"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 80 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Венцова М.І. Про деякі кількісні методи в боспорських дослідженнях
Білоус Е.В. Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно–радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр.
Асадли К.Х. Народні та релігійні свята в Ширванському регіоні Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст.
Башли М.І. Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.)
Богуцька О.Л. Соціально–станові трансформації на Правобережжі у кінці XVIII – першій половині XIX ст.
Гапоненко Д.І. Церковні ієрархи в історії Ніжинського Благовіщенського монастиря
Гасанова Я. Новий погляд на історіографію Азербайджанської Демократичної Республіки
Годлевська В.Ю. Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період
Губерт Ю.Г. Діяльність благодійних організацій України з подолання дитячої безпритульності й допомоги сиротам у 1990–2000-х роках (на прикладі фундації «Отчий дім»)
Гула Р.В. Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVIII–XX ст.
Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940–х – кінець 1980–х рр. ХХ століття): сучасні історіографічні оцінки
Діанова Н.М. Ставлення Російської православної церкви до проблеми поширення штундизму на півдні України у другій половині ХІХ ст.
Діденко О. Р. М. Орженцький: одеський період педагогічної та наукової діяльності (1895−1906)
Єгоров В.В. Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова
Заблоцька–Сєннікова Н.В. Створення та функціонування системи радянських владних і громадських органів контролю за діяльністю Православної церкви у 1960–х – 1980–х рр.
Зеленцова С.М. Нелегальний періодичний друк як джерело з історії анархізму в Україні (1903–1914 рр.)
Кужільна О.О. Ідея української державності в історичних працях членів Товариства «Музей визвольної боротьби України»
Куницький М. Системна криза нацистського «нового порядку» на теренах Райхскомісаріату «Україна» як наслідок реалізації окупаційної політики (1941–1944 рр.)
Кучерук О.О. Міфологізація молодіжної свідомості в контексті діяльності деструктивних релігійно–містичних організацій
Лагіш Р.С. Місійна діяльність Миколая Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926–1938 рр.)
Лі Жень Інь. Вклад КНР у розвитку нафтогазових відносин з Росією і центральноазіатських держав в нових умовах
Лукашенко А.І. Християнський дуалізм як ідеологічна основа розпаду духовно–політичного симбіозу західноєвропейської цивілізації: лютеранство та кальвінізм
Мочернюк Я.М. Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р.
Новосельська А.В. Історія розвитку системи вищої професійної освіти у сфері культури Півдня України (кінець XIX – початок XXI ст.): до питання джерельної бази дослідження
Огієнко В.І. Україна і «її болісні минувшини»: стратегії історизування та історична культура
Осмоловська О.Ю., Павлюченко В.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни
Петрова І.О. Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі
Покотило О.І., Сегеда С.П. Становлення військових газет незалежної України та їх роль у реформуванні збройних сил
Придибайло О.М. Грецька національна меншина в Україні в 20–30–х роках ХХ ст.
Приходько М.М. Міждержавний альянс української держави гетьмана Скоропадського та Всевеликого війська донського отамана Краснова
Раджабов Ф.Р. Удосконалення нафтопереробної галузі Азербайджану в 1930–ті роки
Романюк І.М., Пачос Ю.В. Історіографія українсько–польського культурного співробітництва в 2000–2012 рр.
Смуток Л.В. Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV–XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора)
Соколовська Л.А. Освітній процес у колегіумах України XVIII – початку ХІХ століття: організація та структура
Сокульський А.Л. Селена – інша реальність
Тарасов С.В. Роль українського духовенства в подіях Руїни в російській дореволюційній історіографії
Ткаченко I.В. До питання про систему культурної спадщини України
Тонких С.В. Організація органів влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці на початку становлення радянської влади в 1919 році
Третьякова А.С. Засоби перетворення суспільства: порівняльна характеристика концепції М.П. Драгоманова та ідейних поглядів представників народницьких організацій у 70–80–х роках XIX ст.
Чумак С.І. Відображення особливостей діяльності органів політичного управління радянськими збройними силами у документах серії збірників «Русский Архив. Великая Отечественная»

