"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 79 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В.Ф. Історик і правда: чи завжди науковими є дискусії про тридцять третій рік в Україні
Хімченко О.Г. Лінгвістична схоластика щодо «іраномовності» скіфів
Іваненко А.О. Проблема розміщення царських гарнізонів на теренах Гетьманщини у контексті українсько–московських відносин кінця 50–х років XVII ст.
Русавська В.А. Гостинність вітчизняного дворянства в ХІХ ст.
Коваленко Н.П. Становлення та розвиток теоретико–методологічних основ сівозмін у системах землеробства України в ХІХ–ХХ столітті
Кучернюк І. Українське театральне життя на сторінках часопису «Рідний край» (за матеріалами 1905–1916 рр.)
Петренко І.Є. Становлення військово–політичних відносин України з Кубанню в 1917 році
Приходько М.М., Посередницька місія Української держави гетьмана Скоропадського у справі визнання Білоруської народної республіки з боку Німеччини
Альошина О.А. Положення та інституційне оформлення Православної церкви в Польщі у 20-30-х рр. ХХ ст.
Жолоб М.П. Ліквідація етнічних релігійних громад підрадянської України наприкінці 20–х – на початку 30–х рр. ХХ ст.
Шарпатий В.Г. Нормативне забезпечення населення хлібопродуктами в УСРР в голодні роки
Щербатюк В.М. Радянський повстанський партизанський рух на Лисянщині 1941–1944 рр. в контексті історичних традицій, загальних тенденції та регіональних особливостей
Лучаківська І.Л. «Евакуація» українців і поляків у 1944–1946 рр.
Долгорученко К. Проблема ефективності впливу нацистської антисемітської пропаганди на громадську думку в генеральному окрузі «Дніпропетровськ»
Куницький М. Реалізація мети та завдань гітлерівської окупаційної політики у контексті функціонування владних інституцій Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Гичка О.І. Роль колгоспів у процесі повоєнної відбудови системи охорони здоров’я та подальшій її розбудові
Гарагонич В.В. Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х років ХХ ст.): деякі висновки та пропозиції
Чумак А.І. Вплив науково–технічної революції на висвітлення проблем сільськогосподарського виробництва в радянському суспільствознавстві 1950–1980–х років
Ширай В.В. Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці XX ст.
Ніколаєць К.М. Фактори формування мотивації праці населення України пенсійного віку у 90–х роках ХХ ст.
Фтемова Л. В. Витоки розвитку біотехнології рослин в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Ісса Т.В. Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни
Богач Є.М., Григорюк І.П. Одеський період діяльності С.І. Лебедєва (1953–1959)
Козубенко Ю.Л. Науковий доробок професора М.І. Котова (1896–1978) у галузі сільськогосподарської науки
Литвин Н.М. Громадсько–політична позиція М.Грушевського в роки утвердження адміністративно–командної системи
Шемаєв О.О. Харківський період діяльності професора М.В. Рязанцева
Медовкіна Л.Ю. Долі істориків церкви в тоталітарній державі: О.О. Дмитрієвський та І.І. Соколов
Мірзаєва Т. Місце нафтовиків Азербайджану в політиці людського фактора Гейдара Алієва
Котлярова К. Ім’я в релігійній традиції Стародавнього Риму
Лукашенко А.І. Експлуатація християнського дуалізму в експансіоністській політиці католицької Церкви: хрестові походи
Акунін О.С. Скасування работоргівлі і рабства в кінці XVIII–ХІХ ст.: основні тенденції і протиріччя
Гаджієв Ф. (Валехоглу). Про міркування з етногенезу карапапахов
Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті
Лі Жень Інь. XVIII з’їзд Комуністичної партії Китаю та проблеми розвитку зовнішньої політики КНР
Годлевська В.Ю. Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982-1996 рр.)
Cуслова В.В. Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду
Бабанли Я. Вплив відновлення державної незалежності Азербайджанської Республіки на формування і розвиток незалежності
Мамедова С. Чинники що визначають Азербайджано–Ізраїльські відносини
Шіралієва А. Вчення зороастризму, маніхейства, маздакізму та їх вплив на Азербайджан
Островий В.М. Постать Володимира Ґериновича в українській історіографії
Страйгородська Л. Науково–дослідна, організаційна та педагогічна діяльність професора В.О. Поггенполя (1854–1938): історіографія проблеми
Мусієнко О.В. Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII – середині XIX ст.
Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Історіографія національного аспекту діяльності православної церкви в Україні другої половини XIX століття
Нестуля О.О. Ставлення традиційних релігій до нових релігійних деномінацій у контексті історіографічних досліджень
Єловських У.О. Листи та телеграми українських товариств і організацій до Тимчасового уряду з фондів Державного архіву Російської Федерації як джерело з історії формування політичної свідомості населення України навесні 1917 р.
Гай–Нижник П. Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст.
Гріза В.А. Історіографія 1950–1980–х рр. про національний фактор колонізаційних процесів в Південно–Східній Україні
Комар Є.Г. Сучасна історіографія дослідження проблеми поширення соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 20–х рр. ХХ ст.
Михайлюк В.В. Джерельна база історії входження інвалідів–фронтовиків у повсякденне життя Донбасу (1943–1945 рр.)
Ніколаєнко А. Морально–психологічний стан українських фронтовиків – представників дніпропетровського регіону в епістоляріях 1941–1945 рр.
Чумак С.І. Особливості радянсько–польських відносин у 1941–1945 рр. за матеріалами серії збірників «Русский Архив. Великая Отечественная»
Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки

Філософські науки

Богачов А.Л. До історії поняття досвіду
Александрова О.С. Трансформація феномена дитинства в сучасному суспільстві
Дашдамірова Ч.Ф. Концепція елементарності в біологічній картині світу
Землянський А.М. Людиновимірність історії: рецепція поняття інтерсуб’єктивності в сучасній історичній антропології
Орел М.П. Темперальний характер компетентності
Попович Я.М. Католицьке паломництво: історико–релігієзнавчий екскурс
Смолін В.О. У пошуках першоджерел формування і здійснення відповідальності
Кабальський Р.О. Історія філософського осмислення нормативності як соціокультурного явища
Попович О.В. Філософська еволюція змісту ідеї творчості
Осипова В.Ю. Тенета зваби Іншого
Гмиря С.С. Художньо–естетичний стереотип як фактор, що опосередковує сприймання художнього твору
Садигов Е. Біоетика – як філософський предмет
Капічіна О.О. Електронна поп–музика: семіотико–естетичний аналіз
Кармадонова Т.М., Рубанець О.М. Кіберсоціалізація Net–покоління у віртуальному просторі
Качак Н.В. Вплив інформаційних технологій на зміну ціннісних орієнтацій людини і суспільства: філософсько–методологічний аналіз
Косач Т.М. Метафізична інтерпретація цінностей у філософії
Лазуріна Н.П. Формування громадянської компетентності особистості в сучасному українському суспільстві
Стояцька Г.М. Амбівалентність поняття обов’язку у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля
Звонок Н.С. Особливості релігійного символізму Павла Флоренського
Мєшков В.М. Конфуціанські уявлення про Дао–Шлях як метафізичну реальність Неба
Ахмедлі Р.А. Міфологічний світогляд Мірза Кязімбека
Джура О.Д. Виховний потенціал освіти
Великодня Є.М. Методологія філософського дослідження здоров’я людини у контексті становлення медійно–інформаційного освітнього простору
Утюж І.Г. Антропологічні виміри сучасної освіти
Кісєль О.В. Екологічна культура особистості у контексті освіти для сталого розвитку
Хижун Я.В. Сучасні педагогічні стратегії вивчення літературного твору в практичному курсі англійської мови: «Нарциси» Уільяма Вордсворта
Нежива О.М. Міжнародні програми освіти як вдосконалення сучасної філософії освіти в Німеччині
Рудаківська С.В. Понятійно-концептуальний аналіз екологічного світогляду молоді у контексті нової гуманітарної парадигми

