”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 78 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році
Чухліб Т.В. «Сини з руських воєводств речі посполитої»: місце та роль України-Русі у Віденській відсічі 1683 року
Петрова І.В. Особливості проведення генерального межування в Україні (друга половина XVIII – перша третина XIX cт.)
Подрєз Ю.В. Участь українського етнічного населення у розвитку кустарних ковальських промислів на території Східної Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Василюк П. Історія сортовипробування сільськогосподарських культур в кінці XIX – на початку XX ст.
Смірнов М.А. Лікувальні заклади містечка Браїлів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Фицик І.Д. «Патріотична свідомість» шляхти Правобережної України
Грищенко С.В. Вища освіта Росії та України початку ХХ ст.
Вітюк О.О. Вплив земельного законодавства Директорії УНР на впровадження земельної реформи органами місцевого самоврядування на Поділлі у 1919 р.
Приходько М.М. Політика української держави гетьмана Скоропадського на шляху інтеграції з кримським півостровом
Бліндер Н.М. Українська християнська організація у суспільно–політичному житті Східної Галичини (1925–1930 рр.)
Свідерська О.М. Селянське населення Поділля і Південно–Східної Волині у добу непівського агропереходу (1921–1929 рр.)
Чучалін О. Роль і місце преси в антирелігійній пропаганді радянської влади в Україні (1920 – 1930-ті рр.)
Готкова Ю.С. Шляхи реалізації українізації на Кубані у сфері освіти у 1920–30–х років ХХ ст.
Ісакова І.А. Згортання політики українізації на Кубані: наслідки та значення
Крижевич С.О. Діяльність аероклубів у системі Товариства сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву України (1927–1948 рр.)
Сокирська В.В. Економічний чинник у російсько–українських відносинах 20–х рр. ХХ ст.
Діденко К.В. Створення та діяльність Київського будинку вчених у 20-х роках ХХ ст.
Лазуренко В.М. Підвищення культури сільськогосподарського експорту в добу непу
Соколова Т. Причини підтримки діяльності І.В. Мічуріна керівництвом радянської держави
Гончаренко О.М. Організаційно–правові та адміністративно–територіальні аспекти формування системи гітлерівського окупаційного апарату влади на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Куницький М. Україна та доля підокупаційного місцевого соціуму в експансіоністських планах лідерів Третього Райху та практичних заходах адміністрації Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Мелешко Н.Б. Організація і початок діяльності Відділу у справах репатріації Ради Народних Комісарів Української РСР (вересень–жовтень 1944 р.)
Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М. Зовнішньополітичні чинники релігійно–церковного конфлікту на Волині в 1941–1944 рр.
Шишела С.І. Наслідки українсько–польського трансферу населення 1944–1946 рр.
Зіньковський С.О. Ліквідація раднаргоспної системи управління промисловістю: економічні та політичні причини
Субботін В.В. Суспільно–релігійні настрої населення західних областей УРСР в контексті легалізації греко–католицької церкви (1987–1989)
Гедін М.С. Українсько–китайські історичні зв’язки
Скрипник О.М. Історія співпраці України з ООН
Автушенко І.Б.Санаторно–курортне лікування як важлива складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України
Якименко Л.М. Українсько–азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав
Котляр Ю.В. «Спас» в духовній культурі козаків–характерників: історико–краєзнавчий аспект
Лукашенко А.І. Вплив образів Бога і Диявола на формування основоположних історичних сценаріїв повсякденності (середина ХІ – кінець ХIVст.)
Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі в Російських Державних думах
Акунін О.С. Роль англійського аболіціоністського руху в міжнародній забороні работоргівлі і рабства (кінець XVIII – середина XIX ст.)
Бутенко Я.М. Роль польського костелу у формуванні гуманістичних принципів Кароля Войтили (1945–1978 рр.)
Годлевська В.Ю. Реформування фінансової системи Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр.)
Курзенкова А.А. Скандинавські рунічні камені в контексті запровадження християнства
Ахмедов А.Х. Азербайджан–Туреччина: про деякі принципи створення незалежних економічних відносин
Єрич Т.Г. Законодавство Російської імперії щодо регламентації діяльності руської православної церкви в галузі духовної освіти в ХIX ст.
Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело
Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Історіографія національного аспекту діяльності православної церкви в Україні другої половини XIX століття
Неліна Л.П. Чилі: від консолідації демократії до будівництва соціальної держави
Сєряков О.А. Формування прошарку помічників присяжних повірених в Російській імперії за реформою адвокатури 1864 р.: історіографія