Філософські науки

Аббасова С. Перлина світової музики – мугам в сучасному Азербайджанському романі
Алієва С. Взаємний зв’язок і взаємний вплив культур
Бець С.М. Особливості смакових уподобань та моди в українській культурі
Волошин В.В. Концепт «містичний досвід» та його понятійне оточення: епістемологічний аналіз з метою демаркації
Гарбар Г.А. Туризм як соціокультурний феномен
Горенко О.М. Конституючий модус життєвого успіху в сучасному суспільстві
Гулієв Б. Роль ЗМІ у формуванні державної свідомості і традицій державності в незалежному Азербайджані
Дрожжина С.В., Кобзар І.М. Аксіологічно–екзистенційні домінанти інформаційного суспільства
Душна А.В. Мораль як механізм адаптації людства до умов суспільного існування
Ефендієва Х. Самобутність художньої прози видатного азербайджанського письменника Сейрана Сахавата
Євсюкова К.І. Домінанта православного віровчення в соціокультурному просторі
Загорулько М.А. Тезаурус барокової поетики як «скарбниці» естетики дивовижного на матеріалах «Чернігівських Афін» (друга половина ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.)
Загрійчук І.Д. Українська еліта як важлива складова соціально-культурної цілісності нації
Іщенко І.В. Праксеологічні засади управління нестабільністю соціального середовища в умовах демократії
Капічіна О.О. Семіозис радянської масової пісні
Касьянов Д.В. Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку
Кивлюк О.П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства
Клешня Г.М. Співвідношення соціального проекту та соціального прогнозу: філософський аналіз
Колотило М.О. Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку
Лисенко О.В. Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності «Фаворського світла» в релігійному досвіді православ’я
Літостанський В.В. Місце феномену традиції в сучасному гуманітарному знанні
Лугуценко Т.В. Гуманістичний сенс і соціокультурні характеристики віртуальної реальності
Мамедова К. Діаспорська діяльність Гуламрзи Себрі Тебрізі
Маммадова У. Фактори які обумовлюють процеси диференціації в мові
Матвєєв В.О. Метаантропологія як базова система самореалізації особистості в контексті розвитку вітчизняної філософської думки
Мозгальова Н.Г. Еволюція ідеї формування успішної особистості вчителя у філософській традиції
Москалик Г. Освіта дорослих: інформаційний та правовий супровід
Некрасов С. Ґенеза взаємозв’язку соціокомунікацій та крос-культурних комунікацій і самодіяльного туризму
Олексенко Р.І. Правове і соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки
Орел М.П. Духовність в структурі життєвої компетентності особистості
Панафідін І.О. Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни
Поліщук О.С. Вплив клієнтелізму на колективну дію (соціально–філософський аспект)
Попов В.Ю. Екзегеза тотожності в східній патристиці
Попович О.В. Патологічні аспекти творчості та механізми компенсації в соціокультурному просторі
Поцюрко О.Ю. Дискурс національної свободи у творі «Історія Русів»
Ромадикіна В.С. Конфлікт поколінь: соціально–філософський аспект проблеми
Сисак М.М. Гуманізм в контексті глобалістики
Скопіна С.А. Світський образ людини та його відображення в літургійній музиці
Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення
Юхимик Ю.В. Асоціативна основа сприйняття знакових мов мистецтва
Яруш М.В. Інформаційне суспільство в сучасному філософському дискурсі
Гулієв Р. Ідея правової держави в історії соціально-філософської думки Азербайджану

