”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 75 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Адамович Н. До питання про становище жінок у Візантійській імперії
Омельчук В. Політико–правові засади державно–конфесійних взаємин Латинської Романії
Рудь М. Державотворчі процеси на Полаб’ї у IX–XII ст.
Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.)
Герасько М. Батуринські торги та ярмарки як рушійна сила місцевої торгівлі (друга половина ХVІІ – на початку ХХ ст.)
Атік Рахман Сиддик. Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства
Семещук В. Історія та особливості осушувальних робіт на території Волинського воєводства
Милько В. Навчальні округи в Україні у 1835–1860 рр.: деякі особливості системи управління
Казьмирчук М. Поляки у соціально–економічному житті Київської губернії (1861–1917 рр.)
Кузнець Т. Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця ХІХ ст. у вимірах демографічної статистики
Потій Н. Функції та діяльність попечителів і попечительств земських училищ Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Рудь О. Панські садиби в Київській губернії: соціально–економічні та культурно–освітні аспекти (друга половина ХІХ ст.)
Рютин В., Фалько С. Становлення розвідувальної служби військового відомства Російської імперії в Китаї (1848–1881 рр.)
Смірнов М. Історія заснування містечка Браїлів та його перші роки існування
Смірнов М., Романюк І. Розбудова промисловості в Браїлові протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Лавренюк А. Одноденні і багатоденні пости та їх роль у житті українців традиційного суспільства
Вітюк О. Місцеве самоврядування на Поділлі в заключний період існування Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 1918 рр.)
Єпик Л. Вплив соціально–культурних і регіональних факторів на сприйняття селянами України мовної політики радянської влади (20–і роки ХХ ст.)
Кривуля О., Коковіхіна О. Методичні пошуки у процесі підготовки педагогічних кадрів в Україні у 20–і рр. ХХ ст.
Балакірєв В. Державний менеджмент стандартизації, метрології та сертифікації як радянський міф щодо забезпечення якості продукції в нових українських соціально–економічних умовах
Бишовець І. Передумови створення закладів професійно–технічної освіти в Україні
Латишева О. Реорганізація радянської системи добровільного страхування в УСРР у 30–х роках ХХ ст.
Олійник М. Еволюція сільського господарства на Поділлі в роки непу через призму статистики
Пиріг М. Національне питання у діяльності українських ліворадикальних сил Польщі: 20–і рр. ХХ ст.
Рибко О. Революційні трансформації в системі місцевої влади та самоврядування Волинської губернії 1917 року
Губський С. Значення досвіду українського державотворення (1917–1920 рр.) у відродженні національної пам’яті народу на сучасному етапі
Мальшина К. Словенський політичний католицизм у державотворчих процесах післявоєнного періоду (1918-1923 рр.)
Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько–польській війні 1918–1919 рр.
Томюк І., Опельбаум Ю. Л. Розенберґ як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини
Хайруддінова Е. Ліквідація мусульманських релігійних установ в Бахчисарайському районі в 1920–1930 рр.
Тищенко А. Культові споруди Кам'янця-Подільського в 20-х рр. ХХ ст.
Чучалін О. Конфіскація церковних цінностей Києво–Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви
Шарпатий В. Соціальне забезпечення в програмних документах більшовиків в УСРР на початку 1920–х років
Швидченко Т. Армія УНР у бою за Вознесенськ 16 квітня 1920 року
Демочко Г., Ростовська В. Проблеми пияцтва та алкоголізму в радянській Україні 1920–х років та спроби їх подолання (на прикладі Харкова)
Кужільна О. До питання про заснування та діяльність Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925-1948 рр.)
Михайличенко Д. «Справа» О.Г. Лібермана: 1938–1939 рр.
Березовський О. Руйнація культових споруд Лисянщини (1940–1960 рр.)
Орлянський В. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (початок)
Слободинський Д. Карпатська Україна – рятівниця єврейства
Спудка І. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території Запорізької області
Стародубець Г. Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944–1946 рр.
Юрченко В. Вплив партійних ідеологів на розвиток історичної науки в УРСР у середині 50–х – 70–х років ХХ століття
Гарагонич В. Участь молоді суміжних областей України і країн Східної Європи в гуманітарному співробітництві у 70–х – 80–х роках ХХ ст.
Грищенко С. Основні причини та чинники торгівлі людьми в Україні та світі
Демеха І. Сільські громадські музеї Прикарпаття в роки незалежності України
Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991–2005 рр.)
Лановюк Л. Музейні традиції Національного університету біоресурсів і природокористування України
Нестайко М. Участь львівських мистецтвознавців у пам’яткоохоронному русі 1960–1980 рр.
Парахіна М. Розвиток театрального мистецтва в 1990–х – на початку 2000 років: українсько–російський контекст проблеми
Богород А. Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців в умовах глобалізації
Шемета Ю. Міжнародне співробітництво Київського національного університету 1991–2001 рр.: навчально–методична складова
Волянюк О. Простори забуття: політичні критерії та теоретико-методологічні зауваги
Киридон А. Пам’ять як подорож у минуле (теоретичний дискурс)
Клімов М. Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія та сучасність
Цимбал І. Регіональні особливості релігійної ідентичності в сучасній Україні
Штоквиш О. Етнічна образа як компонент суспільної пам’яті
Шевченко О. Особливості формування ринкової економіки сучасної України як результат подвійної інверсії її соціально–економічного розвитку
Бессонова М. Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам
Забара В. Боснія і Герцеговина: «міжнародний протекторат» чи «умовно-суверенна країна»
Шимкевич К. «Подолання минулого»: досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії
Ахмедова А. Історичні тенденції розвитку азербайджанського телебачення і радіо
Ісмаїлова Н., Халафова С. Проблеми комп’ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період
Лебідь І. Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія – ЄС (1992–2010 рр.)
Журавльов С. Внесок О.С. Грушевського в розбудову української національної науки, освіти, архівної справи
Іванова В. Постать М.І. Драгомирова у працях військових істориків
Кравець Д. Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920–1930–ті рр.)
Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Зеркаль М. Історіографічний нарис досліджуваності етнічної освіти України (1990–2000–і роки)
Легун Ю. Інформативний потенціал документів повітових фінустанов ХІХ ст. (на прикладі фонду Могилів–Подільського казначейства)
Назарчук Т. Бібліографія кримознавства 20–30–х років ХХ століття: етапи вивчення
Пилипів В. Проголошення української державності на західноукраїнських землях 1918 р. Джерелознавчий аналіз декларативних документів
Приходько М. Історіографічна традиція вивчення зовнішньої політики уряду Скоропадського
Кавунник В. Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд
Маслак В. Вплив образу ранньомодерної України в російській та польській історіографії початку ХХІ ст. на формування історичної пам’яті в сучасному українському суспільстві
Наумова І. Голод 1932–1933 рр. в національній пам’яті: сучасний вітчизняний історіографічний дискурс
Некрасова В. Поняття «холодна війна» у підручниках з історії: спадщина минулого у сучасній освіті
Привалко Т. Релігійна ідентичність у соціокультурному просторі Києва другої половини ХІХ ст. (за матеріалами газети «Киевлянин»)
Гусейнова С. Про історіографію переселень в Північний Азербайджан в XIX – початку ХХ ст.
Тарас Я. Закладщина хати на Поліссі
Ніколаєв М. Нові відомості про ольвійське походження декрету ІSM І 65 з Драгомірни
Аббасова Г. Діяльність парламенту з державного будівництва в період Азербайджанської Демократичної Республіки