Філософські науки

Грекова В. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи
Абдрахманова М.Ж. Нація премодерної та модерної епохи
Бондар С.В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства
Держко І. Система ціннісних орієнтацій у соціальному врегулюванні взаємовідносин особи та суспільства
Дєдушев В.В. Благополуччя у сучасних егалітарних концепціях
Клименко О.Б. Вчення про синергію у візантійському ісихазмі
Кузьміченко І.О. Амбівалентність соціально–професійної ідентифікації особистості
Малахова О.М. Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства
Морозова Л.П. Оцінка в системі реалізації цінностей
Сенченко А., Бородай А. Формування нової «духовної парадигми» та її втілення в реальність
Скороварова Є.В. Комунікація в інформаційну епоху
Токар Л.К. Світоглядні та теоретико–методологічні проблеми розроблення та здійснення етнонаціональної політики в Україні
Чигур Р.Ю. Філософія екології як парадигма мислення людини ХХІ століття
Звонок О.А. Релігійна культура як складова духовної культури людства
Ленсмент А. Особливості територіальної й гендерної ідентичності росіян в Естонії та росіян у Росії
Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення
Мєшков В.М. Конфуціанський Дао–Шлях як практичне діяння доброчесного мужа
Стояцька Г.М. Феномен об’єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля
Боборикін В.Ю. Онтологічні підстави «філософії життя» у творчості Ортега–і–Гассет
Угляр Я.Ю. Рецепція І.Гізелем основних питань в трактаті логіки у контексті ранньомодерної доби
Гончаренко К.С. Анахронізм «Бажання» в оптиці маргінального світу «Іншого»: Ж.Дельоз, М.Турньє
Данилова Т.В. Японські культурні цінності в контексті теорії ціннісних орієнтацій Ф.Клакхон і Ф.Стродтбека
Борисевич Л.В. Вплив антропоцентричного гуманізму Т.Шевченка на становлення національної культурної парадигми
Будько М. Гостинність як свідчення віри у старозавітній моральній традиції (на матеріалі Книги Ісуса Навина та Книги Суддів)
Стасенко С.О. Методологія аналізу свідомості у творчості М.Мамардашвілі
Пастушенко Л.А. Теоретичні проблеми історико–філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева
Керімова Л. Питання моральності і моралі в поемі Самеда Вургуна «Айгюн»
Попова Ю.В. Деякі питання лінгвістики в категоріях двоїстого системного моделювання
Гулієва З.М. Проблеми перекладу з оригінальних матеріалів
Зеленов О.С. Комунікативна роль модальності в сучасній англійській мові
Капічіна О.О. Специфіка музично–семіозисного мислення в електронній опус–музиці ХХ–ХХI ст.
Шедяков В.Є. Ціннісно–смислові комплекси у створенні та підтримці суспільного середовища соціокультурної мобілізації
Крилова В.О. Екзистенціальні типи людини в сучасній екранній культурі
Ліщинська О.І. Медіа–арт в українському візуальному мистецтві: філософсько–естетичні ідеї та вияви
Мазоренко М.О. Роль культурологічних досліджень зарубіжжя в осмисленні феномену мас–медіа
Патерикіна В. Десакралізаційні мотиви в українській літературній творчості ХVII–ХVIII століть
Кісєль О.В. Феноменологія культури суспільства споживання
Сінькевич О.Б. Нормативна тілесна ідентифікація в масовій культурі
Федоров Ю.В. Феномен виродження як актуальна проблема соціокультурної реальності XXI століття
Чікарькова М.Ю. Трансформація антропоцентричної свідомості в магічному дискурсі сучасної масової культури
Савельєв В.Л. Перспективи концепції освітнього врядування
Брацун І.Л. Феномен маніпуляції крізь призму освітніх впливів
Кириченко М.С. Освіта, наука, філософія як симулякри неіснуючої дійсності
Морозов В.В. Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі
Семенюк Н. Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя
Артюшенко О.М. Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління
Запорожець М.О., Кожушко Т.В. Філософські аспекти освіти: європейський контекст
Кичкирук Т.В. Роль синергетики в проблемному полі педагогіки