Політичні науки

Андрущенко Т.В. Політичні маніпуляції у технологіях тоталітарної пропаганди і сучасність
Аширов В.Г. ГУАМ в контексті сучасних економічних і політичних реалій
Блінцова В.О. Демократизація та раціоналізація діяльності влади як складові процесу е–урядування
Булик М.В., Афанасьєв Я.С. Роль розвідки в зовнішній політиці США
Дзятківський В.В. Політична відповідальність органів державної влади: теоретичні засади аналізу
Костиря І.О. Суспільна думка та комунікативні джерела влади
Косьмій О.М. Становлення політичного консьюмеризму
Криворучко О., Рибак В., Ярославцева Є. Зовнішня політика в дискурсах президентів України і Росії
Мамедов А.Ш. Причини і наслідки «революції троянд» у Грузії
Метелева Є.А. Концепція З.Бжезинського про американську світову гегемонію
Олійник С.В. Значення підприємницької діяльності для розбудови інститутів «соціальної держави»
Остап’як В.І. Раціональні агенти криз у процесах євроінтеграції (політологічний аспект)
Поппер О.В Соціально-політична практика боротьби з тероризмом в контексті світового досвіду
Руженко Л.М. Процес формування громадської думки у добу глобалізації
Рустамов А.С. Проблеми моніторингу та оцінки організації соціальної допомоги в Азербайджані як напряму соціальної політики держави
Садджаді С.С. Основні джерела міжнародного гуманітарного права
Свиридов К. Молодь в структурі громадянського суспільства: проблема ефективної взаємодії
Селіна К.А. Парламентська риторика як механізм конфліктної комунікації
Семенченко Ф.Г. Політичні цінності як діяльнісний вираз суспільних ідеалів
Слюсаренко І.Ю. «Діалог між цивілізаціями»: проблеми реалізації у сучасній світовій політиці
Турчин Я.Б. Особливості та потенціал співпраці України з країнами АСЕАН
Шульга М.А. Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір
Сейранов Х. Практика застосування судами Азербайджанської Республіки прецеденту закону в цивільному праві