Філософські науки

Бех В., Цокур Є. Електронне врядування у контексті світових тенденцій соціального розвитку
Цибенко Л. Суспільство в суспільстві: консенсус чи їх протидія в Україні?
Кадиєва С. Феномени глобалізації і антиглобалізації: дві парадигми розвитку
Куцепал С. «Громадянське суспільство»: пригоди відомого поняття в умовах сучасних соціально–політичних трансформацій
Літостанський В. Історико–філософське осмислення феномену традиції
Марченко О. Право як ціннісно–нормативна система: темпоральний аспект
Масаєв М. Феномен осмислення символічного втілення тези про політику як концентрованому прояві економіки у світлі концепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій і народів (філософсько–історичний аналіз)
Шаповал В. Сучасна екологічна ситуація та її можливі наслідки для майбутнього людської цивілізації
Миролюбенко Є. Проблема віртуалізації сучасного життєсвіту людини
Мірошников О. Поняття Dasein у феноменології і в герменевтиці
Островерх М. Практичність як провідна характеристика давньоримської ментальності
Патерикіна В. Міф – первісна спроба сакралізації Всесвіту
Ременець О. Феномен структур повсякденності: аксіологічний аналіз
Шкіль Л. Природа маргінальності: соціально–філософський контекст
Александрова О. Середній клас як умова стабільності суспільства
Андрієнко О. Індивідуальне самовизначення в умовах демократії і феномен «мінімальних осіб»
Василець О. Від домодерної до післямодерної свідомості: у пошуках онтологічних матриць
Дубінін В. Народ як протиріччя: філософсько-синергетичний аспект
Ємельяненко Є. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля
Литвинчук О. Самореалізація маргінального індивіда як спосіб збереження власної ідентичності
Лісовський П. Парадигмальна система ціннісних орієнтирів у форматі духовного капіталу як запорука мудрого самозбереження
Муляр В. Ще раз до питання про громадянське суспільство
Остапчук Г. Громадянське суспільство як критерій цивілізаційного поступу українського державотворення
Требін М. Західна модель громадянського суспільства: концептуальний підхід
Рябека О. Становлення Світового Уряду як соціальна проблема ХХІ ст.
Вершина В. Людина в філософії Володимира Соловйова
Богуненко В. Вплив філософської спадщини Г.Сковороди на формування та розвиток естетико–історичних ідей В.Соловйова
Боднарчук Л. Специфіка філософської компаративістики Бертрана Рассела
Данканіч Р. Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф.Ніцше
Дойчик М. Антиномічний вимір гідності людини у християнській філософії Аврелія Августина
Землянський А. Людиновимірність історії: ідея життєвого світу Едмунда Гуссерля
Іванова Н. «Серце віддаю дітям» та осмислення концепту «трисонячної єдності» Г.Сковороди
Колотілова Н. Специфіка взаємозв’язку логіки і риторики в «Логіці» А.Арно та П.Ніколя
Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля
Марченко О.В. Креативний потенціал віри як умови людської свободи і само здійснення в філософії Л.Шестова
Мєшков В. Конфуціанські уявлення про дао–шлях як метафізичну реальність неба
Муляр В., Гринчук М. Історіософські погляди Володимира Антоновича
Река К. Філософія бунту та насилля в гуманістичних концепціях А.Камю
Халілов Н. Ашугська поезія у віршах Набатi
Чорний О. Філософсько–освітні ідеї О.Довженка, як відображення українського буття першої половини XX ст.
Шаталович О. Подружні «обертони» платонівського символізму (естетичний аспект)
Григорян М. До питання про міфотворчість і особливості творчого методу М. Горького
Применко О. Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеґґера
Сулейманова Л. Культурна взаємодія Cходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма
Карнаухова Н. Поняття «фокус» у феноменології релігії Нініана Смарта
Танцюра К. Проблема людини у творчості Г. Сковороди
Ібрагімов М. «Ідея спорту» в традиційній філософії, неомарксизмі та трансверсальному мисленні постмодерну
Гальченко М. Особливості впливу зовнішніх факторів на формування цінностей дитинства
Гашимова С. До питання про професійне самовизначення особистості
Гордієнко В. Соціальна робота та філософія: точки перетину, шляхи взаємодії
Ланських О. Теоретичні аспекти філософського розуміння мови як комунікативного інструменту
Бушман І. Мобільність особистості у соціально–інформаційному середовищі
Білогур В. Формування концепції сучасного спорту як системи ціннісних орієнтацій молоді в умовах глобалізації
Шедяков В. Трансформації характеру та культури праці й розвиток соціальної роботи на підприємстві в умовах формування передумов інтелектуалізації виробничих циклів
Балакішиєв У. Соціально-політична суть мовної політики держави
Димитров В. Інноваційні технології та управління
Доній Н. Українська реальність: проблема «апетиту до життя» в умовах поширення авітальних тенденцій
Купрій Т. Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики
Лисенко А. Мовна культура як підґрунтя розбудови громадянського суспільства
Путров С. Здоров’я людини як предмет соціально-філософського аналізу
Волошин В. Історичний факт та факт релігійної історії: структура, епістемологічний зміст
Киселиця С. Інтеграція віри у людському бутті
Коваленко В. Сучасний стан євангельських церков в Україні: реакція на секуляризацію
Новіков В. Релігійні організації як суб’єкти правовідносин
Павлов С. Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери
Танцюра О. Християнська концепція суспільства
Крилова С. Феномен краси світогляду
Халамендик В. Духовна наука антропософія: історія виникнення та розвитку
Чистіліна Т. Етична обумовленість економічної діяльності: філософські теорії та їх практичні перспективи в українському соціокультурному контексті
Громакова Н. Соціокультурний простір як чинник трансформації ідентичності
Попович О. Культуротворчість в системах нотації та агіографії
Мартіросян О. «Філософія життя» як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти
Нагіленко І. Впливи культури, суспільства, історії на гармонію українського суспільства
Рудницька Т. Глобалізація соціокультурного потенціалуУкраїни: проблеми й перспективи
Овсянкіна Л. Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства
Сердюк К. Міжкультурна комунікація як фактор стабільності міжнародної взаємодії
Чугуєва О. Політичний протест у андеграундній музичній культурі часів «перебудови»: основні форми вираження та трансформація у сучасних реаліях
Гурська Л. Шкільний театр в Україні як першооснова національного музично-драматичного мистецтва (XVI - XVIII ст.)
Усачов В. Реклама в просторі культурної комунікації
Гайналь Т. Підходи до визначення культури в філософії
Жмундуляк Д. Архітектурна спадщина Чернівців у світлі проблем філософії культури
Ковальчук Н. Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури
Препотенська М. Метаантропологічні аспекти буття міста
Щербина М. Міф і його смисли в повсякденності: приблизні архаїчні витоки символу хмелю в українських вишивках
Фатхутдінова О. Межі впливу правової освіти в президентсько-парламентській республіці
Кузьменко О. Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства
Алексейчук І. Інформаційні технології як каталізатор розвитку освіти ХХІ століття
Карпова С. Антропологічний дискурс університетської освіти в філософії середини ХХ – початку ХХІ ст.
Машталер А. Інноваційний потенціал освіти в епоху «пост»: виклики і перспективи
Пархоменко О. Сутність інформаційно–комунікативної культури особистості в контексті проблематики філософії освіти
Ходань О. Нові освітні технології в підготовці майбутніх фахівців
Ілляхова М. Основні домінанти сучасного освітнього простору
Бондар Т. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді
Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання
Хамідова Н. Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства

Політичні науки

Слюсаренко І. Структура та механізм втілення завдань ініціативи ООН «Альянс цивілізацій»
Орлова Т. Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть
Головко І. Процеси демократизації у трансформаційних суспільствах: сутнісні характеристики та специфічні ознаки
Купцова І. Імідж–технології у виборчих кампаніях: формування електоральної стратегії
Ткаченко Л. Проблема електорату і виборчої активності в умовах вільного волевиявлення
Литвиненко С. Політико–психологічні маніпуляції як засіб керування масами
Набі І.М.А. Поняття міжнародного порядку в сучасній теорії міжнародних відносин
Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття
Хорішко Л. Вплив політичної еліти на функціонування політичної системи: комунікативний аспект
Ярошко О. Значення двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин змішаного класу в зовнішньополітичному дискурсі
Арабаджиєв Д. Методологія і методика дослідження громадського моніторингу: традиції та інновації
Василевич Л., Василевич М. Нечітка фізична економіка та деякі її закони
Єрохіна Т. Використання PR-технологій у процесі медіа-терористичної діяльності
Колесниченко О. Нові тенденції глобального партнерства в сфері безпеки
Кремень Т. Мас-медіа як інструмент політичної мобілізації
Македон І. Вплив політичної реклами на формування порядку денного засобів масової інформації
Марутян Р. Безпека як цінність та потреба
Москалевич Г. Формування інноваційної культури в організації: організаційно-правові аспекти
Остапенко М. Політична ідентичність в умовах політичного плюралізму: множинний характер та механізми формування
Пономаренко Л. Інновації у політичному житті суспільства: цивілізаційний підхід
Снетков В. Особливості і проблеми інформаційного тоталітаризму
Тебряєв О. Можливість реалізації субʼєктивних прав громадян як складова національної безпеки
Усенко О. Парадигми дослідження громадсько-політичних рухів в умовах глобальних політичних процесів
Чальцева О. Роль політичних протестів в публічному діалозі
Алієва С. Фактор культури в сучасних світових процесах
Дем’яненко Б. Криза чи деградація: про сутність українського буття періоду незалежності
Рудакевич О. Процес формування модерної української нації в контексті інституціонального підходу
Астряб Н. Особливості фейкових процесів в українському суспільно-політичному просторі
Бондар Є., Бондар Т. Феномен політичного лідерства у сучасній Україні
Гаврилюк, Д. Дискусійний характер Абсентеїзму як феномену політичної культури громадян України
Гордієнко М. Електоральні процеси в середовищі українського конформізму
Шипілова Л. Роль і місце України у міжнародному безпековому середовищі
Панасюк Н. Відносини влади як фактор суспільного життя країни
Маслова І. Політико-правові питання державної політики у сфері формування позитивного міжнародного іміджу України
Марутян Х. Правова культура та правосвідомість громадян України у сфері забезпечення інтелектуальної безпеки
Присяжнюк О. Громадські організації – важливий фактор суспільно-політичного життя сучасної України
Гонюкова Л., Горбань Ю. Вплив громадсько-політичних рухів на розвиток громадянського суспільства в Україні
Жмудський Р. Ставлення державних службовців до проблеми політичної відповідальності
Петрушина Т., Вайнштейн М. Соціальні бар’єри інноваційного розвитку економіки України
Ситник Г. Безпековий вимір євроінтеграційних процесів: досвід для України
Васильчук Є. Політичний радикалізм та екстремізм як комплекс загроз і викликів національній безпеці України
Кацалап В., Устименко О. Створення, розвиток та захист кібернетичного простору воєнної сфери України
Протасенко К. Повноваження органів військового командування при введенні режиму надзвичайного стану
Герман Ю. Вища освіта в Україні у контексті суспільно–політичних трансформацій першої половини ХІХ століття
Куц Г. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст
Шиманова О. Проблематика передвиборчих програм парламентської кампанії 2012 року в Україні
Акайомова А. Сучасні технології пропаганди в політичній комунікації напередодні парламентських виборів 2012 року в Україні
Корнієнко Н. Оцінка українських парламентських виборів 2000-х рр. американським політичним істеблішментом
Посредніков Д. Православна проблематика в інформаційному просторі України
Ганяк В. Запобігання проявам релігійної нетерпимості та дискримінації в Україні
Кобрин М. Вплив рішень Ватиканського собору на екуменічну позицію української греко-католицької церкви в сучасній Україні
Машура Х. Проблеми державного суверенітету в умовах інтеграційних процесів в Європі
Велієва. Т. Вплив постбіполярних міжнародних криз на формування Європейській стратегії безпеки
Буравченко Р. Ідеологічна парадигма антитоталітарних революцій Центрально–Східної Європи в кінці XX ст.
Дуднік О. Євразійський союз (ЄАС): для кого реальна необхідність, а кому реальна загроза?
Стельмах В. Європейська соціалізація молоді країн вишеградської групи: політичний аспект
Юрчак В. «Арабська весна»: франко–американська позиція
Кондратенко О. Неоєвразійська доктрина у зовнішній політиці Російської Федерації
Февзихан А. Азербайджан і тюркомовні держави Центральної Азії на шляху інтеграції
Шпаковськи Л. Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (На прикладі країн Балканського півострова)
Палінчак М. Суспільний статус церкви в Польщі в умовах тоталітарного режиму
Кушніренко В. До питання природи та особливостей ісламського чинника у соціально–політичній реальності чеченської етнічної спільноти

