”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 76 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Грищенко С.В. Історико–правові засади протидії торгівлі людьми
Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн
Прима В.В. Традиції гостинності в структурі національного характеру і побуту українців
Перга Ю.М. Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у ІХ–ХХ ст.: загальна характеристика процесу
Баляс І. Громадянська позиція православного духовенства Волині в 30–ті роки XIX ст.
Ковальська К.В. Дослідження посухостійкості рослин вченими агрономічного факультету Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Коваль Л.М. Перемишльська філія Товариства українських наукових викладів ім. П.Могили в громадсько–політичному житті Галичини (1909–1939 рр.)
Куницький М. Українське суспільство як об’єкт податкової політики окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Василенко Д. Законодавче забезпечення української системи шкільної народної освіти під час повоєнної відбудови другої половини 40–х років ХХ ст.
Ільїн В.Г. Стаціонарне медичне обслуговування населення Харкова у 1950–х – на початку 1960–х років
Нестайко М. Культурно–освітня діяльність художніх музеїв Львова в контексті радянського ідеологічного виховання (1965–1985 рр.)
Гарагонич В. Формування молодіжних зв’язків в умовах становлення незалежної України і демократичних перетворень у країнах Східної Європи
Шевченко О.М. Особливості інноваційного розвитку промисловості України у період 1991–2004 рр.
Маковей Є.О. Слов’янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія)
Іценко О.Г. Богословсько–філософський аналіз міжконфесійних відносин у творчій спадщині митрополита Алексія (О.Я. Громадського)
Верховцева І.Г. Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П.О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування
Усатенко І.А. Антисистемні рухи у ХІХ ст. та перша світова революція у відображенні І.Валлерстайна
Олійник А.В. Період навчання О.К. Філіповського в Харківському середньому землеробському училищі (1895–1901 рр.)
Грищенко Т.Р. Академік В.Вернадський (1863–1945) – перший голова сільськогосподарського вченого комітету України
Білий Д.Д. Козацький повстанський рух на Кубані в 1918–1925 рр.
Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини
Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990–2000–х роках
Діденко В. Антропологічний неоеволюціонізм в США другої половини ХХ ст. Нова хвиля еволюційного відродження
Золотарьова Я. Політика «захисту прав людини» США: принципи формування, періодизація, ідейно–політичне втілення (кінець 60–х – 70–ті рр. ХХ ст.)
Шпаковськи Л. Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (На прикладі країн Балканського півострова)
Масімов А. Роль нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан в розвитку Азербайджансько–Казахстанських економічних зв’язків
Легун Ю.В. Шлюборозлучні та єпитимійні справи як джерело з історії повсякденного життя подолян XVIІІ–XIX ст.
Корновенко С.В., Тараненко О.М. Неп на сторінках «Українського селянина»
Свинаренко Н.О. Храми Чернігівщини до монгольської епохи: проблеми сучасної вітчизняної історіографії
Шишела С.І. Виселення поляків з території СРСР у польській історіографії
Мірзаєва Т.С. Проблеми та перспективи бібліографознавства Азербайджану (на основі документів в нафтовій області)
Алієв Т. Вивчення археології Азербайджану кам’яного і енеолітичного періоду (1940–60–х років)

