”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 77 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію
Парахіна М.Б. Міжнародні відносини і дипломатія українського козацтва: перші роки становлення та функціонування
Дан О. Специфіка і доля брацлавського козацтва
Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799–1862 рр.)
Пшеничний Т. Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі
Коляда І.А., Кирієнко О.Ю. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини ХІХ ст.: до історії взаємин П.Куліша і цензурних органів
Петренко І.М. Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Левицька Н. Дозвілля студентів–гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Яременко І.О. Соціально–правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Савченко О.І. Діяльність української еміграції в Австралії на початку ХХ ст.
Магась В. Діяльність організацій Всеросійського союзу поштово–телеграфних чиновників в Україні в 1905 р.
Пилипів В.І. Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р.
Гай–Нижник П. Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918–1921 рр.)
Нітченко А. Чернігівський губернський виконавчий комітет: засади створення, структура та склад
Кириленко В. Діяльність організації Українського та Шведського Червоного хреста у південних областях України в період голодних 1921–1923 років
Кравченко Н. Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович
Тинченко Я. Хрест та Орден Симона Петлюри – вища нагорода уряду УНР (1932–1978 рр.)
Куницький М. Адміністративні засоби та можливості захисту прав та інтересів місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Гичка О.І. Стан системи охорони здоров’я матері і дитини на селі в повоєнний період (1943–1956 рр.)
Братусь І.В., Смольніков Ю.Б. Проблеми викладання дисциплін історико–культурологічного циклу в вищих навчальних закладах України
Латиш Ю.В. Соціально–економічні трансформації в незалежній Україні
Дацків І.Б., Маслій В.В. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
Дорошок Н.А. Історіографія земської статистики Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.)
Петрова І. «Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи» як різновид військово–статистичних оглядів
Гула Р.В. Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російської імперії в редакторській політиці газети «Киевлянин» у 1900–1914 рр.
Покотило О.І., Сегеда С.П. Вплив української військової преси на українізацію російської царської армії 1917 р. і розвиток національного військового руху
Алєксєєв С. Ю. До питання вивчення історії німецьких поселень та німецьких переселенців на території Рейхскомісаріату Україна в документах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1944 рр.)
Шишела С.І. Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії
Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991–1999 рр.)
Акунін О.С. Історіографія проблеми работоргівлі та її скасування в англійських колоніях (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.)
Добжинська К. Військові дії Великої Армії Наполеона в 1806–1807 роках через призму статей «Варшавської газети»
Кафар-заде Л.Р. Податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані (за матеріалами англомовної історіографії)
Юрченко В.В. Політика, ідеологія та офіційне бачення історичного минулого партійним керівництвом УРСР початку 1970–х – середини 1980–х років
Вдовиченко В.А. Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989–1992)
Назарчук Т.Б. До питання про джерельну базу вивчення історії кримознавчої бібліографії 20-30-х років ХХ ст.