Наукове життя

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні і світі». 31 травня – 1 червня 2013 року. (Україна, м. Київ)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Адамович Н. К вопросу о положении женщин в Византийской империи
Омельчук В. Политико–правовые основы государственно–конфессиональных взаимоотношений Латинской Романии
Рудь Н. Процесс формирования госудурства на Полабье в IX–XII вв.
Козлов М. Илья Муромець и Идолище плохое (из истории противостояния поздних язычников и древнерусских князей во второй половине XII ст.)
Герасько М. Батуринские торги и ярмарки как движущая сила местной торговли во второй половине ХVІІ – в начале ХХ вв.
Атик Рахман Сиддик. Культурное значение Бахчисарая периода Крымского ханства
Семещук В. История и особенности осушительных работ на территории Волынского воеводства
Милько В. Учебные округа в Украине в 1835–1860 гг.: некоторые особенности системы управления
Казьмирчук М. Поляки в социально-экономической жизни Киевской губернии (1861–1917 гг.)
Кузнец Т. Православное духовенство Киевской епархии конца ХІХ ст. в измерениях демографической статистики
Потий Н. Функции и деятельность попечителей и попечительств земских училищ Черниговской губернии (ІІ половина ХІХ – начало ХХ в.)
Рудь О. Панские усадьбы в Киевской губернии: социально–экономические и культурно–образовательные аспекты (вторая половина ХІХ в.)
Рютин В., Фалько С. Становление разведывательной службы военного ведомства Российской империи в Китае (1848–1881 гг.)
Смирнов Н. История основания местечка Браилов и первые годы его существования
Смирнов Н., Романюк И. Развитие промышленности в Браилове в течение второй половины XIX – начале ХХ ст.
Лавренюк А. Однодневные и многодневные посты и их роль в жизни украинского традиционного общества
Витюк А. Местное самоуправление на Подолье в заключительный период деятельности Центральной Рады (ноябрь 1917 г. – апрель 1918 г.)
Епик Л. Влияние социально–культурных и региональных факторов на отношение крестьян Украины к языковой политике советской власти (20–х гг. ХХ в.)
Кривуля О., Коковихина Е. Методические поиски в процессе подготовки педагогических кадров Украины в 20–е гг. ХХ в.
Балакирев В. Государственный менеджмент стандартизации, метрологии и сертификации как советский миф по обеспечению качества продукции в новых украинских социально–экономических условиях
Бышовец И. Предпосылки создания учреждений профессионально–технического образования в Украине
Латышева Е. Реорганизация советской системы добровольного страхования в УССР в 30–х годах ХХ в.
Олейник Н. Эволюция сельского хозяйства на Подолии в годы нэпа сквозь призму статистики
Пириг М. Национальный вопрос в деятельности украинских леворадикальных сил в Польше: 20–е года ХХ века
Рыбко А. Революционные трансформации в системе местной власти и самоуправления Волынской губернии 1917 года
Губский С. Значение опыта украинского государственного строительства (1917–1920 гг.) для возрождения национальной памяти народа на современном этапе
Мальшина Е. Словенский политический католицизм в процессах государственного строительства послевоенного периода (1918-1923 гг.)
Синенький В. Участие Ивана Карпинца в украинско–польской войне 1918–1919 гг.
Томюк И., Опельбаум Ю. Л. Розенберг как один из наиболее видных представителей украинского национального течения в Коммунистической Партии Восточной Галичины
Хайруддинова Э. Ликвидация мусульманских религиозных учреждений в Бахчисарайском районе в 1920–1930 гг.
Тищенко А. Культовые сооружения Каменца-Подольского в 20-х гг. ХХ века
Чучалин А. Конфискация церковных ценностей Киево–Печерской Лавры 1922 года как антирелигиозная кампания относительно Православной Церкви
Шарпатий В. Социальное обеспечение в программных документах большевиков в УССР в начале 1920–х годов
Швидченко Т. Армия УНР в битве под Вознесенском 16 апреля 1920 года
Демочко А. Ростовская В. Проблемы пьянства и алкоголизма в советской Украине 1920–х годов и попытки их преодоления (на примере Харькова)
Кужильна О. К вопросу о создании и деятельности Общества «Музей освободительной борьбы Украины» в Праге (1925-1948 гг.)
Михайличенко Д. «Дело» Е.Г. Либермана: 1938–1939 гг.
Березовский О. Разрушение культовых сооружений Лисянщины (1940-1960 гг.)
Орлянский В. Мелитопольская городская управа в период оккупации (1941–1943 гг.) (начало)
