Правила оформлення та подання рукопису до наукового видання

«ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Мова написання рукопису: статті подаються мовою оригіналу: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська.

3. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції gileya.org.ua@gmail.com у форматі «Автор – Назва статті.doc» .

4. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом інформації. Авторськиї текст не має бути опублікованим раніше та не бути перекладом раніше опублікованої статті. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність а в т о р статті та р е ц е н з е н т и.

5. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти.

6. Загальні вимоги до рукопису статті:
- обсяг рукопису - 20-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;
- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003, 2007) або сумісного редактора;
- формат аркуша – А4 (210х297), орієнтації сторінки – «книжна»; інтервал між рядками – 1,5 пт;
- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
- рисунки, створені у вбудованому у Microsoft Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти;
- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

7. Розташування структурних елементів статті:
індекс УДК;
ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів);
- науковий ступінь, вчене звання; посада і місце роботи (подається без скорочень); e-mail; ОRCID (http://orcid.org/).
назва статті та анотація українською (або регіональною мовою) та англійською мовами. Анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки;
ключові слова українською (або регіональною мовою) та англійською мовами;
- Список використаних джерел. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) -(http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/22/ Harvard_Referencing_style.PDF).
- References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.

8. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв].

9. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія завіреною печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

11. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (без скорочень), службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail, відділення Нової пошти.


ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Загальні положення

Процедура рецензування статей, що надійшли до редакції журналу, спрямована на забезпечення якості опублікованих в журналі статей. Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції для опублікування. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.
Рецензування рукописів конфіденційне. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Процес рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.
3. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («Unicheck»).
4. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу.
5. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
6. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
9. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.
10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
11. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ

Інформація про оплату за публікацію статей в збірнику праць
«ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК»:

ПП «Видавництво «Гілея»

ЄДРПОУ: 38967822
р/р 26009052722310 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Києв
МФО 300711

При перерахуванні коштів необхідно вказувати: «За збірник «Гілея. Вип. …».

Оплата за публікацію статей з розрахунку:
одна сторінка (14 шрифт,1,5 інтервал):
– за одну сторінку статті тільки у електронному варіанті збірника - 40 грн.;
– за одну сторінку статті при необхідності отримання автором друкованого варіанту збірника – 60 грн.
Обов’язково вказувати: електронний варіант чи друкований.

При розрахунку виходять з параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

Публікація статей безоплатно для членів редколегії збірника, керівників представництв збірника.

Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника або керівника регіонального відділення.

© 2008-2019, Усі права захищено.