Філософські науки

Воронкова В.Г. Теоретико–праксеологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні
Шатохіна Н. Феномени свободи та творчості в екзистенціальній концепції
Чудіна Н.В. Екстрим як соціальне явище
Вашкевич В.М. Міфологізація історико-філософського українознавства та деміфологізація історичної свідомості
Землянський А.М. Людиновимірність історії: концепт життєвого світу в сучасній історичній антропології
Мірошниченко Д. Щодо рекурсії визначень понять «інтелектуал» та «інтелігент» у вітчизняному гуманітарному дискурсі
Владленова І.В., Кальницький Е.А. Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству
Девтеров І., Роєнко В. Соціальна ідентифікація особистості за допомогою соціальних стереотипів у мережі Інтернет
Москалик Г. Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища
Пархоменко О. Вплив інформаційно–комунікаційних технологій на особистість та культурне середовище
Олексенко Р.І. Поняття ринкової економіки в історичній ретроспективі та у значенні для сучасного філософсько–економічного дискурсу
Осипова В.Ю. Чарівна аура колекцій
Поліщук О.С. Вплив формальних соціальних груп на особистість
Попов В.Ю. Концепт «світогляд» в світовій та українській філософській думці
Ременець О.В. Аксіологічний зріз проблеми становлення українського громадянського суспільства
Перглер Т. Поняття демократії у сучасному філософському і політологічному дискурсі
Сергієнко Н. Еволюція, прогрес, розвиток: термінологічні колізії у двох теоретичних традиціях
Толстокорова А. Трансформації батьківських рольових моделей в сімʼях українських жінок-мігранток
Ібрагімов М.М. Екзістенціали волі в метаантропологічному концепті філософії спорту
Білогур В. Екзистенційні засади спорту як реалізації трансценденції і свободи
Гарбар Г.А. Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму
Крилова В.О. Кіно і телебачення як проблема філософської думки XX–XXI століття
Ротко С.І. Дефініції понять термінологія та терміносистема у сучасній лінгвістиці
Котлярова К. Семантика та розуміння терміну «superstitio» у працях Цицерона
Грицишина М.В. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка
Мєшков В.М. Конфуціанські уявлення про Дао–Шлях як метафізичну реальність Неба
Жадько В.О. Микола Аркас як джерело формування його духовного космосу та фундатор становлення музичної культури півдня України
Кириченко В.Г. Релігійна антропологія та філософія В.Зіньківського (1881–1962 рр.)
Захаріна М.І.«Принцип симфонії» В.В. Зеньковського як діалогова модель виховання цілісної особистості
Пастушенко Л.А.Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева
Данканіч А. «Ісус історії» та «Христос віри» в теології Пауля Тілліха
Омельченко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико–філософських досліджень (П.Юркевич vs О.Гьофе)
Касумов Я.А. Фікрет Годжа і Абдулла Аріпов
Добровольська О. Комплексність як умова ефективності естетичного виховання та самовиховання особистості
Філіппов В.Л. Проблема взаємодії культури й віртуальної реальності в умовах глобалізації
Капічіна О.О. Некомпозиторська музика: специфіка й типологія
Ісмаїлова В. Відображення поглядів на літературу « диван» в творчості М. Ф. Ахундзаде
Кобрин М.С. Екуменічна позиція УГКЦ: етапи розвитку та сучасні тенденції
Владиченко Л. Регіональні підрозділи у справах релігій в структурі органів виконавчої влади України та Польщі: компаративний аналіз організаційної специфіки та функціонального призначення
Фенно І.М. Екологічні питання в контексті православного богослов’я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви)
Мамедова Х. Традиційні гендерні стереотипи інституту сім’ї в Азербайджані
Семенюк І.В. Світогляд та орієнтири сучасного південнокорейського соціуму
Морозов В.В. Науковий потенціал педагогічного процесу: зростання в умовах інформаційної революції
Фатхутдінова О.В. Вплив правової освіти на функціонування держави і державного апарату
Бессалова Т.В. Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України
Шевчук О.О. Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Німеччині