Політичні науки

Бірюков Д.С. Особливості дослідження «м’яких» загроз національній безпеці сучасної України
Гай–Нижник П.П., Чупрій Л.В. Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету
Вєтринський І. Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій
Гула Р. В., Щурко О.М. Основні теоретичні підходи та характеристики націоналізму як ідеології та суспільно-політичної практики
Доскіч Л.С., Шеремета О.М. Роль громадськості та громадської діяльності у паблік рілейшенз
Присяжнюк О.А. Громадська організація і особистість: до постановки проблеми
Гриньків М.В. Політико–правовий аспект діяльності релігійних організацій України та Росії
Висоцький О.Ю. Етнічний вимір політичної ідентичності Дніпропетровська
Гриценко О.А., Пахоменко С.П. «Волинська трагедія» 1943 року в оцінках українських ЗМІ
Крапівін О.В. Донеччина в сучасних україно–польських відносинах
Стадник О.П. Індивіди та суспільні групи як ключові актори у міжнародних відносинах, згідно з теорією нового лібералізму
Чеканов В.Ю. Функції теорії міжнародних відносин
Шедяков В.Є. Бізнес–розвідка як фактор успішної участі в інформаційному обміні
Аббасов Р. Феномен громадської думки в суспільстві
Велієв Е.Е. Концепції національної безпеки різних країн
Дадашова Р.Б. Значення ООН в регулюванні міжнародних відносин і пропозиції про її реформу
Іщенко І. Адаптивні можливості інститутів демократичної політичної системи період соціально–економічної і політичної нестабільності
Кравець А. Феномен лідерства в сучасному політико–антропологічному дискурсі
Оруджева В.М. Теоретико–концептуальні основи перехідного періоду ринкової економіки
Павлов Д. Політична пропаганда: до визначення поняття
Білоконь А.О. Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.
Мамедов С. Боротьба з наркотичними злочинами у зовнішній політиці Азербайджану в контексті співпраці з Організацією Об’єднаних Націй
Морозов Р.М. Євразійський інтеграційний проект і республіка Білорусь
Пашаєва Г. Значення політичних проектів у співпраці Азербайджану з ЄС
Пугачова Д.В. Шведсько–північноатлантичне партнерство: особливість 2000–х рр.
Шемаєв В.М., Климишин П.Ю. Демографічна ситуація в Китайській Народній Республіці як чинник формування її геостратегії
Дегтеренко А.М., Приходченко О.С. Роль ТНК у світовій політиці
Слюсаренко І.Ю. Вплив зовнішньополітичного чинника на реставрацію монархій Бурбонів та Бонапартів у Франції у ХІХ столітті

Соціологічні науки

Сорокіна О.С. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору
Кісла Г. Ідентичність в українському суспільстві: модерністські зміни
Сюсель Ю.В. Дослідження споживацьких смаків через призму виховного середовища

Наукове життя

Казьмирчук М.Г., Губицький Л.В. Нове дослідження людського капіталу. Рецензія на монографію: Довжук І.В., Симоненко І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості півдня України (друга половина ХIХ ст. – початок ХХ ст.). / І.В.Довжук, І.В.Симоненко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – 180 с.
Петренко І.М. Видавнича справа на тлі історії повсякденності. Рецензія на книгу: Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Історико–бібліографічне дослідження / за ред. та упоряд. О.З. Силки. – Черкаси, 2012. – 232 с.
Виткалов С.В. Листопадове наукове зібрання у м. Рівне
CONTENT