Філософські науки

Мегрелішвілі М.О. Індивідуальна деструктивність та соціальна деструкція
Берегова Г.Д. Духовно–енергетична сутність слова
Джура О.Д. Вплив соціальних комунікацій на розвиток інформаційного суспільства в Україні
Бушман І.О. Соціальна мобільність та етнополітичне середовище як фактори соціального існування особистості
Васільєва О.С. Становлення духовності сучасної молоді в умовах інформаційного суспільства
Ємельяненко Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття)
Ібрагімов М.М. Екзистенціали совісті та метафізика нахабства у фізкультурно–спортивній експлікації
Лавриненко В.Г. До питання «європеїзації» системи саморегуляції України
Поліщук О.С. Феномен колективної дії у політичній трансформації суспільства
Григораш С.М. Аналіз сучасних інформаційних центрів державної форми власності м. Івано–Франківська
Іщук Н.М. Диверсифікація мережевих ЗМІ в умовах інформаційного суспільства
Котерлін І.Б. Зловживання свободою і гарантованого законодавством права на інформацію засобами масової інформації
П’ятничко Б.П. Статус документної лінгвістики в системі соціальних комунікацій
Попова В.В. Програмне наповнення українських телеканалів в контексті представлення іміджу професій
Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації
Муха О.Я. До теорії кемпу. Шкіц естетичного аналізу
Осипова В.Ю. Чарівна аура колекцій
Мавріна Г.О. Культурний туризм як модель культуротворчої діяльності
Крилова С.А. Соціальні виміри краси та їх кореляти у філософській та художній культурі ХХ ст.
Дербеньова Л.В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі
Данканіч Р. Концепт «Смерть Бога» в метафізиці Ф.Ніцше
Патерикіна В. Десакралізація людини у філософії Фрідріха Ніцше
Сень А.О. Філософія Вілларда Куайна у критичному погляді Річарда Рорті
Мєшков В.М. Конфуціанський Дао–Шлях як практичне діяння доброчесного мужа
Мамедова Р. Творчість Мамедгусейна Шахрияра і поетична традиція Сходу
Кулик О. Ідеї досократиків про належне ставлення до хаосу
Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір
Стасюк Л.О. Вплив Реформації на становлення протестантської ортодоксії
Жмундуляк Д.Д. Генеза внутрішньої конфліктності Чернівецького православ’я
Комленко О.В. Сімейні відносини та проблема моралі в соціально–правовій доктрині ісламу
Семенюк І.В. Структура детермінатів та модусу соціальності північнокорейського суспільства
Сподін Л.А. Вища освіта в Україні перед викликом інформаційного суспільства
Тарасюк Л.С. Цілісність і зіпсованість людини як моральна проблема
Шедяков В.Є. Стратегічні трансформації методологій соціального управління в здійсненні суспільних інтересів культурно–цивілізаційного світу
Шпак В.І. Розбудова національного інформаційного простору України. Видавнича сфера
Алексейчук І.С. Освіта та політика: аспекти взаємодії
Бущан Б., Куцепал С. Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі
Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання
Григоров Г.А. Мережний характер медіа–освітнього простору
Калюжна Т.Г. Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів економічних дисциплін
Гуменюк Н.Я. Використання новітніх технологій навчання у формуванні особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності
Гривнак Б.Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні
Коваль П.М. Педагог – новатор з впровадження новітніх технологій навчання
Малик Г.Д. Компетентнісний підхід як інновація у професійній підготовці майбутнього перекладача
Малімон В.І. Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько–освітнього дискурсу

Політичні науки

Баран М.П. Чесність та відповідальність у інститутах влади – гарант ефективної реалізації механізмів державного управління
Герман Ю.Політико–правові засади інтеграційної взаємодії України та Організації з безпеки та співробітництва в Європі
Заводовський І.А. Чорнобильське питання як елемент «м’якої сили» України у відносинах з республікою Білорусь
Заславська О.О. Сутність та основні механізми політичної комунікації в контексті соціокультурного підходу
Павлюк К. Брендинг на сучасному політичному ринку України
Пашковський П.І. Про деякі особливості російської зовнішньополітичної традиції
Ржевська Н. Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень
Требін М.П. Громадянське суспільство в Україні: європейські поради та українські реалії
Чорноус А.В. Особливості творення політичного міфу під час виборів
Щолокова Г. Роль та місце ЗМІ у процесі становлення європейської публічної сфери: до постановки проблеми
Ярмоленко М.І. Особливості функціонування угорської мови на Закарпатті (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Наукове життя

Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Анусік Збігневю Студійї та нариси старопольськію – Лодзь: Університет Лодзький, 2011. – 853 с.: іл.
Онопрієнко В.І. Рецензія на монографію: Кобєлєв О.М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні. – Харків : Харків. держ. академія культури, 2012. – 246 с.
Темірова Н. Обличчям до селян. Рецензія на монографію: Лисак В.Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950 – 1960-ті рр.) – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. - 341 с.
Програма Всеукраїнської науково–методичної конференції «Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві», м. Івано–Франківськ, 16–17 травня 2013 р.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Грищенко С.В. Историко–правовые основы противодействия торговле людьми
Вовк С.А. Источники и причины гражданских войн
Прима В.В. Традиции гостеприимства в структуре национального характера и быта украинцев
Перга Ю.Н. По вопросу об исторической принадлежности и этническую составляющую Холмщины и Подляшье в IX–ХХ вв.: Общая характеристика процесса
Баляс И. Гражданская позиция православного духовенства Волыни в 30-е годы XIX в.
Ковальская Е.В. Исследования засухоустойчивости растений учеными агрономического факультета Киевского политехнического института Императора Александра II (конец ХIХ – начало ХХ века)
Коваль Л.Н. Перемышльская филиал Общества украинских научных изложений им. П.Могилы в общественно–политической жизни Галиции (1909–1939 гг.)
Куницкий М. Украинское общество как объект налоговой политики оккупационной администрации Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Василенко Д. Законодательное обеспечение украинской системы школьного народного образования во время послевоенного восстановления второй половины 40–х годов ХХ века
Ильин В.Г. Стационарное медицинское обслуживание населения Харькова в 1950–х – в начале 1960–х годов
Нестайко М. Культурно–образовательная деятельность художественных музеев Львова в контексте советского идеологического воспитания (1965–1985 гг.)
Гарагонич В. Формирование молодежных связей в условиях становления независимой Украины и демократических преобразований в странах Восточной Европы
Шевченко А.Н. Особенности инновационного развития промышленности Украины в период 1991–2004 гг.
Маковей Е.О. Взгляды Пантелеймона Кулиша на славянский мир: анализ идентичностей (язык, культура, история)
Иценко А.Г. Богословсько–философский анализ межконфессиональных отношений в творческом наследии митрополита Алексия (А.Я. Громадского)
Верховцева И.Г. Деспотизм помещика заменён деспотизмом общины: П.А. Валуев о крестьянском самоуправлении первого десятилетия функционирования
Усатенко И.А. Антисистемные движения в ХІХ ст. и первая мировая революция в отражении И.Валлерстайна
Олейник А.В. Период учебы О.К. Филипповского в Харьковском среднем земледельческом училище (1895–1901 гг.)
Грищенко Т.Р. Академик В.Вернадский (1863–1945) – первый председатель Сельскохозяйственного ученого комитета Украины
Белый Д.Д. Казачье повстанческое движение на Кубани в 1918–1925 гг.
Митряева С. Система поддержки заграничных соотечественников в странах Карпатского Еврорегиона: пример Венгрии
Шегда О. Участие Швеции в региональном сотрудничестве скандинавских стран в 1990–2000–х годах
Диденко В. Антропологический неоэволюционизм в США второй половины ХХ в. Новая волна эволюционного возрождения
Золотарева Я. Политика «защиты прав человека» США: принципы формирования, периодизация, идейно–политическое воплощение (конец 60–х – 70–е гг.)
Шпаковски Л. Религиозный фактор в международных отношениях в конце ХХ в начале ХХІ века. (На примере государств Балканского полуострова)
Масимов А. Роль нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан в развитии Азербайджано–Казахстанских экономических связей
Легун Ю.В. Бракоразводные и епитимийные дела как источник по истории повседневной жизни подолян XVIII–XIX вв.
Корновенко С.В., Тараненко, О.Н. Нэп на страницах «Украинского крестьянина»
Свинаренко Н.А. Храмы Черниговщины домонгольской эпохи: проблемы современной отечественной историографии
Шишела С.И. Выселение поляков с территории СССР в польской историографии
Мирзаева Т.С. Проблемы и перспективы библиографоведении Азербайджана (на основе документов в нефтяной области)
Алиев Т. Изучение археологии Азербайджана каменного и энеолитического периода (1940–60–х годов)