Політичні науки

Вєтринський І. Україна в системі глобальних і регіональних геополітичних стратегій
Баланюк Ю.С. Збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми та перспективи
Арабаджиєв Д.Ю. Громадський моніторинг за виборчим процесом: основні етапи здійснення
Мусієнко І.В. Етнічний лобізм як інструмент нарощування «м’якої сили» України
Посредніков Д. Політичне православ’я в Україні
Пустоловська О.О. Еволюція «дисидентства» та «номенклатури» як першої хвилі «нової – старої» політичної еліти України
Висоцький О. Дніпропетровці при владі: особливості дніпропетровської політичної ідентичності
Семчишин С.І. Суверенітет в теорії міжнародних відносин
Здорик М.В. Ліберальне підґрунтя біоетичної проблематики: політологічний ракурс
Кравченко В. Політичне насилля і невдала державність: специфіка взаємного впливу
Мельник Ю.П. Політичний процес як фактор динамічних змін у політичному житті суспільства
Вовк Ю.Б. Принципи неокорпоративізму в умовах глобалізованого світу
Червінська Л.М. Громадянство та політичні права мігрантів
Дзюба Р.М. Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію глядачів в рамках комунікативних процесів в міжнародних відносинах
Алейнікова С. Конструювання Російською православною церквою образу Великої Вітчизняної війни у контексті інформаційної безпеки Росії, України та Білорусі
Дадашова Р. Геополітичні конфронтації між членами з правом вето в Раді Безпеки і проблеми регулювання регіональних конфліктів
Цирфа Ю.А. Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації
Капируля М.В. Вплив високоточних конвенційних озброєнь на контрсиловий потенціал ядерних держав на прикладі США та РФ
Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США
Бєлєй С. Поведінка держави середньої сили в умовах зміни балансу сил в Азіатсько–тихоокеанському регіоні
Буга Я.В. Перспективи інтеграції мусульман у французьке суспільство
Ярмоленко М.І. Мови корінних народів та національних меншин в Україні: правно-політична база функціонування
Хилько М.М. Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України

Наукове життя

Онопрієнко В.І. Біографія талановитого історика науки. Рецензія на монографію: Илизаров С.С. Соболь Самуил Львович (1893–1960). – М.: Янус–К, 2012. – 120 с. (Серия «Российские историки науки и техники». Вып.VIII).

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Бобина О.В. Э. Бернштейн и К. Каутский и их взгляд на революцию
Парахина М.Б. Международные отношения и дипломатия украинского казачества: первые годы становления и функционирования
Дан А. Специфика и судьба брацлавского казачества
Белый Д.Д. Просветительская и общественная деятельность атамана Черноморского казачьего войска Якова Кухаренко (1799–1862 гг.)
Пшеничный Т. Духовная семинария Унийной церкви в Радомышле
Коляда И.А., Кириенко А.Ю. Украинская интеллигенция в российском информационном пространстве второй половины XIX в.: к истории взаимоотношений П.Кулиша и цензурных органов
Петренко И.Н. Роль братств в развитии церковноприходских школ в Левобережной Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ в.
Левицкая Н. Досуг студентов–гуманитариев Надднепрянской Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
Якуба А.О. Становление фармацевтического образования на Харьковщине во второй половине ХІХ – начале ХХ века
Яременко И.О. Социально–правовой статус земского учителя Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Савченко А.И. Деятельность украинской эмиграции в Австралии в начале ХХ в.
Магась В. Деятельность организаций Всероссийского союза почтово–телеграфных чиновников в Украине в 1905 г.
Пилипив В.И. Отказ от соборности: причины провозглашения отдельного государства на западноукраинских землях 1918 г.
Гай–Нижник П. Финансовая политика правительства Директории Украинской Народной Республики (декабрь 1918–1921 гг.)
Нитченко А. Черниговский губернский исполнительный комитет: принцип создания, структура и состав
Кириленко В. Деятельность организации Украинского и Шведского Красного креста в южных областях Украины в период голодных 1921–1923 годов
Кравченко Н. Реабилитированный историей: Звада Игнатий Игнатьевич
Тинченко Я. Крест и Орден Симона Петлюры – высшая награда правительства УНР (1932–1978 гг.)
Куницкий М. Административные средства и возможности защиты прав и интересов местного населения Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Гичка А.И. Состояние системы охраны здоровья матери и ребенка на селе в послевоенный период (1943–1956 гг.)
Братусь И.В., Смольников Ю.Б. Проблемы преподавания дисциплин историко–культурологического цикла в высших учебных заведениях Украины
Латыш Ю.В. Социально–экономические трансформации в независимой Украине
Дацкив И.Б., Маслий В.В. Украина как участник международной инвестиционной деятельности: исторический аспект
Дорошок Н.А. Историография земской статистики Черниговской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.)
Петрова И. «Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи» как разновидность военно–статистических обзоров
Гула Р.В. Исторический, географический и этнический аспекты еврейского вопроса в российской империи в редакторской политике газеты «Киевлянин» в 1900–1914 гг.
Покотило А.И., Сегеда С.П. Воздействие украинской военной прессы на украинизацию российской царской армии 1917 г. и развитие национального военного движения
Алексеев С.Ю. К вопросу изучения истории немецких поселений и немецких переселенцев на территории Рейхскомиссариата Украина в документах Краевого управления архивов, библиотек и музеев (1942-1944 гг.)
Шишела С.И. Реакция польского населения на Люблинское соглашение от 9 сентября 1944 года в украинской историографии
Русин Р.М. Массовые политические репрессии в Украине междувоенного периода: современная историография (1991–1999 гг.)
Акунин А.С. Историография проблемы работорговли и её отмена в английских колониях (вторая половина XVIII – первая треть XIX в.)
Добжынська К. Военные действия Великой армии Наполеона в 1806–1807 годах через призму статей «Варшавской газеты»
Кафар–заде Л.Р. Налоговая политика Арабского халифата в Азербайджане (по материалам англоязычной историографии)
Юрченко В.В. Политика, идеология и официальное виденье исторического прошлого партийным руководством УССР начала 1970–х – середины 1980–х годов
Вдовиченко В.А. Роль Италии в процессе подготовки и подписания Маастрихтского договора (1989–1992)
Назарчук Т.Б. К вопросу об источниковой базе изучения истории крымоведческой библиографии 20-30-х годов ХХ ст.