Політичні науки

Котигоренко В.О., Рафальський О.О. Прикордоння епох і цивілізацій: регіональна ідентичність українського Донбасу в «західному» науковому дискурсі
Андрущенко Т.В. Формування толерантної громадянської свідомості в Україні: цивілізаційний вимір
Арабаджиєв Д. Нормативно–правові і ціннісні засади громадського моніторингу за виборчим процесом: європейські орієнтири
Бойчук І.В. ЗМІ як дієва складова механізму формування політичної свідомості громадян України
Голубєв С.М. Мас–медіа як «система» і «поле»: аналіз взаємодії ЗМІ і політики в Україні
Зазуляк З.М. Основні підходи до визначення мультилатералізму
Засморжук О.О. Політична культура – як невід’ємний елемент функціонування суспільства
Капінус О.А. Можливості використання швейцарського досвіду в інституціоналізації співпраці України та Європейського Союзу
Карпець Ю.В. Цільове поле та основні форми політичного впливу
Крушинський В.Ю., Гаспарян А.Л. Політика Польщі щодо євроінтеграційних прагнень України
Папіш Н.І. Перспективні моделі розвитку функціональної складової українсько–польського державного кордону
Парно Л.Д. Напівпрезидентська система в Україні: етапи становлення та політичні наслідки
Утко Г.М. Україна – Європейський Союз: нові реалії двосторонніх відносин у рамках становлення Європейської служби з питань зовнішньої діяльності
Остап’як В.І. Євроінтеграційні імперативи (Україна – ЄС)
Хижняк І.А. Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності
Сащук Г.М. Інформаційна освіта в контексті національної безпеки України
Щербак В. Політичний кадровий менеджмент: політологічні підходи до вивчення та засади мотивації державних службовців
Габрієлян А.М. Академічна мобільність як світовий тренд в галузі вищої освіти
Капрусь О.В. Основні напрямки діяльності всесвітньої туристичної організації у контексті сприяння сталому розвитку туризму
Набі І.М.А. Функціональні особливості Вестфальського міжнародного порядку в теорії міжнародних відносин
Отрешко В. Поняття «державотворення» в сучасному політологічному дискурсі
Семенченко Ф.Г. Предметне поле дослідження політичної діяльності в системі політичних цінностей
Харченко О.С. Основні методологічні підходи до типології соціальних держав
Романюк Р.Й., Романюк Н.А. Деконструкція «ерозії» держави у контексті глобалізації
Карасевич А.О., Лисенко Л.Г. Майбутнє Європейського Союзу: відділення чи наддержава
Балюк Н.В. Стратегія Європейського Союзу щодо регіону Латинської Америки та Карибського басейну
Білоконь А.О. Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.)
Іванова А.Б., Качинська Н.О. Твіттер–дипломатія як інструмент публічної дипломатії США
Капируля М.В. Розвиток системи ПРО Індії
Пахоменко С.П., Осіпова З.О. Мультикультуралізм у Великій Британії: формування державної стратегії для полікультурного суспільства
Слюсаренко І.Ю. Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках
Смирнова К.Є. Хід політичної боротьби в Єгипті після повалення Хосні Мубарака: причини провалу «Революції 25 січня»

Соціологічні науки

Дідик Л.А. Інтернет-залежність як негативний соціальний наслідок стрімкого розвитку Інтернет-комунікацій
Лебеденко Д. Суперечності інформатизації освіти в контексті інформаційного суспільства

Наукове життя

Любовець О.М. Рецензія на монографію: Тимченко Р.В. Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 – квітень 1920 рр.)
Виткалов С.В. Нові виміри культурного простору України: наукове зібрання у Рівному