Наукове життя

Перепелиця Г.М. Рецензія на монографію: Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика: монографія / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. П.Могили, 2013. – 412 с.
Петренко І.М. Рецензія на книгу: Радовський В.С. Пригоди «нового Жмайла». Загадка однієї біографії. Приятелі-вороги. Там, де перетиналися дороги Сірка і Тетері [Текст] / [В.С. Радовський] – Львів: «СПОЛОМ», 2012. – 160 с.
Хома О.І. Рецензія на монографію: Годлевська В. Ю. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) : монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 412 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Венцова М.И. О некоторых количественных методах в боспорских исследованиях
Белоус Е.В. Место и роль выходцев из местного населения в общей структуре партийно–советских органов власти западноукраинских областей 1944–1945 гг.
Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX – начале XX вв.
Башлы М.И. Участие Херсонского дворянства в деятельности земских учреждений края (вторая половина XIX в.)
Богуцкая А.Л. Социально–сословные трансформации на Правобережье в конце XVIII – первой половине XIX в.
Гапоненко Д.И. Церковные иерархи в истории Нежинского Благовещенского монастыря
Гасанова Я. Новый взгляд на историографию Азербайджанской Демократической Республики
Годлевская В.Ю. Тенденции развития испанской архитектуры в поставторитарный период
Губерт Ю.Г. Деятельность благотворительных организаций Украины по преодолению детской беспризорности и помощи сиротам в 1990–2000-х годах (на примере фундации «Отчий дом»)
Гула Р.В. Принцип историзма в развитии монархической идеологии XVIII–XX вв.
Гуменюк Т.И. Этнографические исследования ученых западных областей УССР (вторая половина 1940–х – конец 1980–х гг. ХХ века): современные историографические оценки
Дианова Н.Н.Отношение Российской православной церкви к проблеме распространения штундизма на юге Украины во второй половине ХІХ в.
Диденко О. Р.М. Орженцкий: одесский период педагогической и научной деятельности (1895−1906)
Егоров В.В. Украинский и русский народы в творческом наследии Н.И. Костомарова
Заблоцкая–Сенникова Н.В. Создание и функционирование системы советских властных и общественных органов контроля за деятельностью Православной церкви в 1960–х – 1980–х гг.
Зеленцова С.Н. Нелегальна периодическая пресса как источник по истории анархизма в Украине (1903–1914 гг.)
Кужильна О.О. Идея украинской государственности в исторических трудах членов Общества «Музей освободительной борьбы Украины»
Куницкий М. Системный кризис «нового порядка» на территории Рейхскомиссариата «Украина» как следствие реализации нацистской оккупационной политики (1941–1944 гг.)
Кучерук О.А. Мифологизация молодежного сознания в контексте деятельности деструктивных религиозно–мистических организаций
Лагиш Р.С. Миссионерская деятельность Николая Чарнецкого и отцов Редемптористов на Волыни (1926–1938 гг.)
Ли Жень Инь. Вклад КНР в развитии нефтегазовых отношений с Россией и Центральноазиатскими государствами в новых условиях
Лукашенко А.И. Христианский дуализм как идеологическая основа распада духовно–политического симбиоза западноевропейской цивилизации: лютеранство и кальвинизм
Мочернюк Я.Н. Развитие системы польского землевладения на Киевщине после январского восстания 1863 г.
Новосельская А.В. История развития системы высшего профессионального образования в сфере культуры Юга Украины (конец XIX – начало XXI вв.): к вопросу источниковой базы исследования
Огиенко В.И. Украина и ее «болезненное прошлое»: стратегии историзации и историческая культура
Осмоловская Е.Ю., Павлюченко В.Ю. Проблема нейтралитета и политика Швейцарии относительно интернированных военнослужащих в период Второй мировой войны
Петрова И.А. Организация работы по обращениям граждан в Украине в ХХ столетии
Покотило А.И., Сегеда С.П. Становление военной печати независимой Украины и ее роль в реформировании вооруженных сил
Придыбайло О.М. Греческое национальное меньшинство в Украине в 20–30–е годы ХХ ст.
Приходько Н.Н. Межгосударственный альянс украинского государства гетмана Скоропадского и Всевеликого войска донского атамана Краснова
Раджабов Ф.Р. Совершенствование нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана в 1930–е годы
Романюк И.М., Пачос Ю.В. Историография украинско–польского культурного сотрудничества в 2000–2012 гг.
Смуток Л.В. Система управления в королевских городах Русского воеводства в XV–XVIII вв. (на примере Нового Самбора)
Соколовская Л.А. Образовательный процесс в коллегиумах Украины XVIII – начало ХІХ века: организация и структура
Сокульский А.Л. Селена: иная реальность
Тарасов С.В. К вопросу о роли, сыгранной украинским духовенством в событиях Руины. Изучение проблемы в русской дореволюционной историографии
Ткаченко И.В. К вопросу о системе культурного наследия Украины
Тонких С.В. Организация органов власти в Украинской Социалистической Советской Республике в начале становления советской власти в 1919 году
Третьякова А.С. Средства преобразования общества: сравнительная характеристика концепции М.П. Драгоманова и идейных взглядов представителей народнических организаций в 70–80 годах XIX в.
Чумак С.И. Отображение особенностей деятельности органов политического управления советскими силами в документах серии сборника «Русский Архив. Великая Отечественная»