Философские науки

Воронкова В. Теоретико–праксеологические основания формирования парадигмы гуманистического менеджмента в Украине
Шатохина Н. Феномены свободы и творчества в экзистенциальной концепции
Чудина Н.В. Экстрим как социальное явление
Вашкевич В.Н. Мифологизация историко-философского украиноведения и демифологизация исторического сознания
Землянский А.Н. Человекомерность истории: концепт жизненного мира в современной исторической антропологи
Мирошниченко Д. Касательно рекурсии определений понятий «интеллектуал» и «интеллигент» в отечественном гуманитарном дискурсе
Владленова И.В., Кальницкий Э.А. Киберпреступления как вызов информационному обществу
Девтеров И., Роенко В. Социальная идентификация личности посредством социальных стереотипов в сети Интернет
Москалик Г. Понятие, природа и источники формирования информационно-коммуникационной среды
Пархоменко О. Влияние информационно–коммуникационных технологий на личность и культурную среду
Олексенко Р.И. Понятие рыночной экономики в исторической ретроспективе и в значении для современного философско-экономического дискурса
Осипова В.Ю. Волшебная аура коллекций
Полищук А.С. Влияние формальных социальных групп на личность
Попов В.Ю. Концепт «мировоззрение» в мировой и украинской философской мысли
Ременец О.В. Аксиологический срез проблемы становления украинского гражданского общества
Перглер Т. Понятие демократии в современном философском и политологическом дискурсе
Сергиенко Н. Эволюция, прогресс, развитие: терминологические коллизии в двух теоретических традициях
Толстокорова А. Трансформации родительских ролевых моделей в семьях украинских женщин-мигранток
Ибрагимов М.М. Экзистенциалы воли в метаантропологическом концепте философии спорта
Билогур В. Экзистенциальные основы спорта как реализации трансценденции и свободы
Гарбар Г.А. Индустрия гостеприимства, его место и роль в украинском пространстве туризма
Крылова В.А. Кино и телевидение как проблема философской мысли XX–XXI века
Ротко С.И. Дефиниции понятий терминология и терминосистема в современной лингвистике
Котлярова Е. Семантика и понимание термина «superstitio» в трудах Цицерона
Грицишина М.В. Идеи нравственных отношений в философии Дж. Локка
Мешков В.М. Конфуцианские представления о Дао–Пути как метафизической реальности Неба
Жадько В.А. Николай Аркас как источник формирования его духовного космоса и фундатор становления культуры юга Украины
Кириченко В.Г. Религиозная антропология и философия В.Зеньковского (1881–1962 гг.)
Захарина М.И. «Принцип симфонии» В.В. Зеньковского как диалоговая модель воспитания целостной личности
Пастушенко Л.А. Теоретические проблемы историко-философского познания в творчестве Петра Кудрявцева
Данканич А. «Иисус истории» и «Христос веры» в теологии Пауля Тиллиха
Омельченко В.Ю. Культура перевода в контексте историко–философских исследований (П.Юркевич vs O.Гьофе)
Касумов Я.А. Фикрет Годжа и Абдулла Арипов
Добровольская О. Комплексность как условие эффективности эстетического воспитания и самовоспитания личности
Филиппов В.Л. Проблема взаимодействия культуры и виртуальной реальности в условиях глобализации
Капичина Е.А. Некомпозиторская музыка: специфика и типология
Исмаилова В. Отражение взглядов на литературу «диван» в творчестве М. Ф. Ахундзаде
Кобрин М.С. Экуменическая позиция УГКЦ: этапы развития и современные тенденции
Владиченко Л. Региональные подразделения по делам религий в структуре органов исполнительной власти Украины и Польши: компаративный анализ организационной специфики и функционального назначения
Фенно И.Н. Экологические вопросы в контексте православного богословия и социального учения (на примере Русской православной церкви)
Мамедова Х. Традиционные гендерные стереотипы, связанные с институтом семьи в Азербайджане
Семенюк И.В. Мировоззрение и ориентиры современного южнокорейского общества
Морозов В.В. Научный потенциал педагогического процесса: рост в условиях информационной революции
Фатхутдинова Е.В. Влияние правового образования на функционирование государства и государственного апарата
Бессалова Т.В. Роль информационных технологий в преобразовании учебной среды высшей школы Украины
Шевчук А.О. Проблемы и перспективы развития высшего образования в Украине и Германии