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Лучакивская И. Установления временных органов власти в Западной Украине и их деятельность в 1939 году
Чухлиб Т.В. «Сыновья из русских воеводств Речи Посполитой»: место и роль Украины-Руси в Венской битве 1683 года
Петрова И.В. Особенности проведения генерального межевания в Украине (вторая половина XVIII – первая треть XIX вв.)
Подрез Ю.В. Участие украинского этнического населения в развитии кустарных кузнечных промыслов на территории Восточной Слобожанщины (вторая половина XIX – начало ХХ века)
Василюк П. История сортоиспытания сельскохозяйственных культур в конце XIX – начале XX в.
Смирнов Н.А. Лечебные учреждения местечка Браилов в конце XIX – начале ХХ в.
Фицик И.Д. «Патриотическое сознание» шляхты Правобережной Украины
Грищенко С.В. Высшее образование России и Украины начала ХХ века
Витюк А.О. Влияние земельного законодательства Директории УНР на внедрение земельной реформы органами местного самоуправления на Подолье в 1919 г.
Приходько Н.Н. Политика украинского государства гетмана Скоропадского на пути интеграции с Крымским полуостровом
Блиндер Н.М. Украинская христианская организация в общественно–политической жизни Восточной Галиции (1925–1930 гг.)
Свидерская О.М. Крестьянское население Подолья и Юго–Восточной Волыни в период нэповского агроперехода (1921–1929 гг.)
Чучалин А. Роль и место прессы в антирелигиозной пропаганде советской власти в Украине (1920 – 1930-е гг.)
Готкова Ю.С. Пути реализации украинизации на Кубани в сфере образования у 1920–30–х годах ХХ ст.
Исакова И.А. Свертывание политики украинизации на Кубани: последствия и значения
Крыжевич С.О. Деятельность аэроклубов в системе Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству Украины (1927–1948 гг.)
Сокирская В.В. Экономический фактор русско–украинских отношений 20–х гг. ХХ века
Диденко Е.В. Создание и деятельность Киевского дома учених в 20-е годы ХХ в.
Лазуренко В.М. Повышение культуры сельскохозяйственного экспорта в период нэпа
Соколова Т. Причины поддержки деятельности И.В. Мичурина руководством советского государства
Гончаренко А.Н. Организационно–правовые и административно–территориальные аспекты формирования системы гитлеровского оккупационного аппарата власти на территории Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Куницкий М. Украина и будущее подоккупационного социума в экспансионистских планах лидеров Третьего Рейха и практических мероприятиях администрации Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Мелешко Н.Б. Организация и начало деятельности Отдела по делам репатриации Совета Народных Комиссаров Украинской ССР (сентябрь–октябрь 1944 г.)
Гордиенко В.В., Гордиенко Г.Н. Внешнеполитические факторы религиозно–церковного конфликта на Волыни в 1941–1944 гг.
Шишела С.И. Последствия украинско–польского трансферта населения 1944–1946 гг.
Зиньковский С.А. Ликвидация совнархозной системы управления промышленностью: экономические и политические причины
Субботин В.В. Общественно–религиозные настроения населения западных областей УССР в контексте легализации греко–католической церкви (1987–1989)
Гедин М.С. Украинско–китайские исторические связи
Скрипник Е.Н. История сотрудничества Украины с ООН
Автушенко И.Б. Санаторно–курортное лечение как важная составляющая медицинского обеспечения военнослужащих Вооружённых сил Украины
Якименко Л.М. Украинско–азербайджанские отношения в контексте евроинтеграционных устремлений обеих государств
Котляр Ю.В. «Спас» в духовной культуре казаков–характерников: историко–краеведческий аспект
Лукашенко А.И. Влияние образов Бога и Дьявола на формирование основополагающих исторических сценариев повседневности (ср. XI – кон. ХIV вв.)
Кривошея И.И. Польские аристократы Потоцкие в Российских Государственных думах
Акунин А.С. Роль английского аболиционистского движения в международном запрете работорговли и рабства (конец XVIII – середина XIX в.)
Бутенко Я.Н. Роль польского Костела в формировании гуманистических принципов Кароля Войтылы (1945–1978)
Годлевская В.Ю. Реформирование финансовой системы Испании в условиях утверждения демократического режима (1982–1996 гг.)
Курзенкова А.А. Скандинавские рунические камни в контексте введения христианства
Ахмедов А.Х. Азербайджан–Турция: о некоторых принципах создания независимых экономических отношений
Ерич Т.Г. Законодательство Российской империи о регламентации деятельности русской православной церкви в области духовного образования в XIХ в.
Зинченко П.В. Уголовные дела в Киевской судебной палате, как исторический источник
Надтока Г.М., Горпинченко И.В. Историография национального аспекта деятельности православной церкви в Украине второй половины XIX века
Нелина Л.П. Чили: от консолидации демократии к строительству социального государства
Серяков А.А. Формирование прослойки помощников присяжных поверенных в Российской империи по реформе 1864 г.: историография