Философские науки

Аббасова С. Жемчужина мировой музыки – мугам в современном Азербайджанском романе
Алиева С. Взаимная связь и взаимное влияние культур
Бец С.Н. Особенности вкусовых предпочтений и моды в украинской культуре
Волошин В.В. Концепт «мистический опыт» и его понятийное окружение: эпистемологический анализ с целью демаркации
Гарбар Г.А. Туризм как социокультурный феномен
Горенко О.Н. Конституирующий модус жизненного успеха в современном обществе
Гулиев Б. Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане
Дрожжина С.В., Кобзарь И.Н. Аксиологическо–экзистенциальные доминанты информационного общества
Душная А.В. Мораль как механизм адаптации человечества к условиям общественного существования
Эфендиева Х. Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата
ЕвсюковаЕ.И. Доминанта Православного вероучения в социокультурном пространстве
Загорулько М.А. Тезаурус барочной поэтики как «сокровищницы» эстетики удивительного на материалах «Черниговских Афин» (вторая половина ХVІІ – первая половина ХVІІІ в.)
Загрийчук И.Д. Украинская элита как важная составляющая социально-культурной целостности нации
Ищенко И.В. Праксеологические основы управления нестабильностью социальной среды в условиях демократии
Капичина Е.А. Семиозис советской массовой песни
Касьянов Д.В. Трансформация образования в контексте требований нанотехнологического развития
Кивлюк О.П. Моделирование информационных процессов в контексте информатизации общества
Клешня А.Н. Соотношение социального проекта и социального прогноза: философский анализ
Колотыло М.А. Современный университет в социально–философском измерении: тенденции становления и перспективы развития
Лысенко О.В. Единство мистики и догматики, апофатики и катофатики как условия смислообразности «Фаворского света» в религиозном опыте православия
Литостанский В.В. Место феномена традиции в современном гуманитарном знании
Лугуценко Т.В. Гуманистический смысл и социокультурные характеристики виртуальной реальности
Мамедова К. Диаспорская деятельность Гуламрзы Себри Тебризи
Маммадова У. Некоторые факторы обуславливающие процессы дифференциации в языке
Матвеев В.А. Метаантропология как базовая система самореализации личности в контексте развития отечественной философской мысли
Мозгалёва Н.Г. Эволюция идеи формирования успешной личности учителя в философской традиции
Москалик Г. Образование взрослых : информационное и правовое сопровождение
Некрасов С. Генезис взаимосвязи коммуникаций социо и крос-культурных коммуникаций и самодеятельного туризма
Олексенко Р.И. Правовая и социально-экономическая почва рыночной экономики
Орел М.П. Духовность в структуре жизненной компетентности личности
Панафидин И.А. Проблема мира в контексте философской традиции справедливой войны
Полищук А.С. Влияние клиентелизма на коллективное действие (социально–философский аспект)
Попов В.Ю. Экзегеза тождества в восточной патристике
Попович Е.В. Патологические аспекты творчества и механизмы компенсации в социокультурном пространстве
Поцюрко О.Ю. Дискурс национальной свободы в сочинении «История Русов»
Ромадыкина В.С. Конфликт поколений: социально–философский аспект проблемы
Сисак М.Н. Гуманизм в контексте глобалистики
Скопина С.А. Светский образ человека и его отражение в литургической музыке
Фенно И.Н. Библейские основания экологического мышления
Юхимик Ю.В. Ассоциативная основа восприятия знаковых языков искусства
Яруш М.В. Информационное общество в современном философском дискурсе
Гулиев Р. Идея правового государства в истории социально–философской мысли Азербайджана

Политические науки

Андрущенко Т.В. Политические манипуляций в технологиях тоталитарной пропаганды и современность
Аширов В.Г. ГУАМ в контексте современных экономических и политических реалий
Блинцова В.О. Демократизация и рационализация деятельности власти как составляющие электронного правительства
Булык М.В., Афанасьев Я.С. Роль разведки во внешней политике США
Дзятковский В.В. Политическая ответственность органов государственной власти: теоретические основы анализа
Костыря И.А. Общественное мнение и коммуникативные источники власти
Косьмий О.М. Становление политического консьюмеризма
Криворучко О., Рыбак В., Ярославцева Е. Внешняя политика в дискурсах президентов Украины и России
Мамедов А.Ш. Причины и следствия «революции роз» в Грузии
Метелёва Е.А. Концепция З.Бжезинского об американской мировой гегемонии
Олейник С.В. Значение предпринимательской деятельности для развития институтов «социального государства»
Остапяк В.И. Иррациональность и рациональность кризисов (политологический аспект)
Поппер А.В. Социально-политическая практика борьбы с терроризмом в контексте мирового опыта
Руженко Л.М.Процесс формирования общественного мнения в эпоху глобализации
Рустамов А.С. Проблемы мониторинга и оценки организации социальной помощи в Азербайджане как направления социальной политики государства
Садджади С.С. Основные источники международного гуманитарного права
Свиридов К. Молодежь в структуре гражданского общества: проблема эффективного взаимодействия
Селина К.А. Парламентская риторика как механизм конфликтной коммуникации
Семенченко Ф.Г. Политические ценности как действенное выражение общественных идеалов
Слюсаренко И.Ю. «Диалог между цивилизациями»: проблемы реализации в современной мировой политике
Турчин Я.Б. Особенности и потенциал сотрудничества Украины со странами АСЕАН
Шульга М.А. Демократическая идентичность Европейского Союза: концептуальное измерение
Сейранов Х. Практика применения судами Азербайджанской Республики прецедента закона в гражданском праве