Философские науки

Мегрелишвили М.А. Индивидуальная деструктивность и социальная деструкция
Береговая Г.Д. Духовно–энергетическая сущность слова
Джура О.Д. Влияние социальных коммуникаций на развитие информационного общества в Украине
Бушман И.А. Социальная мобильность и этнополитическая среда как факторы социального существования личности
Васильева Е.С. Становление духовности современной молодежи в условиях информационного общества
Емельяненко Е.О. Кто живет на краю? (или маргинал ХХІ века)
Ибрагимов М.М. Экзистенциалы совести и метафизика наглости в физкультурно–спортивной экспликации
Лавриненко В.Г. К вопросу «европеизации» системы саморегуляции Украины
Полищук А.С. Феномен коллективного действия в политической трансформации общества
Григораш С.М. Анализ современных информационных центров государственной формы собственности г. Ивано–Франковска
Ищук Н.М. Диверсификация сетевых СМИ в условиях информационного общества
Котерлин И.Б. Злоупотребление свободой и гарантированного законодательством права на информацию средствами массовой информации
Пятничко Б.П. Статус документной лингвистики в системе социальных коммуникаций
Попова В.В. Программное наполнение украинских телеканалов в контексте представления имиджа профессий
Проценко О.В. Чужая речь в текстах СМИ: проблема достоверности информации
Муха О.Я. К теории кэмпа. Шкиц эстетического анализа
Осипова В.Ю. Волшебная аура коллекций
Маврина А.А. Культурный туризм как модель культуротворческой деятельности
Крылова С.А. Социальные измерения красоты и их корреляты в философской и художественной культуре ХХ ст.
Дербенева Л.В. Литературный компьютерный феномен в коммуникативной сетевой культурной парадигме
Данканич Р. Концепт «Смерть Бога» в метафизике Ф.Ницше
Патерикина В. Десакрализация человека в философии Фридриха Ницше
Сень А.А. Философия Уилларда Куайна в критичном взгляде Ричарда Рорти
Мешков В.М. Конфуцианский Дао–Путь как практическое делание благородного мужа
Мамедова Р. Творчество Мамедгусейна Шахрияра и поэтическая традиция Востока
Кулик А. Идеи досократиков о должном отношении к хаосу
Тополь О.В. Концепции старости в античной философии: онтологическое измерение
Стасюк Л.О. Влияние Реформации на становление протестантской ортодоксии
Жмундуляк Д.Д. Генезис внутренней конфликтности Черновицкого православия
Комленко Е.В. Семейные отношения и проблема морали в социально–правовой доктрине ислама
Семенюк Н. Модернизация непрерывного образования в Украине как социальная задача
Сподин Л.А. Высшее образование в Украине перед вызовом информационного общества
Тарасюк Л.С. Целостность и поврежденность человека как нравственная проблема
Шедяков В.Е. Стратегические трансформации методологий социального управления в осуществлении общественных интересов культурно–цивилизационного мира
Шпак В.И. Развитие национального информационного пространства Украины.
Алексейчук И.С. Образование и политика: аспекты взаимодействия
Бущан О.П., Куцепал С.В. Феномен компетентности в современном философско-образовательном дискурсе
Семенюк И.В. Структура детерминант и модуса социальности северокорейского общества
Григоров Г.А. Сетевой характер медиа–образовательного пространства
Калюжная Т.Г. Инновационные технологии подготовки будущих учителей экономических дисциплин
Гуменюк Н.Я. Использование новейших технологий учебы в формировании личностной готовности будущих специалистов нефтегазового профиля к профессиональной деятельности
Гривнак Б.Л. Влияние информационного общества на развитие образования в Украине
Коваль П.М. Педагог – новатор по внедрению новых технологий обучения
Малик Г.Д. Компетентностный подход как инновация в профессиональной подготовке будущего переводчика
Малимон В.И. Трансформация системы образования в контексте современного философско–образовательного дискурса