Философские науки

Грекова В. Методологические подходы к исследованию экзистенционального кризиса
Абдрахманова М.Ж. Нация премодерной и модерной эпохи
Бондарь С.В. Социальная ответственность как определяющий фактор существования гражданского общества
Держко И. Система ценностных ориентаций в социальном урегулировании взаимоотношений личности и общества
Дедушев В.В. Благополучие в современных эгалитарных концепциях
Клименко А.Б. Учение о синергии в византийском исихазме
Кузьмиченко И.О. Амбивалентность социально–профессиональной идентификации личности
Малахова О.М.Эпоха глобализации: место и значение ценностей в жизни общества
Морозова Л.П. Оценка в системе реализации ценностей
Сенченко А., Бородай А. Формирование «новой духовной парадигмы» и ее воплощения в реальность
Скороварова Е.В. Коммуникация в информационную эпоху
Токар Л.К. Мировоззренческие и теоретико–методологические проблемы разрабатывания и осуществления этнонациональной политики в Украине
Чигур Р.Ю. Философия экологии как парадигма мышления человека XXI века
Звонок А.А. Религиозная культура как составляющая духовной культуры человечества
Ленсмент А. Особенности территориальной и гендерной идентичности русских в Эстонии и русских в России
Набиев Ф.Г. О сущности юридического мышления
Мешков В.М. Конфуцианский Дао–Путь как практическое делание благородного мужа
Стояцкая А.М. Феномен объективированной воли в философско–правовом учении Г.В.Ф. Гегеля
Боборыкин В.Е. Онтологические основания «философии жизни» в творчестве Ортега–и–Гассет
Угляр Я.Ю. Рецепция И.Гизелем основных вопросов в трактате логики в контексте раннемодерной эпохи
Гончаренко Е.С. Анахронизм «Желания» в свете маргинального мира «Другого»: Ж.Делез, М.Турнье
Данилова Т.В.Японские культурные ценности в контексте теории ценностных ориентаций Ф.Клакхон и Ф.Стродтбека
Борисевич Л.В. Влияние антропоцентрического гуманизма Т.Шевченко на становление национальной культурной парадигмы
Будько М. Гостеприимство как свидетельство веры в ветхозаветной моральной традиции (на материале Книги Иисуса Навина и Книги Судей)
Стасенко С.А. Методология анализа сознания в творчестве М.Мамардашвили
Пастушенко Л.А. Теоретические проблемы историко–философского познания в творчестве Петра Кудрявцева
Керимова Л. Вопросы нравственности и морали в поэме Самеда Вургуна «Айгюнь»
Попова Ю.В. Некоторые вопросы лингвистики в категориях двойственного системного моделирования
Гулиева З.М. Проблемы перевода из оригинальных материалов
Зеленов А.С. Коммуникативная роль модальности в современном английском языке
Капичина Е.А. Специфика музыкально–семиозисного мышления в электронной опус–музыке ХХ–ХХI в.
Шедяков В.Е. Ценностно–смысловые комплексы в создании и поддержке общественной среды социокультурной мобилизации
Крылова В.А. Экзистенциальные типы человека в современной экранной культуре
Лищинская О.И. Медиа–арт в украинском визуальном искусстве: философско–эстетические идеи и проявления
Мазоренко М.О. Роль культурологических исследований зарубежья в осмыслении феномена масс–медиа
Патерыкина В. Десакрализационные мотивы в украинском литературном творчестве XVII–XVIII столетиях
Кисель Е.В. Феноменология культуры общества потребления
Синькевич О.Б. Нормативная телесная идентификация в массовой культуре
Фёдоров Ю.В. Феномен вырождения как актуальная проблема социокультурной реальности XXI столетия
Чикарькова М.Ю. Трансформация антропоцентрического сознания в магическом дискурсе современной массовой культуры
Савельев В.Л. Перспективы концепции образовательного управление
Брацун И.Л. Феномен манипуляции сквозь призму образовательных воздействий
Кириченко М.С. Образование, наука, философия как симулякры несуществующей действительности
Морозов В.В. Роль общественных организаций и студенческого самоуправления в современном педагогическом процессе
Семенюк Н. Необходимость информационного сопровождения образования на протяжении жизни
Артюшенко О.Н. Воспитание как фактор воспроизводства ментальности подрастающего поколения
Запорожец Н.А., Кожушко Т.В. Философские аспекты образования: европейский контекст
Кичкирук Т.В. Роль синергетики в проблемном поле педагогики

Политические науки

Котигоренко В.А., Рафальский О.А. Пограничье эпох и цивилизаций: региональная идентичность украинского Донбасса в западном научном дискурсе
Андрущенко Т.В. Формирование толерантного гражданского сознания в Украине: цивилизационное измерение
Арабаджиев Д. Нормативно–правовые и ценностные основы общественного мониторинга за избирательным процессом: европейские ориентиры
Бойчук И.В. СМИ как действенная составляющая механизма формирования политического сознания граждан Украины
Голубев С.М. Масс–медиа как «система» и «поле»: анализ взаимодействия СМИ и политики в Украине
Зазуляк З.Н. Основные подходы к определению мультилатерализма
Засморжук А.А. Политическая культура – как неотъемлемый элемент функционирования общества
Капинус О.А. Возможности использования швейцарского опыта в институционализации сотрудничества Украины и Европейского Союза
Карпец Ю.В. Целевое поле и основные формы политического влияния
Крушинский В.Ю., Гаспарян А.Л. Политика Польши относительно евроинтеграционных стремлений Украины
Папиш Н.И. Перспективные модели развития функциональной составляющей украинско–польской государственной границы
Парно Л.Д. Полупрезидентская система в Украине: этапы становления и политические последствия
Утко Г.М. Украина – Европейский Союз: новые реалии двусторонних отношений в контексте становления Европейской службы внешней деятельности
Остапяк В.И. Евроинтеграционные императивы (Украина – ЕС)
Хижняк И.А. Государство вопреки: императивы обеспечения ее суверенитета – двадцать лет спустя Украинской Независимости
Сащук Г.М. Информационное образование в контексте национальной безопасности Украины
Щербак В. Политический кадровый менеджмент: политологические подходы к изучению и принципы мотивации государственных служащих
Габриелян А.М. Академическая мобильность как мировой тренд в области высшего образования
Капрусь О.В. Основные направления деятельности всемирной туристической организации в контексте содействия устойчивого развития туризма
Наби И.М.А. Функциональные особенности Вестфальского международного порядка в теории международных отношений
Отрешко В. Понятие «государства» в современном политологическом дискурсе
Семенченко Ф.Г. Предметное поле исследования политической деятельности в системе политических ценностей
Харченко А.С. Основные методологические подходы к типологизации социальных государств
Романюк Р.И., Романюк Н.А. Деконструкция «эрозии» государства в условиях глобализации
Карасевич А.А., Лысенко Л.Г. Будущее Европейского Союза: отделение или сверхдержава
Балюк Н.В. Стратегия Европейского Союза относительно региона Латинской Америки и Карибского бассейна
Белоконь А.А. Дипломатическое представительство Германии в Японии под руководством Герберта фон Дирксена (1933–1938 гг.)
Иванова А.Б., Качинская Н.А. Твиттер–дипломатия как инструмент публичной дипломатии США
Капируля М.В. Развитие системы ПРО Индии
Пахоменко С.П., Осипова З.А. Мультикультурализм в Великобритании: формирование государственной стратегии для поликультурного общества
Слюсаренко И.Ю. Проблема защиты международным сообществом культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1999–2004 годах
Смирнова Е.Е. Ход политической борьбы в Египте после свержения Хосни Мубарака: причины провала «Революции 25 января»