Политические науки

Ветринский И. Украина в системе глобальных и региональных геополитических стратегий
Баланюк Ю.С. Сохранение объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Украине: проблемы и перспективы
Арабаджиев Д.Ю. Общественный мониторинг за избирательным процессом: основные этапы осуществления
Мусиенко И.В. Этнический лоббизм как инструмент наращивания «мягкой силы» Украины
Посредников Д. Политическое православие в Украине
Пустоловская А.О. Эволюция «диссидентства» и «номенклатуры» как первой волны «новой – старой» политической элиты Украины
Высоцкий А. Днепропетровцы во власти: особенности днепропетровской политической идентичности
Семчишин С.И. Суверенитет в теории международных отношений
Здорик М.В. Либеральные основы биоэтической проблематики: политологический ракурс
Кравченко В. Политическое насилие и неудачная государственность: специфика взаимного влияния
Мельник Ю.П. Политический процесс как фактор динамических изменений в политической жизни общества
Вовк Ю.Б. Принципы неокорпоративизма в условиях глобализированного мира
Червинская Л.Н. Гражданство и политические права мигрантов
Дзюба Р.Н. Анализ влияния фильмов на аудиторию зрителей в рамках коммуникативных процессов в международных отношениях
Алейникова С. Конструирование Русской православной церковью образа Великой Отечественной войны в контексте информационной безопасности России, Украины и Беларуси
Дадашова Р. Геополитические конфронтации между членами с правом вето в Совете
Цырфа Ю.А. Формирование внешнеполитической идентичности ЕС в контексте ее соотношения с идентичностью государств-членов организации
Капируля М.В. Влияние высокоточных конвенционных вооружений на контрсиловой потенциал ядерных государств на примере США и России
Буравкова А.Г. Китайская Народная Республика в восточноазиатской политике США
Белей С. Поведение государства средней силы в условиях изменения баланса сил в Азиатско–Тихоокеанском регионе
Буга Я.В. Перспективы интеграции мусульман во французское общество
Ярмоленко М.И. Языки коренных народов и национальных меньшинств в Украине: право-политическая база функционирования
Хилько М.Н. Идеологический и массово-коммуникационный аспекты внешней политики Российской Федерации в отношении Украины