CONTENT

Historical studiens

SoldatenkoV.F. Historian and truth: whether always scientific debate about thirty-third year in Ukraine
Khimchenko А.G. Linguistic scholasticism concerning «Iranian linguality» of the Scythians
Ivanenko A.O. The problem of tsarist garrisons allocation on the territory of the Hetmanshchyna at the end of 1650th in the context Ukrainian–Moscow relations
Rusavskaya V.А. Hospitality domestic nobility in the nineteenth century
Kovalenko N.P. The becoming and development of theoretical and methodological bases of crop rotations in the systems of agriculture of Ukraine in ХІХ–ХХ century
Kuchernyuk I. Ukrainian theatrical life on the pages of the journal «Ridnyi Kray» (based on 1905–1916 years)
Petrenko I.Е. The formation of the military–political relations between Ukraine and the Kuban in 1917
Prykhodko M.М. Mediation mission of Ukrainian state in case of recognition Belorussian republic
Alioshyna O.А. The position and the institutional order of the Orthodox Church in Poland in 20-30’s of 20 century
Zholob M.P. Elimination of minority religious communities USSR on the verge of 20–30–ies of XX century
Sharpatiy V.G. Provision of people with grain products in compliance with prescribed limit in Ukrainian SSR during the period of famine
Shcherbatyuk V.M. Soviet Insurrectionary Partisan Movement in Lysyanshchyna 1941–1944 within the Context of Historical Traditions, General Tendencies and Regional Peculiarities
Luchakivska I.L. «Evacuation» of Ukrainians and Poles in 1944–1946
Dolgoruchenko K. The problem of effectiveness of the Nazi anti–Semitic propaganda impact on public opinion in general district Dnepropetrovsk
Kunytskyi M. The goals and objectives of Nazi occupation policy in the context of the functioning of government institutions Rayhskomisariat «Ukraine» (1941–1944 years)
Gychka A.I. Role of collective farms in the process of post–war renewal of the system of health protection and its further development
Garahonych V.V. Cooperation young western border regions of Ukraine and Eastern Europe (the second floor. 50th – early. 90th RR. Twentieth century.): Some conclusions and suggestions
Chumak A.I. The influence of the scientific and technical revolution on covering the problems of agricultural manufacturing in the Soviet social science in 1950 – 1980 years
Shiray V.V. Recovery and development of education and culture of the Crimean Tatar people at the end of XX century
Nikolaets K.М. Factors of forming motive of working of pension population of Ukraine during 1990’s
Ftemova L.V. Origins of biotechnology development in plants of the M. G. Kholodny Instytute of Botany of NAS of Ukraine
Issa T.V. Branitskis Charitable Activity During the Period of the First World War
Bogach E.M., Grigoryuk I.A. Odessa period of S.I. Lebedev (1953–1959)
Kozubenko Y.L. The scientific contribution of Professor M.I. Kotov (1896–1978) in the sector of agricultural science
Lytvyn N.М. Socio–political stance of M.Grushevsky in the formative years of the administrative–command system
Shemaev A.A. Kharkiv period of Professor N.V. Riazantsev
Medovkina L.Yu. The fates of church historians in the totalitarian state: A.A. Dmitriyevsky and І.І. Sokolov
Mirzaeva T. Place oil in politics Azerbaijan Heydar Aliyev human factor
Kotliarova K. The name in the religious traditions of ancient Rome
Lukashenko A.І. Exploitation of Christian dualism in expansionist policy of the Catholic Church: Crusades
Akunin A.S. Slave trade and slavery cancellation at the end of XVIII–ХІХ of century: main tendencies and contradictions
Hajiyev F. Considerations Concerning Ethnogeny of Karapapakhs
Bayramova R. Fall of the democratic republic of Azerbaijan and anti–soviet actions in Guba district
Li Zhen Yin. XVIII Congress of the Communist Party of China and problems of China’s foreign policy
Godlevska V.Yu. Church-state relations in Spain in the conditions of democracy (1982-1996 biennium)
Suslova V.V. Adaptation of Palestinian refugees with the assistance of the Jordanian government
Babanli Ya. The influence of restoration of state independence of Azerbaijan by the formation and development of independence
Mamedova S. Determinants of Azerbaijani–Israeli relations
Shiraliyeva А. The doctrine of zoroastrianism, manichaeism, mazdakism and their influence on Аzerbaijan
Ostrovyi V.M. The Figure of Volodymyr Herynovych in Ukrainian Historiography
Straihorodska L. The research, organizational and pedagogical activity of Prof. V.O. Pohhenpol (1854–1938): Historiography problem
Musiienko O.V. The process of dialogue between the Russian Empire and the Vatican (late XVIIIth – mid XIXth century)
Nadtoka H.M., Horpynchenko I.V. Historiography of the national cultural aspect of Orthodox Church activity in Ukraine in the second half of the XIX century
Nestoulіa O.O. The ratіo of tradіtіonal relіgіons to new relіgіous denomіnatіons іn the context of modern hіstorіographіcal research
Elovskych U.O. Letters and telegrams from Ukrainian societies and organizations to the Provisional Government keeps in the State Archives of the Russian Federation as the source at the formation of Ukrainian political consciousness in the spring of 1917
Hai–Nyzhnyk P. Foundation and development of Ukrainian studies in Australia in the second half of the XX–th century
Griza V.A. Historiography of 1950s–1980s as to the national factor of colonization processes in the South–Eastern Ukraine
Komar E.G.Моdern historiography of research of social deviations in everyday life of Ukrainian SSR population in 20th of XX century
Mykhaylyuk V.V. The source study base of Great Patriotic War disabled veterans’ entry in the daily life of the Donbass (1943–1945)
Nikolaenko A. The moral and psychological state of Ukrainian front – line soldiers representatives of the Dnepropetrovsk region in an epistolary heritage 1941–1945
Chumak S.I. The peculiarities of Soviet–Polish relations in 1941–1945 according to the materials of volumes «Russian Archive. The Great Patriotic War»
Aliyevа І. Bibliographic information on the ecology of the system of bibliographic resources Presidential Library Office of the President of Azerbaijan Republic