Cоциологические науки

Дидик Л.А. Интернет-зависимость как негативный социальный следствие стремительного развития Интернет-коммуникаций
Лебеденко Д. Противоречия информатизации образования в контексте информационного общества

Научная жизнь

Любовець Е.Н. Рецензия на монографію: Тимченко Р. В. Отношения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (ноябрь 1918 - апрель 1920)
Виткалов С.В. Новые измерения культурного пространства Украины: научное собрание в Ровно

CONTENT

Historical studiens

Luchakivskaya I. Establishments of temporal organs of power in Western Ukraine and their activity in 1939 year
Chukhlib T.V. «Sons of the russian province Rzecz Pospolita»: place and role of Ukraine-Motion fight back in Vienna 1683
Petrova I.V. Peculiarities of carrying out a general land surveying in Ukraine (the second half of XVIII – the first third of the XIX centuries)
Podrez U.V. The participation of Ukrainian ethnic populations in the development of artisanal fisheries blacksmith in East Slobozhanshchina (second half of XIX – beginning of XX century)
Vasyliuk P. History of agricultural crops examination at the end of XIX century – beginning of XX century
Smirnov М.S. Medical Institutions campus Brailiv in late XIX – early XX century
Fytsyk I.D. Right-bank Ukraine gentry Patriotic Consciousness
Grischenko S.V. Higher education of Russia and Ukraine of beginning of ХХ age
Vitіuk A.О. The impact of land legislation UNR Directory for implementation of the land reform local government on Podolia in 1919
Prikhodko N.N. Ukrainian state policy hetman Skoropadskiy towads integraition with the Crimean peninsula
Blinder N.M. Ukrainian christian organizations in public and political life of Eastern Galicia (1925–1930 years)
Sviderska O.M. The peasant population of Podillia and Southeast Volyn in time of NEP agricultural conversion (1921–1929)
Chuchalin О. The role and press place in antireligious promotion of the soviet power in Ukraine (1920 – 1930)
Gotkova J.S. Ways to implement Ukrainianization in the Kuban region in the area of education in the 20s and 30s of the 20th century
Isakova I.A. Rolling up of policy of ukrainizacii is on Kuban: consequences and values
Kryzhevych S.O. Activity of flying clubs in the system of Society on assisting of defense, aviation and chemical building (Tsoaviahim) of Ukrainian SSR in 1927–1948
Sokirska V.V. Economic factors in the Russian–Ukrainian relations of XX century
Didenko K.V. Establishment and operation Kiev House of Scientists in the 20s XX century
Lazurenko V.M. Increasing the culture of agricultural export in the period of new economic policy
Sokolova T. Reasons for support of I.V. Michurin’s the leadership of the Soviet Union
Goncharenko A.N. Organizaciyno–pravovi and administrative–territoriol aspects of forming of system of the hitler of occupation vehicle of power are on the walks of life of Raykhskomisariat «Ukraine» (1941–1944)
Kunytskyi M. Ukraine and the fate of local society under occupation in the expansionist plans of the leaders of the Third Reich and practical activities administration Rayhskomisariat «Ukraine» (1941–1944 years)
Meleshko N.B. Organization and the beginning of activity the Department of Repatriation of the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR (September–October 1944)
Gordienko V.V., Gordienko G.M. External factors are the religious conflict in Volhynia in 1941–1944
Shyshela S.І. Consequences of Ukrainian–Polish population transfers 1944–1946
Zinkoskovskyy S.O. Liquidation of industrial management through the economic councils: economic and political reasons
Subbotin V.V. Social and religious sentiments of the population of western regions of the USSR in the context of legalization Greek Catholic Church (1987–1989)
Gedin M.S. Ukrainian–Chinese historical relations
Skripnik O.М. History of collaboration of United Nations with Ukraine
Avtushenko I.В. Sanatoria and health resorts treatment as an important health care component of the Armed Forces of Ukraine servicemen
Yakimenko L.M. The Ukrainian–Azerbaijanian relations in a context of eurointegration aspirations of both states
Kotlyar Yu.V. «Spas» in the spiritual culture of the Cossacks–kharakternik: Aspect of local history
Lukashenko A.І. Impact of God and the Devil in the formation of the basic historical scenarios of everyday life (avg XI – con. ХIV st.)
Kryvosheya I.I. The polish Aristocrats Potocki in Russian State Dumas
Akunin A.S. Role of English abolitionist movement in the international ban of a slave trade and slavery (the end of XVIII – the middle of the XIX century)
Butenko Ya.N. The role of the polish church on the forming humanism prinsiples of Karol Wojtyla (1945–1978)
Godlevska V.Yu. Reform of the financial system in Spain in the conditions of development of the democratic regime (1982–1996)
Kurzenkova A.A. The Scandinavian runic stones in the context of introduction of Christianity
Akhmedov A.H. Azerbaijan–Turkey: some principles for the creation of independent economic relations
Yerich T.G. Legislation of the Russian empire on the regulation of the activity of the Russian orthodox church in the field of theological education in the XIХ century
Zinchenko P.V. Criminal cases of Kiev Trial Chamber as a historical source
Nadtoka H.M., Horpynchenko I.V. Historiography of the national aspect of Orthodox Church activity in Ukraine in the second part of the XIX century
Nelina L.Р. Chile: from the consolidation of democracy to the construction of the welfare state
Seryakov A.A. Forming of the layer, of helpers of oath attoneys in the Russian Empire after the reform of advocacy in 1864