Научная жизнь

Оноприенко В.И. Биография талантливого историка науки. Рецензия на монографию: Илизаров С.С. Соболь Самуил Львович (1893–1960). – М.: Янус–К, 2012. – 120 с. (Серия «Российские историки науки и техники». Вып.VIII).

CONTENT

Historical studiens

Bobinа O.V. Bernstein and Kautsky and Their Views on Revolution
Parakhina M.B. Foreign Affairs and Diplomacy of Ukrainian Cossacks: First Years of Foundation and Functioning
Dan O. Specifity and the fame of the Bratslavshchyna cossacks
Bilyj D.D. Educational and social activities the Black Sea Cossack Host Ataman Jakiv Kuharenko (1799–1862 years)
Pshenychnyy T. Theological seminary of Union’s of church is in Radomyshyl
Коlyada I.А., Kyriienko O.Yu. Ukrainian intellectuals in the Russian information space during the second half of the nineteenth century: the history of the contacts Panteleymon Kulish and censorship
Petrenko I.N. Role of brotherhoods in development of parish schools in Left–bank Ukraine in the second half ХІХ – the beginning of the XX century
Levytska N. The leisure of students of humanitarian disciplines in Naddnipryanska Ukraine in the late nineteenth – early XX century
Yakuba A.О. The becoming of pharmacy education in Kharkiv in the second hals of XIX century – beginning of XX century
Yaremenko I.O. Social and legal status of the zemski teacher of the Russian Empire of the late XIX – early XX centuries
Savchenko O.I. The activities of the Ukrainian emigration to Australia in the early twentieth century
Magas V. The Activity of the All–Russian Union of Postal–Telegraph Officials in Ukraine in 1905
Pylypiv V.І. Disclaimer Reunion: Causes declaration of a separate state in Western Ukraine in 1918
Hai–Nyzhnyk P. The financial policy of the government of the Ukrainian People Republic (December 1918–1921)
Nitchenko A. Chernihiv Government Executive Committee: Creation Fundamentals, Structure and Composition
Kirilenko V. Activities of Ukrainian and Swedish Red cross in southern Ukraine during 1921–1923 hungry years
Kravchenko N. Rehabilitated by history: Zvada Ignaty
Tinchenko Ya. The Cross and the Order of Simon Petlura – the highest award of the government of People’s Republik of Ukraine (1932–1978)
Kunytskyi M. Administrative tools and capabilities to protect the rights and interests of the local population Rayhskomisariatu «Ukraine» (1941–1944 years)
Gychka A.I. The conditions of health care of mother and child in the village in postwar years (from 1943 till 1956)
Bratus I.V., Smolnikov Y.B. Problems of teaching disciplines of historical–cultural cycle in the higher educational institutions of Ukraine
Latysh Iu.V. Socio–economic transformation in the independent Ukraine
Datskiv I.B., Masliy V.V. Ukraine as a participant of international investment activity: historical aspect
Doroshok N.A. Historiography of regional statistics Chernigov province (second half of XIX – beginning of XX centuries)
Petrova I. «Data about conveniences of billeting of all types of military forces within the Russian Empire» – as a variety of military and statistical reviews
Gula R.V. Historical, geographical and etnichniy aspects of jewish question at Russian empire in editorial policy of newspaper «Kievlyanin» in 1900–1914
Pokotylo O.І., Segeda S.Р. Affecting of the Ukrainian military press on Ukrainization of the Russian imperial army in 1917 and development of national military motion
Alekseev S. Y. To question of studying the history of German settlements and German frontiers men at the territory of Reichscommissariat Ukraine in the documents of the Regional administration of archives, libraries and museums (1942-1944 years)
Shyshela S.І. The reaction of the Polish population in the Lublin agreement on September 9, 1944 in Ukrainian historiography
Rusin R.M. Mass political repressions in Ukraine between the military period: modern historiography (1991–1999)
Akunin A.S. Historiography of a problem of a slave trade and its cancellation in English colonies (the second half of XVIII – the first third of the XIX century)
Dobrzyńska K. War activities of the Great Army of Napoleon, accorвing to Gazeta Warszawska between 1806 and 1807
Qafar–zadeh L.R. Tax policy of Arab caliphate in Azerbaijan (based on the materials of english–language historiography)
Yurchenko V.V. Politics, ideology and official vision of the historical past by party guidance of Ukraine of beginning of 1970th are middles of 1980th
Vdovichenko V.A. The role of Italy in the preparation and signing of the Maastricht Treaty (1989–1992)
Nazartchuk T.B. To the question about a spring base of study of history of кримознавчої bibliography of 20-30th of ХХ of century