Политические науки

Баран М.П. Честность и ответственность в институтах власти - гарант эффективной реализации механизмов государственного управления
Герман Ю. Политико–правовые основы интеграционного взаимодействия Украины и ОБСЕ
Заводовский И.А. Чернобыльская проблематика как элемент «мягкой силы» Украины во взаимоотношениях с Республикой Беларусь
Заславская О.А. Сущность и основные механизмы политической коммуникации в контексте социокультурного подхода
Павлюк Е. Брендинг на современном политическом рынке Украины
Пашковский П.И. О некоторых особенностях российской внешнеполитической традиции
Ржевская Н. Способы прямого влияния аналитических центров США на субъекты принятия политических решений
Требин М.П. Гражданское общество в Украине: европейские советы и украинские реалии
Чорноус А.В. Особенности создания политического мифа на выборах
Щелокова А. Роль и место СМИ в процессе становления европейской публичной сферы: к постановке проблемы
Ярмоленко М.И. Особенности функционирования венгерского языка на Закарпатье (конец ХХ - начало ХХІ ст.)

Научная жизнь

Кривошея И.И. Рецензия на монографию: Анусік Збігневю Студійї и очерки старопольськію - Лодзь: Университет Лодзь, 2011. - 853 с.: іл.
Оноприенко В.И. Рецензия на монографию: Кобелев О.М. Информационная аналитика в структуре библиотечной деятельности в Украине. - Харьков : Харьков. гос. академия культуры, 2012. - 246 с.
Темирова Н. Лицом к крестьянам. Рецензия на монографию: Лысак В. Ф. Повседневность украинских крестьян в условиях советской действительности (1950 – 1960-ые гг.) – Донецк: ООО «Восточный издательский дом», 2013. – 341 с.
Программа Всеукраинской научно-методической конференции «Социальные коммуникации в информационном обществе», г. Ивано-Франковск, 16-17 мая в 2013 г.