Philosophic sciences

Grekova V. Methodological approaches to existential crisis research
Abdrakhmanova M.J. Nation in premodern and modern epoch
Bondar S.V. Social responsibility as a determining factor of existence ofcivil society
Derzhko I. System of value orientations in the social settlement relations person and society
Dedushev V.V. Welfare in modern egalitarian theories
Klimenko A.B. The doctrine of synergy in the Byzantine Hesychasm
Kuzmichenko I.O. Ambivalence of the Social and Professional Identification of Personality
Malakhova O.М. The era of globalization: the place and meaning of values in society
Morozova L.P. Estimation in the system of realization of values
Senchenko A., Boroday A. The Creation of a «New Spiritual Paradigm» and Its Implementation in Reality
Skorovarova E.V. Communication in the Information Age
Tokar L.К. Worldview and theoretical–methodological problems of ethno–national Ukrainian policy development and realization
Chyhur R.Yu. The philosophy of ecology as a paradigm of human thought in XXI century
Zvonok A.А. Religious culture as spiritual component of human culture
Lensment A. The features of territorial and gender identity of Russians in Estonia and Russians in Russia
Nabiev F.H. Thinking about the essence of law
Meshkov V.M. Confucian Way of Tao as a Practical Activity of the Profound Person
Stoyatska G.M. The phenomenon of the will objectified in G.V.F. Gegel’s philosophical and legal doctrine
Boborykin V.Y. Ontological basis for «philosophy of life» in the works of Ortega y Gasset
Yglyar Ya.Yu. Reception of Gizel’s basic questions in the treatise of logic in the context of early modern culture
Goncharenko К.S. Anachronism «Desire» in light of the marginal background of «Another»: G.Deleuze, M.Turne
Danylova T.V. Japanese cultural values through the lens of F.Kluckhohn and F.Strodtbeck’s Value Orientations Theory
Borysevych L.V. The Influence of T.Shevchenko’s Anthropocentric Humanism on the Emergence of the National Cultural Paradigm
Bud’ko M. Hospitality as a Testimony of Faith in the Old Testament Moral Tradition (based on the Books of Joshua and Judges)
Stasenko S.О. Methodology for the Analysis of Consciousness in the Work of M.Mamardashvili
Pastushenko L.А. The theoretical problems of the historical–philosophical knowledge in the heritage of Peter Kudryavtsev
Kerimovа L. Questions of ethics and morality in the poem Samad Vurgun «Aygun»
Popova Yu.V. Some linguistic questions in categories of dual system modeling
Quliyeva Z.M. Translation problems from original materials
Zelenov A.S. The Communicative Role of Modality in Modern English
Kapichina E.A. Specifics of musical–semiosis thinking electronic opus–music XX–XXI century
Shedyakov V.E. Value–semantic complexes in the creation and supporting of the social environment of socio–cultural mobilization
Krylova V.O. Existential types of man in contemporary screen culture
Lishchyns’ka O.І. Media art in Ukrainian visual arts: philosophical and aesthetic ideas and expressions
Mazorenko M.O. Role of the Cultural Studies Abroad in the understanding of the mass media phenomenon
Paterykina V. The desacralization reasons in the Ukrainian literary creativity of the XVII–XVIII centuries
Kisyel E.V. Phenomenology culture of consumer society
Sinkevych O.B. Regulatory body identification in mass culture
Fedorov Yu.V. The phenomenon of degeneration as the actual problem of socio-cultural reality of XXI century
Chikarkova M.Yu. Transformation of anthropocentric consciousness in the magic discource of modern mass–culture
Savelyev V.L. Prospects of conception of educational management
Bratsun I.L. The phenomenon of manipulation through the prism of educational influences
Kyrychenko M.S. Education, cience, philosophy as a simulacrum of a non–existent reality
Morozov V.V. The role of community organizations and student government in the modern pedagogical process
Semeniuk N. The need for informational support of life–long education
Artyushenko O.N. Education as a factor in the reproduction of the mentality of the younger generation
Zaporozhets M.O., Kozhushko T.V. Philosophical aspects of education: European context
Kichkiruk T.V. The role of synergetic in the pedagogic research sphere