Слободинский Д. Карпатская Украина – спасительница евреев
Спудка И. Немецкая оккупационная политика в социокультурной сфере на территории Запорожской области
Стародубец Г. Особенности кадрового обеспечения истребительных батальонов западных областей Украины в 1944–1946 гг.
Юрченко В. Влияние партийных идеологов на развитие исторической науки в СССР в середине 50–х – 70–х годов ХХ века
Гарагонич В. Участие молодежи смежных областей Украины и стран Восточной Европы в гуманитарном сотрудничестве в 70–х – 80–х годах ХХ в.
Грищенко С. Основные причины и факторы торговли людьми в Украине и мире
Демеха И. Сельские общественные музеи Прикарпатского региона в годы независимости Украины
Куравский В. Концепции создания Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (1991–2005 гг.)
Лановюк Л. Музейные традиции Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Нестайко М. Участие львовских искусствоведов в охранном движении памятников 1960–1980 гг.
Парахина М. Развитие театрального искусства в 1990–х – в начале 2000 годов: украинско–российский контекст проблемы
Богород А. Специфика трансформации традиционной танцевальной деятельности украинского в условиях глобализации
Шемета Ю. Международное сотрудничество Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 1991–2001 гг.: учебно–методическая составляющая
Волянюк О. Пространства забвения: политические критерии и теоретико-методологические замечания
Киридон А. Память как путешествие в прошлое (теоретический дискурс)
Климов М. Канадско-украинское сотрудничество в инновационной сфере: история и современность
Цимбал И. Региональные особенности религиозной идентичности в современной Украине
Штоквиш А. Этническая обида как компонент общественной памяти
Шевченко А. Особенности формирования рыночной экономики современной Украины как результат двойной инверсии ее социально–экономического развития
Бессонова М. Стратегии национальной безопасности США постбиполярной эпохи: главные региональные измерения угроз американским интересам
Забара В. «Босния и Герцеговина: «международный протекторат» или «условно-суверенная страна»
Шимкевич Е. «Преодоление прошлого»: опыт урегулирования противоречий в постконфликтных обществах на примере бывшей Югославии
Ахмедова А. Исторические тенденции развития азербайджанского телевидения и радио
Исмаилова Н., Халафова С. Проблемы компьютеризации азербайджанских библиотек в переходный период
Лебедь И. Проблема чеченских беженцев в контексте отношений Россия – ЕС (1992–2010 гг.)
Журавлёв С. Вклад А.С. Грушевского в развитие украинской науки, образования, архивного дела
Иванова В. Личность М.И. Драгомирова в работах военных историков
Кравец Д. Украинская Социалистическая Советская Республика в публицистике Д.Донцова (1920–х –1930–х гг.)
Цёмка Н. Павел Ардашев: становление ученого (конец XIX – начало ХХ в.)
Зеркаль Н. Историография исследований посвящённых проблеме этнического образования в Украине (1990–2000–е годы)
Легун Ю. Информативный потенциал документов уездного финучреждения XIX в. (на примере фонда Могилев–Подольского казначейства)
Назарчук Т. Библиография крымоведения 20–30–х годов ХХ века: этапы изучения
Пилпив В. Провозглашение украинской государственности на западноукраинских землях 1918 г. Источниковедческий анализ декларативных документов
Приходько Н. Историографическая традиция изучения внешней политики правительства Скоропадского
Кавунник В. Политика европейских государств к Украине от Версальских к Рижским мирным переговорам: документальный и историографический обзор
Маслак В. Влияние образа раннемодерной Украины в российской и польской историографиях на формирование исторической памяти в современной украинском обществе
Наумова И. Голод 1932–1933 гг. в национальной памяти: современный отечественный историографический дискурс
Некрасова В. Понятие «холодная война» в учебниках по истории: наследие прошлого в современном образовании
Привалко Т. Религиозная идентичность в социокультурном пространстве Киева во второй половине ХІХ в. (по материалам газеты «Киевлянин»)
Гусейнова С. Об историографии переселений в Северный Азербайджан в XIX – начале ХХ вв.
Тарас Я. Закладщина избы на Полесье
Николаев Н. Новые сведения об ольвийском происхождении декрета ISM I 65 из Драгомирны
Аббасова Г. Деятельность парламента по государственному строительству в период Азербайджанской Демократической Республики