Научная жизнь

Перепелица Г.Н. Рецензия на монографию: Седляр Ю.А. Международные санкции в мировой политике: теория и практика: монография / Ю.А. Седляр. – Николаев: Черноморский государственный университет им. П.Могилы, 2013. – 412 с.
Петренко И.Н. Рецензия на книгу: Радовский В.С. Приключения «нового Жмайла». Загадка одной биографии. Приятели-враги. Там, где пересекались дороги Сирка и Тетери [Текст]. [В.С. Радовский]. – Львов: СПОЛОМ, 2012. – 160 с.
Хома О. И. Рецензия на монографию: Годлевская В. Ю. Консолидация демократического общества в Испании (1982 - 1996 гг.) : монография. - Винница : ВНТУ, 2013. – 412 с.

CONTENT

Historical studiens

Ventsova M.I. Some quantitative methods in studies of the Bosporus
Belous E.V. The place and role of immigrants from the local population in the overall structure of the party and the Soviet authorities Western regions of 1944–1945
Asadli K.Kh. The public and the religious holiday in Shirvan in XIX and at the beginning of XX centuries
Bashly M.І. Participation in the activities of the nobility Kherson zemstvo edge (the second half of XIX century)
Bohutskaya A.L. Social – a state of transition on the Right Bank in the late XVIII – early XIX century
Gaponenko D.I. Church hierarchs in history of Nizhyn Blagovishensky Monastery
Gassanova Ya. New view on an historiography of the Azerbaijan Democratic Republic
Godlevska V.Yu. Trends in the development of Spanish architecture in the post–authoritarian period
Gubert J.G. Activities of charitable funds in Ukraine for overcoming child’s homelessness and helping orphans in 1990-2000 years (based on example of the work of foundation «Father’s House»)
Gula R.V. The principle of historicism in the development of the monarchical ideology XVIII–XX centuries
Humeniuk T.I. Ethnographic research of scientists from western regions of the USSR (late 1940s – late 1980s of the twentieth century): modern historiographical assessment
Dianova N.N. Relation of the Russian Orthodox Church to the problem of distribution of stundizm in the south of Ukraine in the second half ХІХ of century
Didenko O. R.M. Orzhentskiy: Odessa period of pedagogical and scientific activities (1895−1906)
Egorov V.V. Ukrainian and Russian peoples in the M.I. Kostomarov’s heritage
Zablotska–Sіennikova N.V. Establishment and operation of the Soviet government and public control over the activities of the Orthodox Church in the 1960–1980’s
Zelentsova S.N. Illegally periodical press as source on history of anachism in Ukraine (1903–1914)
Kuzhilna O.O. The idea of Ukrainian statehood in historical papers by members of the Organization «Museum of Liberation Struggle of Ukraine» in Prague
Kunytskyi M. Systemic crisis Nazi «new order» in the territory Rayhskomisariat «Ukraine» as a result of the occupation policy (1941–1944 years)
Kucheruk O.A. Mythologization youth consciousness in the context of destructive religious–mystical organizations
Lagish R.S. Missionary work of Nicholas Charnetskyi and the Redemptorist Fathers in Volyn Region (1926–1938)
Li Zhen Yin. China’s contribution to the development of oil and gas relations with Russia and the Central Asian states in the new environment
Lukashenko A.І. Christian dualism as ideological basis of disintegration of spiritual and political symbiosis of the West European civilization: Lutheranism and Calvinism
Mochernjuk Ya.N. Development of polish tenure in the Kyiv region after the rebellion in January 1863
Novoselskaya A.V. History of the development of higher vocational education in the culture of the Southern Ukraine (end of XIX – beginning of XXI centuries.): to study the question of the source base
Ogiienko V.I. Ukraine and «his painful pasts»: strategy for historization and historical culture
Osmolovskaya E.Y., Pavlyuchenko V.Y. The problem of neutrality and Switzerland policy regarding the internment in the military during World War II
Petrova I.O. Organization of work with the appeals of citizens in Ukraine in ХХ century
Pokotylo O., Segeda S. Formation of Military Press in Independent Ukraine and its Role in the Armed Forces Reformation
Prydybaylo О.M. Greek minority in the 20–30th years of the twentieth century in Ukraine
Prykhodko M.М. Interstate alliance of Ukrainian state getman Skoropadskiy and great don’s army ataman Krosnov
Rajabov F.R. Improvement of oil refining industry of Azerbaijan in 1930 year
Romanuk I.M., Pachos Yu.V. The Historiography of Ukrainian–Polish Cultural Cooperation in 2000–2012
Smutok L.V. Administration system in Royal City of Russian’s region in XV–XVIII centuries (Example in New Sambir)
Sokolovska L.A. Educational process in Ukrainian collegiums XVIII – beginning ХІХ centuries: organization and structure
Sokulsky A.L. Selene: another reality
Tarasov S.V. To the issue of the role played by the Ukrainian clergy in Ruina events. The research of the problem in the Russian pre–revolutionary historiography
Tkachenko I.V. On the system of cultural heritage of Ukraine
Tonkyh S.V. The organization of government in the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the early establishment of Soviet power in 1919
Tretyakova A.S. Tools of transformation of society: comparative characteristics of the concept of M.P. Dragomanov and ideological views of representatives of populist organizations in 70–80s of the XIX century
Chumak S.I. The Reflexion of the peculiarities of the activity of the powers of political ruling with the Soviet forces in the documents of the series of the collection «Russian Archives. The Great Patriotic War»

