second World War: the scientific and public discourse. – Lviv, 2013. – 510 р.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>