Философские науки

Бех В., Цокур Е. Электронное правительство в контексте мировых тенденций социального развития
Цибенко Л. Общество в обществе: консенсус или их противодействие в Украине?
Кадиева С. Феномены глобализации и антиглобализации: две парадигмы развития
Куцепал С. «Гражданское общество»: приключения известного понятия в условиях современных социально–политических трансформаций
Литостанский В. Историко–философское осмысление феномена традиции
Марченко Е. Право как ценностно–нормативная система: темпоральный аспект
Масаев М. Феномен осмысления символического воплощения тезиса о политике как концентрированном выражении экономики в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов (философско–исторический анализ)
Шаповал В. Современная экологическая ситуация и ее возможные последствия для будущего мировой цивилизации
Миролюбенко Е. Проблема виртуализации современного жизненного мира человека
Мирошников О. Понятие Dasein в феноменологии и в герменевтике
Островерх М. Практичность как главная характеристика древнеримской ментальности
Патерикина В. Миф – первичная попытка сакрализации Вселенной
Ременец О. Феномен структур повседневности: аксиологический анализ
Шкиль Л. Природа маргинальности: социально–философский контекст
Александрова Е. Средний класс как условие стабильности общества
Андриенко Е. Индивидуальное самоопределение в условиях демократии и феномен «минимальных личностей»
Василец О. От домодерного до послемодерного сознания: в поиске онтологических матриц
Дубинин В. Народ как противоречие: философский и синергетический аспект
Емельяненко Е. Проявление маргинальности среди молодежи: особенности моложенного досуга
Литвинчук О. Самореализация маргинального индивида как способ сохранения собственной идентичности
Лисовский П. Парадигмальна система ценностных ориентиров в формате духовного капитала как залог мудрого самосохранения
Муляр В. Еще раз к вопросу о гражданском обществе
Остапчук Г. Гражданское общество как критерий цивилизации в развитии государственности Украины
Требин М. Западная модель гражданского общества: концептуальный подход
Рябека А. Становление Мирового Правительства как социальная проблема ХХІ ст.
Вершина В. Человек в философии Владимира Соловьева
Богуненко В. Влияние философского наследия Г.Сковороды на формирование и развитие эстетико–исторических идей В.Соловьева
Боднарчук Л. Специфика философской компаративистики Бертрана Рассела
Данканич Р. Диалектика становления Сверхчеловека в философии Ф.Ницше
Дойчик М. Антиномическое измерение достоинства человека в христианской философии Аврелия Августина
Землянский А. Человекомерность истории: идея жизненного мира Эдмунда Гуссерля
Иванова Н. «Сердце отдаю детям» и осмысление концепта «трисолнечного единства» Г.Сковороды
Колотилова Н. Специфика взаимосвязи логики и риторики в «Логике» А.Арно и П.Николя
Левкулич В. Моральные правовые аспекты справедливости в философии Канта и Гегеля
Марченко А. Креативный потенциал веры как условия человеческой свободы и самосозидания в философии Л.Шестова
Мешков В. Конфуцианские представления о Дао–Пути как метафизической реальности Неба
Муляр В., Гринчук М. Историософские взгляды Владимира Антоновича
Река Е. Философия бунта и насилия в гуманистических концепциях А.Камю
Халилов Н. Ашугская поэзия в стихах Набати
Черный А. Философско–образовательные идеи А.Довженко, как отражение украинского бытия первой половины XX в.
Шаталович А. Супружеские «обертоны» платоновского символизма (эстетический аспект)
Григорян М. К вопросу о мифотворчестве и особенностях творческого метода М.Горького
Применко О. Экзистенциальная модель идентичности Мартина Хайдеггера
Сулейманова Л. Культурное взаимодействие Востока и Запада в философском творчестве Э. Фромма
Карнаухова Н. Понятие «фокус» в феноменологии религии Ниниана Смарта
Танцюра К. Проблема человека в творчестве Г. Сковороды
Ибрагимов М. «Идея спорта» в традиционной философии, неомарксизме и трансверсальном мышлении постмодерна
Гальченко М. Особенности влияния внешних факторов на формирование ценностей ребенка
Гашимова С. К вопросу о профессиональном самоопределении личности
Гордиенко В. Социальная работа и философия: точки пересечения, пути взаимодействия
Ланских Е. Теоретические аспекты философского понимания языка как коммуникативного инструмента
Бушман И. Мобильность личности в социо–информационном обществе
Билогур В. Формирование концепции современного спорта как системы ценностных ориентаций молодежи в контексте социально–философского дискурса
Шедяков В. Трансформации характера и культуры труда и развитие социальной работы на предприятии в условиях формирования предпосылок интеллектуализации производственных циклов
Балакишиев У. Социально-политическая сущность языковой политики государства
Димитров В. Инновационные технологии и управление
Доний Н. Украинская реальность: проблема «аппетита к жизни» в условиях распространения авитальных тенденций
Куприй Т. Профилактика безработицы среди молодежи: стратегия государственной политики
Лысенко А. Культура речи как основа построения гражданского общества
Путров С. Здоровье человека как предмет социально-философского анализа
Волошин В. Исторический факт и факт религиозной истории: структура, эпистемологическое содержание
Киселица С. Интеграция веры в человеческом бытии
Коваленко В. Современное состояние евангельских церквей в Украине: реакция на секуляризацию
Новиков В. Религиозные организации как субъекты правоотношений
Павлов С. Общественно–географические аспекты исследования религиозной сферы
Танцюра А. Христианская концепция общества
Крылова С. Феномен красоты мировоззрения
Халамендык В. Духовная наука антропософия: история возникновения и развития
Чистилина Т. Этическая обусловленность экономической деятельности: философские теории и их практические перспективы в украинском социокультурном контексте
Громакова Н. Социокультурное пространство как фактор трансформации идентичности
Попович О. Культуротворчество в системах нотации и агиографии
Мартиросян Е. «Философия жизни» как историческое измерение современности: социокультурный и образовательный аспекты
Нагиленко И. Воздействие культуры, общества, истории на гармонию украинского общества
Рудницкая Т. Глобализация социокультурного потенциала Украины: проблемы и перспективы
Овсянкина Л. Ценностные ориентации личности в условиях трансформации современного украинского общества
Сердюк Е. Межкультурная коммуникация как фактор стабильности международного взаимодействия
Чугуева Е. Политический протест в андеграундной музыкальной культуре времен «перестройки»: основные формы выражения и трансформация в современных реалиях
Гурская Л. Школьный театр в Украине как первооснова национального музыкально-драматического искусства (XVI – XVIII ст.)
Усачев В. Реклама в пространстве культурной коммуникации
Гайналь Т. Подходы к определению культуры в философии
Жмундуляк Д. Архитектурное наследие Черновцов в свете проблем философии культуры
Ковальчук Н. Метафизическая сущность Киева в контексте архетипов украинской культуры
Препотенская М. Метаантропологические аспекты бытия города
Щербина М. Миф и его смыслы в повседневности: предположительные архаические истоки символа хмеля в украинских вышивках
Фатхутдінова Е. Пределы влияния правового образования в президентско-парламентской республике
Кузьменко О. Трансформация идеи Университету в контексте генезиса информационного общества
Алексейчук И. Информационные технологии как катализатор развития образования ХХI века
Карпова С. Антропологический дискурс университетского образования в философии середины ХХ – начала ХХІ ст.
Машталер А. Инновационный потенциал образования в эпоху «пост»: вызовы и перспективы
Пархоменко О. Сущность информационно–коммуникативной культуры личности в контексте проблематики философии образования
Ходань О. Новые образовательные технологии в подготовке будущих специалистов
Ильяхова М. Основные доминанты современного образовательного пространства
Бондарь Т. Роль философских наук в формировании мировоззрения студенческой молодежи
Семенюк Н. Модернизация непрерывного образования в Украине как социальное задание
Надежда Хамидова Н. Культурно-исторический характер профессионально-технического образования в контексте ценностных ориентаций современного украинского общества