Philosophic sciences

Bogachov A.L. On the history of the concept of experience
Aleksandrova O.S. Transformation of phenomenon of childhood in the modern society
Dashdamirova Ch.F. The concept of elementary in the biological picture of the world
Zemlyanskiy A.N. Human Measurement of History: Reception of the Concept of Intersubjectivity in Modern Historical Anthropology
Orel M.P. Temperal nature of competence
Popovych Ya.М. The Catholic Pilgrimage: historical and religious studies excursus
Smolin V.А.In search of sources of creation and implementation of responsibilities
Kabalskiy R.О. History of philosophical understanding of normativity as a sociocultural phenomenon
Popovych O.V. Philosophical evolution of the essence of the idea of creativity
Osypova V.Yu. The Other’s Meshes of Seduction
Gmyria S.S. Artistic–aesthetic stereotype as a factor which mediates the perception of the artwork
Sadigov E. Bioethic – as a philosophical science
Kapichina E.A. Electronic pop–music: semiotics–aesthetic analysis
Karmadonova T.М., Rubanets A.М. Cyber socialization of Net–generation in virtual space
Kachak N.V. Іnfluence of information technologies on change the value orientations of the man and society: philosophical–methodological analysis
Kosach T.M. The metaphysical interpretation of the values in philosophy
Lazurina N.P. Formation of Personal Citizen Competence in Modern Ukrainian Society
Stoyatska G.М. Ambivalence of concept of a duty in G.V.F. Нegel’s philosophical and legal doctrine
Zvonok N.S. Features of religious symbolism of Paul Florensky
Meshkov V.M. Confucian Vision of the Way of Tao as a Metaphysic Reality of Heaven
Ahmеdli R.A. Mythological worldview Mirza Kazimbek
Dzhura О.D. Educate potential of education
Velikodnja Y.M. Philosophical research methodology of health human in the context of formation of media–information educational space
Utyuzh I.G. Anthropological measurements of modern education
Kisyel E.V. Ecological culture of the individual in the context of education for sustainable development
Hichun Ya.V. Modern pedagogical strategies of studing lyrics in the practical course of english study: «The daffodils» by William Wordsworth
Nezhyva O.M. The international education programs as improvement of modern philosophy of education in Germany
Rudakivska S.V. A Concept-conceptual analysis of ecological world view of young people is in the context of new humanitarian paradigm

Political sciences

Biriukov D.S. Features study «soft» threats to national security of modern Ukraine
Hai–Nyzhnyk P.P., Chupriy L.V. A culture as basis of «soft force» of the state is Ukraine in the context of increase of it foreign–policy authority
Vietrynskyi I. Development of Ukraine in the context of global geopolitical and geo–economic transformations
Gula R.V., Shchurko O. M. The main theoretical approaches and characteristics of nationalism as an ideology and socio-political practice
Doskich L.S., Sheremeta O.M. The role of society and social opinion in public relations
Prusyazhnyuk O.А. Public organization and personality: to raising of problem
Hrynkiv M.V. Political and legal aspects of religious organizations in Ukraine and Russia
Vysotskyi O.Y. The ethnic dimension of Dnepropetrovsk political identity
Grytsenko О.А., Pahomenko S.P. «Volyn tragedy» in estimates of Ukrainian media
Krapivin O.V. The Donetsk region in modern Ukraine–Poland relations
Stadnyk O.P. Individuals and social groups as key actors in international relations, according to the theory of the new liberalism
Chekanov V.Y. The functions of the international relations’ theory
Shedyakov V.E. Business intelligence as a factor of the successful participation in the information exchange
Abbasov R. The phenomenon of public opinion in society
Valiyev E.E. Some examples of the concepts of national security in different countries
Dadashova R.B. Importance of the UN in the regulation of the international relations and the offers about reforms
Ishchenko I. Adaptive capacity of the institutions of a democratic political system in the period of socio–economic and political instability
Kravets A. Leadership in a modern political anthropology
Orudzheva V.M. Theoretical and conceptual foundations of the market economy in transition
Pavlov D. Political propaganda: towards a definition of concept
Bilokon A.O. Diplomatic Mission of Germany in Japan under guidance of Herbert von Dirksen (1933–1938)
Mammadov S. The fight against narcotics crimes in the foreign policy of Azerbaijan in the context of cooperation with the United Nations
Morozov R.N. The Eurasian integration progect and the republic of Belarus
Pashayeva G. Importance of political projects in cooperation with the EU in Azerbaijan
Pugachova D.V. Sweden–northatlantic partnership: particularity of the 2000’s
Shemayev V.M., Klymyshyn P.Yu. The demographic situation in the people’s republic of China as a factor of shaping its geostrategy
Degterenko A.M., Prikhodchenko O.S. The role of TNCs in world politics
Slusarenko I.Yu. Influence of foreign factors on the restoration monarchy of the Bourbon and Bonaparte in France in the XIX century