Philosophic sciences

Voronkova V. Basis of theoretical and prakseological formation of paradigm humanistic management in Ukraine
Shatokhina N. The Phenomena of Freedom and Creativity in the Existential Conception
Chudina N.V. Extreme as a social phenomenon
Vashkevich V.M. Mythologizing of historical and philosophical knowledge of Ukrainian and de mythology of historical consciousness
Zemlyanskiy A.N. Human Measurement of History: a Concept of Life–world in Modern Historical Anthropology
Miroshnychenko D. Concerning the recursion of the meanings of terms «intelligentsia» and «intellectuals» in the domestic humanitarian discourse
Vladlenova I.V., Kalnytskyi E.A. Cybercrime as a challenge to the Information Society
Devterov E., Roienko V. Social identification of the individual with social stereotypes on the Internet
Moskalik G. The concept, nature and sources of information and communication environment
Parhomenko O. Impact of information and communication technologies on personality and cultural environment
Oleksenko R.I. The concept of a market economy in historical perspective and significance for contemporary philosophical and economic discourse
Osypova V.Yu. The magic Aura of Collections
Polishchuk O.S. Influence of formal social groups onto the personality
Ророv V.Yu. The concept of «worldview» in the world and Ukrainian philosophical thought
Remenets O.V. Axiological cut problems of civil society in Ukraine
Pergler T. The concept of democracy in the modern philosophical and political science discourse
Sergiyenko N. Evolution, progress, development: terminological collision in two theoreti cal traditions
Tolstokorova А. The Transformations of Parenting Role Models in Families of Ukrainian Migrant Women
Ibragimov М.М. Will in the existential philosophy of sport concept meta anthropological
Bilogur V. Existential foundations of sport as a realization of transcendence and freedom
Garbar G.A. Industry of hospitality and its place and role in the sphere of Ukrainian tourism
Krylova V.O. Cinema and television as the problem of philosophical thought of XX–XXI century
Rotko S.I. Definition of «terminology» and «terminological system» concepts in modern linguistics
Kotliarova K. Semantics and meaning of the term «superstitio» in the writings of Cicero
Grytsyshyn M.V. Ideas of moral relations in the philosophy of John Locke
Meshkov V.M. Confucian Vision of the Way of Tao as a Metaphysic Reality of Heaven
Zhadko V.O. Mykola Arkas as the source of formation of his spiritual life and the founder of cultural development of the Southern Ukraine
Kyrychenko V.G. Religious Anthropology and Philosophy V.Zinkivskoho (1881–1962)
Zakharina M.I. V.V. Zenkovsky «symphony principle» as the dialogue model of integral personality education
Pastushenko L.А.The theoretical problems of the historical-philosophical knowledge in the heritage of Peter Kudryavtsev
Dankanich A. «Jesus of history» and the «Christ of faith» in the theology of Paul Tillich
Omelchenko V.Y. Culture of translation in the context of historical and philosophical studies (P.Yurkevych vs O. Hoffe)
Casumov Y.A. Fikret Goja and Abdulla Aripov
Dobrovolskа O. Сomprehensiveness as a Condition of Aesthetic Education and Self–education Efficiency
Filipрov V.L. Рroblem of cooperation of culture and virtual reality in the conditions of globalization
Kapichina E.A. No composer’s music: specificity and typology
Ismayilova V. Artistic Reflection of M.F.Akhundzade’s Views on Divan Literature
Kobryn M.S. Ecumenical position of UGCC: stage of delopment and current trends
Vladychenko L. Regional subdivisions in matters of religions in the structure of organs of executive power of Ukraine and Poland: the comparative analysis of organizational specific and functional setting
Fenno I.M. Ecological issues in the context of Orthodox theology and social doctrine (by the example of Russian Orthodox Church)
Mamedova H. Traditional gender stereotypes with the family institution in Azerbaijan
Semenyuk I.V. Outlook and reference of points for South Korean society
Morozov V.V. The scientific potential of the educational process: the growth in the information revolution
Fatkhutdinova O.В. Influence of Legal Education on the functioning of the state and state apparatus
Bessalova T.V. The Bologna Process and informatization Higher School of Ukraine
Shevchuk O.O. Problems and prospects of Ukrainian and German higher education