Политические науки

Слюсаренко И. Структура и механизм реализации задач инициативы ООН «Альянс цивилизаций»
Орлова Т. Основные тенденции политического развития мира на стыке тысячелетий
Головко И. Процессы демократизации в трансформационных обществах: сущностные характеристики и специфические признаки
Купцова И. Имидж–технологии в избирательных кампаниях: формирование электоральной стратегии
Ткаченко Л. Проблема электората и избирательной активности в условиях свободного волеизъявления
Литвиненко С. Политико–психологические манипуляции как средство управления массами
Наби И.М.А. Понятие международного порядка в современной теории международных отношений
Нагорянский Е. Публичная политика: некоторые подходы к истолкованию понятия
Хоришко Л. Влияние политической элиты на функционирование политической системы: коммуникативный аспект
Ярошко О. Значение двухсторонних актов об установлении дипломатических отношений Украины смешанного класса во внешнеполитическом дискурсе
Арабаджиев Д. Методология и методика исследования общественного мониторинга: традиции и инновации
Василевич Л., Василевич М. Нечеткая физическая экономика и некоторые ее законы
Ерохина Т. Использование PR-технологий в процессе медиа-террористической деятельности
Колесниченко О. Новые тенденции в глобальном партнерстве в сфере безопасности
Кремень Т. Масс-медиа как инструмент политической мобилизации
Македон И. Влияние политической рекламы на формирование повестки дня способов массовой информации
Марутян Р. Безопасность как ценность и потребность
Москалевич Г. Формирование инновационной культуры в организации: социально-правовые аспекты
Остапенко М. Политическая идентичность в условиях политического плюрализма: множественный характер и механизмы формирования
Пономаренко Л. Инновации в политической жизни общества: цивилизационный подход
Снетков В. Особенности и проблемы информационного тоталитаризма
Тебряев А. Возможность реализации субъективных прав граждан как составляющая национальной безопасности
Усенко Е. Парадигмы исследования общественно-политических движений в условиях глобальных политических процессов
Чальцева Е. Роль политических протестов в публичном диалоге (украинский и российский опыт)
Алиева С. Фактор культуры в современных мировых процессах
Демьяненко Б. Кризис или деградация: о сущности украинского бытия периода независимости
Рудакевич О. Процесс формирования модерной украинской нации в контексте институционального подхода
Астряб Н. Особенности фейковых процессов в украинском общественно-политическом пространстве
Бондарь Е, Бондарь Т. Феномен политического лидерства в современной Украине
Гаврилюк Д. Дискуссионный характер Абсентеизма как феномена политической культуры граждан Украины
Гордиенко М. Электоральные процессы в среде украинского конформизма
Шипилова Л. Роль и место Украины в международной среде безопасности
Панасюк Н. Отношения власти як фактор общественной жизни страны
Маслова И. Политико-правовые вопросы государственной политики в сфере формирования позитивного международного имиджа Украини
Марутян К. Правовая культура и правосознание граждан Украины в сфере обеспечения интеллектуальной безопасности
Присяжнюк А. Гражданские организации – важный фактор общественно-политической жизни современной Украины
Гонюкова Л., Горбань Ю. Влияние общественно-политических движений на развитие гражданского общества в Украине
Жмудский Р. Отношение государственних служащих к проблеме политической ответственности
Петрушина Т., Вайнштейн М. Социальные барьеры инновационного развития экономики Украины
Ситник Г. Измерение безопасности евроинтеграционных процессов: опыт для Украины
Васильчук Е. Политический радикализм и экстремизм как комплекс угроз и вызовов национальной безопасности Украины
Кацалап В., Устименко А. Создание, развитие и защита кибернетического пространства военной сферы Украины
Протасенко К. Полномочия органов военного командования при введении режима чрезвычайного положения
Герман Ю. Высшее образование в Украине в контексте общественно–политических трансформаций первой половины ХІХ ст.
Куц Г. Базовые приоритеты государственной политики в сфере высшего образования: украинский контекст
Шиманова О. Проблематика предвыборных программ парламентской кампании 2012 года на Украине
Aкаемова А. Современные технологии пропаганды в политической коммуникации накануне парламентской избирательной кампании 2012 года в Украине
Корниенко Н. Оценка украинских парламентских выборов 2000 х. гг. американским политическим истеблишментом
Посредников Д. Православная проблематика в информационном пространстве Украины
Ганяк В. Предотвращение проявлений религиозной нетерпимости и дискриминации в Украине
Кобрин М. Влияние решений Ватиканского собора на экуменическою позицию украинской греко-католической церкви в современной Украине
Машура К. Проблемы государственного суверенитета в условиях интеграционных процессов в Европе
Велиева Т. Влияние постбиполярных международных кризисов на формирование Европейской стратегии безопасности
Буравченко Р. Идеологическая парадигма антитоталитарных революций Центральной и Восточной Европы в XX в.
Дудник А. Евразийский союз: для кого реальная необходимость, а для кого реальная угроза?
Стельмах В. Европейская социализация молодежи стран Вышеградской группы: политический аспект
Юрчак В. «Арабская весна»: франко–американская позиция
Кондратенко О. Неоевразийская доктрина во внешней политике Российской Федерации
Февзихан Арас Мудур оглу. Азербайджан и тюркоязычные государства Центральной Азии на пути интеграции
Шпаковски Л. Религиозный фактор в международных отношениях в конце ХХ в начале ХХІ века. (На примере государств Балканского полуострова)
Палинчак Н. Общественный статус церкви в Польше в условиях тоталитарного режима
Кушниренко В. К вопросу о природе и особенностях исламского фактора в социально–политической реальности чеченской этнической общности

Научная жизнь

Международная научно-практическая конференция «Общественно-политические и социокультурные процессы в Украине и мире». (31 мая – 1 июня 2013 года. Украина, г. Киев)