CONTENT

Historical studiens

Gryshchenko S.V. Historical and legal framework against trafficking
Vovk S.O. Sources and causes of civil wars
Prima V.V. The tradition of hospitality in the structure of national character and life of Ukrainian
Shegda О. Participation of Sweden in regional co–operation of Scandinavian countries in 1990–2000’s
Perga Iu. On the issue of historical identity and ethnic component Kholmshchyna and Podlasie in IX – XX centuries: A general overview of the process
Balyas I. Civic Position of the Orthodox clergy of Volyn in the 30–ies of the XIX century
Kovalska K.V. Study of plant drought by scientists of agronomy faculty of the Kiev polytechnic institute of Emperor Alexander II (late nineteenth and early twentieth century)
Koval L. Peremyshl sector of P.Mohyla Ukrainian scientific exposition community in public and political life of Galicia (1909–1939)
Kunytskyi М. Ukrainian society as the object of the tax policy of the occupation of Reihkomisariat Ukraine (1941–1944)
Vasylenko D. Legislation provisions for Ukrainian system of school public education during post–war reconstruction of the second half of the 40s of the ХХ century
Ilin V.G. Inpatient medical care of Kharkiv population in 1950’s – early 1960’s
Nestayko М. Cultural and educational activities of art museums in Lviv in the context of Soviet ideological education (1965–1985)
Garahonych V. Formation of youth relationships in languages of independent Ukraine and democratic changes in Eastern Europe
Shevchenko А.N. The Peculiarities of the Innovative Development of the Ukrainian Industry in the period of 1991–2004
Makovey E. Slavic world in views Panteleimon Kulish: analysis of identity (language, culture, history)
Itsenko А.G. Theological and philosophical analyze interconfessional relations in the creative inheritance of Metropolitan Alexiy (O.J. Gromadskyy)
Verkhovtseva I.G. Despotism of the landowner is replaced by despotism of the community: P.A. Valuev about the peasant self-government of the first years of operation
Usatenko I.A. Anti–systemic movements in ХІХ and the first global revolution in the views of I.Wallerstein
Olejnik A.V. Period of training O.K. Fylyppovskoho in Kharkov averaged College of Agriculture (1895–1901)
Hryshchenko T.R. Academician V.Vernadsky (1863–1945) – the first chairman of the Agricultural Science Committee of Ukraine
Bilyj D.D. Cossack insurgent motion on Kuban in 1918–1925
Mytryaeva S. System of support of compatriots abroad in countries of the Carpathian Euroregion: Hungarian example
Shegda О. Participation of Sweden in regional co–operation of Scandinavian countries in 1990–2000’s
Didenko V. Anthropological neo–evolutionism in the USA in second half of the twentieth century. The new wave of the evolutionary revival
Zolotariova Ya. The U.S. human rights policy: principles, periodization, ideological and political incarnation (1960–70–th)
Shpakovskyi L. Religious factor in international relations of the late 20th – early 21st century (using as an example the Balkan states)
Massimov А. The role of Baku–Tbilisi–Jeyhan pipeline in Azerbaijan–Kazakhstan economic relations development
Legun Y.V. Divorce and epitimiynye affairs as a source on the history of everyday life Podolyan XVII–XIX centuries
Kornovenko S.V. Taranenko О.М., NEP on pages of the «Ukrainian peasant»
Svynarenko N.O. The temples of Chernihovshchyna in the pre–Mongolian age: the problems of the modern native historiography
Shyshela S.І. Eviction Poles from the USSR in Polish historiography
Mirzayeva Т.S. Current problems and perspectives of Azerbaijan bibliography (according to the documents basis on oil)
Aliyev Т. The research of the Stone and Chalckolitic age of Azerbaijan (1940–60 years)