Political sciences

Vietrynskyi I. Ukraine in system of global and regional geopolitical strategies
Balaniuk J.S. Preservation of cultural heritage list of UNESCO in Ukraine: problems and prospects
Arabadjyiev D.Yu. Public monitoring of the electoral process: implementation milestones
Musiienko I.V. Ethnic Lobbying as an Instrument for Building Up the «soft power» of Ukraine
Posrednikov D. Political Orthodox in Ukraine
Pustolovska A.O. Evolution of «dissent» and «range» as the first wave of «new – old» political elite in Ukraine
Vysotskyi O. Dnipropetrovsk politicians in power: features of Dnepropetrovsk political identity
Semchyshyn S.І. Sovereignty in international relations theory
Zdoryk M.V. Liberal background of the bioethical problematic: Politological perspective
Kravchenko V. Political violence and state failure: specific of interaction
Mеlnik Ju.P. The political process as a factor of the dynamic changes in the political life of the community
Vovk Y.B. Principles of neocorporatism under the conditions of globalized world
Chervinska L.М. Citizenship and political rights of migrants
Dziuba R.N. The analysis of the films effect on the audience for film in the frame of communicative processes in the international relations
Aleynikova S. Construction of Russian Orthodox Church image of the Great Patriotic War in the context of information security in Russia, Ukraine and Belarus
Dadashova R. Geopolitical confrontations between the members with veto right of the Security Council and the problems of regulation of the regional conflicts
Tsyrfa J.A. EU foreign policy identity formation in the context of its relationship with the identities of the organization Member States
Kapyrulya M.V. The Influence of the High Power Precious–Guided Munitions on the Counter Power Potential of the USA and Russia
Buravkova A.G. People’s Republic of China in the East–Asian policy of the U.S.
Bieliei S. Behavior of a Middle Power During Power Transition in the Asia–Pacific Region
Buha Ya.V. The prospects of Muslims’ integration into French society
Yarmolenko M.I. Languages of aboriginal nations and national minorities in Ukraine: legal political base of functioning
Khylko M.M. The ideological and mass-communication dimensions of Russian foreign policy towards Ukraine

Scientific life

Onopriyenko V.I.. Biography of the talented historian of science. Monograph review: Ilizarov S.S. Sobol’ Samuil L’vovich (1893–1960). – M.: Janus–K, 2012. – 120 p. (Series «Russian historians of science and technique». №VIII).
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>