Philosophic sciences

Abbasova S. Pearl World Music – modern Azerbaijan mugham novel
Aliyeva S. Interconnection and mutual influence of cultures
Bets S.M. Peculiarities of taste preferences and fashion in Ukrainian culture
Voloshin V.V. The Notion «Mystic Experience» and its Conceptual Surroundings: Epistemological Analysis for the Purpose of Demarcation
Garbar G.A. Tourism as a socio-cultural phenomenon
Gorenko O.N. Сonstitutive modus of the true life success in modern society
Guliyev B. The role of media in shaping public consciousness and traditions of statehood in independent Azerbaijan
Drozhzhina S.V., Kobzar I.N. Axiological–existential dominants of the information society
Dushnaya A.V. Morality as the mechanism of the humanity adjustment to the conditions of the public existence
Efendiyeva Kh. Identity fiction prominent Azerbaijani writer Seyran Sakhavat
Evsukova E.I. The dominant of the Orthodox Christianity in the socio-cultural space
Zagorulko M.A. Thesaurus of the Baroque poetics as «treasury» of aesthetics of the miraculous on the materials of «the Chernihiv Athens» (the second half of the ХVІІ – the first half of the ХVІІІ centuries)
Zagriichuk I.D. Ukrainian elite as a crucial constituent of the social-cultural integrity of the nation
Ishchenko I.V. Praxeology foundations of management of social instability in the conditions of democracy
Kapichina E.A. Semiosis soviet mass song
Kasyanov D.V. Transformation of education is in the context of requirements of nanotechnological development
Kyvliuk О.Р. Modeling of informational processes in the context of informatization of the society
Kleshnya H.N. Correlation social projects and social forecasts: a philosophical analysis
Kolotylo M.А. The modern university in the social and philosophical dimension: trends and prospects of the development
Lisenko O.V. Unity of mysticism and dogmatism, apofatiks and katofatiks as the sense–imaginative conditions of «Favorsk light» in orthodox religious experience
Lytostanskyy V.V. The place of the phenomenon of tradition in the modern human knowledge
Lugutsenko T.V. Humanistic meaning and sociocultural characteristics of virtual reality
Mamedovа K. Diaspora activities Gulamrza Sebree Tabrizi
Mammadovа U. Some factors causing differentiation processes in language
Matveev  V.O. Metaanthropology as basic system of self-realization of the personality in a context of development of domestic philosophical idea
Mozhalova N.H. Evolution of the idea of forming a successful teacher’s personality in the philosophical tradition
Moskalik G. Education of adults : informative and legal accompaniment
Nekrasov S.Genesis of intercommunication of communications of соціо and крос-культурних communications and amateur tourism
Oleksenko R.I. Legal and socio-economic soil of market economy
Orel M.P. Spirituality in the structure of life competence of the individual
Panafidin I.O. Problem of peace in the context of the philosophical tradition of just war
Polishchuk O.S. Influence of clientelism onto the collective activity (social–philosophic aspect)
Popov V.Y. Exegesis of identity in Eastern Patristics
Popovych O.V. Pathological aspects of art and mechanisms of compensation in sociocultural environment
Potsyurko O.Y. The discourse of national freedom in the book «History of the Rus»
Romadykina V.S. Inter–generational conflict: socio–philosophical aspect of the question
Sysak M.M. Humanism in the context of globalization
Skopina S.A. Secular mode of a man and his reflection in liturgy music
Fenno I.M. Biblical foundations of ecological thinking
Yukhymyk Ju.V. Associative Basis of Perception of the Sign Languages of Art
Yarush M.V. Information society in the modern philosophical discourse
Guliyev R. The conception of legal state from aspect of social and philosophical opinion in the history of Azerbaijan