CONTENT

Historical studiens

Adamovich N. On the question of the status of women in the Byzantine Empire
Omelchuk V. Politically legal principles state confessional mutual relations of Latin Romaniae
Rud’ M. Stateoriginative processes in Polabia in IX–XII centuries
Kozlov M. Illya Муромець and Idolische bad (from history of opposition of late pagans and Old Russian princes in the second half of XII of century)
Gerasko M. Baturyn markets and trade fairs as a moving power of the local trade in the 2nd half of the XVII th cent. – early XX th cent
Atiq Rahman Siddiqui. Cultural Significance of Bakhchisarai monuments Constructed during Crimean Khan Ruler’s age
Semeshchuk V. History and features drainage works in Volyn region
Myl’ko V. Educational district in Ukraine in 1835–1860 some features of management system
Kazmirchuk M. Poles in the socio-economic life of the province of Kiev (1861–1917)
Kuznets T. Orthodox clergy of Kyiv diocese in late nineteenth century according to the demographic statistics data
Potiy N. Functions and activities of trustees and trustees’ boards of the local councils’ (Zemstva’s) schools in the Chernihiv Province (the 2d half of the 19th – the beginning of the 20th century)
Rud’ O. Lordliest (noblemen’s) farmsteads (manors) in the Kyiv region (guberniya): socio–economic and cultural and educational aspects (second half of XIX c.)
Rytin V., Falko S. The formation of the intelligence service of the military department of the Russian Empire in China (1848–1881)
Smirnov M. Establishment of town Brailiv and its first years of existence
Smirnov M., Romaniuk I. The development of industry in Brailiv within the second half of XIX – beginning of XX century
Lavrenyuk A. One–day and multi–day fasts and their role in Ukrainian traditional society
Vitiuk A. Local government on the tail in the final period of the Central Council (November 1917 – April 1918)
Yepik L. The influence of socio–cultural and regional factors on the attitude of the peasants of Ukraine to the language policy of the Soviet government (the 20–s years of the 20th century)
Krivulya O., Kokovikhina О. Methodological searches in the pedagogical personnel training in the twenties of the 20th century
Balakirev V. The state management of standardization, metrology and certification as a Soviet myth about ensuring the quality of products under new Ukrainian social–economic conditions
Bishovec’ I. Preconditions of creation vocational–technical educational institutions in Ukraine
Latysheva O. Reorganization of the Soviet System of Voluntarily Insurance in Ukrainian Soviet Socialist Republic in the 1930–ies
Oliynyk M. Evolution of agricultural sector in the region of Podillya in the period of NEP in statistical data
Pyrig M. National question in the activity of Ukrainian left radical forces in Poland: 20th XX century
Rybko О. The revolutionary transformation in the system of local government and self in Volyn 1917
Gubskyi S. Ukrainian nation-building (1917-1920) experience importance in the rebirth of people’s national memory during modern stage
Malshina K. Slovenian political Catholicism in state-building processes of the postwar period (1918-1923)
Synenkyj V. Participation of Ivan Karpunec in the polish–ukrainian war in 1918–1919
Tomyuk I., Opelbaum J. L.Rosenberg as one of the leading representatives of ukrainian national flow in the Communist Party of Eastern Galicia
Khayruddinova E. Liquidation of Muslim religious institutions in the Bakhchisaray region in 1920–1930 years
Tyschenko A. Religious buildings of Kamianets-Podilskyi in the 20-ies of XX century
Chuchalin A. The confiscation of church property in the Kiev–Pechersk Lavra in 1922 as the anti–religious campaign in relation to the Orthodox Church
Sharpatiy V. Public welfare in the position papers of bolshevists in Ukraine at the beginning of 1920 th
Shvydchenko T. The Ukrainian National Army in the battle for Voznesensk on April 16th, 1920
Demochko A., Rostovska V. The problems of alcohol abuse and alcoholism in the Soviet Ukraine of the 1920s and attempts to overcome them (for example, Kharkov)
Kuzhilna O. To the question about the foundation and activity of the Society «Ukrainian Liberation Struggle Museum» in Prague (1925-1926)
Mykhajlychenko D. The case of Ye.G. Liberman: 1938–1939
Berezovskiy O. The destruction of churches Lysyanschyny (1940–1960th)
Orlyanskiy V. Melitopol town council during the occupation (1941–1943) (beginning)
Slobodynskyy D. Carpathian Ukraine is savior of Jewish
Spudka I. Nazi’s occupation policy in cultural sphere on the territory of Zaporizhzhya region
Starodubets G. The peculiarities of personnel support of destructive battalions in Western regions of Ukraine in 1944–1946 years
Yurchenko V. Influence of party ideology on the development of historical science in the USSR in the mid 50s – 70s of the twentieth century
Harahonych V. Youth participation adjacent regions of Ukraine and Eastern European countries in the humanitarian cooperation in the 70–80 years of the twentieth century
Grishchenko S. Principal reasons and factors of trading in people in Ukraine and world
Demeha I. Public museums of Prykarpattya region in the years of independence of Ukraine
Kuravsky V. Conceptions creation of Air Force of Ukraine (1991–2005)
Lanovyuk L. Museum tradition of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Nestayko M. Participation in the security of Lviv art movement monuments of 1960-1980
Parahkina M. The development of theater in the 1990's – early 2000: Ukrainian–Russian perspective
Bogorod A. The specifics of the transformation of the dance of Ukrainians in the context of globalization
Shemeta Yu. International cooperation of Taras Shevchenko National University of Kyiv: educational and methodical component in 1991–2002
Volyanyuk O. Spaces of oblivion: political criteria and the theoretical and methodological remarks
Kyrydon A. Memory as a Travel to the past (Theoretically discourse)
Klimov M. Canadian-Ukrainian collaboration in an innovative sphere: history and contemporaneity
Tsymbal I. Regional features of religious identity are in modern Ukraine
Shtokvish A. Ethnic resentment as a component of public memory
Shevchenko A. The peculiarities of forming the market economy of modern Ukraine as a result of double inversion of its economic development
Bessonova M. Post-bipolar National Security Strategies of the United States: the main regional dimensions of the threats to the U.S. interests
Zabara V. «Bosnia and Herzegovina» international protectorate «or» conditionally sovereign country
Shymkevych R. «Dealing with the Past»: the experience in resolving of contradictions in the Post-conflict societies on the example of the former Yugoslavia
Akhmedova A. Historical trends of development of the Azerbaijani television and radio
Ismayilova N., Khalafova S. The problems of computerization of Azerbaijan’s libraries during the transition period
Lebid I. The problem of Chechen refugees in the context of Russia – EU relations in 1992–2010
Zhuravlev S. Contribution of O.S. Grushevskogo to development of Ukrainian science, education, archived business
Ivanova V. The personality of M.I. Dragomirov in the works of military historians
Kravets D. Ukrainian Socialistic Soviet Republic in D.Dontsov’s publicism (1920’s – 1930’s)
Tsomka N. Paul Ardascheff: becoming a scientist (late XIX – early XX century)
Zerkal N. Historiography of researches devoted the problem of ethnic education in Ukraine (1990–2000–e years)
Lehun Yu. The informative potential of county financial institution documents XIX century (as exampl
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>