Political sciences

Kotygorenko V.O., Rafalskyi O.O. The borderland of ages and civilizations: regional identity of Ukrainian Donbas in Western scholarly discourse
Andruschenko T.V. Formation of a tolerant civic awareness in Ukraine: civilizational dimension
Arabadjyiev D. Laws, regulations and values of electoral process public monitoring: the European guidelines
Bojchuk I.V. Mass–media as an operating component of the mechanism of formation of political consciousness of citizens of Ukraine
Golubiev S.М. Mass Media as «System» and «Field»: An Analysis of the Relationship between Media and Politics in Ukraine
Zazuliak Z.M. Main approaches to the definition of multilateralism
Zasmorzhuk A.A. Political culture – as an integral part of the functioning of society
Kapinus O.A. The possibility of Swiss experience using in the institualisation of Ukraine – EU cooperation
Karpet’s Yu.V. The aims field and basic forms of political influence
Krushynskyi V.Yu., Gasparyan A.L. Poland’s policy regarding Ukraine’s European aspirations
Papish N.І. The Perspective Models of the Development of the Ukrainian–Polish State Border Functional Component
Parno L.D. Semi–presidential system in Ukraine: the stages of formation and political consequences
Utko G.М. European Union and Ukraine: the new realities of bilateral relations in the context of establishment of the European External Action Service
Ostapyak V.I. European integration imperatives (Ukraine – EC)
Khyzhniak I.A. The Ukrainian State Disorder: Imperatives of National Sovereignty Insurance After Twenty Years of Independence
Saschuk H.M. Information education in the context of the national security of Ukraine
Shcherbak V. Political рersonnel management: political science approaches to learning and motivation principles of civil servants
Gabriyelyan A.М. Academic mobility as a global trend in higher education
Kaprus O.V. The principal activities of the world tourism organization in the context of promoting sustainable tourism development
Nabi I.M.A. The functional characteristics of Westphalian international order in the theory of international relations
Otreshko V. The concept of «state» in the modern political science discourse
Semenchenko F.H. The subject field of political activity’s researches in the system of political values
Kharchenko O.S. The Main Methodological Approaches of the Welfare States Typology
Romanyuk R.Y., Romanyuk N.A. Deconstruction of the state «erosion» in the context of globalization
Karasevych A.A., Lysenko L.G. The future of the European Union: department or superpowers
Baliuk N.V. Strategy of the European Union towards Latin America and the Caribbean
Bilokon A.O. Diplomatic Mission of Germany in Japan under guidance of Herbert von Dirksen (1933–1938)
Ivanova A.В., Kachynska N.А. Twitter–diplomacy as an instrument of the Public Diplomacy of the USA
Kapyrulya M.V. The Antimissile System of India
Pakhomenko S.P., Osipova Z.А. Multiculturalism in the UK: state strategy for multicultural society
Slusarenko I.Yu. Problems of protection of the international community cultural values in armed conflicts in Kosovo and Metohija in 1999–2004
Smirnoiva K.Y. Political Struggle in Egypt after Overthrow of Hosni Mubarak: Why 25 January Revolution Failed

Sociological sciences

Didyk L.А. Internet addiction as a negative social consequence of the rapid development of Internet communication
Lebedenko D. Contradictions of informatization of education are in the context of informative society

Scientific life

Lyubovec O.M. Review of the monograph: Timchenko’s R.V. Relations Ukrainian People’s Republic and West Ukrainian People’s Republic (November 1918 - April 1920)
Vytkalov S.V. New measuring of cultural space of Ukraine: scientific collection in Rivne
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>