Sociological sciences

Sorokina O.S. Operation and progress modes of information space
Kisla H. Identity in Ukrainian society: modernistic changes
Siusel Yu.V. Research of the consumer tastes through the prism of the educational environment

Scientific life

Kazmirchuk M.G., Gubizki L.V. A new study of human capital. Review of the monograph: Dovzhuk I.V., Symonenko I.V. Engineering-technical intelligentsia in the development of heavy industry of the South of Ukraine (the second half of the XIX century - beginning of XX centuries). / І.В. Dovzhuk, І.В. Symonenko. - Luhansk: Publishing house in the INTERNAL them. After V. Dahl, 2013. – 180.
Petrenko I.M. Publishing on the background stories of everyday life. Review of the book: Zolotonoshsky publishing (the end ХІХ – beginning XX century). Historical and bibliographic research / under the editorship of and author originator O.Z. Sylka. – Cherkassy, 2012. – 232 p.
Vitkalov S.V. November scientific collection is in m. Rivne
СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В.Ф. Историк и правда: всегда ли научны дискуссии о тридцать третьем годе в Украине
Химченко А.Г. Лингвистическая схоластика об «ираноязычии» скифов
Иваненко А.А. Проблема размещения царских гарнизонов на территории Гетманщины в контексте украинско–московских взаимоотношений конца 50–х годов XVІІ в.
Русавская В.А. Гостеприимство отечественного дворянства в ХІХ в.
Коваленко Н.П. Становление и развитие теоретико–методологических основ севооборотов в системах земледелия Украины в ХІХ–ХХ веке
Кучернюк И. Украинская театральная жизнь на страницах журнала «Ридный край» (по материалам 1905–1916 гг.)
Петренко И.Е. Становление военно–политических отношений Украины с Кубанью в 1917 году
Приходько Н.Н. Посредническая миссия Украинского государства гетмана Скоропадского в деле признание Белорусской народной республики со стороны Германии
Алешина О.А. Положение и институционное оформление Православной церкви в Польше в 20-30-х гг. ХХ ст.
Жолоб М.П. Ликвидация религиозных общин национальных меньшинств УССР на грани 20–30–х гг. ХХ в.
Шарпатий В.Г. Нормативное обеспечение населения хлебопродуктами в УССР в голодные годы
Щербатюк В.М. Советское повстанческое партизанское движение на Лысянщине 1941–1944 гг. в контексте исторических традиций, общих тенденций и региональных особенностей
Лучакивская И.Л. «Эвакуация» украинцев и поляков в 1944–1946 гг.
Долгорученко Е. Проблема эффективности влияния нацистской антисемитской пропаганды на общественное мнение в генеральном округе «Днепропетровск»
Куницкий М. Реализация целей и заданий оккупационной политики в контексте функционирования властных институций Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Гичка А.И. Роль колхозов в процессе послевоенного восстановления системы здравоохранения и дальнейшего ее развития
Гарагонич В.В. Сотрудничество молодежи западных приграничных областей Украины и стран Восточной Европы (вторая пол. 50–х – нач. 90–х гг. ХХ в.): некоторые выводы и предложения
Чумак А.И.Влияние научно–технической революции на освещение проблем сельскохозяйственного производства в советском обществоведении 1950–1980–х годов
Ширай В.В. Возрождение и развитие образования и культуры крымскотатарского народа в конце XX в.
Николаец К.Н. Факторы формирования мотивации труда населения Украины пенсионного возраста в 90–х роках ХХ ст.
Фтемова Л.В. Истоки развития биотехнологии растений в Институте ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины
Исса Т.В. Благотворительная деятельность графов Браницких в годы Первой мировой войны
Богач Е.Н., Григорюк И.А. Одесский период деятельности С.И. Лебедева (1953–1959)
Козубенко Ю.Л. Научный вклад профессора М.И. Котова (1896–1978) в отрасли сельскохозяйственной науки
Литвин Н.Н. Общественно–политическая позиция М.Грушевского в годы становления административно–командной системы
Шемаев А.А. Харьковский период деятельности профессора Н.В. Рязанцева
Медовкина Л.Ю. Судьбы историков церкви в тоталитарном государстве: А.А. Дмитриевский и И.И. Соколов
Мирзаева Т. Место нефтяников Азербайджана в политике человеческого фактора Гейдара Алиева
Котлярова Е. Имя в религиозной традиции Древнего Рима
Лукашенко А.И. Эксплуатация христианского дуализма в экспансионистской политике католической церкви: крестовые походы
Акунин А.С. Отмена работорговли и рабства в конце XVIII–ХІХ в.: основные тенденции и противоречия
Гаджиев Ф. О соображениях по этногенезу карапапахов
Байрамова Р. Падение демократической республики в Азербайджане и антисоветские выступления в Губинском уезде
Ли Жень Инь. XVIII съезд Коммунистической партии Китая и проблемы развития внешней политики КНР
Годлевская В.Ю. Церковно-государственные отношения в Испании в условиях утверждения демократии (1982-1996 гг.)
Суслова В.В. Адаптация палестинских беженцев при содействии иорданского правительства
Бабанлы Я. Влияние восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики на формирование и развитие независимости
Мамедова С. Факторы определяющие Азербайджано–Израильские отношения
Ширалиева А. Учение зороастризма, манихейства, маздакизма и их влияние на Азербайджан
Островой В.М. Личность Владимира Гериновича в украинской историографии
Страйгородская Л. Научно–исследовательская, организационная и педагогическая деятельность профессора В.А. Поггенполя (1854–1938): историография проблемы
Мусиенко О.В. Процесс налаживания диалога между Российской империей и Ватиканом в конце XVIII – середине XIX века
Надтока Г.М., Горпинченко И.В. Историография национального аспекта деятельности православной церкви в Украине второй половины XIX века
Нестуля А.А. Отношение традиционных религий к новым религиозным деноминаций в контексте современных историографических исследований
Еловских У.А. Письма и телеграммы украинских обществ и организаций Временному правительству из фондов Государственного архива Российской Федерации как источник по истории формирования политического сознания населения Украины весной 1917 г.
Гай–Нижник П.П. Основание и развитие украиноведческих исследований в Австралии во второй половине ХХ в.
Гриза В.А. Историография 1950–1980–х гг. о национальном факторе колонизационных процессов в Юго–Восточной Украине
Комар Е.Г. Современная историография исследования проблемы распространения социальных аномалий в повседневной жизни населения УССР в 20–х гг. ХХ в.
Михайлюк В.В. Источниковая база истории вхождения инвалидов–фронтовиков в повседневную жизнь Донбасса (1943–1945 гг.)
Николаенко А. Морально–психологическое состояние украинских фронтовиков – представителей днепропетровского региона в эпистоляриях 1941–1945 гг.
Чумак С.И. Особенности советско–польских отношений в 1941–1945 гг. за материалами серии сборников «Русский Архив. Великая Отечественная»
Алиева И. Библиографическая информация по экологии в системе библиографических средств Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики

Философские науки

Богачёв А.Л. К истории понятия опыта
Александрова Е.С. Трансформация феномена детства в современном обществе
Дашдамирова Ч.Ф. Концепция элементарности в биологической картине мира
Землянский А.Н. Человекомерность истории: рецепция понятия интерсубъективности в современной исторической антропологии
Орел М.П. Темперальний характер компетентности
Попович Я.М. Католическое паломничество: историко–религиоведческий экскурс
Смолин В.А. В поисках первоисточников формирования и осуществления ответственности
Кабальский Р.А. История философского осмысления нормативности как социокультурного явления
Попович Е.В. Философская эволюция содержания идеи творчества
Осипова В.Ю. Сети соблазна Другого
Гмыря С.С. Художественно–эстетический стереотип как фактор, опосредующий восприятие художественного произведения
Садыгов Э. Биоэтика – как философский предмет
Капичина Е.А. Электронная поп–музыка: семиотико–эстетический анализ
Кармадонова Т.Н., Рубанец А.М. Киберсоциализация Net–поколения в виртуальном пространстве
Качак Н.В. Влияние информационных технологий на изменение ценностных ориентаций человека и общества: философско–методологический анализ
Косач Т.М. Метафизическая интерпретация ценностей в философии
Лазурина Н.П. Формирование гражданской компетентности личности в современном украинском обществе
Стояцкая А.М. Амбивалентность понятия долга в философско–правовом учении Г.В.Ф. Гегеля
Звонок Н.С. Особенности религиозного символизма Павла Флоренского
Мешков В.М. Конфуцианские представления о Дао–Пути как метафизической реальности Неба
Ахмедли Р.А. Мифологическое мировоззрение Мирза Кязимбека
Джура А.Д. Воспитательный потенциал образования
Великодна Е.М.Методология философского исследования здоровья человека в контексте становления медийно–информационного образовательного пространства
Утюж И.Г.Антропологические смыслы современного образования
Кисель Е.В. Экологическая культура личности в контексте образования для устойчивого развития
Хижун Я.В. Современные педагогические стратегии изучения литературного произведения в практическом курсе английского языка: «Нарциссы» Уильяма Вордсворта
Неживая O.Н.Международные программы образования как усовершенствование современной философии образования в Германии
Рудаковская С.В. Понятийно-концептуальный анализ экологического мировоззрения молодежи в контексте новой гуманитарной парадигмы