Political sciences

Andrutchenko T.V. Political manipulations in technologies of totalitarian propaganda and contemporaneity
Ashurov V.G. GUAM to the current economic and political realities
Blintsova V.O. Democratization and rationalization of power as components for e–governance
Bulyk M.V., Afanasiev I.S. Role of the Intelligence in the US Foreign Policy
Dziatkivskyi V.V. Political responsibility of state authorities: theoretical framework of analysis
Kostyrya I.А. Public opinion and the communication power source
Kosmiy O.M. Formation of Political Consumption in Modern Society
Kryvoruchko O., Rybak V., Yaroslavtseva Ye. Foreign Policy in discourses of Presidents of Ukraine and Russia
Mamedov A.Sh. Cause and effect «rose revolution» in georgia
Meteleva E.A. Concept Brzezinski about American global hegemony
Oliinyk S.V. Meaning of entrepreneurship development institutions «social state»
Ostapyak V.I. Irrationality and rationality of crises (politology aspect)
Popper A.V. Social - political practices to combat terrorism in the context of international experience
Ruzhenko L.M. The process of forming public opinion in the age of globalization
Rustamov A.S. Problems of monitoring and evaluation of the social assistance in Azerbaijan as social policy directions state
Sadjadi S.S. The main sources of international humanitarian law
Sviridov K. Young people in the structure of civil society: problem of effective co-operation
Selina K.А. Parliamentary rhetoric as the conflict communication method
Semenchenko F.G. The political value as the expression and activity of social ideals
Slusarenko I.Yu. «Dialogue between civilizations»: problems of realization in modern world policy
Turchyn Ya.B. Peculiarities and potentialily of the Collaboration between Ukraine and the ASEAN Member States
Shulga M.A. Democratic identity of the European Union: conceptual dimension
Seyranov Kh. Practice of application by the courts of Azerbaijanian Republic of precedent of law in a civil law

Scientific life

Perepelitsa G.M. Review of the monograph: Y.O. Sedlyar monography «International Sanctions in the World Politics: Theory and Practice». – Mykolayiv, Petro Mohyla Black Sea State University edition, 2013. – 412 p.
Petrenko I.M. Review of the book: Radovsky V.S. Adventures of «new Zhmaylа». Riddle of one biography. Friends-enemies. Where, were crossed roads Sirka and Teteri [Text]. [V. S. Radovsky]. – Lviv: SPOLOM, 2012. – 160 pages.
Homa O. I. Review of the monograph: Godlevska V. Yu. Consolidation of a democratic society in Spain (1982–1996) : the monography. - Vinnitsa, VNTU, 2013. – 412 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>