Philosophic sciences

Megrelishvili M.O. Individual Destructiveness and Social Destruction
Beregovaja G.D. The spiritual and energetic nature of words
Dzhura O.D. The effect of social communication on development of information society in Ukraine
Bushman I.А. Social mobility and ethno–political environment as a factor of social existence of person
Vasilyeva О.S. Becoming of spirituality of modern youth is in the conditions of informative society
Yemelyanenko Y.O. Who lives on an edge? (or marginal man of ХХІ century)
Ibragimov N.N. Existential metaphysics of conscience and arrogance in sports explication
Lavrinenko V.G. To the question of «europeanizing» of the system of self–regulation of Ukraine
Polishchuk О.S. Phenomenon of collective activty in political transformation of society
Grygorash S.M. Analysis of modern information centers state-owned Ivano–Frankivsk
Ishchuk N.M. Diversification of network mass media in the information society
Koterlin I.B. Freedom and legislation–guaranteed right for information malpractice by mass media
Pyatnichko B.P. Status of debenture linguistics is in system of social communications
Popova V.V. Programmatic filling of Ukrainian TV channels is in context of presentation of image of professions
Protsenko O.V. Reported speech in mass–media texts: the problem of the reliability of information
Mukha O.J. The camp theory. Sketch for an aesthetic analysis
Osypova V.Yu. The magic Aura of Collections
Mavrina G.O. Cultural tourism as a model of cultural creative activity
Krylova S.A. Social measurements of beauty and them analogues in philosophical and art culture ХХ of century
Derbeneva L.V. Literature computer phenomenon in to communicative network to cultural paradigm
Dankanich R. The concept «Death of God» in the metaphysics of Friedrich Nietzsche
Paterykina V. Desacralization of human in Friedrich Nietzsche philosophy
Sen’ A.А. Willard Quine’s philosophy in a critical view of Richard Rorty
Meshkov V.М. Confucian Dao–Path as a practical doing noble man
Mammadova R. The creativity of Muhammadhuseyn Shahriar and East literary tradition
Kulik A. Pre–Socratics’ ideas about proper attitude to chaos
Topol O.V. The concept of old age in ancient philosophy: ontological dimension
Stasyuk L.O. The Reformation influence on the Protestant Orthodoxy formation
Zhmundulyak D.D. Genesis of internal conflict Chernivtsi Orthodoxy
Komlenko E.V. Family relationships and morale problem in the socio–legal doctrine of Islam
Semeniuk I.V. Structure and modus of social determinats of North Korean society
Spodin L.A. Higher education in Ukraine before calling the Information Society
Tarasyuk L.S. Personality integrity and damage as a problem of morality
Shedyakov V.E. Strategic transformation methodologies of social management in realizing of the public interest of culture and civilizational world
Shpak V.І. Development of the Ukrainian national information space.
Alexeychuk І.S. Education and Politics: the Aspects of Interaction
Bushchan O.P., Kutsepal S.V. The Phenomenon of Competence in the Modern Philosophical–Educational Discourse
Semeniuk N. Modernization of lifelong education in Ukraine as a social assignment
Grigorov G.A. Network character of educational–media space
Kalyuzhna T.G. Innovative technologies of preparation of future teachers of economic disciplines
Gumenyuk N.I. The use of the newest technologies of studies is in forming of personality readiness of future specialists of naftogazovogo type to professional activity
Hryvnak B.L. The effect of information society on education development in Ukraine
Koval P.М. Pedagog – the innovator on introduction of new technologies of training
Malyk H.D. Competency–based approach as an innovation in translator training
Malimon V.I. Transformation of the system of education in a context modern philosophical–educational scientific knowledge

Political sciences

Baran M.P. Honesty and Responsibility within the Walls of Government Institutions as a Guarantor of the Effective Action of State Management Mechanisms
German Iu. Political and legal basis of integration collaboration of Ukraine and OSCE
Zavodovskiy I.А. The «Chernobyl issues» as element of Ukraine’s «soft power» in the relations with the Republic of Belarus
Zaslavs’ka O.O. Essence and basic mechanisms of political communication in the context of sociocultural approach
Pavliuk K. Branding at the modern political market of Ukraine
Pashkovsky P.I. Some features of Russian foreign policy tradition
Rzhevska N. Direct influence ways of the USA think tanks on the political decision taking subjects
Trebin M.Р. Civil Society in Ukraine: the European Council and the Ukrainian Realities
Chornous A.V. Features of the creation of political myth in elections
Shcholokova G. The media’s role and place in the European public sphere formation process: setting of the problem
Yarmolenko M.I. The peculiarities of functioning of the Hungarian language in Transcarpathia (the end of XX century – beginning of XIX century)

Scientific life

Krivosheya I.I. Review on a monograph: Anusik Zbigniew. Studia i szkice staropolskie. – Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. – ss. 853: il.
Onoprienko V.I. Review of the monograph: Kobelev О.M. Informative analytics in the structure of library activity in Ukraine. - Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture, 2012. – 246 p.
Temirova N. Face to face with the peasants, Review on a Monograph: Lusak, V.F. Everyday life of the Ukrainian peasantry under the conditions of the Soviet reality during 1950-60 / V.F. Lusak. – Donetsk: LTD «Shidnyi vudavnuchyi dim», 2013. – 341 p.
Program Allukrainian scientifically-methodical conference «Social communications in informative society», Ivano-Frankivsk, on May, 16-17 in 2013
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>