Политические науки

Бирюков Д.С. Особенности исследования «мягких» угроз национальной безопасности современной Украины
Гай–Ныжнык П.П., Чуприй Л.В. Культура как основа «мягкой силы» государства Украина в контексте повышения её внешнеполитического авторитета
Ветринский И. Развитие Украины в контексте глобальных геополитических и геоекономических трансформаций
Гула Р.В., Щурко Е.М. Основные теоретические подходы и характеристики национализма как идеологии и общественно-политической практики
Доскич Л.С., Шеремета О.Н. Роль общественности и общественной деятельности в паблик рилейшенз
Присяжнюк А.А. Общественная организация и личность: к постановке проблемы
Гринькив М.В. Политико–правовой аспект деятельности религиозных организаций Украины и России
Высоцкий А.Ю. Этническое измерение политической идентичности Днепропетровска
Гриценко О.А., Пахоменко С.П. «Волынская трагедия» 1943 года в оценках украинских СМИ
Крапивин О.В. Донетчина в современных украино–польских отношениях
Стадник О.П. Индивиды и общественные группы как ключевые актеры в международных отношениях, согласно теории нового либерализма
Чеканов В.Ю. Функции теории международных отношений
Шедяков В.Е. Бизнес–разведка как фактор успешного участия в информационном обмене
Аббасов Р. Феномен общественного мнения в обществе
Велиев Э.Э. Концепций национальной безопасности разных стран
Дадашова Р.Б. Значение ООН в регулировании международных отношений и предложения об ее реформе
Ищенко И. Адаптивные возможности институтов демократической политической системы в период социально–экономической и политической нестабильности
Кравец А. Феномен лидерства в современном политико–антропологическом дискурсе
Оруджева В.М. Теоретико–концептуальные основы переходного периода рыночной экономики
Павлов Д. Политическая пропаганда: к определению понятия
Белоконь А.А. Дипломатическое представительство Германии в Японии под руководством Герберта фон Дирксена (1933–1938 гг.)
Мамедов С. Борьба с наркотическими преступлениями во внешней политике Азербайджана в контексте сотрудничества с Организацией Объединенных Наций
Морозов Р.Н. Евразийский интеграционный проект и республика Беларусь
Пашаева Г. Значение политических проектов в сотрудничестве Азербайджана с ЕС
Пугачёва Д.В. Шведско–североатлантическое партнерство: особенность 2000–х гг.
Шемаев В.М., Климишин П.Ю. Демографическая ситуация в Китайской Народной Республике как фактор формирования ее геостратегии
Дегтеренко А.Н., Приходченко О.С. Роль ТНК в мировой политике
Слюсаренко И.Ю. Влияние внешнеполитического фактора на реставрацию монархии Бурбонов и Бонапартов во Франции в XIX веке

Cоциологические науки

Сорокина А.С. Режимы функционирования и развития информационного пространства
Кісла Г. Идентичность в украинском обществе: модернистские изменения
Сюсель Ю.В. Исследование потребительских вкусов сквозь призму воспитательной среды

Научная жизнь

Казмирчук М.Г., Губицкий Л.В. Новое исследование человеческого капитала. Рецензия на монографию: Довжук И.В., Симоненко И.В. Инженерно-техническая интеллигенция в развитии тяжелой промышленности юга Украины (вторая половина XIX в. - начало ХХ вв.). / И.В.Довжук, И.В.Симоненко. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2013. - 180 с.
Петренко И.Н. Издательское дело на фоне истории повседневности. Рецензия на книгу: Золотоношское книгопечатание (конец ХІХ – начало ХХ века). Историко–библиографическое исследование / под ред. и автор–составитель О.З. Сылка. – Черкассы, 2012. – 232 с.
Виткалов С.В.Ноябрьское научное собрание в г. Ровно
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>